Tagged: tijdschrift

Magazine voor PRH

Groei

Ik ont­wik­kelde een magazine voor de lieve mensen van PRH Vlaan­deren. Ook een magazine nodig? Een glossy of een tabloid? Call me!

Le Journal de Kinky & Cosy

Le Journal de Kinky & Cosy

In samen­werking met Nix – de vader van Kinky & Cosy – en Toon Horsten – jour­nalist en hoofd­re­dacteur van Stripgids – ver­zorgde ik de layout van het een­malige magazine Le Journal de Kinky & Cosy. Het magazine werd ver­spreid naar aanleiding…

HZ-Magazine (3/3)

HZ-Magazine

Vorm­geving van een tijd­schrift voor stu­denten en mede­werkers van de Hoge­school Zeeland (Vlis­singen, Nederland). Een geïn­spi­reerde ver­der­zetting van een bestaand concept, gericht op onder­ne­mende jon­geren. Opdracht­gever: Uit­ge­verij Het Redactielokaal.

Vormgeving van Yeti | Verschrikkelijk tijdschrift voor tieners (03/32)

Yeti

Yeti is het kleine broertje van onder­wijs­tijd­schrift Klasse. Het is een onder­wijs­tijd­schrift voor leer­lingen van 10 tot 12 jaar, boor­devol prik­ke­lende pretpagina’s. Onder­ge­te­kende stond in voor de vorm­geving van de eerste vijftig nummers, in naam van Gra­fisch Bureau Artefact. Opdrachtgever:…

MAKS! (1/11)

MAKS!

Het maandblad MAKS! (evenals Klasse een uitgave van het Vlaams Minis­terie van Onderwijs en Vorming) richt zich op scho­lieren van de derde graad van het mid­delbaar onderwijs. Actuele onder­werpen in een hip en heden­daags jasje. Opdracht­gever: Artefact | Vlaams Ministerie…

Klasse voor Leerkrachten (2/5)

Klasse voor Leerkrachten

Klasse is een onder­wijs­tijd­schrift voor Vlaamse leer­krachten. Sobere en tekst­ge­richte vorm­geving. Opdracht­gever: Artefact | Vlaams Minis­terie van Onderwijs en Vorming.