• Wannes Daemen

De slimste man ter wereld (2)

Beste Erik,

Hoe is het toch mogelijk, paljas? Ik schreef u vorig jaar al een brief vol met kletsen voor op uw blote kont, maar ge wilt het niet snappen. Uw oog­kleppen zitten zo goed dat ge ze niet meer uit­krijgt, zeker? Ik ga met de deur in huis vallen. Vorig jaar bestond de jury van De Slimste Mens uit tien blanke mannen en twee vrouwen. Dit jaar is die ver­houding twintig tegen vijf. In uw pro­mo­filmke noemt ge dat Next Level. Gelooft ge het zelf, Erik? 

In Het Laatste Nieuws zegt ge dat het een droom is om ooit meer vrouwen dan mannen in het pro­gramma te krijgen, maar dat dat dit jaar “weer niet gelukt is”. In het Nieuwsblad lees ik dat ge ver­nieuwing belangrijk vindt voor een spel­pro­gramma. Ge zegt: “Het is niet gemak­kelijk om evenveel vrouwen als mannen te strikken. Mis­schien omdat ze meer drem­pel­vrees hebben?” 

Dat soort priet­praat klinkt nogal flab­ber­gas­telijk, maar het gekke is dat er een begin van begrip in uw ant­woord zit. Drem­pel­vrees. Angst voor dorpels. Ge benoemt het zelf, Erik. Gaat er dan geen belleke rin­kelen? Beginnen die oog­kleppen niet een heel klein beetje te jeuken? Voelt ge dat frangske in beweging komen, ver­langend naar een diepe val? 

Ik zal u op weg helpen. Die drem­pel­vrees. Ge gaat mij niet ver­tellen dat alle vrouwen altijd en overal meer drem­pel­vrees dan mannen hebben, toch? Ge beweert immers ook niet dat mannen a priori asser­tiever zijn of vrouwen per defi­nitie intel­li­genter dan mannen. Dat zijn allemaal vol­strekt par­ti­cu­liere eigen­schappen die geen knijt met geslacht te maken hebben. Meer nog, er zijn meer ver­schillen tussen mensen van het­zelfde geslacht onderling dan dat er ver­schillen zijn tussen man en vrouw. Dat beweer ik niet omdat ik toe­vallig denk dat het zo is, nee meneer, dat beweert de weten­schap. Gij kunt ook goe­gelen, dus zoek het uit als ge mij niet gelooft. 

In mijn brief van vorig jaar ver­geleek ik uw show met een kroeg. Zo’n plak­kerig bruin café waar een paar toog­han­gende mannen elkaar aftroeven met sexis­tische priet­praat en mopkes uit de jaren stil­lekes. Zo’n typisch Vlaamsch dui­ven­lokaal waar vrouwen en vreem­de­lingen zich liever niet ver­tonen. En waarom niet, Erik? Is de drempel te hoog? Ligt er voor uw dui­ven­lokaal een dorpel waar vrouwen en min­der­heden niet overheen kunnen? Zou het? Of zou het zomaar kunnen dat ge u als vrouw in zo’n pre­his­to­rische kroeg gedis­cri­mi­neerd voelt? Dat ge geklei­neerd wordt door de zoveelste grap over uw kapsel of uw tieten? Dat dat bul­der­la­chende man­nenkoor een inti­mi­de­rende werking heeft? Zou het kunnen, Erik? 

Kijk, het is simpel. Gij zoekt naar vrouwen. Gij staat op uw drem­pelke met kwijl in de mondhoek en een bewa­semde ver­re­kijker te speuren naar vrouwen die zot genoeg zijn om mee te doen aan het oubollige gegiechel in uw onder­broe­ken­clubke. In uw vacature staan cri­teria als “vrolijk mee­l­achen als we het over uw lichaam hebben” en “niet moeilijk doen over mopkes met sexis­tische insteek”. Ge hebt gelijk als ge dat een drempel noemt, Van Looy. Maar het is een drempel die gij daar gelegd hebt. Ge zoudt dan kunnen beweren dat vrouwen bang zijn voor die drempel, maar ge zoudt ook uw café kunnen restylen. 

Het is 2019.
Onze wereld draait al jaren op intrinsiek dis­cri­mi­ne­rende mecha­nismes.
Ge zijt een intel­li­gente mens, Erik.
Gij zijt de baas van een popu­laire show.
Gij hebt een voor­keurs­po­sitie.
Gij hebt een podium.
En wat doet gij met dat podium?
Ge gie­chelt wat over het scheren van uw ballen, ge vraagt gnif­felend aan een kan­didate of ze alles door­slikt, en ge poetst uw drem­pelke weer op voor een kar­re­vracht bul­de­rende blanke mannen en een handvol vrouwen.
Dat is niet Next Level.
Dat is Game Over en dan god­ver­domme weer helemaal opnieuw beginnen. 

Lachen. Gieren. Brullen. Zucht.
Lachen. Gieren. Brullen. Zucht.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *