Category: En u?

Ik vraag u iets.

En u? (022)

Stel u het vol­gen­de voor. Ge zit op een onbe­woond eiland, ge zit daar hele­maal alleen, en ge zit daar voor de rest van uw leven. Ge hebt rede­lijk wat com­fort, en ge zult niet ster­ven van de hon­ger. Als ge…

Child In Time

I’m in a hammond kind of mood.

Het hoeft dus hele­maal geen sym­fo­ni­sche rock­groep uit de jaren zeven­tig te zijn, of een ouwe knar met een orgel­tje. Het mag ook elek­tro­nisch zijn, of keel­ge­zang, of iets klassieks.

Morning Sun, Edward Hopper, 1952

En u? (020)

Wat waren uw eer­ste woor­den nadat u wak­ker werd vanochtend?

Geeuw

1000 Reactions can’t be wrong

Het expe­ri­ment, zij het dubi­eus van inslag en behept met een twij­fel­ach­ti­ge maat­schap­pe­lij­ke rele­van­tie, was geslaagd. Ik beloof­de u een verslag.

The Neverending Erection Poll

Heeft u zich ooit – al dan niet in gezel­schap – onge­mak­ke­lijk gevoeld omdat uw zwel­li­chaam onge­vraagd zijn naam niet gesto­len had?

En u? (019)

Ik vind jon­gens die Cola Light drin­ken raar.

En u? (014)

Wat doet u als het maar niet wil regenen?

En u? (011)

Wat vindt u het top­punt van romantiek?

En u? (009)

Wel­ke vraag zou u nooit wil­len beantwoorden?

En u? (008)

Kan je van meis­jes zeg­gen dat ze door je hoofd spoken?

En u? (007)

Wat zou u op deze vraag antwoorden?

En u? (006)

Wat doet u om het warm te krij­gen vanbinnen?

En u? (004)

Wel­ke per­soon­lij­ke frus­tra­tie is u het meest genegen?

En u? (002)

Hoe vaak per week strui­kelt u over een trede?

En u? (001)

Hoe vaak per dag denkt u aan Twix?

Vraag (hik)

Wat is het vroegst toe­ge­sta­ne uur van de dag om alco­hol te nuttigen?