I am not dead, I am sleeping

Ik ont­dek­te vori­ge week dat ik te veel droom en te wei­nig plan­nen maak. Ik pro­beer dat pro­ces om te keren. Tot zover de Bond-Zonder-Naam-spreuk van de week. U mag gauw vanal­les van mij ver­wach­ten. Vanal­les is onder ande­re een ver­slag van dat getet­ter hier een tijd gele­den, een ver­slag van caba­re­tes­ke ondin­gen en wat dat met mijn ego doet en ook wat mijn ego daar dan ver­der mee gaat doen, een hele hoop lief­des­brie­ven en een plan – nee, geen droom – om daar een uit­ge­ver mee las­tig te val­len. En ik ga rea­ge­ren op al jul­lie reac­ties die tot op heden stil­zwij­gend op een ant­woord wacht­ten. En ik ga veel meer schrij­ven. Dat is ook een plan. Voeg daar een k aan toe, en je hebt een plank en dat heeft er ver­der hele­gans niks mee te maken. Maar een plank mag ook al eens gezegd wor­den. Plank. Zo.

Voor­lo­pig moet u het doen met het vol­gen­de. Van­avond – ja, van­avond al, ik weet het – is er een Groote Diver­si­teits­show in Alma 2 in Leu­ven. Die show is een onder­deel van de Week van de diver­si­teit van de Leu­ven­se Stu­den­ten­raad. Van­avond gebeurt er vanal­les, en vanal­les is onder ande­re iets met muziek, iets met kort­film, iets met iets dat ik niet meer weet, en ook iets om te lachen. Dat laat­ste komt ook door mij. Of nee, dat kwam door mij. Want als u door­klikt naar het pro­gram­ma, dan ziet u daar ergens Maan­zand staan. Maar Maan­zand kan niet, want Maan­zand is ziek. Dat is niet echt hele­maal waar, maar neemt u dat nu gewoon even van me aan. En ook dat Maan­zand een afge­vaar­dig­de stuurt in de per­soon van Nico­laas Brey­ten­bach, een Zuid-Afrikaans antro­po­loog. Meneer Brey­ten­bach zal het van­avond heb­ben over de Zuid-Afrikaanse Scheld­ka­bou­ter. En daar heeft onder­ge­te­ken­de niks, maar dan ook hele­maal niks mee te maken. Of mis­schien een klein beet­je, maar ver­tel het voor­al niet verder.

En kom gewoon kij­ken als u in de buurt bent.
Het is leer­rijk en edu­ca­tief ver­ant­woord, namelijk.

2 Responses

  1. Joost Brummelkamp schreef:

    Ik ben een­vou­dig tevre­den. Sim­pel­weg dat er weer iets nieuws staat, net nu ik beslo­ten had om een reac­tie te gaan plaat­sen met de strek­king dat er hier nóóit meer iets nieuws zou komen, dat dat nu helaas wel dui­de­lijk was, som­pel­weg dat is al heel mooi. Som­pel­weg is natuur­lijk een typo, ook wel tik­fout, maar ik vind het een mooi woord. Dus ik laat het zo staan. Plank. Som­pel­weg. Prach­tig, niet?

  2. Carmen schreef:

    Hoe­ra hoe­ra, tekst!

    Nu ben ik net hele­maal inge­bur­gerd aan het gera­ken in het lite­rai­re deel van Ant­wer­pen, beslist de trees zijn­de mezelf vol­gend jaar in Leu­ven te gaan stu­de­ren. Help! Heeft Leu­ven toe­val­lig ook niets in de aard van Stich­ting Zon­dag waar ik wor­tel kan schie­ten voor poë­zie en ander tek­stu­eel geleuter?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.