Stront

Soms wil ik zomaar out of the blue mijn mening over de fami­lie Pfaff ven­ti­le­ren. Al was het maar om alle fans op stang te jagen, want – tjon­ge jon­ge zeg – wat zijn fans van de Pfaffs snel op hun teen getrapt. Als­of ze alle­maal ach­ter­aan in de rij ston­den toen de iro­nie werd uit­ge­deeld. Maar dat kan je natuur­lijk ook van hun mece­nas zeg­gen. De enke­le keren dat Jean-Marie Pfaff in een inter­view of elders met humor of iro­nie gecon­fron­teerd wordt, zie je vaak al heel snel een lich­te vorm van irri­ta­tie over de man neder­da­len. Als­of hij zich bij voor­baat wil ver­de­di­gen tegen bele­di­gin­gen of sar­cas­ti­sche opmer­kin­gen. Als­of je je daar niet gewoon met een kwink­slag van­af zou kun­nen maken. Als­of je – en dat ligt mis­schien wel het dichtst bij de waar­heid – een slecht gewe­ten te ver­ber­gen hebt.

Caravaggio's Narcissus

Caravaggio’s Nar­cis­sus

En dat is vol­gens mij met­een de groot­ste ver­dien­ste van Jean-Marie Pfaff. Hij toont Vlaan­de­ren en Neder­land al ette­lij­ke televisie-seizoenen hoe je een luxu­eus en ogen­schijn­lijk suc­ces­vol leven kan lei­den door je gewe­ten nooit in vraag te stel­len en door elke maat­schap­pe­lij­ke ver­ant­woor­de­lijk­heid uit de weg te gaan. Hij pre­sen­teert zijn lui­ze­le­ven­tje als de hei­li­ge graal van geluk en levens­vreug­de, onder­wijl elke vorm van beschei­den­heid of mede­men­se­lijk­heid aan zijn laars lap­pend. Ik ben ervan over­tuigd dat, als we alle­maal het leven­tje van de fami­lie Pfaff zou­den lei­den, dat de wereld als een troos­te­lo­ze en onge­ïn­spi­reer­de hoop stront in elkaar zou zak­ken. En dat is blijk­baar waar al die gestoor­de fans ook van dro­men. Van een stin­ken­de, sma­ke­lo­ze en ego­ïs­ti­sche hoop stront.

In berich­ten en reac­ties word ik vaak om de oren gesla­gen met argu­men­ten als wat is hij toch vrien­de­lijk teegen ieder­een of al die goeie doe­le die hij toch steunt of dat hij wel nog alteid del­zelf­de is geblee­ve!!!!!!!!!!. Sta me toe om even wat mis­ver­stan­den te doorprikken.

Ten eer­ste. Jean-Marie Pfaff is niet vrien­de­lijk, Jean-Marie Pfaff heeft een kunst­ma­tig laag­je vriendelijkheids-vernis over zich han­gen. Een laag­je ver­nis, waar­mee hij ieder­een op dezelf­de fami­li­ai­re manier beje­gent, en ervan uit­gaat dat de hele wereld hem een sym­pa­thie­ke buur­man vindt. Met zo’n ver­te­kend zelf­beeld wordt het natuur­lijk moei­lijk om met kri­tiek om te gaan. Jean-Marie is in zeke­re zin de heden­daag­se ver­per­soon­lij­king van Nar­cis­sus, die aan het eind van zijn leven hele­maal weg­kwijn­de omdat hij het niet aan­kon dat de regen­drup­pels die in het water vie­len zijn prach­ti­ge spie­gel­beeld verneukten.

Ten twee­de. Ik vind het bewon­de­rens­waar­dig als men­sen goe­de doe­len steu­nen. Een goed doel wordt ech­ter een doel genoemd, omdat het dat ook is. Je gebruikt de mid­de­len die je ter beschik­king hebt (geld of macht) om een bepaald doel te bewerk­stel­li­gen. Het woord zegt het zelf. Jean-Marie Pfaff steunt geen goe­de doe­len. Jean-Marie Pfaff zoekt goe­de mid­de­len. Mid­de­len om zich­zelf in de aan­dacht te plaat­sen, mid­de­len om zijn met logo’s bedruk­te kle­der­dracht in the pic­tu­re te wer­ken, mid­de­len om zijn bij­naam El Sym­pa­ti­co zoveel moge­lijk eer aan te doen. Ik krijg altijd een beet­je het schurft als onze beken­de mede­mens het steu­nen van goe­de doe­len als een ver­dien­ste pro­beert af te spie­ge­len. Mede­men­se­lijk­heid zou geen ver­dien­ste mogen zijn, maar een god­ver­dom­se evi­den­tie. Nie­mand ver­dient het in deze wereld om op een voet­stuk geplaatst te wor­den omdat hij iets doet wat eigen­lijk ieder­een zou moe­ten doen.

Ten der­de. Als Jean-Marie altijd dezelf­de zou zijn geble­ven, dan zou hij nu een suc­ces­vol trai­ner of voet­bal­ex­pert zijn. Dan zou hij niet ver­zui­pen in bling bling en idi­o­te hol­le levens­wijs­he­den. Dan zou hij geen door­ge­draai­de kari­ka­tuur gewor­den zijn van de slecht duits brab­be­len­de ster­kee­per die hij ooit was. Jean-Marie Pfaff is hele­maal niet dezelf­de geble­ven, wel inte­gen­deel. Hij is nog slechts een schim van wat hij ooit was. Een stin­ken­de, onge­ïn­spi­reer­de en ego­ïs­ti­sche schim met een hum­mer op de oprijlaan.

Het voor­beeld dat de fami­lie Pfaff aan de wereld laat zien, staat bol van het mate­ri­a­lis­me en geld­zucht. De maat­schap­pe­lij­ke waar­de van de Pfaffs-soap gaat niet veel ver­der dan de waar­de van een uit de klui­ten gewas­sen reclame-blok. De opvoed­kun­di­ge rele­van­tie van de avon­tu­ren van de Pfaffs is ver te zoe­ken, zo niet onbe­staan­de. En van mij moet heus niet elk tele­vi­sie­pro­gram­ma behept zijn met een opvoed­kun­di­ge rele­van­tie. Maar als ik zie in hoe­ver­re de gespon­sor­de opvoe­ding van Sha­nia en Ken­ji en Bru­ce en al die ande­re Barbie-kinderen door de fans wordt gepre­zen als een voor­beeld van edu­ca­tie­ve pracht en kun­de, dan rij­zen mijn haren ten ber­ge. En dan vrees ik het erg­ste voor de toe­komst van het men­sen­ras. Dan komt de meta­foor van de stin­ken­de hoop stront weer voor mijn gees­tes­oog dartelen.

En daar­om ful­mi­neer ik. Ik ver­draag het niet dat de wereld waar­in ik leef ver­vuild wordt door een gebrek aan beschei­den­heid en intel­li­gen­tie. Dat ik in mijn leven zoveel moei­te doe om oog te heb­ben voor mooie klei­ne din­gen, voor lief­de maar ook voor ver­driet, voor kunst, cul­tuur en poë­zie, ter­wijl de hal­ve wereld zit te kwij­len bij het zien van een ben­de schle­mie­len die baden in luxe en blin­ken­de din­gen en die zich zel­den lij­ken af te vra­gen wat voor effect hun voor­ge­kauw­de en lege bestaan­tje op de kij­ker heeft.

Naar mijn beschei­den mening is de fami­lie Pfaff een saaie, onge­ïn­spi­reer­de, gewe­ten­lo­ze, stin­ken­de hoop stront. En dan kan u zelf wel een slot­woord ver­zin­nen met de woor­den fans, blin­de­lings, en stront­vlie­gen.

6 reacties

 1. anita schreef:

  Per­soon­lijk heb ik niks tegen de familie.
  Maar ben het hele­maal met je eens,had het niet beter kun­nen formuleren.
  jij hebt ver­woord wat ik denk het is zo eigen belang staat voorop.
  De vraag is is dat zo erg?doen we dat niet allemaal?
  En laten we eer­lijk zijn hoe moet die man anders zijn geld verdienen?
  zoveel kan hij niet toch?
  En hoe bena­deeld hij ande­re men­sen vol­gens jou?
  groe­ten ani­ta har­der­wijk nederland

 2. GDB schreef:

  Over wel­ke fami­lie gaat het precies?

  Met vrien­de­lij­ke sproetjes,
  GDB

  Wie­bel en een gro­te mieps voor het jaar 2032.

 3. Heer Maan­zand,
  Als u mij niet kwa­lijk neemt: ik vind dat u een héél klein beet­je over­drijft. Nu, om iets dui­de­lijk te maken, moet een mens soms overdrijven.
  Wat mij betreft: ze hoe­ven niet dood, maar we zul­len ook nooit dik­ke vriend­jes worden.
  Met vrien­de­lij­ke groeten,
  De Drs.

 4. Terrebel schreef:

  Blijk­baar is hij voor velen de ver­per­soon­lij­king van het ”Wes­ters Ide­aal”. Lek­ker genie­ten van je Plasmabreedbeeld-apparaat ter­wijl je vrouw 30 euro aan etens­res­ten weg­so­de­mie­terd en ’s avonds met tra­nen in de ogen een tien­tje over­ma­ken om ”die arme neger­tjes in Haï­ti” te helpen.

  Dat geeft te den­ken over de mens­heid en ik ben blij dat niet ieder­een er zo over denkt.

 5. Haba schreef:

  Nu moet ik eerst stel­len dat ik slecht af en toe een glimp van deze soap heb opge­van­gen en dan nog per onge­luk. Ik houd abso­luut niet van dit soort voy­eu­ris­tisch vermaak.
  Van mij mogen ’beken­de men­sen’ leven zoals ze wil­len, zolang ik er maar niet mee wordt las­tig gevallen.
  Deze rij­ke samen­klon­te­ren­de fami­lie, is vol­gens mij geen goed voor­beeld van de alge­me­ne Vlaam­se levensstijl.
  Het lijkt mij eer­der een bele­di­ging voor veel Vlamingen .
  Maar ach mis­schien dat hun fans ervan genie­ten. Vol­gens mij kan de zend­tijd veel beter gebruikt wor­den dan op deze wijze.

 6. Géke schreef:

  Hèhè ben blij dat er iemand is die een mooi voor­beeld geeft van wat ook mijn ziens­wij­ze is.
  Treu­rig en onver­ant­woor­de­lijk gedrag is de nieu­we maat, helaas.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *