Niet dus

Niet dus

Niet dus

Houdt u ook zo van de fami­lie Pfaff en hun prach­ti­ge avon­tu­ren? Zou u hen wel eens een vraag­je wil­len stel­len? Zou u wil­len weten waar de Pfaffs wonen? Wat hun adres is? Hoe het met de kin­der­tjes gaat? Wel­ke vloer Sam en Kel­ly in hun woon­ka­mer heb­ben lig­gen en waar ze die gekocht heb­ben? Hoe het gaat met Dave en Lin­d­sey? En of Deb­by nu wel of niet weer zwan­ger is? Of zou u Jean-Marie graag eens wil­len uit­no­di­gen op het ver­jaar­dags­feest­je van uw kin­de­ren? Of wil u gewoon weten wan­neer er weer nieu­we afle­ve­rin­gen van De Pfaffs op tele­vi­sie komen? Dan moet ik u helaas teleur­stel­len, want op geen van boven­staan­de vra­gen kan ik u een ant­woord bie­den. Met ande­re woor­den: als u hier­bo­ven op het plaat­je klikt, komt u recht­streeks en zon­der eni­ge omweg op een pagi­na terecht waar u niet naar de fami­lie Pfaff kunt mai­len. Als dat niet mooi is…

Dis­clai­mer:
Laat me even bena­druk­ken dat ik geen beschik­king heb over per­soons­ge­ge­vens van de fami­lie Pfaff. Ik ken noch hun email-adres, noch weet ik waar ze wonen. Ik kan dus ook geen ant­woord geven op vra­gen dien­aan­gaan­de. Als u op het plaat­je hier­bo­ven klikt, doet u dat op eigen risi­co. Als u het eraan gel­ink­te mail-formulier invult en op de verzend-knop klikt, komt uw bericht onder geen beding terecht bij Jean-Marie, Car­men, Kel­ly, Deb­by, Lin­d­sey, Sam, Dave, Nico­las of één hun­ner kin­de­ren. Wat er wel gebeurt, is dat uw mail­tje terecht­komt in de inbox van Wan­nes Dae­men, schrij­ver en beheer­der van deze web­si­te. U kan hem ook gewoon recht­streeks berei­ken via wannes[at]wannesdaemen[punt]com, maar als u per se de omweg van een onli­ne mail­for­mu­lier wil gebrui­ken, dan zal ik u niet tegenhouden.
Als u het mail­for­mu­lier invult, ver­klaart u zich trou­wens akkoord met het feit dat uw vra­gen en/of mede­de­lin­gen – van wel­ke aard dan ook – moge­lij­ker­wijs zul­len gepu­bli­ceerd wor­den. Hier­bij dient gesti­pu­leerd dat ik uw berich­ten tot op zeke­re hoog­te ver­trou­we­lijk zal behan­de­len. Elke ver­wij­zing naar bestaan­de per­so­nen, adres­sen, tele­foon­num­mers e.d. zal ik met de man­tel der ano­ni­mi­teit bedek­ken. U hoeft dus niet bang te zijn dat ik uw per­soon­lij­ke gege­vens open­baar zal maken. De inhoud van uw bericht daar­en­te­gen maakt – ik zeg het nog één keer – wél een behoor­lij­ke kans om gepu­bli­ceerd te wor­den. U han­delt dus vol­strekt op eigen risico.
Zeg niet dat ik u niet gewaar­schuwd heb.
(Wan­nes Dae­men, 3 febru­a­ri 2008) 

4 reacties

 1. Digi schreef:

  ja ja ! boei­end! mai­len naar de Pfaffs, wat een ver­rij­king van onze cultuur… ;-)

 2. Dan moe­ten de kin­de­ren zich wel heel slecht gedra­gen heb­ben. Want Jean Marie uit­no­di­gen op het ver­dags­feest­je van de kin­de­ren klinkt meer als een straf dan een presentje.

  Was gete­kend

 3. sien schreef:

  Heey
  Ik ben een meis­je uit bras­schaat woon niet ver van de guy­ot­dreef maar , jul­lie zijn toch ver­huist ? Waar naartoe ?
  mvg Sien

 4. amber schreef:

  alles bes­te paffs van de hele wereld.

  ik ben echt een gro­ten fan van jul­lie :lyn­sey & dave & bru­ce & fay & kea­no & sha­nia & kel­ly & deb­by & nico­laas & sam & car­me­nen & kenij & de klei­ne liam niet te ver­ge­ten jean-marie
  camen ik dacht altijd dat jij en bom­pa bij elkaar horen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *