Het journaal

Ik vind het het VRT-Journaal stom. Ja ik weet het dat is zo onge­veer het­zelf­de als zeg­gen dat ge per onge­luk in een hon­de­d­rol stap­pen stom vindt want wie vindt dat nu niet stom maar soit. Ik ben net terug van vakan­tie en ik moet efkes warm­draai­en dus kies ik een gemak­ke­lijk slacht­of­fer voor deze rant. Take it or lea­ve it. Ik vind het VRT-Journaal stom. Start. 

Toen ik een klein man­ne­ke was, vond ik het heel raar hoe mijn groot­moe­der zali­ger kon zit­ten zuch­ten en kla­gen als het nieuws op Brus­sel Vloms voor­bij kwam, maar jaren later heb ik me zon­der tegen­strib­be­len laten inlij­ven bij het leger vis­wij­ven en zage­ven­ten dat van­uit de luie zetel het nati­o­na­le nieuws­bul­le­tin hard­op van live recen­sies voor­ziet. De vol­strekt mis­plaatste volg­or­de van nieuw­si­tems, het onge­nu­an­ceerd en ten­den­ti­eus becom­men­ta­ri­ë­ren van com­plexe mate­rie, het naar de mond pra­ten van extreem-rechts en popu­lis­tisch gedach­te­goed, het fait-divers-feelgood-sfeertje als­of ik naar Ieder­een Beroemd of Man Bijt Hond zit te kij­ken, de tenen­krom­men­de aan­kon­di­gin­gen tus­sen­door van dat we straks nog even een kijk­je gaan nemen in Oostro­ze­be­ke bij een man die pan­fluit kan spe­len op de palen van zijn schut­ting maar eerst het ande­re nieuws. Er is altijd wel iets om gil­lend van door de woon­ka­mer te ren­nen en jezus­gris­tus­ma­ria­jo­zef DIT IS TOCH KETNET NIET. 

Kent ge dat, hoe een kip haar kop­ke kan scheef­hou­den ter­wijl ze u bekijkt als­of ze het in Wla­di­wo­stok heeft horen don­de­ren? Dat zo’n kip lijkt te den­ken gij zijt echt het aller­vreemd­ste wezen dat ik ooit heb gezien echt waar nog efkes en ik krijg mijn kop­ke niet meer recht. Wel, net voor­dat ik op vakan­tie ver­trok, las ik een nieuws­be­richt waar­van mijn kop­ke zoda­nig scheef ging staan dat ik een hal­ve vakan­tie nodig had om alles weer recht te krij­gen. Straks nemen we even een kijk­je bij dat bij­zon­de­re nieuws­be­richt, maar eerst het ande­re nieuws *insert sar­do­nisch lachje*. 

Ik was op vakan­tie in het Noor­den van Neder­land en ook daar was het een paar dagen zo warm dat niet alleen de mus­sen, maar ook de dui­ven, de ooi­e­vaars, de pro­ces­sie­rup­sen, de wol­ven, de mezen­jon­gen, de ach­ter­ge­la­ten huis­die­ren, de dak­pan­nen en Boris John­son van het dak vie­len. Er gleed een hit­te­golf door Euro­pa, dat weet ieder­een ten­zij ge onder een hele kou­de steen hebt lig­gen pit­ten. Het steeds vaker voor­ko­men van dit soort hit­te­gol­ven is een gevolg van kli­maat­ver­an­de­ring. Dat heb ik niet zelf bedacht, dat zeg­gen weten­schap­pers. Ge weet wel, die types die ervoor zor­gen dat we er niet met zijn allen van­uit gaan dat Jah­weh de twee­takt­mo­tor heeft bedacht. Om maar te zeg­gen, als ge na al die hit­te­gol­ven nog steeds een lid­kaart hebt van het mar­gi­na­le klup­ke kli­maat­ont­ken­ners, dan zijt ge niet goed bij uw hoofd. Dat laat­ste kan dan ook weer een recht­streeks gevolg zijn van zo’n hit­te­golf, en dan zit ge dus voor de rest van uw over­ver­hit­te leven vast in een loop­ke. Uit­ge­re­kend vori­ge week ver­sche­nen er een sta­pel nieu­we weten­schap­pe­lij­ke ana­ly­ses in het tijd­schrift Natu­re die nog maar eens aan­to­nen dat wat er momen­teel met het kli­maat gebeurt (a) geen ande­re oor­zaak dan men­se­lijk han­de­len kan heb­ben, en (b) fok­king dra­ma­ti­sche pro­por­ties aanneemt. 

Kort samen­ge­vat komt het hier­op neer. Het kli­maat is uw huis. Uw huis is al jaren aan het smeu­len maar lang­zaam­aan begint het nu seri­eus te fik­ken. Zo’n hit­te­golf, dat is het brand­alarm. Hoort ge het? Het kli­maat gaat naar de klo­ten en de natuur doet heel luid van wiejuuwiejuuwiejuuwiejuu. 

Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik vind dat alle­maal belang­wek­kend en – jawel – nieuws­waar­dig. Mijn wereld, uwe wereld, onze wereld is in gevaar, en wat doen ze bij de VRT-nieuwsdienst? Ze stap­pen daar met z’n allen in een hele gro­te hon­de­d­rol en ver­vol­gens beden­ken ze een item over hoe wordt schoen­smeer eigen­lijk gemaakt? Is dat een rare en van de pot geruk­te ver­ge­lij­king? Allow me to ela­bo­ra­te! Ik heb na mijn vakan­tie de moei­te gedaan om elk zeven-uur-journaal van de afge­lo­pen week (19 tot 26 juli) erop na te plui­zen, en dit zijn mijn con­clu­sies. Sta me toe om eerst alle items op te som­men waar­in gespro­ken wordt over de hit­te zelf of over klimaat-gerelateerde onderwerpen: 

 • 19 juli: Bestrij­ding pro­ces­sie­rups – Waar­schu­wings­fa­se hit­te­plan – Zwem­men in openlucht
 • 21 juli: Oppomp­ver­bod land­bouw – Bran­den Portugal
 • 22 juli Storm­loop op air­cos en ven­ti­la­to­ren – Oppomp­ver­bod land­bouw – Bran­den Portugal
 • 23 juli: Aan­hou­den­de hit­te – Voor het eerst code rood – Werk­uren vuil­nis­op­ha­ling aan­ge­past – Extra waak­zaam­heid op zomerkampen
 • 24 juli: Aan­hou­den­de hit­te – Nieuw hitterecord 
 • 25 juli: Extre­me hit­te, opnieuw een record – Omgaan met hit­te in zie­ken­hui­zen – Hin­der hit­te open­baar ver­voer – Hit­te in de keu­ken – Alge­me­ne maat­re­ge­len tegen hitte 
 • 26 juli: Sla­pen in de hit­te – Vrouw over­le­den door de hit­te – Hit­te­pro­ble­men land­bouw – Bran­den boven de poolcirkel. 

Dan zal ik nu alle items opsom­men waar­in deze pro­ble­men op genu­an­ceer­de wij­ze geka­derd wor­den bin­nen de over­koe­pe­len­de pro­ble­ma­tiek van de kli­maat­ver­an­de­ring, of items die han­de­len over wat er de komen­de jaren alle­maal gedaan moet wor­den om erger te voor­ko­men, en wat we als bra­ve bur­gers hier­om­trent van beleids­ma­kers mogen verwachten: 

*insert zacht waai­end woes­tijn­bries­je, in de ver­te kraait een aasgier* 
Niks, nada, nou­ga­bol­len. En dan bedoel ik van die king­si­ze nou­ga die ge in toe­ris­ten­win­kel­tjes in Mon­té­li­mar kunt kopen. Onze nati­o­na­le nieuws­dienst ver­tikt het om ook maar één keer fat­soen­lij­ke dui­ding te geven over het onont­koom­ba­re pro­bleem van kli­maat­ver­an­de­ring, ter­wijl hun dage­lijk­se ver­slag­ge­ving een aan­een­scha­ke­ling is van vari­a­ties op jezus­gris­tus­ma­ria­jo­zef het is nog nooit zo warm geweest. Dat is als­of uw huis in de fik staat, het brand­alarm doet oor­ver­do­vend van wie­juuwie­juuwie­juuwie­juu, en Wim De Vil­der staat in uw living om te mel­den dat op tach­tig­ja­ri­ge leef­tijd de uit­vin­der van het brand­alarm is over­le­den. Als de wereld al niet naar de klo­ten zou gaan door de opwar­ming van het kli­maat, dan wel door het geklep­per van de oog­klep­pen van de VRT. Als­tu­blieft zeg nog aan toe. 

De eer­lijk­heid gebiedt me tot het maken van een klei­ne kant­te­ke­ning. Toen Frank Deboo­se­re op 25 juli in de stu­dio zat om over de hit­te te pra­ten, ging het onge­veer tien secon­den lang over war­me­re zomers in de toe­komst en dat ons kli­maat aan het opwar­men is. Dat was de eni­ge glimp van genu­an­ceer­de jour­na­lis­tiek tij­dens die hele hit­te­golf. Daar­na scha­kel­den we gelijk weer over naar Ukkel want daar stond Hit­te Van Goy­weg­hen (door de warm­te per onge­luk ver­keerd geschre­ven par­don) met een came­ra­ploeg NAAST HET WEERHUISJE waar het ver­noem­de hit­te­re­cord geme­ten werd start het vuur­werk scoop van het jaar elk ander nieuw­si­tem dat hier­na komt is plots­klaps over­bo­dig gewor­den maar­r­r­r­r­rr het regent onder­tus­sen hier en daar ver­ne­men wij zojuist, gaat dat voor ver­koe­ling zor­gen Frank? 

En dan heb ik het nog niet eens over hoe die bran­den boven de pool­cir­kel heel ver ach­ter­aan in het nieuws gepropt zaten, of hoe dat pro­ces­sie­rups­ge­doe alleen maar gaat over hoe ge die bees­ten kapot moet krij­gen en nooit over de gebrek­ki­ge bio­di­ver­si­teit van ber­men en gras­kan­ten waar zo’n rups wel bij vaart. Alle­maal opval­len­de sig­na­len van hoe wij als mens de aard­kloot mis­brui­ken en mis­mees­te­ren, en hoe belang­rijk het is dat er lie­ver gis­te­ren dan van­daag dras­ti­sche maat­re­ge­len wor­den getrof­fen. En hoe belang­rijk het is dat we de bood­schap van weten­schap­pers seri­eus nemen, of de wan­hoops­kreet van klimaatspijbelaars. 

En daar heb ik gelijk een mooi brug­je naar dat nieuws­be­richt van voor mijn vakan­tie waar­van mijn kop­ke scheef ging staan, weet ge nog? Het was een nieuws­be­richt over een uit­ge­lekt ver­slag van de redac­tie­raad van de VRT-nieuwsdienst. In dat ver­slag werd in eer­ste instan­tie de vraag gesteld hoe de VRT dient om te gaan met uiterst rechts en dat er daar­voor een lei­draad nodig is (ze mogen mij altijd mai­len). Daar­uit vol­gend is in het ver­slag het vol­gen­de te lezen: ‘We stel­len […] vast dat de uit­slag van de ver­kie­zin­gen en de lage inte­res­se voor de kli­maat­pro­ble­ma­tiek niet heb­ben aan­ge­voeld. […] We wer­ken aan een panel […] om te kij­ken wat er leeft. We heb­ben bij­voor­beeld veel rond de kli­maat­mar­sen gedaan, maar te wei­nig de kri­ti­sche stem aan­ge­voeld van men­sen die het beu waren.’ 

I rest my fok­king case.

Het was maar goed dat ik op vakan­tie ver­trok, zodat ik deze wereld­vreem­de priet­praat even kon ver­ge­ten. Na enke­le lan­ge nach­ten en bos­rij­ke wan­de­lin­gen kon ik de wereld weer met gehe­ven hoofd aan. Boven­dien mag ik mij geze­gend noe­men dat ik in een land woon waar­in beleids­ma­kers – na afloop van de recen­te ver­kie­zin­gen – zo flink aan de slag zijn gegaan om zo snel moge­lijk een nieu­we even­wich­ti­ge rege­ring samen te stel­len. Met gezwin­de pas en veel posi­ti­vi­teit zal die nieu­we rege­ring ver­vol­gens de amech­tig roes­ten­de raad van bestuur van onze VRT van vers en pro­gres­sief talent voor­zien. Daar­naast zal het ook niet lang meer duren voor­al­eer de nieu­we minis­ters een reeks krach­ti­ge en voor­uit­stre­ven­de maat­re­ge­len zul­len pre­sen­te­ren waar­mee ons land de strijd tegen de kli­maat­ver­an­de­ring van een vlie­gen­de start voor­ziet. En wie weet, mis­schien zal Bel­gië wel het voor­touw nemen op het wereld­to­neel, en zul­len ande­re lan­den zich aan­ge­moe­digd voe­len om mee te strij­den. Het wor­den bij­zon­de­re tij­den en onze open­ba­re omroep voor radio en tele­vi­sie zal daar onge­twij­feld met veel nuan­ce en jour­na­lis­tie­ke diep­gang ver­slag van doen. Ik kan niet wachten! 

2 reacties

 1. Deh Haagh schreef:

  Heer­lijk weer en ik kan niet anders dan instem­men. Dank! Ove­ri­gens is de NOS, RTL x nieuws etc. geen haar beter.

 2. Ann De Rycke schreef:

  Ja, heel goed geschre­ven. Ik schreef deze week over onge­veer het­zelf­de een boze mail naar de VRT met titel ’te veel brood en spe­len’. Ik kan je ook het ant­woord bezor­gen. Blij dat ik dat kreeg ove­ri­gens. Kan jij ook jouw ana­ly­se bezor­gen aan Inge.vrancken@vrt.be, liesbet.vrieleman.be en steven.samyn@vrt be aub? Alle beet­jes hel­pen. Dank je wel!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.