The Neverending Erection Poll

1. Gedicht

Oh man van staal,
kom trek van leer!
Gij liefdespaal,
oh nog nog meer!

Oh hou­ten henk,
kom uit uw tent!
Gij godsgeschenk,
gij handvatvent!

Oh paal en pracht,
oh lollipop!
Slechts één gedachte:
waar kruip ik op?

Oh har­de stij­ve staan­de stok,
ont­steek in mij uw laai­end vuur!
Oh majes­tei­te­lij­ke lekstokbrok,
geen luci­fer natuur­lijk maar pas­sie elk uur!

Oh pik oh piet oh mast oh zwaard,
kom leg uw lot nu in mijn hand!
Oh kwis­pel, kwis­pel, kwispelstaart,
ik ruk mijn staart uit zijn verband!

Ont­zet­tend dik­ke ochtend-god,
gij opge­dre­ven trapraket!
Uw doel­zoek­kop zoekt liefdesgrot
Hoort! Iepe iepe doet het liefdesbed

Gij man van staal,
kom trek van leer!
Oh liefdespaal,
oh nog nog meer!

2. Par­don?

Op Wiki­pe­nis Wiki­pe­dia wordt de erec­tie omschre­ven als ‘het pro­ces waar­bij de zwel­li­cha­men in de penis wor­den gevuld met bloed, waar­door hij opzwelt en geschikt wordt voor geslachts­ge­meen­schap.’ Ik vind geschikt wor­den voor geslachts­ge­meen­schap even opwin­dend klin­ken als aan­ge­spoord wor­den voor een Lijst Dedec­ker-lid­maat­schap. Daar­om schreef ik boven­staand gedicht­je, als ode aan dat mie­ter­se ten­ten­kamp. Ik ga ervan uit dat u het met mij eens bent als ik zeg dat de glo­ri­eu­ze opstand van het klok­ken­spel een ode ver­dient. En omdat ik al eer­der in diver­se bewoor­din­gen zijn vrou­we­lij­ke tegen­han­ger – eer­der genoem­de lief­des­grot – heb bewie­rookt, vond ik dat het won­der der stijf­heid even­min in de kou kon blij­ven – euh – staan. En wie het niet met mij eens is: sta op en schiet! Ik bedoel: spreek!

Maar! Over naar de orde van de dag. Dat wil zeg­gen: het ini­ti­ë­le idee waar­door ik al deze obsce­ne zin­sche­des zin­sne­des op u los­laat. Toen ik heden­och­tend werd gecon­fron­teerd met de slaap­dron­ken opstand van de rode rid­der in mijn broek, schoot een vreem­de gedach­te mij te bin­nen. Ik vroeg me af wat het meest genan­te erectie-moment zou zijn. Met ande­re woor­den: gaat uw loden lul­han­nes wel eens over­eind staan op tijd­stip­pen dat u lie­ver heeft dat hij zich wat die­per terug­trekt in de warm­te van uw onder­broek? Zijn er momen­ten waar­op u denkt: Ver­dom­me, dit tent­zeil komt wel erg onge­le­gen? Heeft u zich ooit – al dan niet in gezel­schap – onge­mak­ke­lijk gevoeld omdat uw zwel­li­chaam onge­vraagd zijn naam niet gesto­len had? En zo ja, wat is dan de aan­lei­ding voor een der­ge­lij­ke onge­vraag­de ver­rij­ze­nis? Wat is de oor­zaak van het onhan­di­ge gerom­mel in uw broek?

Om een ant­woord te vin­den op deze pran­gen­de vra­gen, pre­sen­teer ik u van­af heden The Neve­ren­ding Erec­ti­on Poll. Breng uw stem uit op één van de onder­staan­de genan­te tent-momenten, of laat me in het reac­tie­din­ges weten wan­neer uw jon­ge­heer onge­past een eigen leven gaat lei­den. Dan voeg ik uw bij­dra­ge toe aan de poll. 

3. The Neve­ren­ding Erec­ti­on Poll

(u mag meer dan één ant­woord aanvinken)

Het spreekt van­zelf dat ik met deze stem­ming voor­al mijn man­ne­lij­ke lezers zal aan­spre­ken, omwil­le van rede­nen die ik hope­lijk niet hoef uit te leg­gen. Laat dat de penis­lo­zen onder u ech­ter niet tegen­hou­den om ook een duit in het zak­je te doen. Wel­licht heeft u zich als vrouw ook wel eens afge­vraagd waar­om non­kel Jef zich tij­dens de kerst­dis een half uur heeft schuil­ge­hou­den ach­ter het koud buffet.

16 Responses

 1. sodade schreef:

  wel wel! wat een ode!

  ho, nu zie ik pas dat hier een tekst is uit­ge­vou­wen… eerst ‘af’le­zen – daar­na mis­schien meer.

 2. sodade schreef:

  nja, neen, ik moet me ‘ont­hou­den’ wegens ont­bre­kend attribuut.

 3. esther schreef:

  Ik weet van mijn man dat de zij­ne in zijn puber­ja­ren altijd omhoog ging als hij in de bus zat. van­we­ge het geram­mel en gehob­bel. enzo. en dat was vre­se­lijk genant, zo omringd door de hele klas, heb ik begrepen.

 4. sodade schreef:

  ver­do­rie, ’t is toch niet de bedoe­ling dat de vrou­wen rea­ge­ren? Kom op, bangeschijterds!

 5. Yuri schreef:

  @ Esther: Prach­tig! Met dank aan ’s mans puberjaren.
  @ Soda­de: Mie­tjes zijn het! Allemaal!

 6. sodade schreef:

  Hèhè, kijk eens aan, wer­ke­lijk ja.
  Nu, het woord staat hier al: Mietjes.
  Wordt er al eens een podi­um gege­ven, wordt er geen gebruik van gemaakt.
  Nu ja, leer me niets nieuws over mannen!

 7. Xavez schreef:

  Schaam­te­ge­voel? Wat is dat :D.

 8. Yuri schreef:

  That’s the spirit!

 9. Heer Maan­zand,
  Mijn keu­ze­mo­ge­lijk­heid staat er niet tus­sen. Ik had het vroe­ger als Anne­lies Beck nog de 7e dag presenteerde.
  Dat waren nog eens tijden!
  Nos­tal­gi­sche groeten,
  De Drs.

 10. Yuri schreef:

  Heer Hap­po, uw bede werd gehoord!

 11. Mr. Coenegracht schreef:

  Ik heb een zeer goe­de vriend, dus voor de goe­de ver­staan­der: dit ver­haal staat hele­maal los van mijn eigen per­soon, aan­ge­zien voor­ge­noem­de vriend het alle­maal zelf en in leven­de lij­ve heeft mee­ge­maakt en ik niet. Dus. Die goe­de vriend zag zijn eigen bes­te vriend onlangs spon­taan en roe­ke­loos recht­ko­men in een los­se len­te­broek tij­dens het afha­len van een nieu­we iden­ti­teits­kaart aan een niet nader genoemd loket bij een niet nader genoem­de jon­ge­da­me van een tegen het pre­pen­si­o­naat aan­leu­nen­de leef­tijd. Dat was bij­zon­der pijn­lijk voor die vriend van mij en geluk­kig niet zo pijn­lijk voor mij, want ik was het niet, name­lijk! Hope­lijk daalt er nu een gevoel van “Oh, jam­mer voor je vriend” neer over jul­lie, want het zou ver­spil­de ener­gie zijn om mede­lij­den te heb­ben met mij. Ik was trou­wens niet aan­we­zig toen het gebeur­de, in tegen­stel­ling tot die vriend van mij.

 12. Fred Nietske schreef:

  Dit was niet wat ik in het ach­ter­ste .. van mijn hoofd­huid had toen ik (vruch­te­loos) op zoek ging naar een ron­kend pseudoniem.

  Toch is niets­ke exact wat er gebeurd bij sti­mu­la­tie via gelijk welf zin­tuig of enig ander kanaal.

  Mijn ant­woord op de Pol kan dan ook enkel, onge­acht de situ­a­tie, non-of-the-above zijn.

  Oh treu­ri­ge Wilg
  Beknot in uw vermogen
  Wie je bin­nen wil doen
  Koopt een kater in een zak,
  twee kaat­se­bal­len in een net.
  Droom maar ver­der over pret in bed.

  Maar ik kan wel goed tekenen !

 13. Dit vind ik een moei­lij­ke. Ik loop bij­na altijd met een stij­ve rond. Zeker in de zomer als al de dames bereid­wi­lig bil­len en tie­ten als ware het koop­waar uit stallen.

  Was gete­kend

 14. Yuri schreef:

  @ Mr. Coe­ne­gracht: U moet eens naar de dok­ter met die vriend van u. Hoe dan ook heb ik – spe­ci­aal voor uw vriend uiter­aard – een stem-optie toe­ge­voegd aan de poll.

  @ Fred Niets­ke: Ik bewon­der uw open­har­tig­heid en uw teken­ta­lent. Ik weet niet of u zin heeft om mee te stem­men, in elk geval heb ik ook voor u een stem-optie toe­ge­voegd. En ik wens u hoe dan ook het aller­bes­te, met of zon­der hout in de broek.

  @ Heer Van De Pot: U kan nu ook stem­men. Gei­le tijger.

 15. Simeon schreef:

  M“n mr. Won­ka is ’n groot fan van de wet van Murphy

 16. michelle durbin schreef:

  Ik heb wel foto’s gezien van een BBQ in een natu­ris­ten camp: mijn eigen haar dreig­de te krul­len bij beel­den van het aan­schui­ven om de wor­sten om te draai­en. Het kon pij­ne­lijk aflo­pen bij een fou­te beweging…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.