Heet klimaat

Het was veel te warm in mijn kan­toor (haha­ha grap­pig Wan­nes), maar toch zorg­de ik ook dit jaar weer voor de vorm­ge­ving (inclu­sief illu­stra­ties) van de Kras­map. De Kras­map is het cen­tra­le hulp­mid­del dat gebruikt wordt tij­dens debat­ten en acti­vi­tei­ten bin­nen het Kras-project van Jeugd­dienst Glo­be­link, een discussie- en rol­len­spel voor jon­ge­ren uit de der­de graad secun­dair onder­wijs. Het the­ma voor 2019–2020 is kli­maat­ver­an­de­ring (meer info over Kras en Glo­be­link via deze link).

Heet kli­maat, ver­hit­te debatten

KRAS is een discussie- en rol­len­spel voor jon­ge­ren uit de der­de graad secun­dair onder­wijs. Over heel Vlaan­de­ren komen jon­ge­ren in de vrije tijd samen om met leef­tijds­ge­no­ten op het scherp van de snee te debat­te­ren over mon­di­a­le thema’s. Daar­bij staan dis­cus­sie en de eigen mening cen­traal. Elk school­jaar wordt er een nieuw jaart­he­ma met een mon­di­a­le inslag gebruikt om de jon­ge­ren in te lei­den in de won­de­re wereld van de demo­cra­tie en het debat­te­ren.
Inle­ving en dis­cus­sie staan cen­traal. Van­uit het stand­punt van men­sen die iets te zeg­gen heb­ben over glo­ba­li­se­ring krij­gen de jon­ge­ren het bes­te zicht op de vaak hei­ke­le, mon­di­a­le thema’s. Daar­om krui­pen jon­ge­ren in de huid van een poli­tie­ke par­tij, een jon­ge­re uit een ander land, de rege­ring van een land, de pers, een belan­gen­groep, enz. Ze ver­de­di­gen hun stem met ver­ve en onder­vin­den aan den lij­ve de span­nin­gen die bestaan tus­sen de ver­schil­len­de partijen.

(Citaat: globelink.be)
Heet kli­maat, ver­hit­te debatten
Heet kli­maat, ver­hit­te debatten
Heet kli­maat, ver­hit­te debatten
Heet kli­maat, ver­hit­te debatten
Heet kli­maat, ver­hit­te debatten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.