De natuur (3): het experiment

De natuur

De natuur. Cool.

Na mijn eer­de­re the­o­re­ti­sche uit­een­zet­tin­gen over de natuur, duik ik van­daag met han­den en voe­ten de prak­tijk in. Ik zal – door mid­del van een zorg­vul­dig voor­be­reid expe­ri­ment – de gevol­gen van de natuur voor de mens onder­zoe­ken. Want we weten alle­maal dat de flo­ra en fau­na van deze wereld een behoor­lij­ke invloed heb­ben op het dage­lijks rei­len en zei­len van het men­sen­ras. Maar weten we pre­cies wat die invloed bete­kent? Kun­nen we daar de vin­ger op leg­gen? De cor­re­la­tie tus­sen de natuur en onze gedra­gin­gen blijkt een groot mys­te­rie. Tot van­daag. Van­daag leg ik de mys­te­ri­eu­ze maar alom­te­gen­woor­di­ge wer­king van de natuur onher­roe­pe­lijk bloot.

Tij­dens de bos­wan­de­ling van vori­ge week (waar­bij ik een giraf foto­gra­feer­de, weet u nog?) heb ik een aan­tal zeld­za­me pad­den­stoe­len kun­nen ver­za­me­len. Meer­be­paald de gevleu­gel­de splijt­zwam, het zeld­za­me neus­hoorn­tjes­brood, de bol­le groot­moef­ti­bo­leet en de rode spe­ka­ma­niet. Om de effec­ten van de ons omrin­gen­de natuur empi­risch vast te stel­len, zal ik van­daag elk van deze pad­den­stoe­len met wat look­saus en sja­lot­jes ver­or­be­ren. Na elke maal­tijd zal ik het gedicht Bomen knuf­fe­len is bela­che­lijk (zie deel één) her­schrij­ven om aldus een onweer­leg­ba­re illu­stra­tie te beko­men van de geheim­zin­ni­ge invloed van de natuur op mijn den­ken en handelen.

De gevleugelde splijtzwam

De gevleu­gel­de splijtzwam

1. Bomen knuf­fe­len is belachelijk
(een gedicht onder invloed van de gevleu­gel­de splijtzwam)

Jan­tje zag eens prui­men hangen
O! als eie­ren zo groot
’t Scheen, dat Jan­tje wou gaan plukken,
Schoon de hoog­te van de boom het er niet mak­ke­lij­ker op maakte

Hier is, zei hij, noch een ladder,
Noch een trap­ke, godmiljaar
dat is spij­tig, dacht toen Jantje
Ik knuf­fel dan maar de pruimelaar

Van knuf­fe­len alleen kunt ge niet leven
Ge moet ook eten, af en toe
Moe van de hon­ger en de kramp in zijn armen
Deed Jan­tje dan maar zijn ogen toe

Diep in slaap zag Jan­tje niet hoe
De prui­me­laar hem een pruim­ke bood
Maar het mocht niet baten, het was te laat
Knuf­fe­len is niet gezond, het metrum gaat ervan kapot, en Jan­tje die was dood

Neushoorntjesbrood

Neus­hoorn­tjes­brood

2. Non­kel Fons
(een gedicht onder invloed van neushoorntjesbrood)

Kijk daar in gind­se verte
Daar staat non­kel Fons, hij knuf­felt een boom
Het ziet er zo roman­tisch uit
Maar is het dat ook, zo’n knuff’lende oom?

De geknuf­fel­de boom, die zit vol gaten
Daar heeft Fons zich van vergewist
Voor een knuff’lende oom zijn die gaten een feestje
Want non­kel Fons is over­tuigd priapist

De bolle grootmoeftiboleet

De bol­le grootmoeftiboleet

3. Bomen knuf­fe­len is wat is bomen knuffelen?
(een gedicht onder invloed van de bol­le grootmoeftiboleet)

Bomen knuf­fe­len is bela­che­lijk waarom?
Want stel ge knuf­felt een boom doe ik toch niet fuck off
En dat die boom u dan opeens terug gaat knuf­fe­len haha kantogniezot
Ge zoudt nog­al ver­schie­ten ver­schiet zelf nogal
Ge zoudt van het ver­schie­ten een hart­ver­zak­king krij­gen en een trau­ma ik hoef geen trau­ma fuck off
En een trau­ma kunt ge niet knuf­fe­len wat is knuffelen?
Dus pus

De rode spekamaniet

De rode spekamaniet

4. Don’t push me cau­se I’m clo­se to the edge, I’m trying not to lose my head, ahuh-uch uche kuch
(een gedicht onder invloed van de rode spekamaniet)

Wat rijmt op dat?
Dat rijmt op wat.
Wat rijmt op deze?
Deze niet op wat.
Wat rijmt op melk?
Hangt ervan af wel­ke melk.
Als ge graag melk eet, wie gooit er dan roet in?
Vla­di­mir Poetin.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.