De foto van het jaar

Ik heb iets schoons voor u.
Dins­dag­avond gaf mon­seig­neur André Léo­nard (dat is die meneer die al jaren­lang denkt dat car­na­val het hele jaar duurt) in Brus­sel een lezing. Over blas­fe­mie. Dat laat­ste is niet zo belang­rijk, maar het bleek uit­ein­de­lijk wel een mooi staal­tje ironie.
Het mooie is dat de lezing van de mon­seig­neur ver­stoord werd door Femen-activistes die ’s mans homo­fo­be uit­spra­ken wil­den heke­len. Een doel dat vele malen nobe­ler is dan wel­ke car­na­vals­ui­ting dan ook. Over Femen weet ik niet zo veel. Het zijn van oor­sprong Oek­ra­ïen­se femi­nis­tes die hun blo­te bor­sten gebrui­ken als visu­eel pro­test­lied. Daar ga ik geen flau­we grap­pen over maken.
De dames gooi­den enke­le liters water over de spre­ker en zijn gevolg, en zorg­den in half ont­blo­te toe­stand voor beel­den die de mon­seig­neur – naar ik mag hopen – voor de rest van zijn leven niet meer van zijn net­vlies krijgt gebrand. Van­af nu kunt u zich, tel­kens als Léo­nard ergens ach­ter een micro­foon staat te baze­len over zijn hob­by­’s, troos­ten met het idee dat zijn gedach­ten­gang voort­du­rend ver­stoord wordt door het men­ta­le beeld van wie­be­len­de nat­te borsten.
Op de site van de Stan­daard kunt u zich ver­ga­pen aan een set­je foto’s dat zijn weer­ga niet kent. De acti­vis­tes blin­ken uit in revo­lu­ti­o­nai­re exta­se en opwin­ding, de aars­bis­schop daar­en­te­gen pro­beert vroom te doen als­of er niets aan de hand is. Dat kan hij goed want hij oefent al jaren. Ver­gat ik nu ergens een t in deze ali­nea? Ach, vast niet belangrijk.
Wat wel belang­rijk is, is dat de World Press Pho­to wat mij betreft al geko­zen mag wor­den. Dat mag name­lijk onder­staan­de parel zijn. Daar­op ziet u de acti­vis­tes in over­leg met de mede­wer­kers van Léo­nard, die hen wel­licht vrien­de­lijk ver­zoe­ken om het pand te ver­la­ten en ver­der geen kou te vat­ten. Het is een ico­nisch beeld. Het is een samen­vat­ting van een aan­tal belang­rij­ke actu­e­le gebeur­te­nis­sen van de laat­ste maan­den. Op tref­fen­de wij­ze weet de foto­graaf enke­le heden­daag­se onder­wer­pen te ver­e­ni­gen. Revo­lu­tie. Beto­gin­gen. Homo­haat. Chris­ten­fun­da­men­ta­lis­me. Vrou­wen­rech­ten. Water­ver­spil­ling. Maar boven­al: de Har­lem Shake.

De foto van het jaar. (© Reuters)

De foto van het jaar. (© Reuters)

Het copy­right van de foto’s ligt bij Reu­ters. Om te ver­mij­den dat ze mij een reke­ning stu­ren, ook nog even dit. Reu­ters is te gek. Reu­ters is echt cool. Reu­ters is de max. Ge moet alle­maal naar Reu­ters gaan en Reu­ters kopen en Reu­ters bewon­de­ren, want dat ver­die­nen ze. Lang leve Reuters.

3 Responses

 1. ysabje schreef:

  Inder­daad een gewel­di­ge foto.
  En lek­ker geschre­ven ook…

 2. Patrick De Pooter schreef:

  Fysiek geweld gebrui­ken om een mening te ver­kon­di­gen… Heel erg revo­lu­ti­o­nair. Heel effec­tief ook.
  De hou­ding van de aarts­bischop is iets indrukwekkender.

 3. Johan Van De Velde schreef:

  Je bent in je radi­ca­le idee­ën geen haar beter dan pak­weg Msg Léo­nard. Stu­den­ten trap­pen hier mis­schien nog in, maar daar blijft het dan ook bij.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.