• Wannes Daemen

Beste meneer Wouter Beke

Beste meneer Wouter Beke,

Er stond een interview met u in de krant. In de inleiding zegt ge ‘Als ze een argument kunnen aan­brengen tegen een kortere zomer­va­kantie, moeten ze dat maar geven.’ Dat is natuurlijk helemaal het punt niet. Niemand hoeft een argument te bedenken tegen een kortere zomer­va­kantie. Gij zijt het die argu­menten moet bedenken. Gij zijt het die moet uit­leggen waarom ge het belangrijk vindt om uit het grote vat van cre­a­tieve en gewaagde mid­delen voor een beter onder­wijs­systeem, uit­ge­rekend het middel van de kortere zomer­va­kantie te vissen. Gij zijt het die moet uit­leggen waarom uw neus zo kort is dat ge niet verder kunt kijken.

Ik ben opge­groeid in het Vlaan­deren van de jaren tachtig en negentig. Ik ben voor een groot deel opgevoed in het onderwijs met het­zelfde reli­gieuze fun­dament als dat waar uw partij – al dan niet met wankele benen – op poogt te steunen. Als ik het allemaal opnieuw zou mogen doen, dan zou ik nooit voor dat fun­dament kiezen. Omdat het onderwijs dat er uit voortkomt een ver­stikkend en afstompend effect heeft. Jarenlang heb ik als kind en als puber in saaie en muffe klas­lo­kalen naar de klok zitten staren, de minuten aftellend. Jarenlang heb ik me schuldig gevoeld over mijn gebrekkige moti­vatie, mijn onop­let­tendheid, mijn gedag­droom. Jarenlang heb ik me afge­vraagd waarom vol­was­senen pre­ten­deerden mij op te voeden, te sti­mu­leren, te ver­rijken. Waarom ze me in wer­ke­lijkheid voor­na­melijk terecht­wezen. Waarom ik niet gemo­ti­veerd werd. Waarom men zich niet afvroeg waarom ik niet oplette of waarover ik dag­droomde. Waarom ik niet cre­atief mocht zijn. Waarom cre­a­ti­viteit als een ano­malie gezien werd, een onhandig en nut­teloos talent dat ge – voor uw acht­tiende – best kwijt­speelt, wilt ge het maken op de arbeids­markt. In die context groeide ik op, en in die context keek ik elk jaar reik­halzend uit naar de zomer­va­kantie. Twee maanden lang kon ik mezelf zijn. Twee maanden lang kon ik onge­mo­ti­veerd en onop­lettend door de wereld hossen. Twee maanden vol cre­a­ti­viteit en gedag­droom, meneer Wouter Beke. Als gij toen tegen mij had gezegd dat die twee maanden korter zouden worden, dan had ik er waar­schijnlijk voor gezorgd dat ik – voor mijn acht­tiende – mijn vol­ledige maag­inhoud zou kwijt­spelen. In uw brievenbus.

Zonder twijfel is er sinds de jaren tachtig en negentig veel ver­anderd en ver­beterd. Er is veel nage­dacht over en gesleuteld aan ons onder­wijs­systeem. Er is gewerkt aan minder saaie klas­lo­kalen en aan betere lera­ren­op­lei­dingen. Er wordt onder­handeld over leer­lin­gen­par­ti­ci­patie en stu­die­keu­ze­be­ge­leiding. Er wordt vooruit gekeken en dat is goed. Maar dat neemt niet weg dat de status en het imago van ons onderwijs niet fun­da­menteel ver­anderd is. Naar school gaan is nog steeds voor heel veel kin­deren en jon­geren een ver­plichting, een labeur. In het gemid­delde klas­lokaal is nog steeds weinig plaats voor gedag­droom of cre­a­ti­viteit. Terecht­wijzing en bestraffing zijn nog steeds veel gebruikte opvoe­dings­mid­delen. Ik kan nog lang doorgaan met het opsommen van symp­tomen, maar u zult het met mij eens zijn, meneer Wouter Beke, dat het beter kan. Dat er een reden is waarom zelfs uw zoontje vindt dat ge de vakantie langer moet maken in plaats van korter. Dat er een reden is dat zelfs uw zoontje vindt dat vakantie veel leuker en minder saai is dan de school. Terwijl het ook omge­keerd zou kunnen zijn, natuurlijk.

Er moeten fun­da­mentele dingen ver­an­deren om ons onderwijs te ver­be­teren. Er moet aan de kern worden gesleuteld. De basis­prin­cipes opvoeden en leer­gie­righeid moeten opnieuw op tafel gelegd worden. Het voor­oor­logse idee dat school saai is, moet worden aan­gepakt. Als daar uit­ein­delijk uit volgt dat de vakantie wel wat korter kan, dan is dat prima. Maar op dit moment, meneer Wouter Beke, vind ik uw plan­netje een beetje mager. Op dit moment, in deze context oogt uw idee een beetje als kladwerk.

Ik zou u graag een vraag willen stellen die ik als puber elke week wel een paar keer naar mijn hoofd kreeg geslingerd, meneer Wouter Beke. Kunt ge niet gewoon een beetje beter uw best doen?

19 reacties

 1. Anoniem schreef:

  Ben ik vol­ledig mee eens!

 2. bram schreef:

  Inderdaad, zo vol­ledig mee eens! Straf!

 3. blijf maar op school schreef:

  Heel deze brol is op zich al een reden voor extra lang les. In uw geval liefst lessen nederlands !

 4. Nils schreef:

  In de hoek. De gehele dag! Pot­jan­dorie. Ja die Beke dus. Niet jij Wannes.
  (Ik ben inmiddels pro­fes­si­oneel dagdromer).

 5. Hilde schreef:

  @blijf maar op school.

  Hoe komt het toch dat uw eerste zin zo raar klinkt?.….Inderdaad meer lessen Neder­lands voor uzelf misschien?

 6. Piep schreef:

  Uw schrijf­stijl is niet van niveau, maar de opbouw alsook de inhoud van het verhaal is top.

  Begin nooit twee ach­ter­een­vol­gende zinnen met het­zelfde woord en schrijf minder, maar langere zinnen.

  Tot slot zou ik ook het gebruik van ‘ge’ en ‘gij’ ver­mijden en denk ik niet dat Wouter Beke de enige persoon binnen CD&V is, dus ook niet de enige die aan­ge­sproken hoeft te worden. Er heerst bijna altijd ver­deeldheid binnen een poli­tieke partij, wat logisch is, maar dat wil dus zeggen dat Meneer Beke er mis­schien zelf niet achter staat, maar dat wel moet omdat de meer­derheid van zijn partij dat zo beslist.

  Bedankt!

 7. Prottie schreef:

  Absoluut de waarheid…en wat die lessen Neder­lands (met hoofd­letter N, mr of mevr ‘blijf maar op school’ ) betreft.…ik had het niet beter kunnen ver­woorden en ge en gij mogen perfect gebruikt worden

 8. esther schreef:

  Ik denk aan de kin­deren die het thuis niet leuk hebben.. en die reik­halzend uit­kijken naar de eerste schooldag na 6 weken zomer­va­kantie. Die zijn er ook.
  Verder met je eens dat het huidige school­systeem ook cre­a­tieve kin­dertjes smoort, en dat het een vol­ledig ver­ouderd systeem is dat opleidt tot beroepen die we straks helemaal niet meer hebben, en juist niet opleidt tot beroepen die we straks hard nodig hebben (ambachten).

 9. Marc schreef:

  blijf maar op school. Hij kan beter Neder­lands dan je denkt.. Er is niets mis mee om spreektaal te gebruiken.. Dit is geen formeel document of een examen Neder­lands. Dit is een man die zijn mening geeft en dit doet hij op zijn manier. Hij reikt enkele sterke en cor­recte argu­menten aan die los staan van zijn spelling en gram­matica. Ge en gij zijn nog altijd cor­recte woorden en worden in overmaat gebruikt in reli­gieuze teksten..

 10. Jan schreef:

  Wannes, ik denk dat je de idee van deze voor­stellen niet goed snapt! CD&V heeft een tekst vol met voor­stellen uit­ge­werkt, waarover er de komende maanden gedis­cus­sieerd zal worden. Het is dus zeker nog niet zeker dat dit voorstel in de uit­ein­de­lijke stand­punten van de partij voor de ver­kie­zingen van 2014 zal terecht komen. De bedoeling is om te dis­cus­siëren, wat je in je betoog uiteraard zeer goed doet!
  We zullen zien! :-)

 11. Felix schreef:

  Je vraagt om cre­a­ti­viteit. Nu wordt er een denktank opge­richt waar men met ideeen kan komen. Resultaat: hele land in rep en roer, iedereen in het defensief.
  Cre­a­ti­viteit betekent ook dat jij eens uit jouw com­fortzone durft te komen.
  Nog­maals het gaat hier om een idee, een basis voor discussie…maar blijkbaar staat dat voor velen gelijk met een nieuwe regel of wet.
  Arme creativiteit!

 12. Frederik schreef:

  Had dan een cre­a­tieve studie gekozen, vriend.

 13. geof schreef:

  Beste,

  Waarom zo er geen langere gespreide vakantie mogen komen?
  bv 1maand in aug en een maand in oktober

 14. studentje schreef:

  Hallo allemaal,

  Ik zelf ben nog student en zoals in de tekst staat draait het niet om het idee van een paar weken minder verlof, maar wel om alles wat erachter zit. Ik ben het 100 procent eens met wat er in de tekst staat maar daar­en­tegen ook weer met de reacties die erop komen. Er is altijd ruimte voor debat, of een discussie..

  En trouwens, als je iemand bekri­ti­seerd op basis van de spelling tijdens een argument dan heb je de dis­cussie al op voorhand verloren..

 15. Jan met de Pet schreef:

  Leuk geschreven, las aan­genaam en vlot. Het gebruik van het woord ‘ge’ vond ik zelfs heel goed, dat gaf zo een meer per­soonlijk, simpel, down to earth indruk. Mijn mening; ik zou het vre­selijk hebben gevonden als het maar 1 maand zomer­va­kantie zou zijn in ‘mijn tijd’.

 16. Een leraar Nederlands schreef:

  Meer lessen Neder­lands, zegt daar iemand? 

  Laat me u even uit de waan helpen, beste meneer of mevrouw: niet iedereen kan zijn gedachten zo op papier zetten als Wannes dat hier­boven doet. Zijn betoog is niet alleen knap geschreven, door­spekt met humor, maar het is ook nog eens goed onder­bouwd. Hij geeft goede argu­menten om zijn mening te staven. Iets wat u niet doet in uw reactie. Als u niet akkoord gaat met wat hij zegt, waarom komt u dan niet met goede tegen­ar­gu­menten? U die zo gekwa­li­fi­ceerd bent om neer­buigend te doen over een knap staaltje schrijfwerk?

 17. DVDS schreef:

  @studentje: zeker als je “je bekri­ti­seert” dan met een “d” ach­teraan spelt… Vind het allemaal wat kort door de bocht. Vakantie is inderdaad een enorm waar­de­volle tijd voor het cre­a­tieve, dag­dro­mende kind dat zichzelf kan/mag ont­plooien buiten de school­muren – wat echter met kin­deren die vooral op school de structuur en omgeving vinden die ze nodig hebben om zich te ont­wik­kelen? Voor wie de vakantie vooral betekent dat na maanden ach­ter­stand weg­werken, ze twee maanden krijgen om daarna terug van voor af aan te beginnen?

 18. Yves schreef:

  Het gebruik van “gij” en “ge” vind ik een beetje boers klinken. Jij/je voor de informele en u voor de for­melere dingen vind ik leuker lezen. Des­al­niet­temin een prachtig stukje tekst. 

  Ikzelf ben pro een ver­korting van de zomer­va­kantie. Maar uit­ein­delijk kan het me (voor­lopig) niet zoveel schelen. Wat ik wel dan weer schrijnend vind, is dat aller­hande vak­bonden weer op de proppen komen met drei­ge­menten en de eis voor een finan­ciële tege­moet­koming voor leer­krachten omdat ze langer moeten werken. Iedereen moet langer werken. Ik waar­schijnlijk nog langer dan de gene­ratie die nu klaagt en staakt. Vak­bonden en vooral de macht die ze hebben zijn niet meer van deze tijd. De jonge gene­ratie heeft er echt de pest aan!

 19. Dany Ve schreef:

  wou even kwijt dat:

  Ikzelf de essentie van Wannes zijn verhaal belang­rijker vind dan de cor­recte manier van spelling ! Niet ?
  Gewone klare taal voor iedereen begrijpbaar zonder rond de pot te draaien. Maar blijkbaar is dit toch voor velen een probleem !
  Ik ben het trouwens vol­ledig met Wannes eens wat betreft de onder­drukking van de cre­a­ti­viteit bij kinderen/jongeren. Waarom gaan kinderen/jongeren steeds meer vroeger rebel­leren tegen hun ouders ?

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *