Alles is gratis

De poes en ik. Wij stel­len ande­re vra­gen. Ik vraag aan het raam of ik kor­ting krijg op de pech­ver­hel­ping als ik aan Tou­ring zou mel­den dat ik hun onge­vraag­de maand­blad eigen­lijk niet hoef. Dat blad is geschre­ven voor doel­groe­pen waar ik op geen enke­le wij­ze toe behoor, en bij ont­vangst belandt het vrij­wel onmid­del­lijk in de papier­bak. Zo’n blad is niet gra­tis, dus vraag ik me dat af. Het raam mom­pelt dat ik dat aan Tou­ring moet vra­gen in plaats van aan het raam, maar ik heb geen zin in com­mu­ni­ca­tie met bedrij­ven. Ik kijk naar de poes. Ze vraagt zich af op de hoe­veel­ste tre­de ze zou gaan lig­gen. Maakt geen fuck uit, zeg­gen de tre­den. Doe maar wat.

De poes en ik. Wij stel­len ande­re vra­gen. Ik vraag aan de boom aan de over­kant of ik kor­ting krijg op het inter­ne­tabon­ne­ment als ik aan Tele­net zou mel­den dat ik mijn fac­tu­ren lie­ver digi­taal ont­vang dan op papier. Die fac­tu­ren bestaan door­gaans uit min­stens vijf vel­len A4 kleu­ren­print, en daar moet een post­ze­gel op. De enve­lop heeft zo’n plas­tie­ken ven­ster­ke en dat is ook niet goed­koop. Om maar te zeg­gen: zo’n fac­tuur is niet gra­tis, dus vraag ik me dat af. De boom aan de over­kant zegt dat hij niet weet wat een inter­ne­tabon­ne­ment is en vraagt of ik iets te drin­ken heb. Ik kijk naar de poes. Ze vraagt zich af of de ter­ras­te­gels koe­ler zijn dan de tre­den van de trap. Maakt geen fuck uit, zeg­gen de tegels. Doe maar wat. Alles is gratis.

De poes

De poes

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.