Een hitparade

Tijd voor een lijst­je. Vol­gens mijn sta­tis­tie­ken­tel­ler waren dit in 2012 de popu­lair­ste berich­ten op wannesdaemen.com:

10. 21 decem­ber 2012

De avon­tu­ren van boer Gerolf en zijn vrouw Maya. En eigen­lijk het eni­ge stuks­ke ech­te lite­ra­tuur in deze vol­strekt bete­ke­nis­lo­ze popu­la­ri­teits­poll. Wat ook wel okee is. Lite­ra­tuur mag nooit al te popu­lair wor­den. Voor ge het weet wordt ge stin­kend rijk met een tri­lo­gie over SM.

9. Zijt gij een paard?

Zijt gij een paard?

Zijt gij een paard?

Onder­deel van mijn port­fo­lio. Ik schrijf name­lijk niet enkel tri­lo­gie­ën over SM, ik ben ook gra­fisch desig­ner. In tegen­stel­ling tot vele ande­re zin­sne­den op deze web­si­te is dat geen grap­je. Ik her­haal even. Ik ben gra­fisch desig­ner. Dat is een duur woord voor knut­se­laar. Ik ont­werp elke vorm van druk­werk, van bro­chu­res voor kleu­ters met adhd tot fly­ers voor aris­to­cra­tisch kabou­ter­slin­ge­ren. En al klinkt dat mis­schien als­of ik de leuk­ste thuis ben, ik werk snel, dege­lijk en com­po­si­to­risch ver­ant­woord. Ik breng con­cep­ten tot leven, en denk graag met u mee over de juis­te invul­ling van uw blad­spie­gel. Op een­vou­di­ge vraag haal ik taal­fou­ten uit uw kopij en buig ik uw alinea’s in de rich­ting van de juis­te doel­groep. Samen met de vrouw van mijn leven run ik Het Eiland Neus. Ge moogt mij altijd – geheel vrij­blij­vend – con­tac­te­ren voor meer infor­ma­tie of een offer­te. Ik ben beschikbaar.

Zo. Dat klonk als een reclame-onderbreking en dat was het ook. Maar wel een hele tof­fe. Gelijk gij. Gij zijt ook een toffe.

8. Vijf­de moment

Mijn hoogst­per­soon­lij­ke ana­ly­se van de aller­laat­ste afle­ve­ring van The Sopra­nos. Ge weet wel, die te gek­ke serie over gang­sters met een depres­sie met alle­maal coo­le dia­lo­gen en came­ra­voe­ring en dan opeens pets een zwart scherm. Kloot­zak­ken. Een open ein­de ofwa? Veel men­sen zijn nog steeds met ver­stom­ming gesla­gen. En dan gaan ze goog­e­len. ‘Een open ein­de ofwa’. En dan komen ze bij mij terecht. En dan lezen ze mijn scher­pe ver­kla­rin­gen. En dan snap­pen ze alles. Niet alleen het ein­de van The Sopra­nos, maar gelijk ook het hele leven en de zin van het bestaan en waar­om ge beter geen tri­lo­gie­ën over SM leest.

7. Mijn vriend Ken­ne­dy Mobutu

Moet ik meneer Mobu­tu nog intro­du­ce­ren? Ik dacht het niet. Lan­ge tijd stond hij op num­mer 1 in deze hit­lijst, maar Tama­ra en de Pfaffs lie­pen op hem in. Wat niet erg is. Ken­ne­dy is een topper.

6. Wat van ieder­een is

Gra­fi­sche spie­le­rei in de kleu­ren van de N‑VA.

5. Gij kunt eigen­lijk niks

Gra­fi­sche en ook erg intel­lec­tu­a­lis­ti­sche – want zo ben ik – spie­le­rei, die uit­ein­de­lijk ook de inspi­ra­tie vorm­de voor een ande­re gra­fi­sche spie­le­rei in de kleu­ren van de N‑VA.

4. Mag ik u kussen?

In het the­a­ter van het leven moet ge soms iemand een tong draai­en. Maar ge moet dat altijd eerst vrien­de­lijk vra­gen, anders is het SM.

3. Op zoek naar de Pfaffs

Vroe­ger schreef ik veel over de Pfaffs. Niet omdat ik zo’n gro­te fan ben, maar omdat ande­re men­sen wel gro­te fan zijn, en ik me daar altijd erg over heb ver­baasd. Dit stuk­je weblog-historie was een ana­ly­se van de zoek­ter­men waar­mee die fans op mijn web­si­te terecht­kwa­men. Om ver­vol­gens mijn reac­tie­luik vol met taal­fou­ten en uit­roep­te­kens te schij­ten. Zie voor­al dit stuk­je en – sata­nisch lachs­ke – deze web­si­te.

2. Pomp­wa­ter

Dit is eigen­lijk een onder­deel van mijn port­fo­lio. Ik ben name­lijk ook gra­fisch desig­ner enzo­voort. En ik zit ook heel vaak te vloe­ken tegen de tele­vi­sie als er weer iets onno­zels gebeurt in de wereld of in het apen­land dat Bel­gië heet. En ik kan dat ver­der alle­maal niet zo goed bear­gu­men­te­ren want ik ben niet zo goed in bear­gu­men­te­ren. Maar ik moet wel vaak vloe­ken. De wereld draait name­lijk vaker vier­kant dan iets anders. En dan wil ik dat kwijt. Dan wil ik daar iets aan doen. Dan wil ik op de bar­ri­ca­den gaan staan. Dan wil ik poli­ti­cus wor­den. Dan her­in­ner ik mij dat ik niet zo goed kan bear­gu­men­te­ren en dan maak ik maar een pos­ter­ke. En dan wordt dat pos­ter­ke 2000 keer gedeeld op facebook en dan voel ik mij de koning te rijk.

1. Tama­ra wordt 18

Een flau­we grap uit 2005 staat op num­mer 1. Niet alleen omdat het zo’n flau­we grap is. Ook omdat de grap over een feest­je gaat en er blijk­baar veel volk zit te goog­e­len op ‘uit­no­di­ging feest­je’. Ik mag hopen dat ik daar als gra­fisch desig­ner ooit de vruch­ten van mag pluk­ken. Ik ben name­lijk ook gra­fisch desig­ner. Maar dat wist u al. Geluk­kig nieuw­jaar. Doei.

1 reactie

  1. Janneke Luif schreef:

    LEUK! Ik heb in ieder geval enorm zit­ten grinniken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.