Corona Mixtape 12: Pulp Friction

Deze mix­ta­pe is een denk­oe­fe­ning. Ik bedacht een Tarantino-film die niet bestaat en ik regel­de een sound­track. De film zult ge ner­gens vin­den, de muziek staat op spo­ti­fy. Enjoy!


Corona Mixtape 11: Ooryoga

Ik las ergens dat spotify-gebruikers in qua­ran­tai­ne min­der naar beroem­de arties­ten luis­te­ren, maar wel meer op zoek gaan naar afspeel­lijs­ten met chill-out, ambient, wal­vis­ge­lui­den en ande­re relaxe­ren­de deu­nen. Dat komt natuur­lijk omdat jul­lie alle­maal vol stress en onze­ker­heid zit­ten over de toe­komst, net zoals ik god­ver­dom­me. Er zat net een dik­ke brom­vlieg tegen mijn raam te head­ban­gen en lang ver­haal kort er ligt nu een prin­ter op straat en mijn raam is aan dig­ge­len. Om weer rus­tig te wor­den, heb ik deze afspeel­lijst gemaakt. Ander­half uur audi­tie­ve zalf voor uw ziel. Ge kunt de lijst beluis­te­ren waar en hoe ge wilt, maar ik advi­seer een kop­te­le­foon, een streep­je namid­dag­zon en een glas wijn. Die prin­ter rui­men we mor­gen wel op.


Corona Mixtape 10: Only Darkness Every Day

Er zijn meer dan genoeg best-of en ande­re lijst­jes met muziek van Bill Wit­hers. Sinds hij vori­ge week dit door virus­sen geteis­ter­de tra­nen­dal voor beke­ken hield, zul­len dat er niet min­der wor­den. Ga voor­al zelf op zoek naar zijn fan­tas­ti­sche muziek, en – als dat niet eer­der gebeur­de – leer een groot artiest ken­nen. Van mij – voor Bill – geen over­be­kend rie­del­tje gre­a­test hits, maar wel een ode. Een klei­ne samen­vat­ting van zijn nala­ten­schap. Een eclec­tisch lijst­je covers en sam­ples dat aan­toont hoe de mees­ter van de smooth soul het vuur van ande­re arties­ten heeft opge­stookt. Eva Cas­si­dy, alt‑J, Kanye West, Black­street, Fat­boy Slim, Al Jar­reau, José James, to name but a few. Mijn lijst telt 15 num­mers maar het had een veel­voud kun­nen zijn. Danku­wel meneer Wit­hers, voor al die schoon­heid en inspiratie.


Corona Mixtape 9: De Beste Nummers Aller Tijden (Volgens Twitter)

Als ge wilt weten wat men­sen het bes­te lied­je ooit vin­den, dan kunt ge dat in the­o­rie gewoon vra­gen. Maar omdat ik graag een beet­je afstand wil hou­den, vond ik dat te omslach­tig en heb ik het aan Twit­ter gevraagd. De zoek­op­dracht “het bes­te num­mer aller tij­den” levert name­lijk een ver­za­me­ling tweets op waar­mee ge een soort twee­de­hands Top 2000 kunt samen­stel­len. Dat wil zeg­gen: het lijkt van ver op een fees­te­lij­ke ein­de­jaars­lijst, maar af en toe laat iemand een hele lui­de boer. Des­al­niet­te­min heb ik een vro­lij­ke en nos­tal­gi­sche ver­za­me­ling gemaakt waar­mee ge onge­twij­feld het week­end doorkomt.


Corona Mixtape 8: Sorry Raymond

Afge­lo­pen Valen­tijn werd Ray­mond zeven­tig. Omdat hij jarig is op de dag dat ik mijn lief leer­de ken­nen, ver­gat ik zijn ver­jaar­dag. Sor­ry Ray­mond, voor deze ver­ge­tel­heid. Ik maak het van­daag goed met een lijst­je. Een lijst­je met der­tien van uw – wat mij betreft – meest per­soon­lij­ke en inge­to­gen lied­jes. Lied­jes die mij lang gele­den heb­ben doen hui­len, en waar ik nu spo­ra­disch met wee­moed naar luis­ter. Dat van die meis­kes op het strand zit er niet tus­sen, dat moet ge mij ver­ge­ven. Dat lied­je wordt te pas en te onpas ach­ter tv-beelden van de zee gemon­teerd, ik word er niet goed van. Doch dit ter­zij­de. Geluk­ki­ge ver­jaar­dag, Trou­ba­dour Kiekevlees.

PS: Ik hou van Ray­mond. Een woord­je uit­leg, én een lijst met feest­lie­de­ren vind je ach­ter deze link.


Corona Mixtape 7: Jetlag

Zomer­uur. Jet­lag. Cha­os. Heel uw rio­bit­me klaar de noten. Daar­om deze muzi­ka­le troost. De play­list maakt een cha­o­ti­sche en onsa­men­han­gen­de indruk – net zoals uw leven – maar trust me: zon­ni­ge vro­lijk­heid zal een uur lang uw deel zijn.


Corona Mixtape 6: Wait for the moment

Het is mis­schien een beet­je flauw om in tij­den van #social­dis­tan­cing een #sexy play­list te beden­ken, dus bij voor­baat par­don. Dit is een sexy play­list. Maar laten we niet moei­lijk doen, ge kunt elkaar ook lief­heb­ben op ander­hal­ve meter afstand. Ge kunt ook uzelf lief­heb­ben, dat hoef ik u niet uit te leg­gen. In elk geval: dit is een sexy play­list, doe er uw voor­deel mee.


Corona Mixtape 5: Can’t Fight This Feeling

Omdat die soci­al dis­tan­cing veel van u vraagt wat betreft licha­me­lij­ke ont­hou­ding, pre­sen­teer ik van­daag de meest stro­pe­ri­ge play­list aller tij­den. De bij­slui­ter luidt als volgt: neem uwe sub­woofer of uw bluetooth-speakerke of een ander audi­tief devi­ce van uw voor­keur, en smeer dat ding van boven tot onder in met hand­zeep. Doe de gor­dij­nen dicht, push play, en kruip samen met uw inge­zeep­te play­list ergens ver weg in een hoeks­ke. Ver­vol­gens knuf­felt ge u 32 num­mers lang een onge­luk. Ik garan­deer: na afloop kunt ge – gelaafd maar pro­per – de wereld aan. 


Corona Mixtape 4: Heavy Heavy Monster Sound

Van­daag een lijst­je car­na­ve­les­ke feest­lie­de­ren. Waar­mee ik hele­maal niet wil beto­gen dat car­na­val vie­ren een goed idee is. Dat is het sowie­so nooit. Car­na­val doet uw IQ dalen. Doch dit ter­zij­de. Ik ben al mijn hele leven ver­kleed als knies­oor. En knies­oren heb­ben muzi­ka­le injec­ties nodig. En af en toe hoort daar een fan­fa­re bij. Fiesta!


Corona Mixtape 3: Fuck Off, Frank

Al van voor mijn geboor­te heb ik – naast mijn voor­lief­de voor eer­lij­ke gita­ren, oprech­te bliep­kes en authen­tie­ke trom­pet­ten – een gro­te fas­ci­na­tie voor croo­ners. Maar wat is dat eigen­lijk, een croo­ner? Wiki­pe­dia to the res­cue: “Een croo­ner is een zan­ger, meest­al een man, die een FUCK OFF WIKIPEDIA”. In mijn uni­ver­sum wonen meer vrou­we­lij­ke croo­ners dan dat er een­za­me vrij­ge­zel­le Wikipedia-schrijvers zijn. Het zal wel, dat dat beroep oor­spron­ke­lijk voor­al door man­nen beoe­fend werd. Dom­me man­nen. Ben­de sek­sis­ti­sche prut­sers. Prut­sers gelijk Frank Sina­tra. Dat was ook geen vrouw. In mij­ne living geen Sina­tra. Veel croo­ners in mij­ne living, maar geen Sina­tra. Een stem als honing, dat weet ik, maar ik moet een voor­beeld stel­len. Daar­om heb ik een lijst gemaakt met – jawel – meer dan veer­tig croo­ners. Veer­tig gou­den stem­men, jong, oud, vrouw, man. Maar geen Sina­tra. Frank heeft zijn fifteen mil­joen mil­jard minu­tes of fame nu wel gehad. Het is tijd voor ande­re talen­ten.
Ik zeg fuck off, Wiki­pe­dia.
Ik zeg fuck off, Coro­na.
En ik zeg fuck off, Frank.
Take it away.


Corona Mixtape 2: I Don’t Want The News

Corona Mixtape 2: I Don't Want The News

We staan op de val­reep van een lock­down. Omdat uw geduld op is en uw span­nings­boog naar de klo­ten, schenk ik u een lijst­je muzi­ka­le stui­ter­bal­len van maxi­mum drie minu­ten elk (uit­ge­zon­derd de nood­za­ke­lij­ke uit­zon­de­ring). En omdat nie­mand u kan zien tij­dens het beoe­fe­nen van soci­al dis­tan­cing, ook nog deze tip: steek al uw kle­ren terug in de kast en haal uw lucht­gi­taar eruit. Want het is begot uwe living, het is uw gitaar, en gij zijt de Pre­si­dent van uw eigen Uni­ted Sta­tes Of Whatever. 


Corona Mixtape 1: Keep This Frequency Clear

Corona Mixtape 1: Keep This Frequency Clear

Vrien­den! Laat mij gerust! Ik bedoel: bescherm elkaar en stopt met ton­gen. Blijf bin­nen, was uw pol­le­kes, en dans. Bij­voor­beeld op deze tien dans­vloer­schij­ven waar­van ge ver­ge­ten waart dat ge ze ver­ge­ten zijt. Want de groef is in uw hart, ge weet toch. 


© Foto’s: Drew Gra­ham, A.I. Pho­to­grap­her, Matt Bots­ford, Matheus Fra­de, Daria She­vtso­va, Eti­en­ne Girar­det, Michiel Hen­dry­ckx, kara­ta­ra, Tho­mas Stephan, Jef­frey Czum, Sha­ron McCutcheon

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.