Nederland is tof (bis)

Ik wist natuur­lijk al lan­ger dan van­daag dat Neder­land tof is. Dat ver­moe­den werd afge­lo­pen week­end nog maar eens aangewakkerd.

Een echtte kleedkamer

Een echt­te kleedkamer

Tij­dens de voor­ron­de voor het Rabo Camuz Klein­kunst­fes­ti­val in Leid­schen­dam werd ik erg warm ont­van­gen, en ondanks het feit dat er slechts twee kan­di­da­ten waren – waar­on­der ik, werd het een heug­lij­ke avond. Ik rea­li­seer­de me trou­wens pas ach­ter­af dat het mijn aller­eer­ste optre­den boven de Moer­dijk was. Maar zelfs zon­der die weten­schap heb ik me erg ver­maakt. Ik was tij­dens de trein­rit heen erg zenuw­ach­tig gewor­den, maar de stress ver­dween als sneeuw voor de zon tij­dens mijn optre­den in het knus­se zaal­tje van The­a­ter Camuz. Ik kreeg – samen met kan­di­daat num­mer twee – een éch­te kleed­ka­mer tot mijn beschik­king, en ik kreeg drie pin­ten getrak­teerd. Ik werd op tijd door de sym­pa­thie­ke toneel­mees­ter naar de cou­lis­sen geloodsd, en ik mocht gewoon kei­hard met krijt op het podi­um teke­nen. Het bij­wij­len gie­ren­de publiek zag er sym­pa­thiek en open­har­tig uit. En alle voor­oor­de­len jegens ’Ollan­ders ten spijt, werd het tij­dens mijn epi­loog hele­maal stil in de zaal. Dat was uiter­aard de bedoe­ling, of wat dacht u? Toen ik later die avond in het don­ker naar een bus­hal­te rich­ting Lei­den zocht, betrap­te ik mezelf op een glim­lach zo breed dat mijn mond­hoe­ken haast scheur­den. Een fij­ne fij­ne fij­ne fij­ne avond was het. Er vol­gen in Leid­schen­dam nog één of twee voor­ron­des, daar­na hoor ik of ik naar de kwart­fi­na­le mag. Maar voor­lo­pig blijf ik dus glimlachen.

In Amstel­veen was het ande­re koek. Daar mocht ik – in het kader van het Griffioen/Zuidplein Caba­ret Fes­ti­val – slechts zeven minu­ten lang mijn ding doen voor een ver­duis­ter­de jury. Als eer­ste van zowat twin­tig kan­di­da­ten beet ik om twaalf uur ’s mid­dags de spits af. Ik weet niet hoe het met u zit, maar om twaalf uur ’s mid­dags zijn er onder­de­len van mijn lichaam die nog niet wak­ker zijn. Com­bi­neer dat gevoel met een behoor­lijk gro­te zaal en een behoor­lijk klein publiek dat zeven minu­ten lang qua­si dood­stil mijn capri­o­len bewon­der­de, en u begrijpt dat ik enigs­zins onze­ker was over mijn audi­tie. Maar het moest alle­maal snel voor­uit gaan in Amstel­veen, dus moe maar vol­daan stap­te ik al om 12u30 weer op tram 51 rich­ting Cen­traal Sta­ti­on. Ik zocht Batt­les op de ipod, en zak­te voor de gehe­le duur van de trein­rit naar huis in een autis­ti­sche roes. Van zenuw­ach­tig­heid en nieu­we din­gen en rei­zen en neder­land­se asser­ti­vi­teit word ik door­gaans een beet­je moe, name­lijk. Dat bedoel ik niet ver­keerd, en het zegt wel­licht meer over mezelf dan over Neder­lan­ders. Want ik vind Neder­land tof. Ja, dat zei ik al, ik weet het.

Maar ik weet het nog zeker­der toen ik gis­te­ren dit mail­tje kreeg:

Gefeliciteerd

Gefe­li­ci­teerd

10 reacties

 1. Joost Brummelkamp schreef:

  Van har­te, meneer M. Als alles goed gaat, wil ik je nog steeds in A’dam komen bewon­de­ren, vol­gen­de week. Tot dan, wie weet.

 2. Carmen schreef:

  Gefe­li­ci­teerd. Went het eigen­lijk ooit, voor de leeu­wen gegooid worden?
  Ik smijt mij in maart voor de eer­ste keer met eigen tek­sten voor een jury en ik heb er nu al schrik voor.
  Cha­peau dat je het keer op keer doet en er blijk­baar nog goed in bent ook. Als ik ooit mijn rij­be­wijs haal en mij dus enigs­zins kan ver­plaat­sen hoop ik je eens bezig te zien. (Of U, kies maar of het in getu­toy­eer­de ver­sie mag of niet.)

 3. Yuri schreef:

  @ Joost: Fijn! Breng fami­lie en vrien­den mee.

  @ Car­men: U mag mij tutoy­e­ren. En nee, voor­lo­pig went het niet…

 4. ivo victoria schreef:

  bui­ten­ge­woon, heer maan­zand, buitengewoon!

 5. ivo victoria schreef:

  oh sor­ry en dan zeg ik nu nog iets totaal irre­le­vants om te kij­ken of mijn gra­va­tar het doet zoals u beloof­de. check!

 6. ivo victoria schreef:

  mmmm. niet dus. mis­schien heeft het tijd nodig. geluk­kig heb ik die.

 7. Jaco schreef:

  Van har­te gefe­li­ci­teerd. Ondanks de vele bewij­zen van het tegen­deel heb­ben we zo nu en dan ook nog oog voor kwa­li­teit in dit kik­ker­land­je. Veel suc­ces bij de vol­gen­de ron­des. Ik blijf u volgen.

 8. ivo victoria schreef:

  sor­ry hoor maar ik kwam nog even terug om te kij­ken of mijn gra­va­tar het al doet.

 9. stiensel schreef:

  nog maar 3 keer sla­pen en ik mag komen kij­ken!!! joe­pie! joe­pie! JOEPIE!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *