• Wannes Daemen

Vlaggen

Ik vind vlaggen stom. De meeste vlaggen. Okee, sommige vlaggen. Er zijn een paar vlaggen die ik stom vind. Een vlag die ik niet stom vind is de pira­tenvlag aan de boomhut van mijn neefke, of de regen­boogvlag. De meeste vlaggen worden gebruikt om een stuk grond af te bakenen waar andere vlaggen niks te zoeken hebben, maar dat geldt niet voor de regen­boogvlag of voor mijn neefke. Mijn neefke roept mis­schien wel eens Ga weg dit is mijn boomhut, maar als ge winegums meehebt moogt ge uit­ein­delijk toch altijd binnen. Zo niet bij vlaggen die ik stom vind. 

Vlaggen die ik stom vind zijn vlaggen met namen als Union Jack, Old Glory, Drapeau Tri­colore, of – jawel – de Vlaamse Leeuw. Vlaggen die vol­strekt arbi­trair begrensde stukskes aarde aan­duiden, en waarmee de bewoners van dat stukske aarde kunnen zeggen Dit is van ons. Gij hebt een andere vlag, gij hebt een ander stukske aarde, gij moet uw gemak houden als ge hier een ter­raske komt doen. Dat soort vlaggen. Lands­vlaggen. Nati­onale twee‑, drie- of meer­kleuren. Gekleurde lappen stof die al meegaan sinds men­sen­heu­genis, waarvan niemand nog de oor­spron­ke­lijke ont­staans­ge­schie­denis kent. Stukken textiel die gewoon met de sokken en onder­broeken mee de was­ma­chine in gaan en die op bepaalde feest­dagen over ven­ster­banken worden gedra­peerd. Wand­ta­pijten. Tafel­lakens. Dekens. Doeken. Ik herhaal. Gekleurde lappen stof. 

Soms gaat het niet eens om een bestaand stuk grond. Soms gaat het over stukken grond in de hoofden van mensen, of heimwee naar oude stukken grond, of ver­langens naar een nieuw of ide­o­lo­gisch stuk grond. Dat noemen ze dan sym­bolen. De gekleurde lap stof wordt dan een symbool voor het streven naar een afba­kening, of dient als bewijs voor het aan­hangen van een gedach­tegoed. En ofschoon het aan­hangen van gedach­te­goe­deren an sich uiteraard niet ver­keerd is, vind ik het wel heel raad­sel­achtig dat er mensen zijn die dat aan­hangen gaarne willen bewijzen met een gekleurde lap stof. Al was het maar omdat zo’n lap stof vol­strekt ontoe­reikend is voor het aan­tonen van de gedach­te­goe­deren van een gemid­delde wereld­burger. Als ik mijn eigen gedach­te­goe­deren zou willen sym­bo­li­seren met een gekleurde lap stof, dan zou ik aan het Tapijt van Bayeux nog niet genoeg hebben. Bovendien, mijn straat is veel te kort als ik dat dan op feest­dagen uit mijn raam moet hangen. 

Want serieus, wat willen die sjarels die op feest­dagen een vlag uit hun raam hangen? Wat bedoelt de buurman als hij op de hoe­veelste juli de nati­onale drie­kleur of die gekke magere leeuw uit de kast haalt? Dat hij trots is? Op een stuk grond? Hoe werkt dat? Hoe kunt ge trots zijn op een stuk grond? Is dat van Pro­ficiat stuk grond, dat gij hier nog altijd ligt? Goed gedaan stuk grond, dat gij niet allang het hazepad hebt gekozen omdat die ven­del­zwaaiers er hier zo’n teringzooi van maken? Of is het trots omwille van de bestierders van het stuk grond? De beleids­makers die al jarenlang uw stuk grond zo streng maar recht­vaardig besturen en zo dui­delijk afba­kenen dat er geen andere pipo’s de plak komen zwaaien? Kunt ge daar als burger trots over zijn? Maar bovenal: moet ge daarvoor een gekleurde lap stof uit uw raam hangen? Dat is toch raar? Dat is toch zodanig raar en vreemd en raad­sel­achtig dat ge denkt dat ge in een strip­verhaal woont? Toch? 

Mis­schien zie ik het niet. Mis­schien is er wel degelijk een gedach­tegoed dat ge met een gekleurde lap stof kunt bewijzen. Mis­schien is er wel degelijk een rij­kelijk gedo­cu­men­teerde ide­o­logie die ge kunt aan­tonen middels zo’n stuk textiel. En dat mensen dan zeggen Ah kijk daar hangt zo’n lap stof tegen de gevel of aan een paalke, dus die mensen denken zus en zo over dees of ’t geen. Maar zelfs als het zo werkt, dan is dat toch een treurloze en armoedige bedoening? Want dan zijt ge dus fan van een gedach­tegoed  dat al jarenlang bestaat, een ide­o­logie die door heel veel mensen is voor­ge­kauwd, een ver­za­meling ideeën waar heel veel mensen van houden en die com­pleet voor­bijgaat aan wie gij zijt. Want wees eerlijk, gij zijt toch veel meer dan een vlag? Uw hoofd en uw hart en uw lijf en uw leven en uw per­soon­lijke geschie­denis is toch ontie­gelijk veel rijker en diverser dan wat er schuilgaat achter een gekleurde lap stof? Hoe groot is de kans dat wat gij denkt en voelt en ver­langt en waar gij van houdt en van walgt en geil van wordt, dat die oneindige bibli­o­theek van per­soon­lijke rijkdom krek dezelfde sym­bo­lische drie­kleur heeft als de vol­strekt eigen­zinnige bibli­o­theek van uw buur­vrouw? Bij alle hei­ligen van de almanak, ge komt toch niet toe met drie kleuren? Welke mie­ren­neuker heeft dat bedacht? 

Mis­schien maakt het alles mak­kelijk, zo’n vlag. Mis­schien wilt ge helemaal niet naar buiten treden met uw per­soon­lijke rijkdom en uw vol­strekt eigen­zinnige bibli­o­theek. Mis­schien zijt ge bang wat mensen gaan zeggen als ge uw Tapijt van Bayeux door de straat rolt. Dan is zo’n voor­ge­kauwde vod natuurlijk handig. Daar kunt ge al uw angsten en onze­ker­heden achter ver­stoppen. Ge vindt gelijk aan­sluiting bij een clubke van mensen die allemaal met zo’n vlag zwaaien, en die allemaal bang zijn. Bang om hun stukske grond kwijt te spelen, bang om uit­ge­lachen te worden, bang om niet serieus genomen te worden. Ge hoeft zelf niet meer na te denken, ge stapt mee in het ritme van uw voor­gangers, en uw kleur­rijke maar kwetsbare per­soon­lijke bibli­o­theek hoeft ge aan niemand te laten zien. Allemaal niet erg, allemaal men­selijk, en allemaal heel mak­kelijk te camou­fleren met een gekleurde lap stof. Maar hoe ge het ook draait of keert, het blijft camou­flage. Ge blijft incognito. En ik herhaal. Het blijft een gekleurde lap stof. 

Denk daar eens over na, wanneer de buurman zijn drie­kleur weer uit het raam hangt of wanneer ge u opeens rea­li­seert dat het voor­na­melijk mannen zijn die met vlaggen zwaaien.
Denk daar eens over na, wanneer ge beleids­makers met rode of zwarte tong uit de bek ziet kwijlen terwijl ze een ouder­wetse hymne in de richting van een gekleurde lap stof staan te kwelen. Of wanneer ge politici ver­ont­waardigd ziet miepen dat iemand ergens hun vlag van ne paal heeft gehaald.
Denk daar eens over na, waneer ge een bende pubers hun angsten en hun een­zaamheid ziet ver­stoppen achter een gekleurde lap stof die ze gekregen hebben van zo’n poli­ticus. Hier manneke, ge hoeft niet bang te zijn, hier is een stoere ide­o­logie die ik voor u heb voor­ge­kauwd en waar ge u achter kunt ver­schuilen. Uw per­soon­lijke rijkdom is onbe­langrijk, stap maar mee met ons, wij weten waar­naartoe.
Steek al uw eigenheid maar ergens in een doos.
Doe de deuren van uw unieke per­soon­lijke bibli­o­theek maar dicht, en verstop u.
Hier. Bij ons.
Achter deze muffe, eeu­wenoude, heel erg belang­rijke gekleurde lap stof. 

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *