Camouflage

Ofschoon de sneeuw in begin­sel de wereld camou­fleert, legt ze af en toe ook ver­bor­gen rit­mes bloot. Bij­voor­beeld hoe een­den en water­kie­kens elke dag een beknop­te kil­maat­mars hou­den van de bevro­ren water­kant naar het dichtst­bij­zijn­de wak. In het wit van de win­ter wor­den hun ner­veu­ze spo­ren bloot­ge­legd. Soms is camou­fla­ge een vorm van openbaring. 

Toen ik zes­tien was, durf­de ik niet te spij­be­len. Nu stap­pen elke don­der­dag dui­zen­den zes­tien­ja­ri­gen op de trein voor het kli­maat, een dik­ke vin­ger in de aan­slag voor al wie het spij­be­len ver­oor­deelt. Het zijn de beleids­ma­kers die spij­be­len, roe­pen ze. Het zijn gro­te bedrij­ven die aan hun plich­ten ver­za­ken. En al heb ik als veer­tig­ja­ri­ge ama­teur­misan­troop wei­nig fidu­cie in de ambi­tie van beleids­ma­kers en gro­te bedrij­ven om hun oog­klep­pen af te leg­gen, toch krijg ik een warm gevoel van al die dik­ke vin­gers op don­der­dag. Ik bewon­der de sub­ver­si­vi­teit en het ide­a­lis­me. En ik hoop stil­le­tjes dat deze bros­sen­de inkt­vlek zich ver­der uit­breidt, dat de scho­lie­ren van deze wereld lang­zaam­aan alle­maal hun dik­ke vin­ger van hun scherm­pjes halen, en dat op den duur elke beleids­ma­ker een beet­je stikt in zijn of haar baga­tel­li­se­ren­de prietpraat. 

Want dat is wat ik hoor, baga­tel­li­se­ren­de priet­praat. Het is alle­maal niet zo erg, kin­ders. Het zal wel mee­val­len met dat doem­den­ken van jul­lie. Okee, okee, het aan­tal weten­schap­pers dat jul­lie mening van fun­da­men­ten voor­ziet is gigan­tisch groot, maar ga nu maar weer gauw aan jul­lie leer­plicht vol­doen want anders krijg je straf. Oog­jes dicht, sna­vel­tjes toe, en die dik­ke vin­ger weer vei­lig in je broek­zak. Wij zul­len het ver­der wel oplos­sen van­ach­ter onze oogkleppen. 

Lie­ve tie­ners, pubers, jon­ge­lin­gen, rak­kers, ide­a­lis­ten, laat je niet kis­ten. Vecht tegen oog­klep­pen en drog­re­de­ne­rin­gen. Wees je bewust van het feit dat beleids­ma­kers vaak ande­re motie­ven heb­ben. Elec­to­ra­le motie­ven. Kapi­ta­lis­ti­sche motie­ven. Popu­lis­ti­sche motie­ven. Kor­te­ter­mijn­mo­tie­ven. Motie­ven die zel­den eer­lijk gear­ti­cu­leerd wor­den, maar motie­ven die onrecht­streeks bloot komen te lig­gen wan­neer jul­lie oprech­te, men­se­lij­ke, emo­ti­o­ne­le drijf­ve­ren geba­ga­tel­li­seerd wor­den. Geca­mou­fleer­de motie­ven. Motie­ven als sneeuw. Zach­te deken­tjes van prietpraat. 

Lie­ve tie­ners, pubers, jon­ge­lin­gen, rak­kers, ide­a­lis­ten, steek je dik­ke vin­ger in de lucht. Zet je poten in de sneeuw en open­baar de camouflage. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.