Ettertjes

In de kleu­ter­klas waren er altijd wel etter­tjes. Slecht opge­voe­de, schreeu­wen­de klas­ge­noot­jes die nooit luis­ter­den en min­stens één keer per dag iets sub­ver­siefs deden, al dan niet aan­ge­wak­kerd door de nega­tie­ve aan­dacht van een stren­ge kleu­ter­juf. Zolang ik er als bedeesd en ang­stig kleu­ter­tje geen last van had, vond ik het pri­ma. Ik ont­dek­te al heel jong dat er in elke klas wel een rot­te appel zat, en dat dat okee was, want ver­moe­de­lijk een even­wich­ti­ge afspie­ge­ling van de maat­schap­pij die mij later te wach­ten stond. Tot die keer dat het obli­ga­te etter­tje het nodig vond om een homp zacht gekne­de boet­seer­klei op mijn hoofd te kwak­ken. Uren­lang zat ik bij de juf op schoot, die met veel geduld – en sham­poo voor het gevoe­li­ge huid­je – de smur­rie van­tus­sen mijn jon­ge haren pruts­te. Het etter­tje bracht de rest van de mid­dag door in een hoek van de klas.

Veer­tig jaar later sta ik mid­den in die beloof­de maat­schap­pij met haar even­wich­ti­ge afspie­ge­ling. Ik heb een huis, een auto en een rij­be­wijs. Ik rijd over de E314 en ik zie het ene etter­tje na het ande­re op de lin­ker­rij­strook de limie­ten nege­ren. De limie­ten van snel­heid, maar ook die van gezond ver­stand. Ik haal een vracht­wa­gen in, en ach­ter mij doemt een door straal­mo­to­ren aan­ge­dre­ven Audi op, die wild met zijn kop­lam­pen gaat flik­ke­ren ter­wijl zijn bum­per op een haar na die van mij raakt. De chauf­feur wil me dui­de­lijk maken dat hij snel­ler dan het licht ergens moet zijn, en dat mijn leven en gezond­heid in dat ver­band ver­waar­loos­ba­re fac­to­ren zijn. Ik rijd rus­tig ver­der, en pink naar rechts om weer in te voe­gen als ik de vracht­wa­gen gepas­seerd ben. Links van mij zoeft de Audi aan warp speed weer ver­der, enke­le hon­der­den meters voor me zie ik hem een ande­re wagen rechts inha­len. Aan het eind van de E314 staat een hele gro­te kleu­ter­juf klaar. Ze kijkt heel boos en wijst naar de hoek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.