De Notre-Dame

Ik vind de Notre-Dame stom. Okee okee okee ik schrok ook toen ik hoor­de dat dat ding in de fik stond, en jaze­ker het zag er apo­ca­lyp­tisch uit, en inder­daad ge zoudt kun­nen zeg­gen dat het cul­tu­re­le of his­to­ri­sche of reli­gi­eu­ze of toe­ris­ti­sche hart van Frank­rijk een deuk heeft gekre­gen en jawel dat is tra­gisch en ver­schrik­ke­lijk en men­sen moe­ten hui­len en ge wordt daar efkes stil van en ge denkt waar gaat het toch naar­toe met deze wereld maar ge rea­li­seert u dat dat een bou­ta­de is die ge beter kunt reser­ve­ren voor als er weer eens hon­derd­dui­zend­mil­joenkwa­dril­joen­on­tel­baar vluch­te­lin­gen het land bin­nen komen om uw ker­ken in de hens te ste­ken en uw doch­ter te ver­krach­ten en uw tra­di­ties te ver­trap­pe­len en over­al de Sha­nia in te voe­ren en te pro­fi­te­ren van alles waar gij u jaren­lang voor afge­beuld hebt en okee okee okee ge over­drijft een beet­je maar uw ver­driet moet gezien wor­den uw woor­den gehoord en ge roept we moe­ten non­ded­ju van cloud­fun­ding doen we moe­ten god­mil­jaar­de met zijn allen die Sacré-Cœur weer her­stel­len want dat kas­teel is van ons van ons van ons hoort ge en ge wilt op shit­ty­trip naar Parijs om daar ander­half uur in de rij te gaan staan om samen met ande­re cul­tuur­lief­heb­bers naar het ver­nieuw­de dak­ge­bin­te van de Arc de Tri­omp­he te staan gapen want amai mevrouw amai meneer ze heb­ben dat schoon geres­tau­reerd ge ziet het ver­schil niet met hoe het was voor de gro­te stads­brand. En dan denkt ge waar­om begint Wan­nes nu over zwar­te piet, want ja daar is hij dan: zwar­te piet. En ge rea­li­seert u dat het okee is om tries­tig te wor­den van een schoon oud gebouw dat pijn heeft. Het is okee om te schrik­ken dat er gen­der­lo­ze toi­let­ten komen of iemand tikt u op de vin­gers voor een sexis­tisch grap­ke. Het is okee om weer­stand te voe­len als ze het over vrou­w­en­quo­ta heb­ben of over het ver­bie­den van stie­ren­vech­ten. Het is okee om te aar­ze­len als iemand u vraagt om min­der vlees te eten of uw kerst­stal­le­ke uit het zicht te zet­ten, of – jawel – over zwar­te piet na te den­ken. Alle­maal tra­di­ties of hoe noemt ge die din­gen waar ge u goed bij voelt al jaren­lang, alle­maal belang­rij­ke onder­de­len van uw leven die u hou­vast geven en zeker­heid en het gevoel ergens bij te horen. Alle­maal klei­ne Parij­se kathe­draal­kes in uwe kop waar­van ge hoopt dat nie­mand die ooit in de fik steekt. Want die kathe­draal­kes staan daar al zo lang, en ze staan daar zo schoon, in uwe kop. Okee, ze zijn stront­ver­sle­ten en er zit hout­worm in het dak, maar het zijn de bes­te de mooi­ste de belang­rijk­ste kathe­draal­kes ter wereld. En zo is dat bij ieder­een. Ieder­een heeft ne Notre-Dame in haar of zij­ne kop. Ieder­een heeft daar iets heel belang­rijks zit­ten waar de rest van de wereld met haar of zijn ten­gels van­af moet blij­ven. Ook al weet ge, diep van­bin­nen, dat het niet erg is. Het is niet erg als er in uwe kop iets afbrandt. Er bran­den voort­du­rend over­al in het uni­ver­sum al dan niet denk­beel­di­ge gebou­wen af, want zo gaat het leven voor­uit. Zo fikt de voor­uit­gang als een lang­zaam smeu­lend vuur­ke van de ene ver­sle­ten tra­di­tie naar de ande­re. Om plaats te maken voor iets anders. Iets nieuws, iets onbe­kends, iets fok­king span­nends.
Zon­der nieu­we en onbe­ken­de en fok­king span­nen­de din­gen gaat ge dood.
Dan brandt ge niet af, nee, ge gaat dood.
Om maar te zeg­gen.
Laat lek­ker fik­ken.
Laat die Notre-Dame.
Laat dat kathe­draal­ke in uwe kop.
Vroeg of laat was dat toch inge­stort.
Pleng een traan, ver­laag de inkom, bouw ernaast iets nieuws.
Iets nieuws en iets fok­king span­nends.
Iets dat ge nog nooit eer­der hebt gezien.
Sluit uw ogen en zeg.
Vroem pau­ke­slag.

Ik vind de Notre-Dame stom

(Bron afbeel­ding)

2 reacties

  1. Als ik het goed begrijp is alles stom. OK, het is een mening, wel­is­waar wat saai. Ik hoop dat er af en toe ook iets langs­komt in jouw blik­veld, waar­van je kan genieten?

  2. Bruno DS schreef:

    Is dat wel de Nôtre-Dame op de foto? Ik hou het erop dat het wel­licht iro­nisch bedoeld is…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.