Beste meneer Wouter Beke

Bes­te meneer Wou­ter Beke,

Er stond een inter­view met u in de krant. In de inlei­ding zegt ge ‘Als ze een argu­ment kun­nen aan­bren­gen tegen een kor­te­re zomer­va­kan­tie, moe­ten ze dat maar geven.’ Dat is natuur­lijk hele­maal het punt niet. Nie­mand hoeft een argu­ment te beden­ken tegen een kor­te­re zomer­va­kan­tie. Gij zijt het die argu­men­ten moet beden­ken. Gij zijt het die moet uit­leg­gen waar­om ge het belang­rijk vindt om uit het gro­te vat van cre­a­tie­ve en gewaag­de mid­de­len voor een beter onder­wijs­sys­teem, uit­ge­re­kend het mid­del van de kor­te­re zomer­va­kan­tie te vis­sen. Gij zijt het die moet uit­leg­gen waar­om uw neus zo kort is dat ge niet ver­der kunt kijken.

Ik ben opge­groeid in het Vlaan­de­ren van de jaren tach­tig en negen­tig. Ik ben voor een groot deel opge­voed in het onder­wijs met het­zelf­de reli­gi­eu­ze fun­da­ment als dat waar uw par­tij – al dan niet met wan­ke­le benen – op poogt te steu­nen. Als ik het alle­maal opnieuw zou mogen doen, dan zou ik nooit voor dat fun­da­ment kie­zen. Omdat het onder­wijs dat er uit voort­komt een ver­stik­kend en afstom­pend effect heeft. Jaren­lang heb ik als kind en als puber in saaie en muf­fe klas­lo­ka­len naar de klok zit­ten sta­ren, de minu­ten aftel­lend. Jaren­lang heb ik me schul­dig gevoeld over mijn gebrek­ki­ge moti­va­tie, mijn onop­let­tend­heid, mijn gedag­droom. Jaren­lang heb ik me afge­vraagd waar­om vol­was­se­nen pre­ten­deer­den mij op te voe­den, te sti­mu­le­ren, te ver­rij­ken. Waar­om ze me in wer­ke­lijk­heid voor­na­me­lijk terecht­we­zen. Waar­om ik niet gemo­ti­veerd werd. Waar­om men zich niet afvroeg waar­om ik niet oplet­te of waar­over ik dag­droom­de. Waar­om ik niet cre­a­tief mocht zijn. Waar­om cre­a­ti­vi­teit als een ano­ma­lie gezien werd, een onhan­dig en nut­te­loos talent dat ge – voor uw acht­tien­de – best kwijt­speelt, wilt ge het maken op de arbeids­markt. In die con­text groei­de ik op, en in die con­text keek ik elk jaar reik­hal­zend uit naar de zomer­va­kan­tie. Twee maan­den lang kon ik mezelf zijn. Twee maan­den lang kon ik onge­mo­ti­veerd en onop­let­tend door de wereld hos­sen. Twee maan­den vol cre­a­ti­vi­teit en gedag­droom, meneer Wou­ter Beke. Als gij toen tegen mij had gezegd dat die twee maan­den kor­ter zou­den wor­den, dan had ik er waar­schijn­lijk voor gezorgd dat ik – voor mijn acht­tien­de – mijn vol­le­di­ge maag­in­houd zou kwijt­spe­len. In uw brievenbus.

Zon­der twij­fel is er sinds de jaren tach­tig en negen­tig veel ver­an­derd en ver­be­terd. Er is veel nage­dacht over en gesleu­teld aan ons onder­wijs­sys­teem. Er is gewerkt aan min­der saaie klas­lo­ka­len en aan bete­re lera­ren­op­lei­din­gen. Er wordt onder­han­deld over leer­lin­gen­par­ti­ci­pa­tie en stu­die­keu­ze­be­ge­lei­ding. Er wordt voor­uit geke­ken en dat is goed. Maar dat neemt niet weg dat de sta­tus en het ima­go van ons onder­wijs niet fun­da­men­teel ver­an­derd is. Naar school gaan is nog steeds voor heel veel kin­de­ren en jon­ge­ren een ver­plich­ting, een labeur. In het gemid­del­de klas­lo­kaal is nog steeds wei­nig plaats voor gedag­droom of cre­a­ti­vi­teit. Terecht­wij­zing en bestraf­fing zijn nog steeds veel gebruik­te opvoe­dings­mid­de­len. Ik kan nog lang door­gaan met het opsom­men van symp­to­men, maar u zult het met mij eens zijn, meneer Wou­ter Beke, dat het beter kan. Dat er een reden is waar­om zelfs uw zoon­tje vindt dat ge de vakan­tie lan­ger moet maken in plaats van kor­ter. Dat er een reden is dat zelfs uw zoon­tje vindt dat vakan­tie veel leu­ker en min­der saai is dan de school. Ter­wijl het ook omge­keerd zou kun­nen zijn, natuurlijk.

Er moe­ten fun­da­men­te­le din­gen ver­an­de­ren om ons onder­wijs te ver­be­te­ren. Er moet aan de kern wor­den gesleu­teld. De basis­prin­ci­pes opvoe­den en leer­gie­rig­heid moe­ten opnieuw op tafel gelegd wor­den. Het voor­oor­log­se idee dat school saai is, moet wor­den aan­ge­pakt. Als daar uit­ein­de­lijk uit volgt dat de vakan­tie wel wat kor­ter kan, dan is dat pri­ma. Maar op dit moment, meneer Wou­ter Beke, vind ik uw plan­ne­tje een beet­je mager. Op dit moment, in deze con­text oogt uw idee een beet­je als kladwerk.

Ik zou u graag een vraag wil­len stel­len die ik als puber elke week wel een paar keer naar mijn hoofd kreeg geslin­gerd, meneer Wou­ter Beke. Kunt ge niet gewoon een beet­je beter uw best doen?

19 reacties

 1. Anoniem schreef:

  Ben ik vol­le­dig mee eens!

 2. bram schreef:

  Inder­daad, zo vol­le­dig mee eens! Straf!

 3. blijf maar op school schreef:

  Heel deze brol is op zich al een reden voor extra lang les. In uw geval liefst les­sen nederlands !

 4. Nils schreef:

  In de hoek. De gehe­le dag! Pot­jan­do­rie. Ja die Beke dus. Niet jij Wannes.
  (Ik ben inmid­dels pro­fes­si­o­neel dagdromer).

 5. Hilde schreef:

  @blijf maar op school.

  Hoe komt het toch dat uw eer­ste zin zo raar klinkt?.….Inderdaad meer les­sen Neder­lands voor uzelf misschien?

 6. Piep schreef:

  Uw schrijf­stijl is niet van niveau, maar de opbouw als­ook de inhoud van het ver­haal is top.

  Begin nooit twee ach­ter­een­vol­gen­de zin­nen met het­zelf­de woord en schrijf min­der, maar lan­ge­re zinnen.

  Tot slot zou ik ook het gebruik van ‘ge’ en ‘gij’ ver­mij­den en denk ik niet dat Wou­ter Beke de eni­ge per­soon bin­nen CD&V is, dus ook niet de eni­ge die aan­ge­spro­ken hoeft te wor­den. Er heerst bij­na altijd ver­deeld­heid bin­nen een poli­tie­ke par­tij, wat logisch is, maar dat wil dus zeg­gen dat Meneer Beke er mis­schien zelf niet ach­ter staat, maar dat wel moet omdat de meer­der­heid van zijn par­tij dat zo beslist.

  Bedankt!

 7. Prottie schreef:

  Abso­luut de waarheid…en wat die les­sen Neder­lands (met hoofd­let­ter N, mr of mevr ‘blijf maar op school’ ) betreft.…ik had het niet beter kun­nen ver­woor­den en ge en gij mogen per­fect gebruikt worden

 8. esther schreef:

  Ik denk aan de kin­de­ren die het thuis niet leuk heb­ben.. en die reik­hal­zend uit­kij­ken naar de eer­ste school­dag na 6 weken zomer­va­kan­tie. Die zijn er ook.
  Ver­der met je eens dat het hui­di­ge school­sys­teem ook cre­a­tie­ve kin­der­tjes smoort, en dat het een vol­le­dig ver­ou­derd sys­teem is dat opleidt tot beroe­pen die we straks hele­maal niet meer heb­ben, en juist niet opleidt tot beroe­pen die we straks hard nodig heb­ben (ambach­ten).

 9. Marc schreef:

  blijf maar op school. Hij kan beter Neder­lands dan je denkt.. Er is niets mis mee om spreek­taal te gebrui­ken.. Dit is geen for­meel docu­ment of een exa­men Neder­lands. Dit is een man die zijn mening geeft en dit doet hij op zijn manier. Hij reikt enke­le ster­ke en cor­rec­te argu­men­ten aan die los staan van zijn spel­ling en gram­ma­ti­ca. Ge en gij zijn nog altijd cor­rec­te woor­den en wor­den in over­maat gebruikt in reli­gi­eu­ze teksten..

 10. Jan schreef:

  Wan­nes, ik denk dat je de idee van deze voor­stel­len niet goed snapt! CD&V heeft een tekst vol met voor­stel­len uit­ge­werkt, waar­over er de komen­de maan­den gedis­cus­si­eerd zal wor­den. Het is dus zeker nog niet zeker dat dit voor­stel in de uit­ein­de­lij­ke stand­pun­ten van de par­tij voor de ver­kie­zin­gen van 2014 zal terecht komen. De bedoe­ling is om te dis­cus­si­ë­ren, wat je in je betoog uiter­aard zeer goed doet!
  We zul­len zien! :-)

 11. Felix schreef:

  Je vraagt om cre­a­ti­vi­teit. Nu wordt er een denk­tank opge­richt waar men met ideeen kan komen. Resul­taat: hele land in rep en roer, ieder­een in het defensief.
  Cre­a­ti­vi­teit bete­kent ook dat jij eens uit jouw com­fort­zo­ne durft te komen.
  Nog­maals het gaat hier om een idee, een basis voor discussie…maar blijk­baar staat dat voor velen gelijk met een nieu­we regel of wet.
  Arme creativiteit!

 12. Frederik schreef:

  Had dan een cre­a­tie­ve stu­die geko­zen, vriend.

 13. geof schreef:

  Bes­te,

  Waar­om zo er geen lan­ge­re gesprei­de vakan­tie mogen komen?
  bv 1maand in aug en een maand in oktober

 14. studentje schreef:

  Hal­lo allemaal,

  Ik zelf ben nog stu­dent en zoals in de tekst staat draait het niet om het idee van een paar weken min­der ver­lof, maar wel om alles wat erach­ter zit. Ik ben het 100 pro­cent eens met wat er in de tekst staat maar daar­en­te­gen ook weer met de reac­ties die erop komen. Er is altijd ruim­te voor debat, of een discussie..

  En trou­wens, als je iemand bekri­ti­seerd op basis van de spel­ling tij­dens een argu­ment dan heb je de dis­cus­sie al op voor­hand verloren..

 15. Jan met de Pet schreef:

  Leuk geschre­ven, las aan­ge­naam en vlot. Het gebruik van het woord ‘ge’ vond ik zelfs heel goed, dat gaf zo een meer per­soon­lijk, sim­pel, down to earth indruk. Mijn mening; ik zou het vre­se­lijk heb­ben gevon­den als het maar 1 maand zomer­va­kan­tie zou zijn in ‘mijn tijd’.

 16. Een leraar Nederlands schreef:

  Meer les­sen Neder­lands, zegt daar iemand? 

  Laat me u even uit de waan hel­pen, bes­te meneer of mevrouw: niet ieder­een kan zijn gedach­ten zo op papier zet­ten als Wan­nes dat hier­bo­ven doet. Zijn betoog is niet alleen knap geschre­ven, door­spekt met humor, maar het is ook nog eens goed onder­bouwd. Hij geeft goe­de argu­men­ten om zijn mening te sta­ven. Iets wat u niet doet in uw reac­tie. Als u niet akkoord gaat met wat hij zegt, waar­om komt u dan niet met goe­de tegen­ar­gu­men­ten? U die zo gekwa­li­fi­ceerd bent om neer­bui­gend te doen over een knap staal­tje schrijfwerk?

 17. DVDS schreef:

  @studentje: zeker als je “je bekri­ti­seert” dan met een “d” ach­ter­aan spelt… Vind het alle­maal wat kort door de bocht. Vakan­tie is inder­daad een enorm waar­de­vol­le tijd voor het cre­a­tie­ve, dag­dro­men­de kind dat zich­zelf kan/mag ont­plooi­en bui­ten de school­mu­ren – wat ech­ter met kin­de­ren die voor­al op school de struc­tuur en omge­ving vin­den die ze nodig heb­ben om zich te ont­wik­ke­len? Voor wie de vakan­tie voor­al bete­kent dat na maan­den ach­ter­stand weg­wer­ken, ze twee maan­den krij­gen om daar­na terug van voor af aan te beginnen?

 18. Yves schreef:

  Het gebruik van “gij” en “ge” vind ik een beet­je boers klin­ken. Jij/je voor de infor­me­le en u voor de for­me­le­re din­gen vind ik leu­ker lezen. Des­al­niet­te­min een prach­tig stuk­je tekst. 

  Ikzelf ben pro een ver­kor­ting van de zomer­va­kan­tie. Maar uit­ein­de­lijk kan het me (voor­lo­pig) niet zoveel sche­len. Wat ik wel dan weer schrij­nend vind, is dat aller­han­de vak­bon­den weer op de prop­pen komen met drei­ge­men­ten en de eis voor een finan­ci­ë­le tege­moet­ko­ming voor leer­krach­ten omdat ze lan­ger moe­ten wer­ken. Ieder­een moet lan­ger wer­ken. Ik waar­schijn­lijk nog lan­ger dan de gene­ra­tie die nu klaagt en staakt. Vak­bon­den en voor­al de macht die ze heb­ben zijn niet meer van deze tijd. De jon­ge gene­ra­tie heeft er echt de pest aan!

 19. Dany Ve schreef:

  wou even kwijt dat:

  Ikzelf de essen­tie van Wan­nes zijn ver­haal belang­rij­ker vind dan de cor­rec­te manier van spel­ling ! Niet ?
  Gewo­ne kla­re taal voor ieder­een begrijp­baar zon­der rond de pot te draai­en. Maar blijk­baar is dit toch voor velen een probleem !
  Ik ben het trou­wens vol­le­dig met Wan­nes eens wat betreft de onder­druk­king van de cre­a­ti­vi­teit bij kinderen/jongeren. Waar­om gaan kinderen/jongeren steeds meer vroe­ger rebel­le­ren tegen hun ouders ?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.