De ironische gloed van de Andries-en-Tijs-Show

Ik mis Pol en Wil­ly, zei ik gis­ter­avond. Pol en Wil­ly is de geu­zen­naam die we op Het Eiland Neus gebrui­ken voor talk­show­hosts Pauw en Wit­te­man. Sinds een paar maan­den moe­ten we bij het uit­spre­ken van dat pseu­do­niem ook steeds aan Luc­ky TV den­ken. Vaak gaan gesprek­jes hier ten hui­ze als volgt:

- ‘Ik mis Pol en Willy.’
– ‘Me naam is Willy.’
– ‘Noem me bij me eigen naam.’
– Enz.

Maar Pol en Wil­ly zijn pas weer terug op de buis als het nieu­we school­jaar begint. Nog een klei­ne maand wach­ten dus. Nog een klei­ne maand tegen Tijs en Andries aan­hik­ken. Die Tijs valt nog wel mee, maar die Andries en zijn bui­ten­aard­se gelaats­uit­druk­kin­gen vind ik rond­uit raar (dat vond meneer Luc­ky TV ook, trou­wens). Als ik met een vriend op café zat, en die vriend zou smoe­len à la Andries begin­nen trek­ken, ik zou hem zon­der dra­len naar spoed rijden.

- ‘Dok­ter, mijn vriend is ziek.’
– ‘Inder­daad, ja ik zie het al. Een zeld­zaam maar ver­ge­vor­derd geval van twee­zij­dig hemifacialisspasme.’
– ‘Wat raadt u aan, dokter?’
– ‘Onmid­del­lij­ke collocatie.’

Kne­vel en Van den Brink is een talk­show die wordt gebak­ken door de Evan­ge­li­sche Omroep. Ik zou uren met vrien­den op café kun­nen leu­te­ren over hoe raar ik al dat evan­ge­li­sche en reli­gi­eu­ze geleu­ter vind, dus dat ga ik hier maar niet doen. Ik stel voor dat u mij uit­no­digt om op café (of in de kroeg) te gaan zit­ten. Na twee Duvels ga ik al in ton­gen spre­ken, dus dat is pret ver­ze­kerd. Wat ik hier nog wel kwijt wil, is wat ik gis­ter­avond ontdekte.

Ik hoor­de de eind­tu­ne van de Andries-en-Tijs-Show, en ik dacht weer wat ik al eens eer­der dacht. Ik ken dat num­mer. Vlug haal­de ik Sha­zam erbij, en jawel hoor. Met vro­lijk heen en weer stui­te­ren­de gelaats­uit­druk­kin­gen daal­de een iro­ni­sche gloed in de kamer neer. De Evan­ge­li­sche Omroep gebruikt voor haar belang­rijk­ste zomer­talk­show een num­mer van een band die Faithless heet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.