Top tien 2019

Het is weer bij­na 31 decem­ber, tijd voor een jaar­over­zicht­je. Dit is de top tien van meest gele­zen stuk­ken op wannesdaemen.com van de afge­lo­pen 12 maanden: 

10. De Notre-Dame
Het leuk­ste aan dit stuk vond ik zelf dat hon­derd­dui­zend­mil­joen lezers mij wezen op het feit dat ik een foto van de Sacré-Cœur had gebruikt, waar­uit bleek dat die hon­derd­dui­zend­mil­joen lezers mijn stuk niet goed gele­zen had­den.
https://www.wannesdaemen.com/2019/de-notre-dame

9. Vlaan­de­ren
Vlaan­de­ren stem­de recht­ser dan ooit. Ik lik­te mijn won­den en droom­de over rei­gers.
https://www.wannesdaemen.com/2019/ik-vind-vlaanderen-stom

8. Brief aan mijn toe­kom­sti­ge klan­ten
Dit arti­kel is eigen­lijk een recla­me­fol­der voor mijn bedrijf­je. Het blijkt een vaak gele­zen recla­me­fol­der, en dat komt omdat ik onder de lezers een emmer dub­bel­vla ver­loot.
https://www.wannesdaemen.com/2016/brief-aan-toekomstige-klanten

7. Lie­ve Dries
Ik schreef een brief aan de meest omlaag­ge­val­len kleu­ter van Vlaan­de­ren. Hij heeft nog niet terug­ge­schre­ven.
https://www.wannesdaemen.com/2018/lieve-dries

6. Het ein­de
Meer dan tien jaar gele­den schreef ik iets over de aller­laat­ste afle­ve­ring van The Sopra­nos. Nog steeds blijkt dat men­sen na het kij­ken van die serie hul­pe­loos en een­zaam ach­ter­blij­ven en al goe­ge­lend op mijn site terecht­ko­men. Om daar dan te lezen dat we alle­maal alleen zijn in het don­ker.
https://www.wannesdaemen.com/2008/het-einde

5. De Slim­ste Man ter Wereld
Ik schreef een brief aan Erik Van Looy, vlees­ge­wor­den onder­broe­ken­grap. Ook dit najaar mogen we ons weer ver­heu­gen op zijn kod­di­ge cafékwis. Dat is natuur­lijk een mop­je want ik ver­heug me hele­maal niet. Ik kijk nog lie­ver zon­der onder­ti­tels naar de in het ita­li­aans gedub­de her­ha­ling van de half­jaar­lijk­se schoon­maak door drie gemeente-arbeiders van het bus­kot­te­ke tegen­over mijn huis op een moment dat mijn rol­lui­ken dicht zijn.
https://www.wannesdaemen.com/2018/de-slimste-man-ter-wereld

4. Het jour­naal
Het was erg warm. Dat het voor de zoveel­ste keer weer erg warm was, is een gevolg van kli­maat­ver­an­de­ring. Dat heb ik niet zelf bedacht, dat zeg­gen weten­schap­pers. Ge weet wel, die types die ervoor zor­gen dat we er niet met zijn allen van­uit gaan dat Jah­weh de twee­takt­mo­tor heeft bedacht. Ik zal niet bewe­ren dat ze bij het VRT-journaal den­ken dat Jah­weh de twee­takt­mo­tor heeft bedacht, maar echt heel seri­eus kan ik ons dage­lijk­se nieuws­bul­le­tin niet meer nemen.
https://www.wannesdaemen.com/2019/het-journaal

3. Orga­na­gram van het Bel­gi­sche voet­bal (WK 2014)
Taal­pret uit 2014. Ge weet wel, toen de Vod­de Lui­ers naar Bra­zi­lië gin­gen.
https://www.wannesdaemen.com/2014/organagram-van-het-belgische-voetbal

2. Theo Fran­c­ken
Ik betoog­de dat ik meer ver­want­schap voel met nieu­we Bel­gen die zich afvra­gen in welk ape­kot ze terecht­ko­men, dan met de gemid­del­de autoch­toon. Dat deed ik aan de hand van een ver­slag van het Bel­gisch Kam­pi­oen­schap Boet­se­ren Met Drol­len, een dis­ci­pli­ne waar­in de heer T. Fran­c­ken stee­vast over­tui­gend de over­win­ning weet weg te kapen.
https://www.wannesdaemen.com/2019/theo-francken

1. Je mag tegen­woor­dig niks meer
Eén van mijn jeugd­hel­den, Michiel Romeyn, zat live op tele­vi­sie een beet­je te mie­pen. De rest is geschie­de­nis.
https://www.wannesdaemen.com/2018/je-mag-tegenwoordig-niks-meer

Wat een agressie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.