Mannen (3)

Ik vind man­nen stom. Alweer, Wan­nes? Ja, alweer. Deal with it. Man­nen zijn een beet­je gelijk de Japan­se dui­zend­knoop in de wil­de berm tegen­over mijn huis. Zon­der veel kabaal groeit dat hier jaren­lang stie­kem gelijk zot in alle rich­tin­gen tot er voor ande­re plan­ten en strui­ken geen cen­ti­me­ter meer over­blijft. Opeens krij­gen we dat in de gaten en vra­gen we aan de berm wie dat hier god­ver­dom­me al die tijd zo onge­vraagd heeft lopen over­woe­ke­ren want kijk toch wat een inti­mi­de­ren­de en tege­lij­ker­tijd kleur­lo­ze flo­ra is dat gewor­den zeg. Dat is toch geen diver­se natuur meer. En dan ziet ge die Japan­se dui­zend­knoop zijn kop­ke naar omhoog draai­en en flui­tend wat naar de wol­ken kij­ken als­of hij de vraag niet gehoord heeft. Dat zijn man­nen. Inva­sie­ve exoten.

Soms vraag ik me af welk groot pro­bleem er aan de basis ligt van alle shit in de wereld. Als er één bran­den­de kwes­tie zou zijn die we zou­den moe­ten oplos­sen waar­door in één klap ook alle ande­re mise­rie van de baan is, wel­ke kwes­tie zou dat dan zijn? Dis­clai­mer: ik weet het, dat is een naïe­ve vraag. Ik stond nog­al voor­aan toen de naï­vi­teit werd uit­ge­deeld, en ge moogt daar­van vin­den wat ge wilt. Ik vind het zelf mijn schoon­ste eigen­schap, doch dit vol­strekt ter­zij­de op een onbe­woond eiland. Is over­be­vol­king ons aller­groot­ste pro­bleem? Is het het kapi­ta­lis­ti­sche sys­teem? Of mis­schien de kloof tus­sen noord en zuid? Ik kom er niet uit. Elke week bedenk ik wel een ander pro­bleem dat we drin­gend moe­ten oplossen. 

In de zoek­tocht naar het ant­woord op die vraag, pro­beer ik me soms te ver­plaat­sen in een bui­ten­aards wezen. Stel dat er een alien door ons zon­ne­stel­sel sjees­de, en die alien kwam op één van haar inter­ga­lac­ti­sche trek­toch­ten langs de aar­de voor een kof­fie­tje want hey, ze was toch toe­val­lig in de buurt, wat zou haar dan opval­len? Wat zou hier op aar­de de meest in het oog sprin­gen­de ano­ma­lie zijn voor een pla­ne­tai­re buitenstaander? 

NB: Ik heb van die alien een zij gemaakt want ik had eerst hij geschre­ven en toen heb ik mezelf op mijn voor­in­ge­no­men vin­gers getikt maar het moge dui­de­lijk zijn dat ik ervan­uit ga dat die hele gen­der­kwes­tie voor aliens niet speelt want die zijn daar toch niet mee bezig die plan­ten zich voort door in boom­hol­tes te tuf­fen en daar­bij aliens heb­ben zes­en­t­wont­jusp ver­schil­len­de geslachten. 

Dat bui­ten­aards beest – laten we haar voor het gemak Mag­da noe­men – zou eens van haar kof­fie­tje lur­ken en ver­vol­gens goed om zich heen kij­ken. Ze zou een hele lan­ge rij wit­te aard­be­wo­ners zien, alle­maal in kos­tuum, dik­ke Audi of BMW onder hun gat, fris gescho­ren, dure tele­foon aan hun oor. En maar tet­te­ren. Ik ben de baas Har­ry. Nee Wal­ter ik zwaai hier de plak. Zwijg Den­nis ver­koop uw aan­de­len. Bek dicht Karel ver­koop zelf iets hon­de­lul. Hey Boris uw tiret staat open. So what Jean-Pierre ik heb toch zeker de groot­ste? Zeg Lui­gi dat is hier mijn stuk grond zul­le. Kop hou­den Dimi­tri gij hebt aan mijn vrouw geze­ten. Hey Kamiel uw doch­ter beschul­digt mij van ver­krach­ting maar ik heb het ook niet gemak­ke­lijk hoor. Nee Thier­ry dat is waar kame­raad. Wij heb­ben het niet gemakkelijk. 

Mag­da zou alle zes haar wenk­brau­wen fron­sen en een twee­de kof­fie­tje bestel­len. Ze zou in de krant lezen dat vrou­wen onder­ver­te­gen­woor­digd zijn in de poli­tiek en in het bedrijfs­le­ven. Ze zou groepsfoto’s zien van bij­een­kom­sten van belang­rij­ke men­sen en wereld­lei­ders waar zo goed als geen vrou­wen op staan. Wei­nig gekleur­de aard­be­wo­ners ook. Veel wit. Veel kos­tuum. Veel fris gescho­ren. Ze zou men­sen daar­over zien ver­ga­de­ren, over die sche­ve ver­hou­din­gen en krom han­gen­de weeg­scha­len. Maar de men­sen die daar­over ver­ga­de­ren zijn ook weer van die types met een pie­mel en een kos­tuum. En ze zou vrou­wen zien en kleur­lin­gen die daar bezwaar tegen maken, die op straat komen om tegen de aard­lin­gen met een pie­mel te zeg­gen dat de ver­hou­din­gen zoek zijn. En de wezens met een pie­mel zou­den hun dure tele­foon pak­ken en ge zoudt ze horen zeg­gen. Nee Donald dat is waar kame­raad. Wij heb­ben het niet gemakkelijk. 

Mag­da zou zuch­ten. Ze zou zich ver­slik­ken in haar koeks­ke omdat ze ergens knal­len hoort. Scho­ten. Geschreeuw. Men­sen die dood neer­val­len. Men­sen die dood neer­val­len omdat de zoveel­ste schiet­gra­ge mal­loot bang is voor omvol­king of voor asiel­zoe­kers of voor ande­re cul­tu­ren of gewoon omdat hij niet aan een lief geraakt. Mag­da zou de schiet­gra­ge mal­lo­ten op deze aard­kloot tel­len en er een sta­tis­tieks­ke van maken en zien dat ook in de sec­tor van moord en dood­slag man­nen over­ver­te­gen­woor­digd zijn. Wie heeft dat nu weer bedacht, zou ze zeg­gen. Die types met een pie­mel, die zwaai­en hier zowat over­al de plak, die ver­die­nen meer geld dan ze kun­nen opdoen, die lopen te stoe­fen en zich aan te stel­len zon­der dat ze een duim­breed tegen­kan­ting krij­gen, die dis­cri­mi­ne­ren vrou­wen en ande­re min­der­he­den als­of ze niet anders geleerd heb­ben, maar als ze dan opeens bang wor­den, begin­nen ze te schie­ten. Seri­eus, earth peo­p­les, wat is dat hier voor zever? Echt waar, danku voor de kof­fie maar oei is het al zo laat ik moet nog ergens anders zijn doei.

Ik geef het toe, ik ben een naïe­ve kloot. Voor de zoveel­ste keer wor­den er ergens op de wereld men­sen neer­ge­scho­ten als­of het bees­ten zijn, en deze veer­ti­ger gaat over aliens fan­ta­se­ren. De dok­ter zou dat esca­pis­me noe­men. Ge moogt daar­van vin­den wat ge wilt, maar ik kan niet anders. Ik vind het name­lijk zo bloody obvious dat de vol­strekt one­ven­wich­ti­ge gen­der­weeg­schaal en de man­ne­lij­ke domi­nan­tie op deze aard­kloot ons alle­maal zon­der eni­ge uit­zon­de­ring elke dag in de weg zit­ten. Ik denk dat een hele lan­ge was­lijst aan pro­ble­men opge­lost zou wor­den als we elkaar zou­den behan­de­len als men­sen met indi­vi­du­e­le kwa­li­tei­ten in plaats van dom­weg als man of als vrouw met zoge­naamd man­ne­lij­ke of vrou­we­lij­ke kwa­li­tei­ten. De dage­lijk­se gevol­gen van dat rare onder­scheid zijn absurd, en ik vind het van de pot gerukt dat daar niet veel meer aan gedaan wordt. Het zijn hoofd­za­ke­lijk man­nen die bepa­len in wel­ke rich­ting de wereld moet draai­en, en het zijn ook hoofd­za­ke­lijk man­nen die in het rond begin­nen te schie­ten als die rich­ting hen niet bevalt. Daar kunt ge toch niet omheen? Dat kunt ge toch niet niet zien? 

Ik vind het alle­maal zo onge­loof­lijk hel­der en dui­de­lijk. Het pro­bleem slaat ons elke keer weer in het gezicht van joe­hoe hier ben ik weer ik ben het pro­bleem en pets pets weer een veeg om onze oren. Weer een symp­toom dat ge niet kunt nege­ren. En wat doet de mens­heid? We nege­ren tot we dood neervallen. 

Ge zoudt van min­der over aliens gaan fantaseren. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.