Recht

Gra­fisch expe­ri­ment­je als klein pro­test tegen de Bel­gi­sche stem­plicht, naar mijn beschei­den mening een pre­his­to­ri­sche ano­ma­lie. (Ach­ter­grond © Tho­mas Fis­her Rare Book Library)