De natuur (1)

De natuur

De natuur. Cool.

Als ik aan de natuur denk, dan denk ik aan bos­wan­de­lin­gen die veel lan­ger duren dan gepland omdat ik elke gras­spriet, elke klon­ter mos en elk gevleu­geld natuur­ding met de grootst moge­lij­ke aan­dacht wil obser­ve­ren en bewon­de­ren. Dat geze­ver van zo gaat het goed zo gaat het beter alweer een kilo­me­ter is aan mij niet besteed. Eer­der iets in de zin van zo gaat het goed daar zit een kever en kijk hoe lol­lig dat stuk schors daar in die plas ligt. Ik ben geen bio­loog en ik weet amper het ver­schil tus­sen een pimpel- en een kool­mees, maar ik kan wel kei­hard genie­ten van alles wat groeit en stoeit in de gro­te en klei­ne wil­der­nis van bos en akker.

Maar wat is dat, de natuur? Zijn het bomen en bloe­me­kes? Zijn het de die­ren? Is het al wat groen is en niet bang voor wind of regen? Als ge Wiki­pe­dia moet gelo­ven, dan is natuur het­zelf­de als wil­der­nis. En dat wordt aldus gedefinieerd:

Wil­der­nis (natuur)
Van wil­der­nis spreekt men als er spra­ke is van een toe­stand die niet of mini­maal beïn­vloed is door men­se­lij­ke acti­vi­teit. Hier­in stemt de omschrij­ving over­een met een veel gebruik­te defi­ni­tie van natuur: alles wat zich­zelf ordent en hand­haaft, al of niet beïn­vloed door men­se­lijk han­de­len, maar niet vol­gens men­se­lij­ke doel­stel­lin­gen. Wil­der­nis omvat de leven­de en de niet-levende natuur.

Maar wiki­pe­dia kent ook een natuur die ge blijk­baar kos­mos moogt noe­men:

Natuur (kos­mos)
De natuur is de inhoud en wer­king van het heel­al zoals door de mens waar­ge­no­men, en die als zoda­nig bestu­deerd wordt door de natuur­we­ten­schap­pen. Hier­toe behoort de stu­die van de leven­lo­ze (natuur­kun­de, schei­kun­de, aard­we­ten­schap­pen en astro­no­mie) en de leven­de natuur (bio­lo­gie).

Dat is ver­war­rend. Ga ik wan­de­len in de wil­der­nis of in de kos­mos? Is de natuur niet meer de natuur als ik er bloe­me­kes ga pluk­ken? En wat als ik de kos­mos bestu­deer met astro­lo­gie in plaats van astro­no­mie? Niet dat ik dat ooit zou doen, maar toch. Die hele Wiki­pe­dia klinkt wel intel­li­gent, maar ge vindt er hele­maal niks over hoe lol­lig dat stuk schors daar in die plas ligt. Ik stel daar­om een nieu­we defi­ni­tie voor van het begrip natuur:

Natuur (nee, niet kos­mos of wildernis)
De natuur is het geheel aan lol­li­ge din­gen die ge tegen­komt tij­dens bij­voor­beeld een rus­ti­ge voor­jaars­wan­de­ling. Ge denkt van lek­ker efkes wan­de­len en voor ge het weet staat ge een hal­ve dag een mest­ke­ver aan te moe­di­gen die een paad­je wil over­ste­ken. Ook onder­deel van de natuur zijn plas­sen en dan meer­be­paald plas­sen waar­in stuk­ken schors lig­gen, door­gaans op een lol­li­ge manier. Let ook op klon­ters mos want dat zijn soms rare kwie­ten. Zie afbeelding.

Voorbeeld van een zeldzame mossoort.

Voor­beeld van een zeld­za­me mossoort.

Tot slot nog een poë­ti­sche ode aan de natuur, door mid­del van een gedicht. Het gedicht heet Bomen knuf­fe­len is bela­che­lijk en voor uw gemak staat het hieronder:

Bomen knuf­fe­len is belachelijk

Bomen knuf­fe­len is belachelijk
Want stel ge knuf­felt een boom
En dat die boom u dan opeens terug gaat knuffelen
Ge zoudt nog­al verschieten
Ge zoudt van het ver­schie­ten een hart­ver­zak­king krij­gen en boven­dien een trauma
En een trau­ma kunt ge niet knuffelen
Dus

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.