The Ultimate Female Hiphop Collection

[Dear english spea­king peo­p­les: there’s a link to the play­list at the bottom of this rant. You’­re welcome.]

Ik heb iets schoons voor u.
Een kadootje.
Iets waar ik de afge­lo­pen maan­den met veel ple­zier aan heb zit­ten knut­se­len.
Ge kunt er naar luis­te­ren en ge kunt er op dan­sen.
Ik garan­deer u dat ge er vro­lijk van wordt.
Het is een play­list en hij staat op Spo­ti­fy.
Het is een joe­kel van een play­list en hij heet.
The Ulti­ma­te Fema­le Hip­hop Col­lec­ti­on.
Is hij echt Ulti­ma­te Wan­nes?
Ja rak­kers, hij is echt mod­der­fok­king Ultimate.

Voor­dat we begin­nen, efkes een keu­ze­me­nu:
Eén
- Ik heb geen zin in uw geze­ver, Wan­nes, ik wil dan­sen.
- Dat is pri­ma, lie­verd. Scroll snel naar het eind van deze lap tekst, daar staat een links­ke. Veel ple­zier!
Twee
- Gaat het hier nu alweer over vrou­wen? Ik vind dat man­nen tegen­woor­dig nog­al ver­ge­ten wor­den.
- Ik heb u niks gevraagd, Thier­ry.
Drie
- Hip­hop? Fema­le? Is dat geen sub­gen­re van sci­en­ce fic­ti­on?
- Allow me to elaborate!

Lang gele­den werd ik als puber de won­de­re wereld van de hip­hop inge­zo­gen door vro­lij­ke rond­sprin­gers als Hou­se Of Pain, Cypress Hill en de wat mij betreft nooit meer kapot te krij­gen Beas­tie Boys. Later leer­de ik Juras­sic 5, Kool Kei­th, De La Soul en A Tri­be Cal­l­ed Quest ken­nen. Ik zou deze eer­ste ali­nea tot ency­clo­pe­di­sche pro­por­ties kun­nen opbla­zen met nog meer namen van rap­pen­de man­nen, maar dat doe ik niet. Ik sla een zij­pad in. Nou ja, een zij­pad. Eer­der een oli­fan­ten­paad­je. Een ondui­de­lij­ke streep in het gras, waar te wei­nig volk pas­seert om van een offi­ci­eel pad te spre­ken. Maar het is er wel. Als ge goed kijkt, kunt ge het zien. Ik was het paad­je in mijn jeugd al wel eens tegen­ge­ko­men toen ik Buf­fa­lo Stan­ce van Neneh Cher­ry op de radio hoor­de, maar het begon me pas echt te dagen in 2003. Toen zei iemand tegen mij ‘When you hear the sound who-di-whoooo, run for cover mother­fuc­ker’. Die iemand heet­te Mis­sy Elli­ott en ik werd zel­den zo snel ver­liefd. Pass that dut­ch nog an toe zeg. 

Zot­te­ke, dat past toch niet op zo’n plaat jong.

Omdat er tegen­woor­dig rare en soms oer­con­ser­va­tie­ve din­gen gebeu­ren in de wereld, en vrou­wen­rech­ten nog­al eens onder vuur lig­gen, wil­de ik iets doen. In de eer­ste plaats wil­de ik mijn eigen hori­zon ver­bre­den, en op zoek gaan naar al die gemis­te oli­fan­ten­paad­jes. Maar in de twee­de plaats wil­de ik ook iets dui­de­lijk maken. Ik heb altijd arg­waan gehad bij het klas­sie­ke geze­ver in bedrijfs­ra­den, talk­shows en over­he­den over dat het zoge­naamd moei­lijk is om de juis­te vrou­wen te vin­den. Over hoe man­nen wel de hand wil­len rei­ken naar vrou­wen, maar ver­vol­gens schaap­ach­tig bewe­ren die vrou­wen niet te kun­nen vin­den. Ik vind dat zo’n slap excuus. Ik vind dat ge har­der moet zoe­ken. En ge moet niet te snel con­tent zijn non­ded­ju. Als het in eer­ste instan­tie niet lukt, kijk dan naar uw cri­te­ria. Die zijn onge­twij­feld nog­al man­ne­lijk van kleur. Allez hop, zet uw cri­te­ria bij het groot vuil en ga opnieuw zoe­ken. Erken de man­ne­lij­ke inkleu­ring van uw con­text en ga opnieuw zoe­ken. Zet uw oog­klep­pen af, trek uw grijs kos­tuum uit, kom van uw pie­de­stal en ga opnieuw zoe­ken. En kom niet terug voor ge ze gevon­den hebt. Kom niet terug voor­dat al die moei­lijk zicht­ba­re oli­fan­ten­paad­jes omge­ploegd zijn tot blin­ken­de twee­rich­tings luxepaden.

Ik ben mij er ter­de­ge van bewust dat de wereld haar eeu­wen­ou­de patri­ar­cha­le fraks­ke niet zal afwer­pen, omdat één of ande­re knut­se­laar in de 21e eeuw een paar lied­jes ach­ter elkaar zet. Een spotify-playlist is een heel klein femi­nis­tisch drup­pel­ke op een hele hete man­ne­lij­ke plaat, dat weet ik ook wel. Maar toch. Als ik naar mezelf kijk, dan zie ik iemand die het groot­ste deel van zijn leven naar rap­pen­de man­nen heeft geluis­terd, zon­der zich daar veel vra­gen bij te stel­len. Enke­le maan­den gele­den heb ik het tij gekeerd en ben ik op zoek gegaan naar vrou­wen. Er ging – zon­der zever – een wereld voor me open. En als er na van­daag maar een hand­vol man­nen is wiens muzi­ka­le hori­zon ik met deze vro­lij­ke lijst een beet­je heb kun­nen ver­bre­den, dan is mijn mis­sie al geslaagd. Want het is dan mis­schien maar een drup­pel­ke op een hete plaat, fok­king hell hoor het sis­sen man. Die hete plaat weet niet wat hem overkomt. 

Ge hoeft het niet met mij eens te zijn om naar de lijst te luis­te­ren, maar het zou mij ple­zie­ren als ge u op zijn minst efkes afvraagt hoe het komt dat ge als muziek­lief­heb­ber zoveel moei­te moet doen om de gen­der­weeg­schaal van uw – al dan niet digi­ta­le – col­lec­tie een beet­je in even­wicht te bren­gen. Want ja, het is waar, ver­moe­de­lijk vindt ge in de pla­ten­win­kel of onli­ne meer man­ne­lij­ke rap­pers (of roc­kers, of pun­kers, of wha­te­ver) dan vrou­we­lij­ke. Maar dat is natuur­lijk hele­maal geen argu­ment voor de idi­o­te rede­ne­ring dat vrou­wen niet zou­den kun­nen rap­pen of roc­ken of pun­ken. Dat is alleen maar een bewijs van het feit dat de pla­ten­in­du­strie (en bij uit­brei­ding het hele kapi­ta­lis­ti­sche sys­teem) een man­nen­club­ke is. En als ge dat man­nen­club­ke maar zo lang moge­lijk in stand houdt, dan gaat de wereld op den duur van­zelf gelo­ven dat vrou­wen nu een­maal min­der zin heb­ben om muziek te maken, of min­der cre­a­tief zijn, of min­der graag op een podi­um staan, of bedenk zelf zo’n debiel argu­ment­je. Ik zou als vrouw ook geen zin heb­ben om te gaan rap­pen of roc­ken in een man­nen­club­ke dat gerund wordt met man­ne­lij­ke regle­men­ten, bestierd door man­nen in een man­nen­kos­tuum­ke met hun man­nen­grap­kes en hun man­nen­lied­jes. De wereld is een man­nen­club­ke, en wat mij betreft heeft dat lang genoeg geduurd, bitches. 

En daar­om ging ik op zoek. Ik begon mijn quees­te bij de grond­leg­sters. The Sequen­ce, MC Lyte, Queen Lati­fah, Salt-N-Pepa. Zij wezen de weg naar Lil’ Kim, Lau­ryn Hill, Foxy Brown. Hoe die­per ge graaft, hoe meer parels ge tegen­komt. En als ge dan efkes een brug slaat naar heden­daag­se kanon­nen als Car­di B, Nic­ki Minaj of Char­li Bal­ti­mo­re, en ge kijkt wat daar alle­maal tus­sen­ligt, dan gaat de hemel open. Klein, groot, beroemd, berucht, onbe­kend, aan­stor­mend, uit­ge­doofd, grof­ge­bekt, intiem, sexy, adjec­tie­ven schie­ten te kort. Ik heb ook de boot gepakt naar ande­re con­ti­nen­ten, want zoals altijd is het risi­co groot om in Ame­ri­ka of Enge­land te blij­ven plak­ken. Dat wil­de ik niet. Ik wil­de een rij­ke, diver­se en veel­ge­laag­de lijst. Van very old school tot brand new school. Van West­coast tot Very Far West of Midd­le East Coast. Van Ik Kan Alle Man­nen Krij­gen tot Ik Ben Zo Les­bisch Als Een Pot. Van Guc­ci Flip Flops tot The Hate That Hate Pro­du­ced. Van Smack A Bitch tot Swag­gin’ My Hij­a­bis. Van Deut­sche Schwän­ze tot Knäckt Av En Brud. Frank­rijk, Chi­na, Kenia, Nep­al, Liba­non, Bel­gië, India, Rus­land, Zwit­ser­land, Cyprus, Neder­land, Japan, Zuid-Afrika, Span­je, Bra­zi­lië, Tur­kije, Nige­ria, Ijs­land, enzo­fok­king­voort. Twee­hon­derd­vie­r­en­twin­tig (and coun­ting) num­mers en min­stens even­veel hip­hop­pen­de vrou­wen. Ik zei toch dat het Ulti­ma­te was? 

Tot zover deze beknop­te inlei­ding. Ik moet nu stop­pen want mijn blad is vol. 
Tot slot nog enke­le liner notes: 

  • Ge kunt de lijst gewoon in volg­or­de beluis­te­ren. Over de volg­or­de van de eer­ste 45 num­mers heb ik een beet­je nage­dacht. Dat is een scho­ne afwis­se­ling van oud, nieuw, bekend en onbekend. 
  • Geneer u niet om com­pleet random te gaan. Met 224 num­mers is de shuffle-knop uw bes­te vriendin. 
  • De grens tus­sen hip­hop en R&B is soms moei­lijk te trek­ken. Ik ben niet streng geweest. Zie bij­voor­beeld My Hood van RAY BLK of Lief­de Van De Vloer van Lin­de Schö­ne. God­je­damn, wat een lek­ker num­mer is dat trouwens. 
  • Als het goed is, staat er nie­mand twee keer in de lijst. Er zijn enke­le uit­zon­de­rin­gen omwil­le van duet­ten of zot­te samenwerkingen. 
  • In prin­ci­pe staan er geen man­nen in de lijst (duh), maar ook hier een hoop uit­zon­de­rin­gen. Zo zit­ten er man­nen in ach­ter­grond­koor­tjes, refrein­tjes of intro’s. Er zit­ten meer­de­re man­nen in The Fun­ky 4+1, maar die wil­de ik niet over­slaan, want het is het aller­eer­ste rap­col­lec­tief met een vrouw in de ran­gen. En er is Zebra Katz, een queer man. Ver­der zal er hier en daar nog wel een pie­mel te vin­den zijn, niet in het minst in de teksten. 
  • Als ge ook hele­maal woest wordt van dat idi­o­te man­nen­club­ke, begin dan ach­ter­aan, met La Rage van Keny Arka­na. Par­ce qu’on a la rage, on res­te­ra debout quoi qu’il arrive. 

En last but not least: ben ik iemand ver­ge­ten? Let me know! De lijst is nooit defi­ni­tief, dus ik voeg graag nog num­mers toe. 

Genoeg geë­la­bo­reerd, dan­sen nu: https://open.spotify.com/playlist/76tWv9k7z5cRUS2NKoL4pp

Voor de lief­heb­bers, dit zijn alle arties­ten in de lijst: 3d Na’tee, Alys­sa Marie, Aman­da Blank, Aman­da Diva, Ama­zu­mi, Amil, Ampli­fy Dot, Ana Tijoux, Angel Haze, Angie Mar­ti­nez, Asi­an Doll, Awkwa­fi­na, Aye Yo Smi­ley, Aze­a­lia Banks, Bad Azz Bec­ky, Baha­ma­dia, Bali Baby, Bby­Mutha, Bhad Bha­bie, BIA, Bil­lie Bre­lok, Bli­mes, Blu Samu, Boog Brown, Booty­chaaain, Broo­ke Can­dy, Bur­ni Aman, Car­di B, Char­li Bal­ti­mo­re, Chel­sea Reject, Chi­bi Ichi­go, Chil­la, Chyn­na, City Girls, Cleo, Coe­ly, Coma-Chi, Con­nie Diia­mond, Cri­me Mob, Cuban Doll, cup­cak­Ke, Da Brat, Dai Bur­ger, Danay Suárez, Dani­t­sa, Dee MC (aka Deepa Unni­k­ris­hnan), Del­ta The Leo, Des­sa, Diam’s, Dis, Diz­zy Fae, DJ Miso­shi­ru & MC Gohan, Doja Cat, Domi­ni­que Young Uni­que, Don­Mo­ni­que, Dope Saint Jude, Dree­zy, Dut­ch Rebel­le, Dynasty, Ella John, Eva Crut­zen, Eve, FAM, Feven, Flo­hio, Foxy Brown, Fun­ky 4+1, G.L.A.M., Gang­sta Boo, Gavlyn, Gia Med­ley, Gif­ted Gab, Gigi Lamay­ne, Gin­ni Mahi, Girls In The Yard, Hea­ther B, Hea­ther Hun­ter, IAMDDB, Iggy Aza­lea, Invin­ci­ble, Ish Kaur, Ivy Sole, Jacki‑O, Janel­le Monáe, Jaz Kahi­na, Jean Grae, JUICY, Jun­g­le­pus­sy, Kamaiyah, Kan­yi, Kari Faux, Karol Con­ká, Kash Doll, Kate Tem­pest, Kau­ra­tan, Keny Arka­na, Khia, Kid Sis­ter, Kil­lu­man­tii, Kodie Sha­ne, Kreay­shawn, Kruloh, La Gale, La Goony Chon­ga, La Mala Rodri­gu­ez, Lady Bitch Ray, Lady Leshurr, Lady Luck, Lady Sove­reign, Lala &ce, Lati­fah, Leikeli47, Lex LaFoy, Lil Deb­bie, Lil Kay­la, Lil Mama, Lil’ Kim, Lin­de Schö­ne, Lisa ‘Left Eye’ Lopes, Litt­le Simz, Liz­zo, Lulu Be., Lyric Jones, M.I.A., Mada­me Gan­dhi, Mali­i­bu Miitch, Mali­k­ah, MC Lyte, Mc Melo­dee, Megan Thee Stal­li­on, Melii, Mel­in­da Wre­de, Misha B, Miss Angel, Miss Eaves, Mis­sy Elli­ott, Mol­ly Bra­zy, Mona Hay­dar, Monie Love, Mooz­lie, Ms. Dyna­mi­te, Ms. Jade, Ms. Lau­ryn Hill, Mut­ho­ni Drum­mer Queen, Mz Dank, Nadia Nakai, Nadia Rose, Nami­ka, Neneh Cher­ry, Nic­ki Minaj, Nik­ki D, Nit­ty Scott, Nje­na Reddd Foxxx, Non­a­me, Nye­miah Supre­me, PARRI$, Pat­ty Mon­roe, Pink Ocu­lus, pink­ca­ra­van!, Prin­cess Nokia, Ptaf, Quay Dash, Queen Lati­fah, Quessswho, Rah Dig­ga, Rap­so­dy, Raven Felix, RAY BLK, Ree­ma Major, Rei­chi, Reme­deeh, Remy Ma, Reve­rie, Reyk­ja­ví­kur­dætur, Rico Nasty, Rima Aan­jay, Rou­ge, Roxan­ne Shan­te, RoxXxan, Ruby Ibar­ra, S3nsi Mol­ly, Sa-Roc, Sabree­na Da Witch, Salt-N-Pepa, Sam­pa the Gre­at, Sas­ha Go Hard, Sawee­tie, Sha­dia Mans­our, Shar Jack­son, Sha­raya J, Shawn­na, Shay, Sian­na, Sil­ver­sy­s­trar, Simp­son, Sis­ter Soul­jah, Siya, Snow Tha Pro­duct, Soul­ta­na, Star­r­Light NL, SXTN, Tair­rie B., Tas­ha The Ama­zon, Tatar­ka, The Lady Of Rage, The Sequen­ce, The UK Fema­le All­starz, Tier­ra Whack, Tif­fa­ny Foxx, Tiye Phoe­nix, Tkay Maid­za, Tom­my Gene­sis, Tri­na, TT The Artist, Tymee, VaVa, Wan­ge­chi, Ya Kid K, Yani Mo, Yo-Yo, Young M.A, Yugen Bla­krok, Zoë-Jadha, Zuzu­ka Poderosa

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.