Tagged: Leuven

Groente‑, fruit- en tuinbandiet

Hier bij ons in de buurt gaat het als volgt. Als ge nog een oude bana­ne­schil hebt lig­gen, of er staat iets in de koel­kast dat niet meer goed is, of ge wilt van de over­schot van uwe knol­sel­der af, dan flik­kert ge dat in de GFT-container. Die con­tai­ner wordt dan om de veer­tien dagen door de stads­dien­sten geleegd. Ge kent dat sys­teem, dat gaat bij u in de buurt mis­schien wel exact hetzelfde.

Vijf tips voor een bezoek aan Leuven

Vijf tips voor een bezoek aan Leuven

Ik schreef – op vraag van Anne­ke de Bun­del – een arti­kel voor Nomad & Vil­la­ger, een vro­lij­ke site vol prach­ti­ge reis­re­por­ta­ges. Mijn opdracht was om een per­soon­lijk maar prik­ke­lend pam­flet te schrij­ven over mijn thuis­stad. Ik wijk graag af van…

Maart 2013

Maart 2013: Clint Eastwood

Er waren werk­zaam­he­den aan de gang. Op het moment van schrij­ven zijn die nog steeds bezig, maar toen waren er plots wer­ken aan de gang. Mid­den in de werk­zaam­he­den werd er een roes­ti­ge ruim­te­cap­su­le opge­gra­ven. Dat ding was de volgende…

Week van de diversiteit

Diversiteit!

Het belang­rijk­ste ken­merk van de scheld­ka­bou­ter­ziek­te – en dat ver­klaart met­een ook de evo­lu­tie van het taal­ge­bruik in de dor­pen die wij onder­zoch­ten – is een oncon­tro­leer­ba­re drang om te schel­den – vaak in totaal onver­staan­ba­re bewor­mi­dor­mi propeloef.

Ik zal het vinden (004)

Ten negen­de vind ik dat hele hoofd­doe­ken­de­bat een beet­je… nee wacht. Ik ga daar eerst nog wat over naden­ken, en dan schrijf ik gauw een essay.

Ik zal het vinden (003)

Ten zes­de vind ik dat Jack nooit naar Nina had moe­ten luis­te­ren. Dan moest hij zich nu geen nieuw lief gaan zoeken. 

Mijn vriend

Mijn vriend zoekt een nieuw lief. Kan­di­da­ten mogen zich mel­den in het reactieluik.
Of kom op maan­dag 21 april gewoon naar De Spre­ken­de Ezels in Leuven.

Trouwens

Eer­ste Spre­ken­de Ezels: maan­dag 15 okto­ber om 20u30 aan de Molens van Ors­ho­ven (Sta­pel­huis­straat 15 3000 Leu­ven). Inkom Gratis!

Tamara wordt 18

Maar ik dank dat ik haar gewoon een lek­ke­re cock­tail ga geven en dan zal zze wel con­tent zijn. Mijn broer zei dat hij in haar brie­ven­bus gaat pis­sen (maar dat was maar om te lachen hoor!!)

Snoepje

Mijn lief stel­de Axel gerust dat het een een­vou­di­ge pijn­stil­ler betrof en dat hij zich geen zor­gen hoef­de te maken, maar ach­ter­af maak­ten we de beden­king dat het natuur­lijk veel leu­ker ware geweest om dit soort debie­le lomp­heid te bestraf­fen met inge­wik­kel­de veeartsen-jargon of slecht gemix­te XTC.

U wordt gefilmd

Ris­jaar begint ech­ter als een gek het kom­me­tje mos­terd leeg te lik­ken, en zijn blik ver­an­dert van dui­vels naar ik doe van­daag mijn plech­ti­ge com­mu­nie. Ngu­bo is zwijg­zaam en mop­pert. Hij heeft dui­de­lijk geen vrien­den in het Leu­ven­se politie-korps.

The quest for The White Lodge (1)

Hier in Seatt­le ga ik met aan zeker­heid gren­zen­de waar­schijn­lijk­heid The Whi­te Lod­ge niet vin­den. Mooi is het hier zeker, maar een beet­je intel­li­gen­te Whi­te Lod­ge trekt zich niet terug in een urba­ne plek als deze.