Ik zal het vinden (004)

Ten eer­ste vind ik kri­tiek zel­den mak­ke­lijk. Krij­gen, noch geven.

Ten twee­de vind ik dat Clau­dio een cur­sus com­pli­men­ten geven moet vol­gen. ‘Er loopt altijd mooi­er en slim­mer rond, maar ik koos voor Gaël­le. En zij voor mij’, zegt ie in De Stan­daard. Dat is alleen een com­pli­ment als Gaël­le lelijk, dom en doof­stom zou zijn.

Ten der­de vind ik dat ik niet zoveel onzin zou moe­ten lezen.

Ten vier­de vind ik de doe­del­zak het mooi­ste instru­ment dat er bestaat. Ik krijg van veel din­gen kie­k­e­vel, maar zo’n club­ke pijp­zak­kers met een paar trom­me­laars kan zelfs mijn kie­k­e­vel doen vol­schie­ten. Als ik ooit dood mocht gaan – laat ons uiter­aard hopen van nooit – en ik word ergens ten gra­ve of ten urne gedra­gen, dan zou ik het erg appre­ci­ë­ren als de rouw­stoet wordt voor­af­ge­gaan door een club­ke pijp­zak­kers. En dan kan het mij niet sche­len dat ik niks heb met Schot­land of met onder­broek­loos pie­mel­ge­wap­per. Een doe­del­zak snijdt mij in de ziel. Tel­kens weer. Er zijn maar wei­nig men­sen die zich dat pri­vi­le­ge ook mogen toeëigenen.

Ten vijf­de vind ik het kan­toor van Louis Tob­back euh tja mmh wat zal ik zeg­gen nou ach ja wel inte­res­sant eigen­lijk. Ik wan­del­de er van­mid­dag tij­dens Open Monu­men­ten­dag even bin­nen en toen was euh tja mmh wat zal ik zeg­gen nou ach ja het eer­ste wat mij te bin­nen schoot. Wat mij daar­na nog te bin­nen schoot, waren de vol­gen­de zaken. Ik vind het grap­pig allez ja grap­pig eer­der nog­al onno­zel dat het kan­toor van Louis Tob­back een monu­ment genoemd wordt. En er over­valt me een gebrek aan ver­nieu­wings­drang en moder­ne idee­ën (daar­mee bedoel ik idee­ën die aan­ge­past zijn aan deze tijd) als ik door het net­jes gestof­zuig­de stad­huis wan­del. Het is natuur­lijk een gebouw dat nog door de voor­va­de­ren van de Bron­to­sau­rus werd neer­ge­zet, dat weet ik wel, maar ik mis toch de broe­der­lij­ke ver­bin­te­nis met het heden, het hier en het nu. Maar ik vind het beleid van Tob­back en de zij­nen bij nader inzien ook wel eens de broe­der­lij­ke ver­bin­te­nis met het hier en het nu ont­be­ren. Ik vind eer­lijk gezegd het hele beleid van Tob­back een beet­je grap­pig allez ja grap­pig eer­der nog­al onno­zel eigen­lijk. Ik vind het Leu­ven­se stads­be­stuur euh tja mmh wat zal ik zeg­gen nou ach ja.

Ten zes­de vind ik de nieu­we Tor­toi­se een plaat om van te smul­len. Ter illu­stra­tie hier het magi­stra­le pom­pen­de openingsnummer.

[audio:Tortoise.mp3|titles=High Class Slim Came Flo­a­tin In|artists=Tortoise]

Ten zeven­de vind ik dat ge alle­maal naar de nieu­we show van Sep­pe Tore­mans moet gaan kij­ken, meer­be­paald de pre­mi­è­re op 18 sep­tem­ber in de Studio’s in Leu­ven. Niet alleen omdat Sep­pe het ver­dient om een vir­tu­oos euh podi­um­beest genoemd te wor­den, maar ook omdat ik die avond de gebeur­lijk­he­den aan elkaar ga pra­ten. Dat wil zeg­gen dat ik min­stens drie keer het woord keu­tel zal zeg­gen, één keer smeg­ma, één keer aam­bei­en met slag­room en een keer of tien iets in de aard van u bent een gewel­dig publiek, ook al bent u met veel te veel. Danku! Danku!

[Spoi­ler alert: als ge nog heel veel afle­ve­rin­gen en sei­zoe­nen van 24 voor de boeg hebt, moet ge de vol­gen­de ali­nea mis­schien even over­slaan. Al zal ik mijn best doen om geen details te ver­klap­pen. Dat beloof ik.]

Ten acht­ste vind ik dat ze bij Kanaal 2 (heet die zen­der nog zo?) de copy­wri­ter moe­ten ont­slaan. Want wat over­kwam mij de afge­lo­pen week? Ik zat op een och­tend dood­ge­moe­de­reerd – wat een prach­tig woord is dat toch, dood­ge­moe­de­reerd. Dat is een krui­sing tus­sen dood, mode­re­ren en moe­der. Zoiets kan alleen maar Freu­di­aans uit­ge­legd wor­den. Maar ik wijk af. Opnieuw. Ik zat op een och­tend dood­ge­moe­de­reerd mijn och­tend­krant uit te vlooi­en, toen mijn half­wak­ke­re oog viel op een adver­ten­tie van Kanaal 2 voor de start van het nieu­we sei­zoen van 24, het acht­en­der­tig­ste onder­tus­sen. Het toe­val wil­de dat ik net de avond voor­dien een afle­ve­ring van de Jack Bau­er Show had gezien, waar ik op het eind de kou werd inge­stuurd met het onver­wach­te en plot­se over­lij­den van één der hoofd­per­so­na­ges. Ik noem hem voor het ver­haal efkes den Tony, omdat ik zeker weet dat er alleen in bepaal­de delen van Lim­burg men­sen wonen die den Tony heten. Het schie­lij­ke over­lij­den van den Tony zat nog vers in mijn geheu­gen, toen ik dood­ge­moe­de­reerd die Kanaal 2‑advertentie las. Daar­in werd – al even dood­ge­moe­de­reerd – in twee regels ver­teld dat in het acht­en­der­tig­ste sei­zoen zal blij­ken dat den Tony hele­maal niet over­le­den is, maar dat hij inte­gen­deel fris als een hoen­tje door de stra­ten hup­pelt én dat hij is over­ge­lo­pen naar the dark side. Ik weet niet waar ze bij Kanaal 2 hun copy­wri­ters op selec­te­ren, maar dat zal niet veel met intel­li­gen­tie te maken heb­ben. Hoe is het toch god­ver­dom­me moge­lijk, zou Jack zeg­gen als hij die och­tend ook de krant had gezien.

Ten negen­de vind ik dat hele hoofd­doe­ken­de­bat een beet­je… nee wacht. Ik ga daar eerst nog wat over naden­ken, en dan schrijf ik gauw een essay.

Ten tien­de vind ik het een won­der, een won­der boven­dien dat ze zo van mij kan houden.
‘t Is toch waar zeker.

[kzalt­vin­den]

2 reacties

 1. koekiemoon schreef:

  ten elf­de: ik vind dat twee­de num­mer van de nieu­we tor­toi­se hele­maal fan­tas­tisch. tot in het stuk.

 2. Ntina schreef:

  Ten vier­de (allez ja ’n beet­je in de stijl van ten vijf­de): euh dat heb ik nu eens met den trek­zak, sè, ten­min­ste, als ie NIET hoem­pa­pa wordt bespeeld.
  Ten acht­ste: iets tegen Limburg(ers)?
  Ten negen­de: denk daar maar eerst heel goed over, ja.
  Dit is wat ik gevon­den heb.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *