Tagged: ontwerp

Zomaar drie boeken

Ik ont­wierp zomaar drie boek­covers. Onge­vraagd. Omdat ik daar zin in had. En omdat Jane Austen het mij niet meer kan vragen.  Eerst Con­fucius. Volgens wiki­pedia was dat een hele slimme meneer, maar ik kende hem niet. Wel dacht ik:…

In de Luwte 2014

In de Luwte (2014)

Ont­wik­keling van het cam­pag­ne­beeld voor Kalm­kunst­fes­tival In de Luwte 2014. Opdracht­gever: Pro­vincie Vlaams-Brabant. Ook in 2010 en 2012 ont­wierp ik het cam­pag­ne­beeld voor In de Luwte.

Dutch Design

Volks­krant Magazine

Om de Dutch Design Week te vieren, schreef Volks­krant Magazine een wed­strijd uit. De opdracht klonk even een­voudig als inge­wikkeld: ontwerp een cover met als thema Dutch Design. Mijn inzen­dingen werden niet gese­lec­teerd, mis­schien omdat mijn tongval weinig aan Dutch…

De zomer van Koning Kevin (2012): De vakantiefolder en -poster (3/3)

Ge zijt zelf plezant

Layout en tekst­re­dactie van bro­chure en folder ter pro­motie van de kinder- en jon­ge­ren­va­kanties van Koning Kevin. Down­loads (pdf): Vakan­tie­bro­chure | Vakantiefolder

Pret met Muzemix (1/2)

Pret met Muzemix

Vorm­geving (en copy­writing) van twee flyers voor eve­ne­menten van vzw Muzemix, een jeugd­werk­or­ga­ni­satie die werkt rond muzische lees­be­vor­dering. Opdracht­gever: Gil Géron | Muzemix.

Layout en tekstredactie van vijf flyers voor Koning Kevin

De hotel­va­kanties van Koning Kevin

Layout en tekst­re­dactie van vijf flyers (eentje per Vlaamse pro­vincie) ter pro­motie van de hotel­va­kanties van jeugd­werk­or­ga­ni­satie Koning Kevin. Het ‘egte hootel’ dat te zien is op de flyer is Kasteel Heiberg, de thuis­haven van Koning Kevin. Het hotel­per­soneel zijn…

Flyers voor Muzemix (1/9)

Muzemix

Vorm­geving (en copy­writing) van enkele flyers voor de cur­sussen van vzw Muzemix, een jeugd­werk­or­ga­ni­satie die werkt rond muzische lees­be­vor­dering. Opdracht­gever: Gil Géron | Muzemix.

De zomer van Koning Kevin. Layout & tekstredactie.

De zomer van Koning Kevin

Layout en tekst­re­dactie van bro­chure, poster en sticker ter pro­motie van de kinder- en jon­ge­ren­va­kanties van jeugd­werk­or­ga­ni­satie Koning Kevin. Download: Vakan­tie­bro­chure 2011 (pdf)

Use-It (1/7)

Use-It

Vorm­geving van een toe­ris­tische plat­te­grond voor back­packers en jonge rei­zigers. Opdracht­gever: Use-It. Vorm­gever nodig? Ik ben uw man! Neem vrij­blijvend contact op (wannesdaemen.com/contact) voor meer infor­matie of een offerte. Des­ge­wenst kom ik naar u toe voor een tas koffie en een…

HZ-Magazine (3/3)

HZ-Magazine

Vorm­geving van een tijd­schrift voor stu­denten en mede­werkers van de Hoge­school Zeeland (Vlis­singen, Nederland). Een geïn­spi­reerde ver­der­zetting van een bestaand concept, gericht op onder­ne­mende jon­geren. Opdracht­gever: Uit­ge­verij Het Redactielokaal.

Vormgeving van Yeti | Verschrikkelijk tijdschrift voor tieners (03/32)

Yeti

Yeti is het kleine broertje van onder­wijs­tijd­schrift Klasse. Het is een onder­wijs­tijd­schrift voor leer­lingen van 10 tot 12 jaar, boor­devol prik­ke­lende pretpagina’s. Onder­ge­te­kende stond in voor de vorm­geving van de eerste vijftig nummers, in naam van Gra­fisch Bureau Artefact. Opdrachtgever:…

MAKS! (1/11)

MAKS!

Het maandblad MAKS! (evenals Klasse een uitgave van het Vlaams Minis­terie van Onderwijs en Vorming) richt zich op scho­lieren van de derde graad van het mid­delbaar onderwijs. Actuele onder­werpen in een hip en heden­daags jasje. Opdracht­gever: Artefact | Vlaams Ministerie…

Klasse voor Leerkrachten (2/5)

Klasse voor Leerkrachten

Klasse is een onder­wijs­tijd­schrift voor Vlaamse leer­krachten. Sobere en tekst­ge­richte vorm­geving. Opdracht­gever: Artefact | Vlaams Minis­terie van Onderwijs en Vorming.