Wannes Daemen • Grafisch Designer • Schrijver

Twee meneertjes

Zoals de strak­ke win­ter­zon als een groot zoek­licht op de fluo out­fit van meneer­tje en meneer­tje viel, zo zie je ze enkel nog op de büh­ne van een oude stadsschouwburg.

Ik wil je zoenen

Tien cen­ti­me­ter. Ze kan nu kleu­ren en vlek­jes in zijn ogen heel gede­tail­leerd in zich opne­men, zo dicht zit­ten ze bij elkaar.

Bedding

Ik lig rus­tig wat te mij­me­ren, en keu­vel spo­ra­disch met mijn goe­de vriend Pier­re, die enke­le cen­ti­me­ters ver­der­op ligt.

Hoe ik aan mijn einde kwam…

Zon­der ver­pin­ken draai­den zes à zeven van de klei­ne pas­sa­giers zich naar ach­ter, onder­wijl elk een uzi van­on­der hun bank­je graaiend…

Tanden

Het spek­ta­kel zou live uit­ge­zon­den wor­den op ver­schei­de­ne betaal­zen­ders, en aldus werd mij – als om het leed te ver­zach­ten – eeu­wi­ge roem en bekend­heid beloofd.

Avocado

Toen hij onge­veer voor de 36e keer des­niet­te­gen­staan­de zei, had de snot­te­bel bij­na het rand­je van zijn boven­lip bereikt, waar hij uit­ein­de­lijk moe maar vol­daan halt hield.

Mormoonspiegel

Los van alle reli­gi­eu­ze argu­men­ten die de man han­teert om zijn levens­stijl goed te pra­ten, is het voor hem natuur­lijk elke nacht bonky-party.

Wie dit leest, gaat dood

Laten we hopen dat er een dag komt waar­op alle men­sen die het ver­haal ken­nen hun pijp aan Maar­ten geven voor­dat ze het kun­nen ver­der vertellen.

Sprook (3)

De veld­mui­zen zagen er bezweet en ver­moeid uit, en ik bood aan om even te helpen.

Fruit

Jan­tje zag eens prui­men han­gen (Yuri Maan­zand Remix)

Sprook (2)

Net toen ik weer wou ver­trek­ken, begon onder mijn voe­ten de aar­de ver­vaar­lijk te trillen.

Sprook (1)

Ik hoor­de dui­de­lijk iemand traag schui­fe­lend opstaan en voet­stap­pen kwa­men ter­gend lang­zaam maar onzicht­baar in mijn richting.

Daniil I love you

Ter­wijl de man stond te bak­ken, sloop zijn vrouw stil naar hem toe en sloeg hem met een koe­ke­pan drie maal hard op zijn kanis.

Dit ook niet eigenlijk

En wat ik ook niet fijn vind. Zijn men­sen die met deu­ren slaan. Som­mi­ge men­sen kun­nen een deur niet zacht­jes ach­ter zich dichttrekken.

One night in Bangcock

Ik ging ereis uit vie­ren in een stad mij onbekend
Mijn lijf zat vol met kie­ren en ik voel­de mij incontinent

Wat ik ook niet fijn vind

Wat ik ook niet fijn vind, is een kou­de wc-bril. Ik krijg van niets ter wereld een der­ge­lij­ke ijs­kou­de zin­de­ren­de ril­ling als van een kou­de wc-bril.

Kubus

Ik heb zit­ten den­ken rond een kwes­tie die vele staats­hoof­den, rege­rings­lei­ders maar ook filo­so­fen en weten­schap­pers door­heen de eeu­wen niet heeft los­ge­la­ten, met name de pro­ble­ma­tiek der wereld­vre­de en hoe die con­creet te bereiken

Gr.

Het ligt niet in mijn aard om publie­ke­lijk mijn beklag te doen omtrent zeke­re aan­ge­le­gen­he­den, maar als men in mijn ogen one brid­ge too far is gegaan, maak ik mijn borst nat…

Responsability #1

Lief­ste Filip en Mathil­de, graag richt ik mij mid­dels dit schrij­ven tot jul­lie. Ik heb name­lijk het een en het ander te vertellen…

Versiertrucs

Ik ben nooit een held geweest als het op ver­sie­ren aan­komt. Ik heb iemand ver­sie­ren trou­wens altijd als een debiel exces van de mate­ri­a­lis­ti­sche maat­schap­pij beschouwd, maar hey, daar maak ik nu een­maal deel van uit, dus wil ik af en toe wel eens een poging wagen…

C in China

De trein is altijd een beet­je drij­ven. En men­sen lachen te wei­nig. Wat is het ver­band tus­sen New-Beat en het geluk van de mensheid?

We gaan allemaal naar de maan

Graag zou ik wil­len dat Bel­gië een exo­tisch land was. Graag zou ik wil­len dat de eve­naar door Brus­sel liep en dat De Pan­ne en Koksijde-Bad medi­ter­ra­ne stran­den waren. Graag zou ik wil­len dat mijn huids­kleur wat don­ker­der was en dat er palm­bo­men groei­den langs stra­ten en pleinen …