Erg handige – al zeg ik het zelf – collectie online knutselhulpjes

Het hoeft natuur­lijk niet altijd over sex of apen te gaan. Daar­om van­daag een han­di­ge lijst met onli­ne knutsel-tools, gaan­de van background-bakkers tot zot­te foto-effecten. De ene al inte­res­san­ter dan de ande­re, maar alle­maal gra­ties en voor niets. 

Het hele inter­net zou trou­wens gra­ties en voor niets moe­ten zijn, net zoals cho­co­koe­ken en kof­fie. Maar dat is een onder­werp voor later. Nu eerst wat knut­se­len. Enjoy!

Road Sign Generator

Road Sign Generator

3D-box maker
Hier kunt ge doze­kes maken. Ge kiest vier afbeel­din­gen voor de vier kan­ten van een doos, want op inter­net heeft een doos maar vier kan­ten. En dan hebt ge uw zelf­ge­maak­te doos.

Ajax loa­ding gif generator
Hier kunt ge zo’n bewe­gend ‘loading’-dingske maken, dat ge wel es ziet als ge ergens moet wach­ten. Niet aan de bus­hal­te natuur­lijk. Daar ziet ge zo’n ding­skes niet.

Bad­ge Maker: Make your own ID cards
Hier kunt ge uw eigen pers­kaart of iets van die strek­king bak­ken, waar­door ge gra­tis bin­nen­kunt bij de Piet Piraat-musical.

Bit­map to vec­tor conversion
Zet afbeel­din­gen om naar vec­tor­be­stan­den. Als ge niet weet wat een vec­tor­be­stand is, geef dan even een gil.

Cake wri­ting Generator
Om tekst in een lelijk let­ter­ty­pe op een lelij­ke taart te zet­ten. Voor de lief­heb­bers. Op RedKid.net vindt ge nog veel meer van dit soort ongein.

Church Sign Maker
Als ge zelf een kerk uit­baat (god ver­hoe­de het), dan kunt ge met deze tool een bord maken om voor uw eta­blis­se­ment te zet­ten. Althans in vir­tu­e­le ver­sie. Zoals de mees­te din­gen op het inter­net, want het inter­net bestaat niet echt natuurlijk.

Color Palet­te Generator
Als ge een foto­ke hebt met scho­ne kleu­ren, en ge wilt een kleu­ren­pa­let samen­stel­len op basis van dat foto­ke, dan moet ge hier zijn.

Color Palet­te Gene­ra­tor (bis)
Idem, maar dan iets mooi­er vormgegeven.

Copy­Pas­teCharac­ter
Erg han­di­ge web­si­te om met enke­le muis­klik­ken al die rare tekens en icoon­tjes en ding­bats te kopi­ë­ren waar ge anders drie kwar­tier ach­ter zit te zoeken.

Cre­a­te A Graph
Voor de gra­fi­ko­fie­len onder ons. Taart­di­a­gram­men over uw taart­ver­sla­ving, info­gra­fie­ken etc, alle­maal voor het oprapen.

CSS Menu Generator
Voor de internetknutselaar.

CSS Play
Nog menukes.

Data URL Maker
Hier kunt ge een afbeel­ding ver­bou­wen tot een reeks let­ter­kes en cij­fer­kes. Zo’n ding – een data URL – is bij­voor­beeld han­dig in email-signatures, omdat niet alle mail-programma’s afbeel­din­gen toe­staan. Of zoiets.

Dot­ted Back­ground Generator
Dot­ted bete­kent met bol­le­kes, back­ground bete­kent ach­ter­grond, en gene­ra­tor bete­kent dat ge het zelf kunt maken. Dus.

Dot to dot puzz­le maker
Kent ge ze nog? Van die puz­zel­kes waar ge genum­mer­de punt­jes met elkaar moet ver­bin­den? Dank­zij de moder­ne tech­no­lo­gie kunt ge die ondin­gen nu zelf maken.

Error Mes­sa­ge Generator
Hier kunt ge uw eigen error-vensterke maken. Het ziet er dan wel uit als­of ge Win­dows gebruikt, en dat gelooft nie­mand nog tegenwoordig.

Favicon.ico Gene­ra­tor
Mama, wat is een favi­con? Een favi­con is een klein icoon­tje dat zich schuil­houdt in de adres­balk, naast de url van een web­si­te. Wel­licht is er een intel­li­gen­te­re uit­leg te beden­ken, maar ik moet drin­gend kof­fie gaan zetten.

FLV Con­ver­ter
Om Youtube-filmkes te downloaden.

Free Onli­ne Graph Paper
Ruit­jes­pa­pier nodig op zon­dag? Hier kunt ge pdf’­kes down­lo­a­den met een lij­nen­pa­troon naar keuze.

Free onli­ne OCR
Super­han­dig. Stel: ge hebt een pdf-file met een hele hoop tekst die ge moet over­tik­ken, maar ge hebt kramp in uw vin­gers. Dan kunt ge dat onding gaan uit­prin­ten en weer inscan­nen met een prin­ter die van OCR (teksther­ken­ning) kan doen. Of ge kunt deze gewel­di­ge tool proberen.

I Like Your Colors
Om uit te vis­sen wel­ke kleu­ren een bepaal­de web­si­te gebruikt.

Media Con­ver­ter
Onge­veer het­zelf­de als die FLV Con­ver­ter hier­bo­ven, maar met wat meer moge­lijk­he­den dan enkel het con­ver­te­ren van Youtube-dinges. Als ge meer dan 5 files per dag wilt con­ver­te­ren, moet ge dokken.
En dat is eigen­lijk een beet­je stom.

Montage-a-google
Geef een zoek­term in, en ge krijgt een aan­ge­pas­te foto-collage gepresenteerd.

Mul­ti­colr Search Lab
Maak een col­lec­tie wil­le­keu­ri­ge Flickr-foto’s, geba­seerd op één of meer­de­re kleu­ren. Han­dig voor als ge een stuks­ke behang te kort komt.

Pho­to­fu­nia
Groooooote ver­za­me­ling effect­jes om uw por­tret­ten mee op te vro­lij­ken. Ge kunt er ook idi­o­te film­kes bakken.

Pixel But­ton Maker
Om van die klei­ne lang­wer­pi­ge knop­kes voor in uw side­bar te maken.

Road Con­struc­ti­on Sign Generator
Hier kunt ge uwen eigen tekst op een road­sign zet­ten. Zoals ‘Pas op, het regent’ of ‘Uw wiel draait’.

Retrie­vr
Flicrk-foto-zoekmachine op basis van een krib­bel­ke naar keuze.

Rsizr – Intel­li­gent ima­ge resizing
Om afbeel­din­gen op een intel­li­gen­te manier te ver­klei­nen of ver­gro­ten. Ga zelf es kij­ken hoe het pre­cies werkt.

Stri­pe Generator
Zelf gestreep­te ach­ter­grond­jes maken.

Stri­ped Backgrounds
Idem, maar dan anders.

Stri­pe­ma­nia
En jawel, nog streepkes.

Strip Gene­ra­tor
Maak een zelf­be­dacht strip­ver­haal, zon­der dat ge moet kun­nen tekenen.

Tar­tan back­ground generator
Om van die olij­ke ouder­wet­se rui­ten­pa­troon­tjes te maken. Voor als ge een gat in uwe frak hebt, bijvoorbeeld.

Tiled Back­ground generator
Hier kunt ge ach­ter­grond­jes voor uwe web­si­te maken, door ienie­mie­nie­pol­ka­dot­bi­ki­ni­klei­ne pixel­tjes in te kleu­ren. Niet voor slechtzienden.

Tiled Back­grounds Designer
Het­zelf­de, maar dan met voor­ge­pro­gram­meer­de patroontjes.

What The Font
Super­han­dig. Upload een plaat­je met wat tekst erop, en deze web­si­te geeft u (met een beet­je geluk) de naam van het lettertype.

Word HTML Cleaner
Dat Micro­soft Word de groot­ste rom­mel in uw html-files stopt, is een publiek geheim. Met deze tool kunt ge wat kuis­werk verrichten.

Word Puzz­le Generator
Om te oefe­nen voor als ge aan het Rad Van For­tuin gaat meedoen.

Yooouuutuuube
Om mozaïek-montages te maken van Youtube-filmkes. Voor­al han­dig met een krui­den­si­ga­ret bij de hand.

Nog! Nog! Nog!

Big Huge Labs – Do fun stuff with your photos
De titel zegt het al. Te veel om op te noemen.

28 Onli­ne Pho­to Edi­ting Web­si­tes To have Fun With
Fij­ne col­lec­tie knutselsites.

NB: Deze col­lec­tie is natuur­lijk niet exhaus­tief. Ben ik iets ver­ge­ten, of kent u zelf een han­di­ge vir­tu­e­le tool die niet in deze lijst mag ont­bre­ken? Laat het me weten in de com­ments, en ik zal u per­soon­lijk met een zelf­ge­maak­te cake komen bedan­ken. Hehehe.

11 reacties

 1. karen schreef:

  Waauw!

  Gewél­di­ge dingen…
  (‘k heb ze nog niet alle­maal getest, maar ze klin­ken in ieder geval veelbelovend)

 2. jt schreef:

  fijn, fijn, fijn!

 3. Lilimoen schreef:

  Ben ik nu de eni­ge – samen met Karen – die dit gewel­dig vind? Ik heb al een hele­boel din­gen beke­ken, maar hier ben ik nog dagen mee zoet. Heer­lijk!! Als ik iets in elkaar geknut­seld heb, zal ik het u laten zien.

 4. Jef schreef:

  Wat hier­bo­ven al gezegd werd: gewel­dig! Wat een berg han­dig materiaal!

  En nog een­tje in de lijn van de FLV Con­ver­ter: http://www.mediaconverter.org.

 5. Jannes schreef:

  Gii­i­i­i­il! En Gii­i­i­i­il!! En nog gil!

 6. Flora Fleempaard schreef:

  We zou­den jou moe­ten beta­len voor deze col­lec­tie, joh!
  (Oh, en wat ben je toch weer grappig)

 7. Wannes schreef:

  Dank voor uw complimenten!

  @ Lili­moen: ik ben benieuwd!
  @ Jef: Hij staat in het lijst­je! Al vind ik het wat flauw dat het eigen­lijk strikt geno­men een betaald knut­sel­hulp­je is…
  @ Jan­nes: kijk eens hiero: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vectorafbeelding
  @ Flo­ra Fleem­paard: zal ik mijn reke­ning­num­mer geven?

 8. brandveiligheid schreef:

  Man, dit is een gewel­dig lijst­je. Ik ken­de hier en daar dit soort tools wel, maar dit is echt super uit­ge­breid alles bij elkaar. Dank­je Wannes!!

 9. Webwandelaar schreef:

  De taart werd mijn vir­tu­e­le vaderdagknutsel.
  Dank!

 10. Linderman schreef:

  Opti­sche teken­her­ken­ning is nooit een sine­cu­re. Een soort­ge­lij­ke OCR onli­ne ser­vi­ce is: free ocr

 11. Tom schreef:

  al zeg ik het zelf”

  Vree bedankt, dit zijn van die din­gen waar ik uren/dagen/weken mee ver­spil met ze te zoe­ken. U heeft van mij alvast een pint te goed!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.