Sjarels (addendum)

Som­mi­ge man­nen zijn zo fra­giel als een thee­kop­je. En ze laten zich ken­nen, dat gelooft ge niet. Allow me to ela­bo­ra­te. Of scroll naar benee voor een TL;DR.
(NB Zien jul­lie dat ik deze draad begin met het woord ‘som­mi­ge’? Begrijpt ieder­een wat dat woord bete­kent? Nice!)

(Deze rant is een adden­dum bij euh deze rant)

Ik heb het hier vaak over femi­nis­me, sek­sis­me, patri­ar­cha­le struc­tu­ren en wat dies meer zij (oh ik zie dat er al men­sen ver­trek­ken nou doe­hoei veel ple­zier). De aan­lei­din­gen daar­voor zijn divers en veel­zij­dig, zoals het leven zelve.

Een recla­me­fol­der, een tv-programma, een scheet van Theo Fran­c­ken, alles kan een aan­lei­ding zijn. Het patri­ar­chaat zit nu een­maal over­al aan met zijn vet­ti­ge vin­gers. Af en toe voel ik de nood om met mijn beschei­den hamer­ke op die vin­gers te meppen.

Zo ook laatst, met dat gra­fieks­ke van OkCu­pid waar­op ik hele­maal los ging:

Kijk. Ten eer­ste. Ik ben ook niet onno­zel. Het was een hand­ge­te­kend gra­fieks­ke. Geba­seerd op data van een ame­ri­kaan­se dating­site. Weet ik hoe betrouw­baar die gege­vens zijn? Nee dat weet ik niet. Kunt ge die gege­vens rela­ti­ve­ren? By all fuc­king means, me dunkt. 

Ten twee­de. Zijn onze heer­sen­de schoon­heids­ide­a­len – die voor­al dic­te­ren dat ge er zo lang moge­lijk jong en fris moet bij­lo­pen – het strengst voor man­nen of voor vrou­wen? Don’t be an assho­le en beloon deze vraag met een eer­lijk antwoord. 

Die ten twee­de is mijn belang­rijk­ste bood­schap. Wat ik betoog, is dat vrou­wen veel meer moei­te moe­ten doen dan man­nen om te beant­woor­den aan cul­tu­re­le en maat­schap­pe­lij­ke ide­a­len. Het was niet de eer­ste keer dat ik dat beweer­de, het zal niet de laat­ste keer zijn. 

Is het gra­fieks­ke waar­van spra­ke een geschik­te aan­lei­ding om dat onder­werp aan te snij­den? Voor een weten­schap­pe­lijk essay omtrent gen­der­stu­dies hebt ge wel­licht wat meer gege­vens nodig. Geluk­kig maar, dat ik geen weten­schap­pe­lijk essay over gen­der­stu­dies wil­de schrijven. 

Ik kloeg een belang­rijk en voor veel men­sen las­tig symp­toom van het patri­ar­chaat aan. Dat had ik op 1000 manie­ren kun­nen doen, ik deed het op basis van een zot gra­fieks­ke. Dat gra­fieks­ke is echt fok­king onbe­lang­rijk. De vet­ti­ge vin­gers van het patri­ar­chaat, daar gaat het om. 

Waar ik naar­toe wil, is het vol­gen­de. De mees­te men­sen her­ken­nen mijn bood­schap. Die zeg­gen stom gra­fieks­ke wan­nes maar hey boks voor die bood­schap. Belang­rij­ke shit jom. 

Maar dan zijn daar dus die fra­gie­le man­nen. Man­nen die dat gra­fieks­ke zien en die boem­kla­bots op hun paard gaan zit­ten van wan­nes ik weet niet wat uw bood­schap is MAAR DAT GRAFIEKSKE MAN dat is bilo­go­lie en evo­lu­a­tie en de gegovens klo­pen neit slor­dich hoor!!00

En dan zeg ik maar jon­gens het patri­arch en dan gaan ze al mans­plai­nend los van pseu­do­we­ten­schap hier en wij hem­me­net ook nie mak­lek daar en gij hep niks te zeg­ge over me sex voor­ku­er en DE VRAUWE ZELLUF DAN en weet ik wat nog allemaal

Any­way. Zucht. Wilt ge nog een TL;DR? Wel­aan dan. Ik maak er een bou­ta­de van:
Tel­kens als ge in deze wereld man­ne­lij­ke pri­vi­le­ges wilt aan­kaar­ten, wor­den uw woor­den plat­ge­mept.
Door man­nen.
Met pri­vi­le­ges.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.