The history of kissing, part four: Hoe ik zelden iets in de gaten heb

Het was een gure win­ter­nacht en om één of ande­re reden was ik bij haar in bed beland. We bevon­den ons bei­den aan de start van een tumul­tu­eu­ze stu­den­ten­car­ri­è­re en ze was al enke­le maan­den mijn gro­te vriend. Lief en leed wer­den zon­der schroom heen en weer gegooid en we waren ervan over­tuigd dat onze vriend­schap van die aard was dat we elkaar nooit meer uit het oog zou­den ver­lie­zen. Er was geen haar op mijn hoofd dat er aan dacht om ver­liefd op haar te wor­den, maar dat was bui­ten mijn stu­den­ti­ko­ze libi­do gerekend.

The Stolen Kiss van Jean-Honore Fragonard

The Sto­len Kiss van Jean-Honore Fragonard

We ver­tel­den elkaar onze groot­ste gehei­men, we vroe­gen elkaar uit over de mooi­ste momen­ten en over de don­ker­ste diep­te­pun­ten in ons jon­ge leven. We huil­den uit op elkaars schou­der, en we lach­ten om dezelf­de flau­we grap­pen. We open­baar­den onze amou­reu­ze voor­ge­schie­de­nis en we ver­tel­den elkaar waar we bang voor waren. We deden alles wat ver­lief­de stel­le­tjes doen, met als eni­ge ver­schil dat we geen ver­liefd stel­le­tje waren. Of dat dach­ten we althans.

Op een avond had ze last van span­ning in haar schou­ders. Van­uit een vriend­schap­pe­lijk soort hof­fe­lijk­heid stel­de ik voor om haar te mas­se­ren. Niet dat ik ver­stand had van mas­se­ren, maar dat vin­den vrien­den door­gaans nooit een groot pro­bleem. Ze stem­de in en ging op bed lig­gen, en ik ging schrij­lings maar voor­zich­tig op haar zit­ten. Als ik het nu zo neer­schrijf, klinkt het nog­al door­zich­tig en zelfs veel­be­lo­vend, maar dat had ik toen – met mijn ver­war­de ado­les­cen­ten­hoofd – geens­zins in de gaten.

Haar kamer bevond zich op de zol­der­ver­die­ping van een oud en kra­kend stu­den­ten­huis, en haar bed stond in een hoek onder het schui­ne dak. Daar­door moest ik oppas­sen dat ik mijn hoofd niet stoot­te, maar dat vond ik alleen maar gezel­lig. Ik mas­seer­de haar schou­ders en haar rug, en ik deed dat onge­twij­feld teder, zacht­aar­dig en vriend­schap­pe­lijk. Ze was nog steeds mijn gro­te vriend en ik had nog steeds niks in de gaten. 

Ze zei dat het erg veel deugd deed, en ik zag dat als een aan­moe­di­ging om voor­al ver­der te gaan. Ik mas­seer­de haar nek en haar len­de­nen, en ik deed dat onge­twij­feld teder, zacht­aar­dig en vriend­schap­pe­lijk. Ik mas­seer­de haar onder­rug en – oeps – de zij­kant van haar stu­den­ti­ko­ze bor­sten, en ik deed dat onge­twij­feld ter­loops, schuch­ter en – ja hoor – vriend­schap­pe­lijk. Ondanks het toe­ne­men­de plaats­ge­brek in mijn onder­broek was ze nog steeds mijn gro­te vriend, en had ik nog steeds niks in de gaten.

Plot­se­ling greep ze mijn hand. Ik was net teder, zacht­aar­dig en vriend­schap­pe­lijk haar lin­ker­schou­der aan het kne­den, toen mijn vin­gers in de hare gle­den. Het voel­de als een lang ver­ge­ten sleu­tel die in een lang ver­ge­ten slot werd gesto­ken. Omdat het las­tig mas­se­ren is met één hand, ging ik naast haar lig­gen. Ik vroeg haar wat er aan het gebeu­ren was, en ze ant­woord­de door me de mond te snoe­ren. Toen ik de stu­den­ti­ko­ze warm­te van haar lip­pen proef­de, had ik geen woor­den meer nodig.

En opeens had ik hon­der­den argu­men­ten om ver­liefd op haar te wor­den. Opeens viel mijn spreek­woor­de­lij­ke frank en opeens voel­de het als­of ik thuis­kwam. Haar omhel­zing, haar kus­sen, haar mal­se war­me lijf­je, haar gre­tig­heid, het was opeens alle­maal veel belang­rij­ker dan de belof­te van een eeu­wig­du­ren­de vriend­schap. Het zou het begin blij­ken van een amou­reu­ze ont­maag­ding op aller­lei fron­ten. Mijn gro­te vriend deed de deur open naar een wereld die ik nog niet ken­de. En al zou­den we maan­den later in onder­ling over­leg die deur ook weer ach­ter ons dicht trek­ken, ik zal nooit meer het moment ver­ge­ten waar­op mijn vin­gers in de hare gleden.

Het was een gure win­ter­nacht en ein­de­lijk had ik iets in de gaten.

[kis­sing]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.