Sing a simple song

Ik hou van sim­pe­le waar­he­den. Als ge kop­pijn hebt, dan kunt ge vloe­ken en zuch­ten. Ge kunt een aspi­rien­tje pak­ken en hopen dat het over­gaat. Ge kunt begin­nen kak­ken op de far­ma­ceu­ti­sche indu­strie dat er geen straf­fe­re aspi­rien­tjes bestaan. Ge kunt begin­nen kak­ken op meneer dok­toor dat hij god­ver­dom­me uw kop­pijn moet weg­to­ve­ren. Ge kunt begin­nen kak­ken op uw baas dat ge opge­brand zijt en dat dat zijn schuld is. Ge kunt een klacht indie­nen omdat de kin­de­ren van uw buren teveel lawaai maken. Ge kunt kwaad zijn en nog een aspi­rien­tje pak­ken en vloe­ken en zuch­ten als het doos­ke leeg is. En ge nog altijd kop­pijn hebt. Maar ge kunt het ook sim­pel hou­den. Ge gaat ne keer goed pit­ten of ge eet wat gezon­der. Of ge werkt wat min­der hard en ge zingt een lied­je. Ge zoekt de bron van uw kop­pijn en ge helpt uzelf. Punt. Dat klinkt mis­schien onno­zel, maar ’t is toch waar zeker.

Ik hou van sim­pe­le waar­he­den. Als de gast­heer van De Zeven­de Dag u vraagt wat ge wilt doen aan de onstuit­ba­re stroom suk­ke­laars die van­uit ver­re con­ti­nen­ten uw eigen con­ti­nent bin­nen­wan­de­len, dan kunt ge uw schou­ders opha­len en zuch­ten. Ge kunt begin­nen kak­ken op Euro­pa dat hun beleid rond suk­ke­laars op niks trekt. Ge kunt begin­nen kak­ken op de soci­a­lis­ten dat die alle deu­ren open wil­len zet­ten. Ge kunt begin­nen kak­ken op de rege­ring van uw eigen land dat het maar es gedaan moet zijn met die voort­du­ren­de onge­brei­del­de regu­la­ri­se­ring van suk­ke­laars die hier uw job komen afpak­ken. Meer nog, ge kunt een bruin of een geel fraks­ke aan­trek­ken en tegen uw kie­zers zeg­gen dat het geen waar zal zijn. Dat de deu­ren dicht gaan als ze op u stem­men. Dat al die suk­ke­laars uit ver­re con­ti­nen­ten op hun kin mogen klop­pen en op een ander de jobs mogen gaan afpak­ken. Maar ge kunt het ook sim­pel hou­den. Ge trekt een groen fraks­ke aan en ge zegt luis­tert. Die suk­ke­laars komen niet naar hier voor de lol. We moe­ten die men­sen hel­pen. Punt.

Dat klinkt mis­schien onno­zel, maar ’t is toch waar zeker.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.