Tags: piemel

Wildplassen

Ik wacht­te voor het stop­licht. Aan de over­kant van het kruis­punt stond een bloem­bak. Ik moest den­ken aan een kran­ten­kop die ik las in de och­tend. Amster­dam vindt groe­ne oplos­sing tegen wild­plas­sers. Dat is een onvol­le­di­ge kop, dacht ik. Daar…

The Neverending Erection Poll

Heeft u zich ooit – al dan niet in gezel­schap – onge­mak­ke­lijk gevoeld omdat uw zwel­li­chaam onge­vraagd zijn naam niet gesto­len had?

De Aanhang Oetan

Bij nader onder­zoek bleek ech­ter dat een groot deel van de kud­de dezelf­de sexu­e­le symp­to­men ver­toon­de als de ont­snap­te aap uit Antwerpen.

De waarheid over Geert Hoste

En dat ge plot­se­ling bang wordt dat er nog momen­ten zul­len komen waar­bij ge aan de onbe­dwing­ba­re drang zult toe­ge­ven om uw leu­ter ergens op te leggen?

Stenen (slot)

Er kwam geluid van­on­der de con­tai­ner. Een zacht kuchend geluid als van iemand die net wak­ker is na een lan­ge nacht stap­pen en zijn stem tracht terug te vin­den. Of dat maak­te ik er van.

Stenen (3)

Toen de twee assis­ten­ten en de dok­ter als slecht gecas­te X‑files-acteurs hun plas­tic hand­schoe­nen aan­trok­ken, ging mijn hart zo snel tekeer dat zelfs hard­co­re gab­bers hun rit­me­ge­voel zou­den verliezen.

Stenen (2)

We betra­den een ruim­te die iets had van een opslag­plaats voor afge­dank­te fabrieks­toe­stel­len. Links een gigan­tisch scanner-ding waar ver­moe­de­lijk radio­ac­tief afval mee onscha­de­lijk werd gemaakt, rechts een rij aftand­se DOS-computers met aller­lei appa­ra­tuur eraan gekoppeld.

Stenen (1)

Door die nuch­ter­heid wist ik ech­ter zeker dat ik niet hal­lu­ci­neer­de, en zag die rode wijn in de pot er plot­se­ling fok­king angst­wek­kend echt uit.