Categorie: Pief Poef Pfaff

Deze rubriek is een recht­streek­se ode aan de intel­li­gen­tie en de ver­beel­dings­kracht van onze heden­daag­se beroemdheden.

Dis­clai­mer (sort of):
Aan alle fans van de fami­lie Pfaff die door één of ander onge­brei­deld toe­val op deze site terecht­ko­men: dit is niet de offi­ci­ë­le fan­si­te van de Pfaffs. Ik her­haal: Wannesdaemen.com is niet (dat is een ont­ken­ning) de offi­ci­ë­le fan­si­te van de Pfaffs.
Eni­ge gelij­ke­nis met bestaan­de per­so­nen berust op toeval.

Zie ook (of juist hele­maal niet): Brie­ven aan de Pfaffs.

Caravaggio's Narcissus

Stront

Jean-Marie is in zeke­re zin de heden­daag­se ver­per­soon­lij­king van Nar­cis­sus, die aan het eind van zijn leven hele­maal weg­kwijn­de omdat hij het niet aan­kon dat de regen­drup­pels die in het water vie­len zijn prach­ti­ge spie­gel­beeld verneukten.

De ongelukkigste man van de week

Want je gaat toch niet in je een­tje de zacht wal­men­de darm­flo­ra van reality-tv in gevaar bren­gen met een onge­past ant­woord. Zeker niet als je al knie­hoog in de even­eens zacht wal­men­de excre­men­ten van dat gen­re rond­waart, en dat van in het begin door eigen toedoen.

De waarheid over Geert Hoste

En dat ge plot­se­ling bang wordt dat er nog momen­ten zul­len komen waar­bij ge aan de onbe­dwing­ba­re drang zult toe­ge­ven om uw leu­ter ergens op te leggen?

Op zoek naar de Pfaffs

Dat een ido­la­te levens­wij­ze ook nega­tie­ve gevol­gen kan heb­ben, bewij­zen de vele zoek­ac­ties van fans die een oplos­sing zoe­ken voor licha­me­lij­ke onge­mak­ken, opge­lo­pen na lang­du­ri­ge bloot­stel­ling aan de avon­tu­ren van vlaan­de­rens popu­lair­ste familie.

Brundle-fly Pfaff

The Fly was Lynd­seys abso­lu­te favo top­film aller tij­den ter wereld in het uni­ver­sum ever onein­dig, en ze citeer­de er te pas en te onpas uit.

Mijn vriend Lama (2)

Het con­cept van het pro­gram­ma wordt momen­teel nog wat bij­ge­schaafd, maar het doel zal zijn om van een totaal onbe­ken­de vla­ming op kor­te tijd een lite­rair genie te maken.

Tuinieren

Net op dat moment kwam geluk­kig Piet Huy­sen­truyt langs, die in een ver ver­le­den nog voor die­ren­arts had gestudeerd.

Mijn vriend Lama (1)

Ik ben ver­re fami­lie van de Dalai Lama. Mijn over­groot­va­der heeft ooit een slip­per­tje gemaakt op een zomer­se kermis-avond met de Tibe­t­aan­se nicht van zijn buurvrouw.

P.I.S. (Pfaff In Space)

Van­uit het klei­ne ron­de raam­pje van zijn cap­su­le – de Aliplast Chal­len­ger – keek Jean-Marie Pfaff neer op de aar­de. Zijn zelf­ge­maak­te raket had zonet onze damp­kring ver­la­ten en de klei­ne groe­ne pla­neet werd klei­ner en kleiner.

Spannend!

Het was weder­om een bewo­gen dag bij de fami­lie Pfaff. Deb­by en Nico­las had­den een hele namid­dag op het adop­tie­bu­reau geze­ten om een nieuw kind­je te bestellen.

Maar een drol blijft stinken

Vele men­sen zul­len den­ken dat ik in weel­de ben opge­groeid en dat was ook zo. Paris ‘Pijp­mond­je’ Hil­ton – bekend van aller­han­de olij­ke home-video’s die vrij­e­lijk over het www cir­cu­le­ren – brengt haar memoi­res uit.