Zjalando!

Ik kreeg een mail­tje van ene Emiel Note­proot*, mana­ger bij onli­ne­mar­ke­ting­bu­reau AKM3 GmbH in Ber­lijn. Ik vind AKM3 GmbH als naam voor een onli­ne­mar­ke­ting­bu­reau een mooi geval­le­tje van mis­sing the point, doch dit ter­zij­de. Emiel pols­te naar mijn inte­res­se voor het pro­mo­ten van zijn klan­ten via mijn web­si­te. Daar zou een ver­goe­ding tegen­over staan, dus rea­geer­de ik enthou­si­ast. Want ik vind geld heel belangrijk.

*Ik heb de naam van de betrok­ken mana­ger gewij­zigd, uit res­pect voor zijn privacy.

Bes­te Wannes,

Mijn naam is Emiel Note­proot en ik werk bij het onli­ne­mar­ke­ting­bu­reau AKM3 GmbH geves­tigd in Berlijn.

Ik ben op zoek naar web­si­tes waar­op wij een bericht mogen plaat­sen met daar­in een link naar de web­si­te van onze klant(en). Biedt u de moge­lijk­heid om op uw site: wannesdaemen.com, tegen een ver­goe­ding, een bericht met link te plaatsen?

Ter ver­dui­de­lij­king, het gaat niet om een ‘pure’ recla­me­tekst, maar om een tekst met rele­van­te inhoud voor uw web­si­te waar­in een link naar de web­si­te van onze klant wordt opge­no­men. Wij kun­nen de tekst zelf aan­le­ve­ren, afhan­ke­lijk van uw voor­keur kan deze ech­ter ook door uw eigen redac­tie geschre­ven worden.

Onze klan­ten zijn web­shops die actief zijn in diver­se bran­ches, mocht u posi­tief tegen­over een samen­werk staan, dan wordt in over­leg bepaald welk the­ma we kiezen.

Graag hoor ik van u.

Met vrien­de­lij­ke groe­ten van­uit Berlijn,
Emiel Noteproot
Onli­ne Mar­ke­ting­ma­na­ger NL/BE

Omdat het hier over­dui­de­lijk niet om ‘pure’ recla­me gaat, maar wel om rele­van­te inhoud voor mijn web­si­te, rea­geer­de ik snel­ler dan mijn scha­duw. Ik ben name­lijk een gro­te voor­stan­der van rele­van­te inhou­den, en ik heb lie­ver melk­cho­co­la­de dan de pure vari­ant. Kijk daar. Een everzwijn!

Bes­te Emiel

Onze redac­tie schrijft graag zelf een tekst voor u.
Als u mij kunt ver­tel­len over wel­ke ‘rele­van­te inhoud’ het moet gaan, zet ik ze aan het werk.

Met vrien­de­lij­ke groet,

Wan­nes Daemen

Niet lang daar­na kreeg ik een twee­de mail­tje, met daar­in wat meer uitleg.

Hal­lo Wannes,

Dank voor je reac­tie! Mooi om te horen dat je zelf een tekst wilt schrij­ven. Om een goed ant­woord te kun­nen geven op de vraag wat ‘rele­van­te inhoud’ is, wil ik ech­ter eerst onze werk­wij­ze uit­leg­gen én de ver­goe­ding noe­men die wij voor een samen­wer­king kun­nen geven.

Wat wij doen: voor onze klan­ten bou­wen wij een link­pro­fiel op. Dit houdt in dat we zo veel moge­lijk sites pro­be­ren te vin­den die een ver­wij­zing naar de web­si­tes van onze klan­ten in een bericht op hun site opne­men. Het doel hier­van is om de web­si­te van onze klan­ten hoger in de (orga­ni­sche) zoek­re­sul­ta­ten van Goog­le te krij­gen. Het gaat ons dus enkel om een hyper­link in de tekst, niet zo zeer om de inhoud van de tekst er om heen. Voor ons is het van belang dat dit bericht zo ‘natuur­lijk’ moge­lijk is en dat het niet aan­ge­merkt wordt als advertorial.

Terug­ko­mend op de vraag over wel­ke ‘rele­van­te inhoud’ het bericht moet gaan, kan ik dus zeg­gen dat voor ons de inhoud rele­vant is als het bericht goed past op jouw blog én dat het moge­lijk is om in dat bericht een logi­sche ver­lin­king te plaat­sen naar de web­si­te van een van onze klanten.

De klan­ten die wij in Bel­gie heb­ben zijn:
– Een web­win­kel voor dames­mo­de: www.mona-mode.be.
– Een web­win­kel voor kle­ding in het alge­meen: www.zalando.be.
– Een web­win­kel voor fiet­sen en fiets­ac­ces­soi­res: www.bikester.be
– Een web­win­kle voor out­door­ma­te­ri­a­len: www.campz.be

Als je aan­geeft dat jij/jullie redac­tie zelf de tekst schrijft, dan is het aan jou om te bepa­len voor wel­ke van onze klan­ten jij het best een blog­post kan schrij­ven die rele­vant is voor jouw blog.

Voor een bericht met een link naar een van onze klan­ten kun­nen we EUR 50,- bieden.

Zou je me kun­nen laten weten wat je van dit voor­stel vindt?

Met vrien­de­lij­ke groeten,
Emiel Noteproot

Wah. Vijf­tig euro. Daar kan ik heel wat melk­cho­co­la­de voor kopen. Van die hele dure met klei­ne stuk­skes noot erin en een gou­den papier­ke. Geest­drif­tig ging ik aan het werk. Par­don. Ik bedoel. Gezwind zet­te ik mijn geest­drif­ti­ge redac­tie aan het werk. Ik heb een hele fij­ne redac­tie. Ze zeu­ren nooit, ter­wijl ze een hon­ger­loon ver­die­nen en niet mogen pauzeren.

Bes­te Emiel

Onze redac­tie heeft niet stil­ge­ze­ten, en op basis van uw info een kant en kla­re tekst afge­le­verd. U vindt het resul­taat van hun arbeid onder­aan dit bericht. We heb­ben ervoor gezorgd dat de tekst goed past op onze web­si­te, én we heb­ben een aan­tal logi­sche ver­lin­kin­gen geplaatst naar de web­si­tes van jul­lie klanten.

Ik begreep dat de ver­lo­ning voor een link naar één klant € 50 bedraagt. Voor het gemak heb­ben we met­een een link naar alle vier de Bel­gi­sche klan­ten in het stuk ver­werkt. Dat levert dus een ver­lo­ning van € 200 op. Ons reke­ning­num­mer is 001–5118031-96.

Van zodra wij van u een fiat ont­van­gen, gaan we over tot publicatie.

Alvast bedankt voor de pret­ti­ge samenwerking!

Met vrien­de­lij­ke groet,

Wan­nes Daemen

Ik heb voor­lo­pig niets meer gehoord van Emiel, maar wel­licht heeft hij mijn gedicht uit­ge­print en is hij een dag­deel kwijt om het parel­tje aan zijn collega’s voor te leg­gen. Dat snap ik natuur­lijk wel. Dit zal de google-ranking van zijn klan­ten een aar­di­ge boost geven. 

Ik ga gauw mijn bank­re­ke­ning checken.

Ik ben blij een dich­ter te zijn

Ik schrijf van­daag een gedicht voor u
Een gedicht met een hoop stro­fen en een refrein
Een gedicht met veel vie­ze woorden
En wie weet ook een everzwijn

Dit is de der­de strofe
Dit is geens­zins het refrein
Dat komt pas hele­maal aan het einde
En kijk, nog een everzwijn

Ik zag van de week een commercial
Die zag ik op mijn breedbeeld-teevee
Het ging over vrou­wen en schoenen
En over uw zelf­beeld, en hoe ge dat kunt ver­ster­ken door zoveel moge­lijk kle­ren te kopen
Mil­jaar nu is het gedicht kapot

Dat doet niks
Dat repa­reer ik later wel
Eerst kei­hard Zalan­do roepen
Zja­lan­do!

En dan nu een stro­fe met enke­le vie­ze woorden
1. Boom­schors (zo’n groot stuk met mos erop, oud en voch­tig en het stinkt een beetje)
2. Wooord (ogen­schijn­lijk geen vies woord, maar hij heeft een chro­mo­soom­pje te veel)
3. Plas­je (vond ik ooit in de gang op kot toen ik nog stu­deer­de, het was geen kots of pis of kak, maar het leek een com­bi­na­tie van die drie)

*repa­ra­tie­ge­lui­den*

O krink­len­de wink­len­de waterding
Met uw nieu­we Zja­lan­do-schoe­nen aan
Wat zien ik toch geren uw kop­ke flink
Al win­ke­len op ’t inter­net gaan!

Dit is weer de der­de strofe
En nog steeds niet het refrein
Dat komt pas hele­maal aan het einde
Niet te gelo­ven. Weer een everzwijn.

Zeven euro bruto
Dat is vol­gens De Mor­gen het uurloon
Van de arbei­ders in het ver­deel­cen­trum van
Zja­lan­do!

Nog veel meer ellen­de ach­ter deze link
Ik ben blij geen Duit­se inte­ri­mar­bei­der te zijn
Ik ben blij geen schoe­nen te kopen bij Zja­lan­do
Ik ben blij een dich­ter te zijn

En dan nu het refrein
Gefopt
Einde

5 Responses

 1. Nils schreef:

  Tof, €200,- rij­ker. Fijn gedicht. Eigen­lijk houd ik meer van puur maar het is U vergeven.

 2. Herman Dailybits schreef:

  Ook con­tac­ten mee gehad voorheen.

  Heeft me een goog­le penal­ty opge­le­verd naast die cash… ;-)
  http://www.dailybits.be/item/casestudy-google-penalty-oplossen/

 3. Daisy schreef:

  You just made my day! *strijk*

 4. karen schreef:

  héé­r­lijk!

 5. Kat schreef:

  ik heb alvast heel veel link­skes aan­ge­klikt. Helpt dat? :)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.