Mannen (1)

Ik vind man­nen stom. Het zal ver­moe­de­lijk niet de laat­ste keer zijn dat ik dat zeg, want ik vind man­nen bij­na elke dag wel een paar keer stom. Zo las ik gis­ter iets op Twis­ter. Dat is fout maar het rijmt wel mooi en het is boven­dien het eni­ge gezel­schaps­spel waar­bij ge aan elkaars oksels moogt rui­ken. Doch dit ter­zij­de. Ik bedoel­de Twit­ter. Ik las op Twit­ter het zoveel­ste (en met zoveel­ste bedoel ik echt het hon­derd­dui­zend­mil­joenkwa­dril­joen­on­tel­baar­ste) bericht over een vrouw die in de chat nog­al grens­over­schrij­dend werd beje­gend door een man. Ik lees dat en ik denk djee­zes wat raar en wat vun­zig en wie doet zoiets. Ook lees ik over een onder­zoek waar­uit blijkt dat één op de vier vrou­wen bij de fede­ra­le poli­tie in zes maan­den tijd min­stens één keer gecon­fron­teerd werd met grens­over­schrij­dend gedrag door collega’s. Eén op de vier. Een half jaar maar. Uw eigen collega’s. Er is aan die zin zoveel shit om u aan te erge­ren. En ik erger mij dood en ik rea­li­seer me dat dat bij fok­king lan­ge na niet het eni­ge onder­zoek is over grens­over­schrij­dend gedrag. Ik rea­li­seer me dat die gren­zen dage­lijks over­schre­den wor­den en vaak en dik­wijls en soms extreem en dat is een rea­li­teit voor heel veel vrou­wen. Echt heel veel vrou­wen, echt heel vaak, vaak echt heel vun­zig. En dan denk ik, okee. Wij man­nen heb­ben de macht in han­den geno­men in deze rare patri­ar­cha­le macho samen­le­ving, en dat is eigen­lijk al erg genoeg. Maar blijk­baar vin­den we het ook nog nodig om vanop die zelf­ver­klaar­de patri­ar­cha­le pie­de­stal zowat alle vrou­wen het leven zuur te maken. Waar slaat dat nu op, smeer­lap­pen? Dat ge de baas wilt spe­len is al te bizar voor woor­den, en dan gaat ge ook nog de helft van de tijd onge­vraagd over­al tegen­aan staan swaf­fe­len? Hou toch op zeg. Ik hoop dat op een dag uw piks­ke van­tus­sen uw benen valt, stom­me omhoog­ge­val­len zelf­ver­klaar­de puber­man. En neem een voor­beeld aan – pak­weg – vrou­wen. Vrou­wen zijn te gek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.