Over gratis werken en bier

Freelance is not free (© Ena Bacanovic)

Free­lan­ce is not free (© Ena Baca­no­vic)

Als free­lan­cer moet ik vaak aan geld den­ken. Niet omdat ik dat graag doe, maar omdat het niet anders kan. Als ik geen geld ver­dien, kan ik niet eten. En als ik niet kan eten (zoals boter­ham­men met pin­da­kaas, chi­li­saus en kom­kom­mer), dan ga ik dood en kan ik ook niet wer­ken. Heel af en toe krijg ik rare vra­gen om opdrach­ten voor niks of bij­na niks te doen, omdat er eeu­wi­ge roem of expo­su­re of heel mis­schien wie weet even­tu­eel ooit nog meer werk zou kun­nen vol­gen. Zo werkt dat natuur­lijk niet. Bij het bepa­len van uur­prij­zen en plan­nin­gen ver­schilt mijn job in wezen niet veel van die van een lood­gie­ter of een dak­be­dek­ker. Ik steek ergens tijd in, en tijd is niet gra­tis. Klaar.

Dat is niet altijd een­vou­dig uit te leg­gen. Een kwa­li­ta­tief ont­werp kost uren en geld, en als ik het voor min­der geld of in min­der uren moet doen, dan gaat ook de kwa­li­teit ach­ter­uit. Een kind kan de was doen, zou je den­ken, maar zo een­vou­dig ligt het blijk­baar niet.

Kun je eerst een voor­ont­werp maken? Gratis?’
‘We heb­ben je fac­tuur goed ont­van­gen. Hier is toch nog een pdf met onver­wach­te cor­rec­ties. Alvast dank voor je flexibiliteit.’
‘Ons bud­get voor­ziet enkel in het beta­len van een stagiaire.’
‘Mijn geld is op. Dus doe je naams­ver­mel­ding maar wat groter.’
‘We heb­ben ook een ont­werp gevraagd aan zes­en­t­wont­jusp ande­re desig­ners. Het bes­te ont­werp zul­len we vergoeden.’

Ik kan geen voor­ont­werp maken in nul uren. Ik kan cor­rec­ties niet gra­tis uit­voe­ren, ook al had nie­mand ze zien aan­ko­men. Ik ben geen sta­gi­ai­re. Een gro­te naams­ver­mel­ding is geen betaal­mid­del. Deze opdracht is geen wed­strijd. Enzo­voort. Zucht.

Onlangs stuur­de ik een mail­tje naar een brou­we­rij. De brou­we­rij had een vaca­tu­re ver­spreid voor een free­lan­ce opdracht voor het ont­wik­ke­len van een bie­reti­ket. Fijn, dacht ik, bier. Dat moet wel een vro­lij­ke opdracht zijn. Ik bood mijn dien­sten als desig­ner aan, voeg­de mijn port­fo­lio bij, en wacht­te af.

De reac­tie van de brou­we­rij deed al mijn brau­wen fronsen.

Bes­te Wannes,

Alvast enorm bedankt voor je enorm snel­le reac­tie! Dat doet me een enorm ple­zier. Ik heb ook enorm veel reactie’s gekre­gen en heb daar­om beslo­ten om je toch te vra­gen om een eer­ste ont­werp te maken, zodat ik kan zien wel­ke stijl je han­teert (ieder­een heeft ten­slot­te een ande­re stijl) de stijl die mij en het bedrijf het meest aan­spreekt word onze kan­di­daat om ver­der samen mooie pro­jec­ten te doen. Ik zet hier­on­der alles op een rij­tje wat ik graag van je zou willen.

Wat wil ik dat de men­sen zien en voe­len over het bieretiket ?

Het bie­reti­ket moet authen­ti­ci­teit uit­stra­len maar tege­lij­ker­tijd een bepaal­de klas­se met een moder­ne toets. (mooie voor­beel­den zijn La Lai­ti­è­re , Uncle ben’s, Mama Miracoli,…)
Ik wens graag een groot­moe­der op mijn eti­ket (zie voor­beeld­fo­to Mrs. Doubtfire) De groot­moe­der zou op de voor­grond moe­ten komen met een uit­da­gen­de blik dat uit­no­digt om het bier te drin­ken. De groot­moe­der kijkt je aan met een ondeugende/uitdagende blik met toch een klein glim­lach­je ter­wijl ze van het bier drinkt. Bier is een licht don­ker­blond bier met hel­de­re wit­te schuimkraag.
Het soort type van glas vindt u ook in de bijlage.

Basis­kleu­ren

- Don­ker­bruin met licht­brui­ne toetsen
– Licht­groen (of zacht donkergroen)
– Wit

Doel/uitstraling

Fris aan­lok­ke­lijk maar toch authen­tiek ( dus niet té tren­dy maar ook niet te oudbollig)
Het bier is 6% dus moet ook niet zwaar lij­ken, men­sen moe­ten ten alle tij­den dit bier kun­nen drin­ken en moet ook zo kun­nen oogen.

Jul­lie mogen vol­le­dig je eigen ding met doen, hoe cre­a­tie­ver hoe beter.

De naam zal wor­den ” […] ” ook niet onbelangrijk!

Ver­ras me,

[…]

Als ik het goed begrijp, wordt van mij het vol­gen­de gevraagd. Ik moet op zoek gaan naar een foto­graaf die ik betaal om een ludie­ke foto te maken van een groot­moe­der die met uit­da­gen­de blik een bier­tje drinkt. Een stockp­ho­to zou ook een optie kun­nen zijn, maar die zijn ook niet gra­tis. Ik zou ook een illu­stra­tie kun­nen maken, maar daar kruipt veel tijd in. Dan moet ik een stijl ont­wik­ke­len voor het eti­ket, reke­ning hou­dend met de wen­sen van de opdracht­ge­ver. Mooi werk, daar niet van, maar ook veel werk. Veel werk waar ik mis­schien – wie weet! span­nend! – voor betaald krijg.

Ik had opeens veel meer zin in een fris­se pint, dan in het beden­ken van een bie­reti­ket. Ik schonk mezelf een Duvel in, en tik­te onder­staan­de reac­tie. Daar­na heb ik niks meer vernomen.

Bes­te […] -

Voor een nog uit de grond te stam­pen taveer­ne ben ik op zoek naar een nieuw en uniek huisbier.

Ik heb enorm veel reactie’s gekre­gen en heb daar­om beslo­ten om je toch te vra­gen om een eer­ste proef­ver­sie te maken, zodat ik kan zien wel­ke smaak­stijl je han­teert (elke brou­we­rij heeft ten­slot­te een ande­re stijl). Het bier dat mij en de taveer­ne het meest aan­spreekt wordt onze kan­di­daat om ver­der samen mooie pro­jec­ten te doen. Ik zet hier­on­der alles op een rij­tje wat ik graag van je zou willen.

Wat wil ik dat de men­sen proe­ven en voe­len bij het nieu­we huisbier?

Het huis­bier moet authen­ti­ci­teit uit­stra­len maar tege­lij­ker­tijd een bepaal­de klas­se met een moder­ne toets. (mooie voor­beel­den zijn Vedet­te, Duvel, Deli­ri­um Tremens,…)
Ik wens graag een authen­tie­ke hop­smaak in ons huis­bier. De hop­smaak zou op de voor­grond moe­ten komen met een uit­da­gen­de toets die uit­no­digt om meer van het bier te drin­ken. Het huis­bier prik­kelt je met een ondeugend/uitdagend aro­ma met toch een klein fruits­maak­je. Het bier moet een licht don­ker­blond bier zijn met hel­de­re wit­te schuimkraag.
Het soort type van glas vindt u ook in de bijlage.

Basis­sma­ken

- Hop­smaak met licht frui­ti­ge toetsen
– Hooi (of zacht zomergras)
– Drop

Doel/uitstraling

Fris aan­lok­ke­lijk maar toch authen­tiek (dus niet té tren­dy maar ook niet te oudbollig)
Het bier moet 6% zijn dus moet ook niet zwaar zijn, men­sen moe­ten ten alle tij­den dit bier kun­nen drin­ken en zo moet het bier ook ogen.

Jul­lie mogen vol­le­dig je eigen ding doen, hoe cre­a­tie­ver hoe beter.

De naam van het nieu­we huis­bier zal wor­den ‘I Don’t Work For Free’, ook niet onbelangrijk!

Ver­ras me,

Wan­nes -

PS: Ver­der ben ik heel vrien­de­lijk, hoor. En onder­han­de­len over een prijs mag altijd, zolang mijn werk naar waar­de wordt geschat.

PS: De eer­lijk­heid gebiedt me te mel­den dat ik bij het schrij­ven van mijn reac­tie enigs­zins geïn­spi­reerd werd door een ver­ge­lijk­ba­re actie van meneer Arjen Lubach.

PS: Zie ook: Should I Work For Free?

Should I Work For Free? (© Jessica Hische)

Should I Work For Free? (© Jes­si­ca Hische)

8 Responses

 1. Reyk Javik schreef:

  Haha, top­per­tje!

 2. marc vdp schreef:

  Tja, niet alle free­lan­cers kun­nen cre­a­tie­ve onder­ne­mers zijn.…..

 3. Ruudje schreef:

  Wan­nes,

  Jouw cre­a­ti­vi­teit wordt hier wel dui­de­lijk gemaakt! 

  Super!! Cha­peau chapeau!
  (waar­schijn­lijk zijn ze aan het den­ken hoe ze het voor elkaar krij­gen en over 2 jaar krijg jij je bier­tje thuis…verwacht er niet veel van!)

  Groet Ruud

 4. Erik-Jan schreef:

  Heel mooie reac­tie! Beet­je flauw, maar ook heel veel­zeg­gend dat je niets meer terug hebt gehoord.

 5. Mieke Grievink schreef:

  Oh wat is dit her­ken­baar!!! En wat een geni­aal ant­woord heb jij gege­ven! :) Het lijkt wel of “wij cre­a­tie­ve­lin­gen” soms echt niet seri­eus geno­men wor­den en dit ter­wijl wij wel “the icing on the cake” zijn!!! Hul­de voor jou!

  Met inspi­re­ren­de groet,
  Mieke

 6. Mieke Grievink schreef:

  P.s. Zo heb ik momen­teel een ver­zoek van een groot hotel con­cern die voor een appel en een ei 2 enor­me krijt­bor­den beschre­ven wil­len heb­ben. Zoals een goe­de ken­nis als reac­tie gaf: Soms moet je het voor een appel en een ei doen, als je weet dat je daar­na een gro­te appel­taart mag bak­ken voor dezelf­de opdracht­ge­ver. Maar in dit geval, keu­ri­ge mail terug gestuurd, dat je niet seri­eus geno­men voelt en je wel weer meldt, als de kamers ook € 25,- per nacht kos­ten.:) Zit nu seri­eus te den­ken om dit bedrijf een pak­je krijt­jes toe te stu­ren met de tekst erbij dat ik de beroerd­ste niet ben en ze op deze manier tege­moet wil komen…;)

 7. bart schreef:

  Inder­daad, enorm her­ken­baar. Wat ik meest­al doe is wel dege­lijk ver­goe­ding vra­gen voor een voor­ont­werp, met de afspraak dat als ze voor mijn ont­werp gaan, ik dat bedrag ver­re­ken met de ech­te opdracht. 3 van de 4 keer wil­len ze dat niet, en dan is het ook met­een dui­de­lijk. En als ze wel akkoord gaan, begin je op goe­de voet met elkaar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.