Belgium Beats

Een tijd gele­den stel­de ik deze vraag op twitter:

Van­daag is het zover. Met veel trots pre­sen­teer ik jul­lie een nieu­we mix­ta­pe: Bel­gi­um Beats – 40 years of boen­ke boen­ke. Meer dan vier uur elek­tro­ni­sche muziek uit Bel­gië, enigs­zins chro­no­lo­gisch geor­dend van 1978 tot en met 2020. Een muzi­ka­le ont­dek­kings­reis die begint bij de voco­der van Trans Vol­ta en – voor­lo­pig – ein­digt in de buurt van Char­lot­te de Wit­te en Ame­lie Lens.

Er hoort een woord­je uit­leg bij, maar scroll gerust gelijk naar het spotify-linkske onder­aan als ge geen zin hebt in mijn gezever.

Eerst en voor­al: heel veel dank voor jul­lie sug­ges­ties. Het was heel ple­zant om alle tips uit te plui­zen. Ik heb daar uren ple­zier aan gehad. Het kie­zen van num­mers en het maken van een selec­tie was AARTSMOEILIJK. Er is niet alleen héél véél elek­tro­ni­sche muziek gemaakt in dit bon­ken­de land­je, er is ook heel veel onbe­luis­ter­ba­re stront­mu­ziek gemaakt. Daar heb ik mij – spe­ci­aal voor jul­lie – door­heen geploegd.

Een ander pro­bleem is de defi­ni­tie van elek­tro­ni­sche muziek. Die defi­ni­tie is nog­al kneed­baar en multi-interpretabel. De gren­zen die ik heb getrok­ken zijn voor dis­cus­sie vat­baar, which is fine. Zo heb ik bij­voor­beeld getwij­feld over 2 Bel­gen. Want new wave, is dat elek­tro­ni­sche muziek? Soms wel, soms niet, I guess.

Los van alle pro­ble­men en inter­pre­ta­ties, is het resul­taat een tame­lijk exhaus­tie­ve lijst gewor­den (42 jaar! 52 num­mers!), maar tege­lij­ker­tijd is het ook een heel per­soon­lij­ke lijst. Daar kon ik niks aan doen. Ik ga toch geen mix­ta­pe maken die ik zelf niet leuk vind zeker.

Voor de juis­te chro­no­lo­gie heb ik mij tot Wiki­pe­dia en Dis­cogs gewend. Dat neemt niet weg dat ik hier en daar mis­schien een fout­je heb gemaakt. Als het pijn doet: let me know. Het is heel lol­lig om de lijst chro­no­lo­gisch te luis­te­ren, maar uiter­aard moogt ge ook gelijk zot shuf­fe­len en skip­pen. It’s your par­ty, cry if you want to.

Is alles écht Bel­gisch? Er zijn rand­ge­val­len. CJ Bol­land is een hal­ve Engels­man, Arbeid Adelt! covert een niet-Belgisch num­mer, en er zijn veel arties­ten die maar half Bel­gisch zijn. Maar Bel­gië is sowie­so een rand­ge­val van een land, dus fuck it.

Zoals voor mijn ande­re mix­ta­pes geldt ook hier: ik doe van Spo­ti­fy. Spo­ti­fy heeft veel in de aan­bie­ding, maar niet alles. Zo is Yo Yo van Pla­za helaas onvindbaar.

Ik krijg waar­schijn­lijk van veel men­sen mot­ten op mijn bak­kes, maar Front 242 zit niet in de lijst. Ik weet dat die band voor veel men­sen veel bete­kent, maar mij heeft het nooit wat gedaan. Dus heb ik ze geskipt, ook al zijn het onge­twij­feld pio­niers geweest. Ook gro­te afwe­zi­gen zijn Bus­ce­mi en Sven Van Hees. Ik vind dat – met alle res­pect – saaie cocktailmuziek.

  • Ja maar Wan­nes onno­ze­laar. Front 242 niet in de lijst, en de fuc­king Confetti’s wel?
  • Het spijt me zeer. Nos­tal­gie is mijn motor.

Voor het laat­ste num­mer in de lijst heb ik de chro­no­lo­gie los­ge­la­ten. Ik zocht naar een mooi orgel­punt voor de mix­ta­pe, en dat werd een cover van wat ik zon­der schroom een Bel­gisch anthem zou dur­ven noe­men. Om heel efkes uit te puf­fen na vier uur lang boen­ke boenke.

Adden­dum: ook het àller­laat­ste num­mer in de lijst past niet in de chro­no­lo­gie. Omdat ge ook weer wak­ker moet wor­den nadat ge zijt uitgepuft.

Tot slot nog efkes de oli­fant in de kamer. 

Ik hou echt echt echt niet van Milk inc (en aan­ver­wan­ten) en dat is een under­sta­te­ment. Ik heb daar­over vori­ge keer van Regi zel­ve op mijn doos gekre­gen. Hij beschul­dig­de mij toen van hok­jes­den­ken. Wat echt raar is om te horen van iemand die op elke plaat tien keer in het­zelf­de hoks­ke gaat zitten.

Dus. Bij voor­baat mijn excu­ses aan men­sen die mij Milk Inc en Las­go en The Mac­ken­zie en Jes­sy en 2 Fabi­o­la en Pet­ra en een appel­sien na het tan­den­poet­sen sug­ge­reer­den: ik snap best dat ge daar­mee de dans­vloer plat springt, maar ik doe dat lie­ver met Soul­wax of Mag­nus of Sha­me­boy of The Subs. De gus­ti­bus etcetera.

Maar okee okee okee okee okee, ik ben de kwaad­ste niet. En Regi bezet over­dui­de­lijk een heel warm pleks­ke in de har­ten van veel men­sen. Dat kan ik met mijn nos­tal­gi­sche ziel­tje niet nege­ren. Ik heb dus ook het oeu­vre van Milk Inc uit­ge­plo­zen, op zoek naar iets dat op mijn mix­ta­pe past. Heb ik iets gevon­den? Een CLICKBAIT luis­ter­beurt zal het u vertellen.

Dus wit­hout fur­ther ado, hier is de link. Wacht efkes tot het gaat sche­me­ren, sla een gin-tonic of mazout ach­ter­over, slik een Zweeds designer-pilleke, en steek een extra jeton­ne­ke in uw bots­au­to. This is bel­gi­um. Move your ass and feel the boen­ke boenke.



Belgium Beats
Bel­gi­um Beats

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.