De slimste man ter wereld (2)

Bes­te Erik, 

Hoe is het toch moge­lijk, pal­jas? Ik schreef u vorig jaar al een brief vol met klet­sen voor op uw blo­te kont, maar ge wilt het niet snap­pen. Uw oog­klep­pen zit­ten zo goed dat ge ze niet meer uit­krijgt, zeker? Ik ga met de deur in huis val­len. Vorig jaar bestond de jury van De Slim­ste Mens uit tien blan­ke man­nen en twee vrou­wen. Dit jaar is die ver­hou­ding twin­tig tegen vijf. In uw pro­mo­film­ke noemt ge dat Next Level. Gelooft ge het zelf, Erik? 

In Het Laat­ste Nieuws zegt ge dat het een droom is om ooit meer vrou­wen dan man­nen in het pro­gram­ma te krij­gen, maar dat dat dit jaar “weer niet gelukt is”. In het Nieuws­blad lees ik dat ge ver­nieu­wing belang­rijk vindt voor een spel­pro­gram­ma. Ge zegt: “Het is niet gemak­ke­lijk om even­veel vrou­wen als man­nen te strik­ken. Mis­schien omdat ze meer drem­pel­vrees hebben?” 

Dat soort priet­praat klinkt nog­al flab­ber­gas­te­lijk, maar het gek­ke is dat er een begin van begrip in uw ant­woord zit. Drem­pel­vrees. Angst voor dor­pels. Ge benoemt het zelf, Erik. Gaat er dan geen bel­le­ke rin­ke­len? Begin­nen die oog­klep­pen niet een heel klein beet­je te jeu­ken? Voelt ge dat frang­ske in bewe­ging komen, ver­lan­gend naar een die­pe val? 

Ik zal u op weg hel­pen. Die drem­pel­vrees. Ge gaat mij niet ver­tel­len dat alle vrou­wen altijd en over­al meer drem­pel­vrees dan man­nen heb­ben, toch? Ge beweert immers ook niet dat man­nen a pri­o­ri asser­tie­ver zijn of vrou­wen per defi­ni­tie intel­li­gen­ter dan man­nen. Dat zijn alle­maal vol­strekt par­ti­cu­lie­re eigen­schap­pen die geen knijt met geslacht te maken heb­ben. Meer nog, er zijn meer ver­schil­len tus­sen men­sen van het­zelf­de geslacht onder­ling dan dat er ver­schil­len zijn tus­sen man en vrouw. Dat beweer ik niet omdat ik toe­val­lig denk dat het zo is, nee meneer, dat beweert de weten­schap. Gij kunt ook goe­ge­len, dus zoek het uit als ge mij niet gelooft. 

In mijn brief van vorig jaar ver­ge­leek ik uw show met een kroeg. Zo’n plak­ke­rig bruin café waar een paar toog­han­gen­de man­nen elkaar aftroe­ven met sexis­ti­sche priet­praat en mop­kes uit de jaren stil­le­kes. Zo’n typisch Vlaamsch dui­ven­lo­kaal waar vrou­wen en vreem­de­lin­gen zich lie­ver niet ver­to­nen. En waar­om niet, Erik? Is de drem­pel te hoog? Ligt er voor uw dui­ven­lo­kaal een dor­pel waar vrou­wen en min­der­he­den niet over­heen kun­nen? Zou het? Of zou het zomaar kun­nen dat ge u als vrouw in zo’n pre­his­to­ri­sche kroeg gedis­cri­mi­neerd voelt? Dat ge geklei­neerd wordt door de zoveel­ste grap over uw kap­sel of uw tie­ten? Dat dat bul­der­la­chen­de man­nen­koor een inti­mi­de­ren­de wer­king heeft? Zou het kun­nen, Erik? 

Kijk, het is sim­pel. Gij zoekt naar vrou­wen. Gij staat op uw drem­pel­ke met kwijl in de mond­hoek en een bewa­sem­de ver­re­kij­ker te speu­ren naar vrou­wen die zot genoeg zijn om mee te doen aan het oubol­li­ge gegie­chel in uw onder­broe­ken­club­ke. In uw vaca­tu­re staan cri­te­ria als “vro­lijk mee­l­a­chen als we het over uw lichaam heb­ben” en “niet moei­lijk doen over mop­kes met sexis­ti­sche insteek”. Ge hebt gelijk als ge dat een drem­pel noemt, Van Looy. Maar het is een drem­pel die gij daar gelegd hebt. Ge zoudt dan kun­nen bewe­ren dat vrou­wen bang zijn voor die drem­pel, maar ge zoudt ook uw café kun­nen restylen. 

Het is 2019.
Onze wereld draait al jaren op intrin­siek dis­cri­mi­ne­ren­de mecha­nis­mes.
Ge zijt een intel­li­gen­te mens, Erik.
Gij zijt de baas van een popu­lai­re show.
Gij hebt een voor­keurs­po­si­tie.
Gij hebt een podi­um.
En wat doet gij met dat podi­um?
Ge gie­chelt wat over het sche­ren van uw bal­len, ge vraagt gnif­fe­lend aan een kan­di­da­te of ze alles door­slikt, en ge poetst uw drem­pel­ke weer op voor een kar­re­vracht bul­de­ren­de blan­ke man­nen en een hand­vol vrou­wen.
Dat is niet Next Level.
Dat is Game Over en dan god­ver­dom­me weer hele­maal opnieuw beginnen. 

Lachen. Gieren. Brullen. Zucht.
Lachen. Gie­ren. Brul­len. Zucht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.