Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen 2018

In opdracht van het Min­der­he­den­fo­rum ver­zorg­de ik de lay­out van de bro­chu­re Hef­bo­men voor loka­le bestu­ren – Lokaal Memo­ran­dum 2018. Dit zegt de orga­ni­sa­tie er zelf over:

Het Min­der­he­den­fo­rum heeft in de aan­loop naar de gemeen­te­raads­ver­kie­zin­gen 2018 een MEMORANDUM ont­wor­pen. Een samen­vat­ting van aan­be­ve­lin­gen, hef­bo­men, pri­o­ri­tei­ten aan loka­le bestu­ren om aan de slag te gaan voor een kwa­li­ta­tief beleid dat de maat­schap­pe­lij­ke posi­tie van men­sen met een migra­tie­ach­ter­grond versterkt.
Het memo­ran­dum bevat een aan­tal con­cre­te eisen en wil daar­naast aan de hand van een selec­tie goe­de prak­tijk­voor­beel­den inspi­ra­tie bie­den voor toe­kom­sti­ge bestuurs­ak­koor­den. Via deze weg hoopt het Min­der­he­den­fo­rum beleids­ma­kers te kun­nen over­tui­gen om na de ver­kie­zin­gen de noden en wen­sen van per­so­nen met een migra­tie­ach­ter­grond nadruk­ke­lijk op te nemen in hun stra­te­gi­sche meer­ja­ren­plan­nen. Het memo­ran­dum wil inspi­re­ren tot een daad­krach­tig beleid in ste­den en gemeen­ten, dat leidt tot een even­re­di­ge en vol­waar­di­ge par­ti­ci­pa­tie van men­sen met een migratieachtergrond.

Via deze link kun je een digi­ta­le ver­sie van het memo­ran­dum downloaden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.