• Wannes Daemen

Geld

Ik vind geld stom. Ik vind geld niet alleen stom, ik vind geld ook enorm bela­chelijk. Ik vind geld zo bela­chelijk, dat als ik al mijn eigen zuur­ver­diende centen op een hoop op tafel zou leggen, ik vooral zou denken dat mijn tafel veel te groot is. Er zijn veel slimme mensen die op talloze blad­zijden van al even talloze geschie­de­nis­boeken betoogd hebben hoe stom en bela­chelijk geld is, en hoe het bron en oorzaak is van een hele hoop ellende en miserie. Ik ben maar een klein beetje een slimme mens, maar toch lever ik bij deze graag een bij­drage aan het his­to­rische debat over de gren­zeloze stomheid van centen. 

Bin­nenkort moet ik met mijn ram­me­lende koekblik naar de jaar­lijkse auto­keuring. Hiervoor ontving ik – zoals dat elk jaar gaat – een pas­tel­groene her­in­nering van de Groe­pering van Erkende Onder­ne­mingen voor Auto­keuring en Rij­bewijs, kortweg GOCA. Ik moet bij die afkorting altijd aan gocarts denken, wat raar is als ge weet dat ge bij de keuring nogal op uw dak krijgt als ge komt aan­schuiven in een gocart. Die gedachte is slechts een ver­moeden, ik weet zulks niet uit ervaring. Als iemand het voor mij zou willen testen, laat iets weten. Dan kom ik kijken. 

Op de her­in­ne­rings­brief van GOCA staat allerlei infor­matie met als doel de auto­keuring zo gestroom­lijnd mogelijk te doen ver­lopen. Onder het kopje ‘Kies zelf uw keu­rings­station’ staat de won­der­baar­lijke zin­snede ‘Er is altijd een keu­rings­station dichtbij uw huis, uw werk, uw tweede ver­blijf …’. Toen ik dat las, ver­slikte ik mij in mijn kopje Black Ivory koffie, terwijl ik vanop mijn balkon uitkeek over mijn landgoed, alwaar mijn ren­paarden vrolijk rond­hup­pelden in de och­tendzon. Not. Ik heb helemaal geen tweede ver­blijf, en ik heb een vaag ver­moeden dat ik lang niet de enige ben (waarbij ik die ‘lang’ op z’n Lim­burgs heb uitgesproken). 

Ik weet niet wie daar bij GOCA de copy­writing doet, maar het zou wel eens de ach­terneef van onze minister van Bui­ten­landse Zaken kunnen zijn. Die leeft namelijk ook in een wereld vol van de pot gerukte evi­denties waarvan de gemid­delde belas­ting­be­taler zodanig met de ogen gaat knip­peren, dat iedereen in de onmid­del­lijke nabijheid een epi­lep­tische aanval krijgt. Ja, ik heb het over u, meneer Reynders. Ik zag een fragment uit een pro­gramma van RTL info, waarin de DJ waarvan sprake een dag op stap ging met een werkloze moeder die het moet zien te redden met minder dan 1500 euro in de maand. 

De werkloze mevrouw polste naar het maandloon van de minister, en viel toen – terecht – ette­lijke kilo­meters ach­terover bij het horen van het exu­be­rante bedrag van 11000 euro netto. Als dat bedrag in één keer op mijn rekening zou ver­schijnen, zou ik denken dat ik slacht­offer was van een Nige­ri­aanse oplichter. Het meest flab­ber­gas­tende moment van het pro­gramma moest toen nog komen. Op de vraag van de mevrouw of dat loon enigszins in ver­houding is met de arbeid die de minister moet ver­richten, ant­woordde hij beves­tigend. Want dat het ver­ge­lijkbaar is met andere ministers en posities in de privé. En dat andere ministers van andere par­tijen ongeveer het­zelfde ver­dienen. Je vais prendre des cham­pignons, zei de mevrouw terwijl ze naar het pad­den­stoe­len­schap liep. 

Kijk, ik ga niet onnozel doen, ik weet dat ministers hard werken. Dat zijn publieke figuren die licha­melijk en gees­telijk het uiterste van zichzelf vergen. Die zijn de god­ganse dag bezig met heel belang­rijke en ver­ant­woor­de­lijke beslis­singen die gevolgen hebben voor heel veel mensen. Ik begrijp dat daar een flink bedrag tegenover mag staan. Maar ge kunt onge­twijfeld zelf ook een paar beroepen opnoemen die op allerlei manieren het uiterste van mensen vergen, beroepen waar ook veel ver­ant­woor­de­lijkheid bij komt kijken, beroepen waar geen 11000 euro in de maand aan vast hangt. Meer nog, die werkloze moeder leidt ook een leven dat licha­melijk en gees­telijk het uiterste van haar vraagt, en zij heeft niet eens een beroep. 

En dan nu een hypo­these en een denk­oe­fening. De hypo­these luidt als volgt: Geld, finan­ciële mid­delen, centen, jetons, noem het hoe ge wilt, het is scha­bou­welijk ongelijk ver­deeld. Ik noem dat een hypo­these omdat ik Didier Reynders het voordeel van de twijfel wil geven. Heel efkes maar. Pom­piedom. Tot zover. Ik stop nu maar met Didier Reynders het voordeel van de twijfel te geven. Het is helemaal geen hypo­these, het is een waarheid als een koe zo groot als de Mont Blanc: Geld is scha­bou­welijk ongelijk ver­deeld. En dan nu de denk­oe­fening. Stel dat de minister elke maand 1000 euro (een elfde van zijn loon) aan de werkloze mevrouw zou geven. Dan ver­dient de minister nog steeds idioot veel geld, en hij merkt niet eens dat er een stukske af is. Maar het leven van die mevrouw met haar karige schar­rel­sa­laris wordt wel op slag een stuk mak­ke­lijker én geluk­kiger. Wat ik betoog, is dat het helemaal niet zo moeilijk is, een betere ver­deling van centen en jetons. Maar ge moet het wel willen. En als gij met 1500 euro in de maand heel hard wilt, terwijl de macht­hebbers met hun oog­kleppen van Louis Vuitton helemaal niet willen, dan zijt ge gezjost. Dan zijt ge de sigaar, de pineut, de pisang, de dupe en de sjaak. En dat zijn geen goed betaalde beroepen. 

En daarom vind ik centen stom en bela­chelijk. Zolang er flippo’s rond­lopen die denken dat elke auto-bezitter een tweede ver­blijf heeft, zolang er beleids­makers zijn die idioot veel geld ver­dienen en – ondanks hun intel­li­gentie en expertise – niet willen snappen dat hun loon onderdeel is van een scha­bou­welijk onge­lijke ver­deling, zolang er door die zelfde beleids­makers jarenlang de meest loze beloftes worden gemaakt over het aan­pakken van armoede en onge­lijkheid, zolang Didier Reynders doet alsof zijn pat­serige neus bloedt, zolang zal ik geld stom en bela­chelijk vinden. 

Flikker toch een eind op met uw tweede verblijf. 

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *