Ik kom naar Nederland

Onder het mot­to En dan nu, weeeeer­al recla­me! maak ik graag even – euh – recla­me voor de neder­land­se podi­um­ver­schij­nin­gen in mijn nabije toe­komst. Elke tof­fe Neder­lan­der is bij deze uit­ge­no­digd waar moge­lijk. Ande­re nati­o­na­li­tei­ten uiter­aard ook.

Op vrij­dag 1 febru­a­ri neem ik deel aan één van de voor­ron­des van het Rabo Camuz Klein­kunst­fes­ti­val in Leid­schen­dam. De betref­fen­de voor­ron­de begint om 20:30 en is publiek toe­gan­ke­lijk – inkom 6 euro. Info hiero.

Op zater­dag 2 febru­a­ri doe ik audi­tie voor het Griffioen/Zuidplein Caba­ret Fes­ti­val. De audi­tie­na­mid­dag begint om 12u, ikzelf ben aan de beurt om 12u10. De audi­ties zijn publiek toe­gan­ke­lijk, maar de duur van elke act beperkt zich die dag tot 7 minu­ten. Ik weet op dit moment nog niet hoe ik dat ga aan­pak­ken, maar u bent gewaar­schuwd. 7 Minu­ten is wei­nig, errug wei­nig. Hoe dan ook, meer info hiero.

Op don­der­dag 14 febru­a­ri sta ik op het Open Podi­um van CREA, de Cul­tu­re­le Orga­ni­sa­tie van de Uni­ver­si­teit van Amster­dam (UvA) en de Hoge­school van Amster­dam (HvA). Het spek­ta­kel begint om 20u30 en de toe­gang is gra­tis. Wat er ver­der nog op dat Open Podi­um zal gebeu­ren, weet ik niet. Meer info hiero.

Later dit jaar neem ik deel aan de pre­se­lec­ties van Caba­re­tes­ke, Het Caba­ret­fes­ti­val van het Zui­den. Info volgt.

9 Responses

 1. ivo victoria schreef:

  gele­zen op de crea-website:
  Er is geen kleedruimte
  Er is geen opkomst moge­lijk van­uit de coulissen
  Iede­re act krijgt 10 minu­ten de tijd

  En u gaat dus, voor alle dui­de­lijk­heid, voor stu­den­ten optre­den. Amster­dam­se stu­den­ten. Op Valentijnsavond.

  Ik heb u nog nooit zien optre­den, en ik val nog lie­ver dood dan mij tus­sen Amster­dam­se stu­den­ten te bege­ven, maar mijn res­pect voor u is zwaar groei­en­de, zeer zwaar groei­en­de. Dat u het weet!

 2. Yuri schreef:

  Haha­ha. Gegroet meneer Vic­to­ria! Long time no see enzoverder.
  In reac­tie op uw schrijven:

  Geluk­kig kleed ik mij zel­den aan voor een optreden.
  Geluk­kig kom ik zel­den op. Een afgang daar­en­te­gen behoort wel tot de mogelijkheden.
  En die 10 minu­ten, tja. Die vor­men geen beper­king. Ik heb een erg rek­baar begrip van tijd, moet u weten.

  En stu­den­ten moe­ten door­gaans nog veel leren, dus ik gun ze bij voor­baat het voor­deel van mijn twijfel.

 3. ivo victoria schreef:

  ook deze repliek, waar­uit een zeer opti­mis­ti­sche kijk op het feno­meen stu­dent blijkt en dat toch ter­wijl u als ik mij niet ver­gis in leu­ven woont, ook deze repliek dus (damn die lan­ge bij­zin­nen!) dwingt bij mij res­pect af.

 4. ivo victoria schreef:

  trou­wens, waar­om krijg ik zo‘n lelij­ke stan­daard ava­tar, he, en hoe ver­an­der ik dat, he, ver­tel me dat lie­ver eens

 5. Yuri schreef:

  Ha! Die lelij­ke won­der­mooie ava­tar wordt u ad random toe­ge­we­zen als u een email-adres intikt. Als de ava­tar u niet bevalt, mail mij dan een alter­na­tief en ik doe het nodi­ge. Een ande­re metho­de maakt gebruik van zgn. gra­va­tars. Doe uzelf een account kado op deze web­si­te en uw gra­va­tar zal – oh won­der – her en der op het inter­net ver­schij­nen. Ook hier. Ugh.

 6. J schreef:

  nu was je eens om de hoek,
  ben ik gewoon ziek!
  verdorie.

  Ik houd moed.
  Eens ga ik u meemaken ;)
  J

 7. Joost Brummelkamp schreef:

  Ik had zul­len komen, ik weet het. En had je graag zien per­for­me­ren, maar het ging niet. Ooit eens, wel­licht de Cabareteske?

 8. Yuri schreef:

  @ J: Ik denk het ook. Eens gaat u mij mee­ma­ken. Beterschap!

  @ Joost: Schrijf in uw agen­da: zon­dag 13 april – voor­ron­de Caba­re­tes­ke – met o.a.o. (onder ande­re ondergetekende)

 9. Joost Brummelkamp schreef:

  13 april is bij­kans de meest per­fec­te datum die u had kun­nen kie­zen van alle week­ends in de komen­de maan­den. Dus ik noteer die nú (dat is niet waar, nú schrijf ik het woord­je nú in dit com­men­taar­vak­je, maar wel heel snel na het afron­den van dit schrijf­sel) in mijn agen­da. En dan zou het er zomaar “van kun­nen komen”.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.