Big Brother Awards 2017

In opdracht van de Liga voor Men­sen­rech­ten ver­vals­te ik mijn iden­ti­teits­kaart en maak­te er een pos­ter van ter pro­mo­tie van de uit­rei­king van de jaar­lijk­se Big Bro­ther Awards. Die awards gin­gen dit jaar (2017) naar de Euro­pe­se trend van ‘Sta­te Hac­king’ (jury­prijs) en naar ANPR-camera’s (publieks­prijs). Info: bigbrotherawards.be.

Elk jaar ont­vangt een per­soon, een onder­ne­ming, een over­heids­in­stel­ling of een maat­re­gel de ‘pres­ti­gi­eu­ze’ Big Bro­ther Award. De prijs ont­leent zijn naam aan de tota­li­tai­re lei­der Big Bro­ther uit het boek 1984 van Geor­ge Orwell.
In Vlaan­de­ren wor­den de Big Bro­ther Awards uit­ge­reikt door de Liga voor men­sen­rech­ten i.s.m. enke­le part­ners actief in het ‘pri­va­cy­veld’. Wie wint de bescha­men­de prijs van groot­ste pri­va­cy­schen­der van het jaar? Zowel het bre­de publiek als een pro­fes­si­o­ne­le jury bui­gen zich over een short­list van geno­mi­neer­den aan­ge­dra­gen door de organisatoren.

(Citaat: bigbrotherawards.be)

Big Brother Awards 2017

Big Bro­ther Awards 2017

Big Brother Awards 2017

Big Bro­ther Awards 2017

Big Brother Awards 2017

Big Bro­ther Awards 2017

Big Brother Awards 2017

Big Bro­ther Awards 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.