Waarom toch? Waarom?

Waar­om ster­ven er men­sen van hon­ger? Waar­om slaan men­sen auto­rui­ten in? Waar­om vech­ten men­sen om olie? Waar­om wor­den onschul­di­ge bur­gers opge­slo­ten? Waar­om maken men­sen ruzie met elkaar? Waar­om ziet ge zoveel flau­we zever op tele­vi­sie? Waar­om slaan buren elkaar de her­sens in? Waar­om toch?

Waar­om lig­gen mil­joe­nen tie­ner­trut­ten aan de voe­ten van een inge­zeep­te wie­ner­schnit­zel als R. Kel­ly? Waar­om wordt zo’n omhoog­ge­val­len blaf­poep beroemd met tek­sten die laxeer­mid­de­len over­bo­dig maken? Waar­om kan zo’n zan­ger van lik-me-vestje zich mil­jo­nair noe­men, ter­wijl ik elke frank in twee moet bij­ten? Waar­om toch?

Ik wil even bena­druk­ken dat ik wer­ke­lijk geen enkel idee heb hoe boven­ge­noem­de wie­ner­schnit­zel in mijn itunes-library is terecht­ge­ko­men. Ik wil dus met klem gezegd heb­ben dat ik niet ver­ant­woor­de­lijk ben voor deze ano­ma­lie in mijn digi­ta­le pla­ten­kast en dat het waar­schijn­lijk een geme­ne streek is van HBI (Hac­king Bak­vis­sen International).

Maar goed. R. Kel­ly kwam dus voor­bij. Blijk­baar vond hij het ooit nodig een num­mer uit te kot­sen met de won­der­lij­ke titel ‘Sex in the kit­chen’. Omdat het behang hier spon­taan van de muren begon te krul­len, werd ik nieuws­gie­rig en luis­ter­de ik even aan­dach­tig naar de tekst­lij­nen van meneer Kel­ly. (Kel­ly is een meis­jes­naam, dat weet ie hope­lijk toch?)

Cut­tin up toma­toes, fruits, and vege­ta­bles, and potatoes
Girl You look so sexy
Whi­le you’­re doin’ the damn thing
That I want sex in the kitchen
Over by the stove
Put you on the counter
By the but­te­red rolls
Hands on the table
On your tip­py toes
We’ll be makin love
Like the res­tau­rant was closed

Mijn lief­de voor al wat schoon is draait zich om in haar graf. Is mijn lief­de voor al wat schoon is dan dood? Ja, mijn lief­de voor al wat schoon is, is dood. R. Kel­ly heeft van­daag met een emmer stront en een schep­je mijn lief­de voor al wat schoon is vermoord.

Ik vind R. Kel­ly een gewe­ten­lo­ze moordenaar.
Als u het daar niet mee eens bent, dan is mijn gro­te broer bij de poli­tie, begrepen?

Tot slot – omdat geluk­kig niet elke muziek­noot kom­mer en kwel ople­vert – wek ik mijn lief­de voor al wat schoon is weer tot leven met het aller­bes­te sex-in-de-keuken-nummer dat ooit gemaakt is. Ver­geet wie­ner­schnit­zels en geniet u even mee van deze sen­su­e­le parel:

[audio:01 Cho­co­la­te Sal­ty Balls (P.S I Love You) Chef.mp3|titles=Chocolate Sal­ty Balls|artists=Chef]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.