Nu is Elvis dus kwaad op mij

Zijn er copyright-kenners in de zaal? Hier is een inte­res­san­te kwes­tie. Het gaat over Elvis Pres­ley, over de lief­de, en ver­moe­de­lijk over song­tek­sten. Ik zal het efkes uitleggen.

In 2014 maak­te ik – puur voor de lol – deze Elvis Pres­ley Ques­ti­on­nai­re, zoals ik wel vaker din­gen voor de lol maak. Mijn web­si­te hangt aan elkaar van din­gen voor de lol, doch dit ter­zij­de. Al zal ik u niet tegen­hou­den om mijn web­si­te te door­krui­sen op zoek naar al die ont­zet­tend grap­pi­ge din­gen die ik ooit voor de lol maak­te. Het loont echt de moei­te, doch dit – nog­maals – ter­zij­de. Moment. Dit gaat de lol­li­ge kant op, ik bedoel de ver­keer­de. Even mijn grap­jurk uittrekken.

Waar was ik? Oh ja. In 2014. De Ques­ti­on­nai­re waar­van spra­ke was bedoeld als een humo­ris­ti­sche ode aan het lied Are you lone­so­me tonight van Elvis. Het leu­ke aan dat lied is name­lijk dat het een opsom­ming is van vra­gen die de zan­ger stelt aan een gelief­de. Hij vraagt of ze een­zaam is, of ze hem mist, of het leven niet saai en leeg is zon­der hem, en of hij dan mis­schien moet terug­ko­men. Dat soort geneu­zel. Als je al die vra­gen zon­der muziek en met meerkeuze-invulhokjes ach­ter elkaar zet, dan krijg je iets dat op een enquê­te lijkt. Zie­daar de inspi­ra­tie voor mijn olij­ke pos­ter­tje. Ik room­de het geheel af met een ver­wij­zing onder­aan naar een ander num­mer van de heer Pres­ley – Return to sen­der – en klaar was Kees. Ik zwiep­te het geheel vier jaar gele­den onli­ne en wie weet heb ik er iemand mee aan het lachen gebracht. 

Daar­naast zet­te ik mijn Elvis Pres­ley Ques­ti­on­nai­re ook in de eta­la­ge van de onli­ne win­kel­tjes­web­si­te Red­bub­ble, waar een aan­tal van mijn flau­we grap­jes in papie­ren vorm te koop is. Vori­ge week kreeg ik plots een mail­tje van het Red­bub­ble Con­tent Team, en dat is waar dit ver­haal over gaat. Het mail­tje ging – kort samen­ge­vat – hierover:

We’re sor­ry, but we had to remo­ve some of your art­work from the Red­bub­ble mar­ket­pla­ce becau­se it may con­tain mate­ri­al that vio­la­tes someone’s rights. We iden­ti­fied this mate­ri­al in your art­work based on guid­an­ce pro­vi­ded to us by the owner of tho­se rights.

Rights hol­der: Elvis Pres­ley Enter­pri­ses, Inc.
Sub­ject mat­ter: Elvis Presley
Affec­ted art­work: Elvis Pres­ley Questionnaire

Ver­der­op in het mail­tje kreeg ik aan­be­ve­lin­gen over wat ik ver­der zou kun­nen onder­ne­men, maar veel meer dan lin­kjes naar FAQ-pagina’s vond ik niet. Dus mail­de ik terug naar dat Con­tent Team of ze me wat spe­ci­fie­ke infor­ma­tie zou­den kun­nen ver­schaf­fen over de rech­ten die ik geschon­den zou heb­ben. Hun reac­tie was een stan­daard mail­tje over hoe ze helaas niet kun­nen uit­wij­den over copyright-gerelateerde zaken en dat Red­bub­ble een hele gro­te en druk­ke site is en dat ze jam­mer genoeg geen tijd heb­ben voor meer infor­ma­tie blablabla. 

Als ik eer­lijk ben, vind ik het niet eens zo erg, dit hele ver­haal. Ik vind het als free­lan­cer heel belang­rijk om auteurs- en ande­re rech­ten te res­pec­te­ren, en als zou blij­ken dat ik met mijn geknut­sel iemands werk onrecht­ma­tig gebruik, dan wil ik mij daar in de eer­ste plaats dee­moe­dig voor ver­ont­schul­di­gen. Dat spreekt. Maar toch wringt het mij een beet­je. Ik weet name­lijk zeker dat ik – wat beeld­ma­te­ri­aal betreft – niks ver­keerds heb gedaan. Voor elk visu­eel onder­deel van het pos­ter­tje (beeld­ele­men­ten, let­ter­ty­pes) heb ik net­jes betaald, of het waren rech­ten­vrije bestanden. 

Waar het die Elvis Pres­ley Enter­pri­ses, Inc waar­schijn­lijk om te doen is, zijn de song­tek­sten van wij­len The Pel­vis. Want die gebruik ik in zeke­re zin onge­vraagd en/of zon­der dat ik ervoor betaal. En nu wil ik weten hoe dat zit. Dus als gij meer weet van copy­right dan ik, laat me iets weten. Ik heb niet de behoef­te om hier een hals­zaak van te maken, maar ik ben nieuwsgierig. 

Ik gebruik name­lijk wel dege­lijk die song­tek­sten, dat zal ik niet ont­ken­nen. Maar ik ont­ken ook geens­zins dat meneer Pres­ley de eige­naar is van die tek­sten. Zijn naam staat in het groot boven­aan de pos­ter. Boven­dien zou je mijn werk een ode, of een humo­ris­tisch citaat kun­nen noe­men. Ik ging er blin­de­lings van­uit dat dat mag, zolang ik niet doe als­of ik de tekst zelf geschre­ven heb, of zolang ik de Elvis Pres­ley Enter­pri­ses geen scha­de berok­ken. Maar nu twij­fel ik dus. Want ik word van het inter­net geflik­kerd. En wel door een Groote Ame­ri­kaan­se Fir­ma die – ver­moe­de­lijk met een leger­tje advo­ca­ten onder de arm – de kunst der scha­bou­we­lij­ke over­drij­ving beoe­fent. Dat zou ook zomaar kun­nen. Ik weet het dus niet. 

Als gij het wel weet: ver­tel het mij. Alvast veel dank.

PS: De iro­nie van dit hele gebeu­ren is dat ik het oor­spron­ke­lij­ke werk niet meer kan tonen. Des­al­niet­te­min hoop ik dat jul­lie enigs­zins kun­nen dedu­ce­ren wat voor tek­sten er onder die zwar­te balk­jes zit­ten. En als troost heb ik ook een aan­ge­pas­te ver­sie gemaakt – zie lager – waar­mee ik hope­lijk nie­mands auteurs­rech­ten schaad.

Elvis Presley Questionnaire

Elvis Pres­ley Ques­ti­on­nai­re (gecen­su­reer­de versie)

Elvis Presley Questionnaire

Elvis Pres­ley Ques­ti­on­nai­re (aan­ge­pas­te en auteurs­rech­ten­vrije versie)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.