Het bericht met de 1000 reacties

Okee?

1.000 Responses

 1. Yuri schreef:

  En dit is de afge­be­ten spits.

 2. Zezunja schreef:

  You bloody atten­ti­on whore…
  Voor­uit dan maar.

 3. niets.dan.vuur schreef:

  Ik rang­schik mijn dvd’s op kleur, mijn boe­ken op gen­re en mijn cd’s hele­maal niet.

 4. maarten schreef:

  Is goed hoor. Moe­ten ze ook lang zijn? Of inhoud heb­ben? Of iets bete­ke­nen? Of mag het slechts tekst zijn zon­der dat er een bood­schap in ver­we­ven is?

 5. esther schreef:

  Ik stem op Yuri.

 6. Yuri schreef:

  @ Zezun­ja: Will you be my bloody atten­ti­on pimp?

  @ Niets.dan.vuur: En uw cassetjes?

  @ Maar­ten: Alles is toe­ge­staan. Behal­ve recep­ten met cham­pig­nons erin, want die lust ik niet.

  @ Gon­dolf: Zeg ook eens iets, onbe­trouw­ba­re smiecht.

 7. Yuri schreef:

  @ Esther: Woohoow. I have a dream.

 8. maarten schreef:

  wat is de bedoe­ling in gods­naam? de essen­tie? de eindstreep?

 9. Yuri schreef:

  De eind­streep is inder­daad de bedoe­ling. Net zoals lief­heb­ben, veel kof­fie drin­ken en stil­zwij­gend akkoord gaan met gedich­ten die niet rij­men ook de bedoe­ling is.

 10. Zezunja schreef:

  @ vuur: U lijkt op ons. Hier ook kle­ren op kleur en boe­ken op gen­re (én alfa­bet), alleen heb­ben wij de cd’s even­eens keu­rig in het gelid.

  @ maar­ten: De eind­streep ligt bij je laat­ste voetstap.

 11. Lies schreef:

  Allee dan. Ik voel me hele­maal ont­lurkt nu. Of had ik al ooit iets gezegd? Dacht het niet…

 12. Max R schreef:

  Oh, jot­tem! Een 100-reacties-stokje-meme-dinges, gewel­dig. Whe­re do I sign up?

 13. Yuri schreef:

  @ Lies: Allee dan. Pri­ma zo. Denk ik niet. Welkom!

  @ Max R: Dat is bij deze gebeurd.

 14. Het Schoonste zusje schreef:

  Ons var­ken heeft een groot rood hart op een hou­ten stok­je in zijn geld­gleuf steken.

 15. Het Schoonste zusje schreef:

  Het gaat toch niet om de inhoud? Wel?

 16. Het Schoonste zusje schreef:

  Ik vraag me trou­wens ook wel af hoe­veel van de Pfaff­fans hier­aan mee gaan doen.
  (Et voi­la, met deze uit­spraak zwer­men ze dra als bij­en op stroop om Yuri’s hoofd!)

 17. Yuri schreef:

  En ons var­ken heeft stroop om zijn gleuf en daar komen vlie­gen op af die naar de Pfaffs kij­ken. En nee, het gaat niet om de inhoud. Het gaat om de uithoud.

 18. eF-eM schreef:

  hè geluk­kig. was al bang voor.…. iets zinvols

 19. Yuri schreef:

  Nee hoor. Voor iets zin­vols moet u – bij­voor­beeld! – hier zijn.

 20. Ruben schreef:

  Via mijn RSS rea­der in Goog­le krijg ik altijd een zeer inte­res­san­te tekst te zien.

  Lang leve !

  Wel­kom bezoe­ker! Uw zoek­tocht naar bracht u naar deze uit­hoek van het inter­net. Hope­lijk vindt u wat u zoekt in het bericht hier­on­der. Zo niet, dan hel­pen deze ver­wan­te berich­ten u mis­schien een stap­je verder:
  Niks gevon­den. Helaas. Mis­schien het bericht hieronder…
  U kan ook ver­der zoe­ken op de zoek­pa­gi­na of rond­strui­nen in de archieven.
  Nog honger?
  Nu u hier toch bent, waar­om geen abon­ne­ment nemen op mijn RSS feed?
  Ver­de­re info over deze web­si­te vindt u hier.
  Een mail­tje stu­ren kan via deze link.
  Inschrij­ven op de waan­zin­ni­ge Maan­zand Nieuws­brief kan hier.
  Maar ver­der is dat alle­maal niet zo belangrijk.

 21. Yuri schreef:

  Ver­hip! Dat mag hele­maal niet!
  Dank voor het sig­na­le­ment, Ruben. Ik ga er eens naar kijken.

 22. eF-eM schreef:

  @Yuri: maar daar kun­nen wij nu echt niet aan begin­nen, dat door­klik­ken (in dit geval wordt het doordrukken).

 23. Rose schreef:

  Tra­la­la.

 24. Joost Brummelkamp schreef:

  Natuur­lijk, heer­lijk lijkt me dat. Ik ga zo de eer­ste 24 lezen, en dan ver­der rea­ge­ren, maar hier begin ik vast. Ook goed voor de hit­lijs­ten, natuurlijk…

 25. Joost Brummelkamp schreef:

  Ver­hip, met, pak­weg, een uur­tje werk, en alles voor het goe­de doel, moet het moge­lijk zijn om zo plaats twee te berei­ken in de charts. Mits men boven mij niet al te fana­tiek mee­re­a­geert, natuurlijk.
  Maar is het het waard, is dan natuur­lijk de vraag? Een uur lang zin­lo­ze reac­ties spam­men – ook wel een treu­ri­ge bezig­heid. En ik zie nu al dat ik het dan anders moet gaan aan­pak­ken. Dit had­den zo al drie à 14 reac­ties kun­nen zijn, in plaats van 1.
  Oefe­nen dus.

 26. Joost Brummelkamp schreef:

  Wel lek­ker hoor, om hier gewoon een beet­je in mezelf te gaan zit­ten klet­sen. Nog steeds alles uit altru­ïs­ti­sche motie­ven, want Yuri’s dui­zend zijn een doel om aan bij te dra­gen (is een doel?).
  Je hebt dan niet eens zelf meer een weblog nodig, eigen­lijk. Zo deed ik het vroe­ger ook altijd. Voor ik een weblog had waar ik nooit meer iets op schrijf, zeg maar.

 27. Joost Brummelkamp schreef:

  Nog steeds wordt ik af en toe als blog-commentator omschre­ven, zie bij­voor­beeld hier: http://richardosinga.com/blog/2008Jan11_1

  Weet u dat ook weer.

 28. Joost Brummelkamp schreef:

  Ik begin er hele­maal in te komen.

 29. Joost Brummelkamp schreef:

  En ik schiet echt omhoog in die hit­pa­ra­de, wat een feest.

 30. Joost Brummelkamp schreef:

  Straks meer, hoor, ik moet eerst nog even wat zin­nigs doen, voor ik me seri­eus bezig kan gaan hou­den hiermee.

 31. pr'muts schreef:

  en die van uzel­ve tel­len toch zeker niet mee?

 32. Agnes schreef:

  Met ori­gi­na­li­teit ver­krijg je altijd een bete­re reactie!
  En meer, dat ook.

 33. Joost Brummelkamp schreef:

  Zo,eens even tus­sen­door. Ben nog niet klaar hoor, maar ik om zo weer terug, denk ik. Ik hou jul­lie op de hoogte!

 34. Yuri schreef:

  Lek­ker bezig, Joost. Kop­je koffie?

 35. Joost Brummelkamp schreef:

  Nou, dat sla ik niet af!

 36. eF-eM schreef:

  met slag­room, lek­ke­re koek­jes, een klein glaas­je met een godendrank…
  zeker …
  doet u maar.

 37. eF-eM schreef:

  en dan nog een capt­cha ook,
  Yuri…
  houdt je in!

 38. Yuri schreef:

  Een capt­cha? Dat kan alleen maar bete­ke­nen dat je zo snel rea­geert dat je eruit gaat zien als een spam­merd. Maar dat kan ik in dit geval alleen maar toejuichen.
  Any­way. Melk? Sui­ker? Er zijn ook frangipanekes.

 39. eF-eM schreef:

  een tegen­be­zoek wel­licht? ik heb iet kleu­rigs in gedach­te: http://dailym.net/in-map/2008/03/02/de-week-van-de-dag-van-de-vrouw‑1/

 40. eF-eM schreef:

  wel pret­tig zou zijn als de capt­cha me weer regel­recht zou terug­voe­ren naar de plaats-des-oordeels!
  hoe­ver zijn we inmiddels?

 41. eF-eM schreef:

  paniek slaat hele­maal toe Yuri:

  Sor­ry, but your com­ment has been flag­ged by the spam fil­ter run­ning on this blog: this might be an error, in which case all apo­lo­gies. Your com­ment will be pre­sen­ted to the blog admin who will be able to res­to­re it immediately.
  You may want to con­tact the blog admin via e‑mail to noti­fy him.

 42. Joost Brummelkamp schreef:

  Geklop­te melk voor mij graag, anders lie­ver zwart. Geen sui­ker, het idee alleen al. Maar erbij, dat mag zeker zoet zijn. Fran­gi­pa­ne­ke, lekker.
  ’t Wordt echt gezel­lig, hier…

 43. Joost Brummelkamp schreef:

  (pom­pom­pom­pom)

 44. Joost Brummelkamp schreef:

  In die cappuccino’s die ze in zak­jes ver­ko­pen, daar doen ze van­zelf al sui­ker in. En dat hoort niet, dat is vies! En je kunt dan niet meer kie­zen of je het wilt of niet, want het zit er met koffie- en melk­poe­der bij in, alles bij elkaar. In Frank­rijk nog veel erger dan in Neder­land ove­ri­gens, geen idee hoe jul­lie Vla­min­gen dat doen – ik ver­moed dat jul­lie de Fran­se lijn vol­gen, maar houd me ten goe­de, zelfs ik kan me vergissen.

 45. Joost Brummelkamp schreef:

  Zo, aan de slag dan maar.

 46. Joost Brummelkamp schreef:

  Om te begin­nen: ik had beloofd dat ik de ande­re reac­ties eens zou lezen, en daar op rea­ge­ren, maar ik geloof niet dat er veel rea­geer­baars bij is. Dus dat laat ik maar ach­ter­we­ge. Ik hoop dat u mij begrijpt. En wilt excu­se­ren, ook.

 47. Joost Brummelkamp schreef:

  Ver­der is dit een uit­ge­le­zen kans om eens wat te filo­so­fe­ren over het blog-reageren. Een aan­tal jaar gele­den deed ik dat, zoals gezegd, met gro­te regel­maat en pas­sie. Intus­sen heb ik ande­re din­gen aan mijn hoofd, en is de pas­sie sowie­so tanen­de, maar ik blijf het een inte­res­sant feno­meen vinden.

 48. Yuri schreef:

  Ik vul even de fran­gi­pa­ne­kes bij. En ik haal een cognacske.
  Ah! Daar gaat de bel!

 49. Joost Brummelkamp schreef:

  Af en toe spijt het me oprecht dat weblogs en/of com­ment­aar­dozen van weblogs gewoon ver­dwe­nen zijn. Ik zou het leuk vin­den om nog eens terug te lezen wat er bij Richard Osin­ga, vroe­ger op http://www.maarhoewashet.nl of bij (hier wil­de ik een der­de weblog aan de opsom­ming toe­voe­gen, maar de twee die ik in gedach­ten had blij­ken inmid­dels weer vol­le­dig lees­baar te zijn, inclu­sief com­men­taar – o wacht, ik weet er nog een) het friet.web-log.nl aan com­men­ta­ren is ach­ter­ge­la­ten in de loop der jaren.

 50. Joost Brummelkamp schreef:

  Kan niet meer. Richard belooft al meer dan een jaar, mis­schien wel ander­half of twee, dat zijn blog tech­nisch her­steld zal wor­den, wat geen pro­bleem zou moe­ten zijn voor iemand die zo veel excel­len­te pro­gram­meurs tot zijn beschik­king heeft, en daar­naast ook lees­boe­ken schrijft, wat er niet echt mee te maken heeft, maar wel aan­geeft dat hij zelf­stan­dig lezen en schrij­ven kan en dus ook tot rede­lijk naden­ken in staat lijkt, maar al wat er gebeurt in hui­ze Osin­ga – geen nieu­we commentaren.

 51. Joost Brummelkamp schreef:

  Waar die van Richard wel nog ergens digi­taal opge­sla­gen zou­den moe­ten zijn, als ik het goed begre­pen heb, is het met de com­men­ta­ren op maar­hoe­was­het ern­sti­ger gesteld. Gewoon kwijt, ergens in de gro­te cyber­brij ver­lo­ren gegaan. Wat jam­mer is, want zoals ik eens ín die com­men­ta­ren aan­gaf, waar ik nu niet meer naar kan lin­ken omdat ze kwijt zijn, was het daar dat ik op het zoge­naam­de “inter­net” meer dan eens een wel­ge­meen­de, soms klin­ken­de lach niet kon en wil­de onder­druk­ken. Nou ja, het was gewoon grap­pig om te lezen, dat bedoel ik eigen­lijk, in ieder geval voor de lief­heb­ber van het genre.

 52. Joost Brummelkamp schreef:

  Het friet­log is gewoon ver­dwe­nen. Geen ramp, maar er stond een recen­sie op van een rea­ding die ik de oprich­ter van het friet­log eens gaf, gepaard aan een recen­sie van de friet­tent waar we na afloop nog wat gin­gen eten, in het kader van de meet & friet & read die we had­den bedacht. Kwijt, ook de reac­ties – jammer.

 53. Joost Brummelkamp schreef:

  O, ik zie dat ik tus­sen­door toch nog een reac­tie heb op een eer­de­re reac­tie: niet de, maar het afge­be­ten spits, heb ik altijd geleerd. Maar mis­schien is dat mijn mie­ren­zif­te­ri­ge opvoe­ding, taal­ge­wij­ze, die me hier par­ten speelt. Net zoals ik Zezun­ja laatst eens meen­de te moe­ten cor­ri­ge­ren op het gebruik van pas­sen – je past kle­ren om te kij­ken of ze de juis­te maat heb­ben, en als ze die juis­te maat heb­ben, pas­sen ze je. Maar ze vond het onzin, zie http://www.zezunja.nl/zotisch/mijn-afscheid-van-maatje-36, en dan de reac­ties, want daar gaat het van­avond over.

 54. Joost Brummelkamp schreef:

  Ove­ri­gens kwam ik bij mijn zoek­tocht naar pas­sen en joost op zezunja.nl dit bedank­je tegen: http://www.zezunja.nl/zotisch/allegaartje-11#comment-9272
  Had ik die toch bij­na gemist. Over de schoon­heid van blog­com­men­ta­ren gesproken…

 55. Joost Brummelkamp schreef:

  Hoe­wel ande­ren, ook op dat moment, zeker ook voor die titel in aan­mer­king kwa­men, heeft Eli­a­ne (www.duvekot.ca/eliane) mij ooit eens “Holland’s most noto­rious blog com­men­ter” genoemd. Dat vond ik erg mooi. Ze deed dat hier: http://www.duvekot.ca/eliane/archives/001089.html, en omdat het rea­geur­schap nu even het onder­werp van gesprek is, klik voor­al ook door naar de gem waar Eli­a­ne het over heeft. Weder­om, voor lief­heb­bers van het gen­re, maar ik moet er nog steeds om lachen.
  En ver­geet niet de teke­ning van mijn doch­ter te bewon­de­ren, natuurlijk!!!

 56. eF-eM schreef:

  ga het maar weer eens proberen.
  een s.pammer op zon­dag­avond heeft ook wel iets.
  stel je voor zeg:
  hoe is uw naam?
  S.
  S van wat?
  van Siemon
  en verder?
  Pam­mer bij achternaam.
  een frangipannetje?
  nee, dank u.

 57. Joost Brummelkamp schreef:

  Goed. Ik houd het hier voor nu maar bij. Hon­derd is toch wat hoog gegre­pen, en zoals ik al zei: het heeft ook iets treu­rigs, als het te lang gaat duren. Maar tot nu heb ik me goed ver­maakt, al ben ik hoogst­waar­schijn­lijk de eni­ge. Niet erg, niet erg.
  Ik zal later weer eens wat bij­dra­gen, want aan de 1000 zijn we nog lang niet.

 58. maarten schreef:

  Goe­de­mor­gen! Zal ik het café weer openen?

 59. Lies schreef:

  Goei­e­m­or­gen! De dag begin­nen met een hoop zever, wat wil een mens nog meer?

 60. Uw Moeder schreef:

  Is het nog ver, gro­te smurf?

 61. Grote Smurf schreef:

  Heel ver, moe­der, heel ver.

 62. Yuri schreef:

  @ Maar­ten: Goe­de­mor­gen! Voor mij een dag­scho­tel, graag.

  @ Lies: Groot gelijk heeft u. Bla­bla­bla flap­grog­gel magronk.

  @ Uw Moe­der & Gro­te Smurf: Maar schoon dat het is in gind­se verte!

 63. eF-eM schreef:

  eerst moc­ca­taart en dan pra­ten we verder

 64. eF-eM schreef:

  ach nee, sor­ry. ik zie toch meer brood in cake.

 65. tomasz schreef:

  Gaat De Terug­keer bin­nen­kort terugkeren?

 66. tomasz schreef:

  ik ben ove­ri­gens niet zo te vin­den voor uit­ge­brei­de tus­sen­door­tjes. ik hou mijn hon­ger vaak op de been tot er zich een war­me maal­tijd aan­dient. op die momen­ten ben ik een ide­a­le zoon, want dan heb ik, zoals moe­ders dat zeg­gen, ‘een gezon­de hon­ger’ en vraag ik steeds één of ‑indien mogelijk- twee keer een extra por­tie van al het lekkers.

 67. tomasz schreef:

  zon­der daar­om naar cor­pu­len­tie te nei­gen, gezien ik de tus­sen­door­tjes aan mij voor­bij laat gaan, ziet u? dat is best han­dig, want fiet­sen en lopen en voet­bal­len gaat beter zon­der buik­je. maar het één leidt natuur­lijk ook weer tot het ander. de oor­za­ke­lij­ke ver­ban­den zijn nog­al moei­lijk na te gaan.
  maar kom, feit blijft: ik wil door­gaans lie­ver met u iets gaan eten, dan drin­ken. dat bedoel ik.

 68. eF-eM schreef:

  vet­te sju om half één Tomasz, hmmmm

 69. eF-eM schreef:

  het wordt wat één­zij­dig sepa­raat rea­ge­ren als je steeds bui­ten de deur wordt gezet Yuri. dat is geen aan­ge­naam ker­sen eten.

 70. tomasz schreef:

  De Terug­keer dus. Bent u dan, con­form de uit­druk­king, alles, aan­ge­zien u terug komt?

 71. tomasz schreef:

  vet­te sju?

 72. Yuri schreef:

  Bes­te Tomasz, Dete­rug­keer keert ooit terug. Maar nie­mand weet wanneer.

 73. Yuri schreef:

  Geach­te eF-eM, ik snap het ook alle­maal niet zo goed. Ik doe mijn best uw voor­keurs­be­han­de­ling weer in het leven te roe­pen. Mag ik u vra­gen te blij­ven vol­har­den? Op een dag zal mijn spam­ka­bou­ter de bood­schap begre­pen heb­ben. *Slaat zweep­je in de lucht*

 74. Yuri schreef:

  Vet­te Sju, is dat niet de neef van Vet­ti­ge Swa?

 75. Zezunja schreef:

  En dan zeg­gen ze dat vrou­wen meer­de­re din­gen tege­lijk kun­nen, maar deze tig ver­haal­lij­nen ben ik allang kwijt.

 76. eF-eM schreef:

  @tomasz: iets uit de vori­ge eeuw, maar dan in het mid­den onge­veer en uit het noorden.
  @yuri: de vol­hou­der ver­liest zijn tanden

 77. eF-eM schreef:

  @Zezunja: wp is een multi-consumenten-omgeving met heer­lijk­he­den en een teller.
  sor­ry, dat ga ik niet uit­leg­gen. de Swa gooit mij er tel­kens uit.

 78. tomasz schreef:

  Velen slaan de bal mis in het gebruik van de ter­men neef en kozijn.
  Een neef is de zoon van uw broer of zus.
  Een kozijn daar­en­te­gen is de zoon van uw tan­te en/of nonkel.

  Ik cate­go­ri­seer dit onder­scheid bij ande­re veel­voor­ko­men­de taal­fou­ten zoals luk­ken en sla­gen, sla­gen en slaan en ‑uiteraard- heten en noemen.

 79. tomasz schreef:

  Ik erger me ook aan het steeds vaker voor­ko­mend nege­ren van de struc­tuur van de bij­zin, voor­na­me­lijk in de mon­de­lin­ge communicatie.
  Een voor­beeld: “Ik heb gis­te­ren de bus gemist omdat er stond een bloem­pot in het bus­hok­je.” moet zijn: “Ik heb gis­te­ren de bus gemist omdat er een bloem­pot in het bus­hok­je stond.” of, om het sim­pel te hou­den: “Ik heb gis­te­ren de bus gemust. De reden was een bloem­pot in het bushokje.”

 80. tomasz schreef:

  een bus mussen.

 81. tomasz schreef:

  zó grap­pig. echt wel.

  een bus mus­sen. Hilàrisch!

 82. eF-eM schreef:

  een bloem­pot bussen?

 83. eF-eM schreef:

  zou een ande­re brow­sers helpen?

 84. eF-eM schreef:

  ja, het werkt! das mooi.
  nu nog even over Jan Mul­der die Wim Dani­ëls kapit­telt. dat ging over taal en de volg­or­de voor­al, tomasz. je zult dus met de kip­pen naar bed moe­ten gaan, of je wilt of niet.

 85. tomasz schreef:

  Gaat u voor­al ver­der, eF-eM, over Jan en Wim. Ik heb hen elkaar nooit weten kapittelen.

  Mag ik er boven­dien op wij­zen dat ik niet met een kip te bed ga, maar met een intel­li­gen­te vrouw, die ik dus wel dege­lijk zeer graag zie?

 86. Max R schreef:

  Niet dat ik hier even doem­den­ker wil gaan zit­ten spe­len, maar we zijn er natuur­lijk nog lang niet, met die dui­zend reac­ties. 86 Is een mooi aan­tal (87 nu), maar 1000 is het nog lang niet. Nog lang niet.

  Of moet ik niet alles zo let­ter­lijk nemen?

 87. eF-eM schreef:

  een hele gerust­stel­ling tomasz, hoe­wel je voor­keur wat mij betreft niet aan een sek­se gekop­peld behoeft te wor­den. maar goed… intel­li­gen­tie is een schaars goed, dat geef ik toe.
  kan zij ook lek­ker koken, bijvoorbeeld?

 88. eF-eM schreef:

  tel­len is altijd een las­ti­ge zaak Max R. zelf doe ik daar wei­nig mee, ik gok maar wat. fin­gerspiet­zen­ge­full (dit is zeker fout gespeld tomasz!) heeft me ver gebracht en tevens ook weer heel dichtbij.

 89. tomasz schreef:

  Zij kan koken, jawel. Gis­te­ren nog een appel­taart. (Ik heb mogen mixen en de eie­ren klutsen!)
  Ik sta wel­is­waar fre­quen­ter aan het for­nuis, maar mijn kook­kun­sten zijn bene­den alle peil. (Zo ont­dek­te ik laatst bij het opdie­nen van een Luik­se sla dat je bonen dient te koken voor­al­eer ze op te eten. Anders zijn ze hard. Dat weet ik nu dus ook. Toch slaag ik er, ondanks zul­ke pijn­lij­ke erva­rin­gen, in om een door­gaans lek­ker pot­je te berei­den. Soms zelfs met de gepas­te thee­licht­jes en roos op tafel.)
  Haar kook­kun­sten daar­en­te­gen zijn heer­lijk, zeld­zaam maar heerlijk.

 90. tomasz schreef:

  Kind-a-Captcha

  Plea­se type the code below in the input field and click on Sub­mit (charac­ters can only be let­ters from A to F and digits from 0 to 9).

  Is dat nor­maal, Yuri?

  @eF-eM: ik heb er geen flauw gedacht van. Maar mijn zonet aan­ge­haal­de vrien­din stu­deert Duits; ik zal het haar met­ter­tijd eens vagen.

 91. Yuri schreef:

  Dit is ook zee­k­er faut gespeldt.
  Ik ga aan het mid­dag­maal begin­nen. Iemand een aperitiefje?

 92. Yuri schreef:

  God­dam­mit vui­le ver­waan­de capt­cha. Pro­beert u het als­tu­blieft niet per­soon­lijk op te vat­ten, bes­te rea­geurs. Mijn capt­cha ziet eruit als een ont­snap­te gevan­ge­ne, maar hij heeft een peper­koe­ken hartje.

 93. eF-eM schreef:

  een zeer intel­li­gen­te vrouw maakt een god­de­lij­ke pas­ta voor de lunch.
  daar gaat een klein glaas­je wit­te wijn bij uit Argen­ti­na die de naam draagt van een zwart schaap.
  bon appeti

 94. Max R schreef:

  Fin­ger­spriet­zen­ge­fühl, da’s vol­gens mij dat je erach­ter komt dat je over je ten­gels zit te wate­ren. Per abuis dan wel expres – som­mi­ge men­sen doen dat voor hun ple­zier, ja.

  Mocht Tomasz er nog niet aan toe zijn geko­men: Fin­ger­spit­zen­ge­fühl. Denk ik. Maar dat don­dert niet.

 95. eF-eM schreef:

  excuus: Oveja Negra komt niet uit Argen­ti­an maar uit Chile.

 96. eF-eM schreef:

  los van al mijn schrijf­fou­ten wordt het nu toch de hoog­ste tijd voor de lunch…
  en Max R ge moet ook blij­ven staan ;)

 97. Yuri schreef:

  We zit­ten bij­na aan 100. Dat is een tien­de van de af te leg­gen afstand. Wie hem pakt, krijgt een pluim in zijn/haar kont.

 98. eF-eM schreef:

  daar begin ik niet aan, eerst de lunch

 99. tomasz schreef:

  Ik wil geen pluim in mijn gat.
  Auw-auw.

 100. Yuri schreef:

  Okee dan. Maar wel een beet­je con­fet­ti, toch?

 101. eF-eM schreef:

  heeft iemand nog een suggestie
  voor een leuk kadootje voor drie mei­den van elf jaar?

  toe zeg,
  het zijn mijn kleindochters.

 102. esther schreef:

  Nah, je zit al op 1/10e, dat gaat lekker.

 103. Joost Brummelkamp schreef:

  Zo, ben ik weer. Ik hoop dat ik niet te laat ben voor de lunch? Heb een beet­je mee­ge­ge­ten met de kin­de­ren, maar aan echt vol­uit het mid­dag­maal genie­ten kom je toch niet toe, in dat uur dat er voor staat voor ze alle vier (twee van mij, twee van de buren) weer in de klas moe­ten zijn. Dus als ik nog aan kan schui­ven? Heel graag. Wat ser­veert u, mijn­heer Maanzand?

 104. Yuri schreef:

  De pot schaft stoemp met spi­na­zie. En een brood­je cho­co­crunch toe.

 105. Joost Brummelkamp schreef:

  @ esther: ik vrees dat de eer­ste 100 mak­ke­lij­ker blij­ken te zijn dan bij­voor­beeld de zes­de of de acht­ste. Die laat­ste paar reac­ties, tegen de tijd dat we bij­na bij de dui­zend zijn, dat zal wel weer gaan. Dan gaat het rond­zoe­men op het gro­te inter­net: “Weet je dat Yuri bij­na zo ver is?”. Een aan­tal pre­ma­tu­re feli­ci­ta­ties, en voor je het weet ben je er.

  Waar ik me zor­gen over maak (zon­de he, zo’n wit­re­gel lijkt toch een ide­a­le moge­lijk­heid om hier twee reac­ties van te maken. Zon­der meer een gemis­te kans) is wat er daar­na gaat gebeu­ren. Valt het dan stil? Wordt er nog bediend na reac­tie 1000 en 1001? Gaan we dan door naar de 2000? Of wordt het moei­zaam door­ploe­te­ren voor de vas­te gas­ten van Yuri’s 1000, die dan zon­der de vei­lig­heid en vas­tig­heid van het streef­ge­tal ver­der moeten?
  Kijk, daar wordt naar mijn mening te wei­nig bij stil gestaan, voor aan­vang van een pro­ject als dit.

 106. Joost Brummelkamp schreef:

  Stoemp. Is dat stamp­pot? Of moet ik daar Zezunja’s UFF’s op naslaan? Maar ik eet graag mee, heb alle ver­trou­wen in de kook­kun­sten in hui­ze Y/Z. Koken is immers ook kunst.

 107. eF-eM schreef:

  het kan ook aan­ge­naam zijn Joost, als kun­ste­naars ook behoor­lijk zou­den kun­nen koken.

 108. Lies schreef:

  O jam­mer ik heb net gege­ten. Boo­kes met pre­paré. Maar ik stoor toch niet als ik gewoon nog even kom mee­klet­sen, he?

 109. Yuri schreef:

  Mee­klet­sen mag!
  En stoemp is inder­daad stamp­pot. Ik maak die van mij met spi­na­zie en spekblokjes.

 110. Uw Moeder schreef:

  Gro­te smurf? Is het nog ver?

 111. Lies schreef:

  Mmm stoemp. Met spek­jes. En chi­po­la­ta. En mos­terd… Kwijl! Zou ik ook nog eens moe­ten maken, dat is weer lang gele­den. Bij mij staat er van­avond spi­na­zie­la­sag­ne op het menu.
  (http://www.dewassendemaan.be/ – Groen­te­wij­zer – Spi­na­zie – Lasag­ne met spinazie)
  Heer­lijk recept­je is dat!

 112. Yuri schreef:

  Mos­terd. Rhaaaa. Veeeeeeel Mos­terd. De Dijon, als het even kan.

 113. ilse schreef:

  Zijn er cadeau­tjes voor­zien voor bepaal­de com­men­ta­ren. Zo de 150ste, de 400ste? Het is maar dat cadeau­tjes een vre­se­lij­ke sti­mu­lans zijn voor mij om din­gen te doen.

 114. Lies schreef:

  Tss. Ilse, meis­ke, nog voor ik had gezien dat jij het was, dacht ik al ‘hee, die schrijft gelijk i.” Allee, en wàt je zei was ook nog­al typisch jij. Hoi, trou­wens. Leuk je hier tegen te komen.

 115. Yuri schreef:

  Maak het gezel­lig dames. Ik zal alvast een muziek­je opzet­ten. En de 150e reac­tie krijgt een gedicht­je. Kan dat voor­lo­pig tel­len qua cadeautjes?

 116. ilse schreef:

  118 zit­ten we nu zeker.

  Dag lies, trou­wens. Lang gele­den zeg. Alles goed?

 117. Lies schreef:

  Ja ze. Druk bezig met vanal­les en nog wat, he. Hoe is het nog met jou? Heb gele­zen dat H. zijn try­out zo goe was… Ik ben benieuwd. Heeft hij er al een datum op geplakt wan­neer zijn vol­le­di­ge show zal klaar zijn?
  En hoe is het nog met jou? Nog jeuk? :-)

 118. Lies schreef:

  O en nu ik er toch over bezig ben, Yuri, kom je nog eens in de buurt van Gent? Ik zou je eigen­lijk ook eens wil­len bezig zien… Heb aan de foto in je post­je over ‘come­dy’ gezien dat je ooit wel eens in ‘Den Bal’ hebt gestaan, maar dat heb ik gemist. (Zoals ik de laat­ste jaren eigen­lijk alles wel mis in den Bal, maar dat is ooit wel anders geweest).

 119. Lies schreef:

  O en i., pro­fi­ci­at met jul­lie huis. Jaha, zolang is het wel gele­den dat ik je gezien heb. Iii­eeel lank!

 120. Zezunja schreef:

  Jawel! Dat gaat de goe­de kant op, een ont­moe­tings­plek voor ver­re vrien­den. Een gat in de markt en zeker goed voor 1000 reac­ties, me dunkt.

 121. Lies schreef:

  Joaa, màk­ke­lijk. Eens we met z’n allen begin­nen te zeve­ren en te klet­sen, en elkaar een beet­je leren ken­nen, zit­ten we zó aan die duizend.

  Grap­pig, trou­wens. Ik kom uit de comedy-en-cabaretwereld, maar ik ben op maan­zand terecht geko­men via jou, Zezun­ja. Was eerst al weken aan jou en Niet­Lief ver­slaafd geraakt. Dat was een heu­se ver­sla­ving trou­wens: ik heb niet veel werk meer ver­zet voor ik de hele archie­ven van Niet­Lief had door­ge­pluisd. Was ik blij dat jul­lie nog maar een jaar bezig zijn, en niet langer…

 122. Yuri schreef:

  Ik zal eens lief aan Meneer Mooi­mooi vra­gen of ik weer een keer­tje naar Gent mag.
  Wat heb jij dan met come­dy, Lies?

 123. Yuri schreef:

  En nie­mand die mijn eer­ste tus­sen­tijd­se opdracht gezien heeft. Grmbl.

 124. Lies schreef:

  Was aan­we­zig bij het pril­le begin van de Luna­tic Come­dy Club. Heb een jaar of vijf bij de Luna­tics gespeeld. Heb zelfs een jaar­tje in het bestuur van de Club geze­ten. En was dus natuur­lijk trouw elke dins­dag­avond aan­we­zig in den Bal Infer­nal, als mede­wer­ker, als impro­vi­sa­tor of als sup­por­ter. En ik heb heeeel veel komie­ken hun eer­ste stap­jes op het podi­um zien zetten.
  En dan ben ik gestopt, nu toch al een jaar of vijf (aar­gh, is dat al zo lang, ik had niet mogen tel­len) gele­den. Ik had een beet­je een over­do­sis come­dy gehad, en nog altijd ga ik nau­we­lijks naar optre­dens, en in Den Bal kom ik al hele­maal niet (veel te veel volk, veel te warm). Maar een goed stuk­je caba­ret kan ik zeker appre­ci­ë­ren. Meer eigen­lijk dan de snel­le grap­pen van de gemid­del­de stan­dup­per. Dus als je eens in de buurt speelt, kom ik zeker kijken.

 125. ilse schreef:

  En dan weten jul­lie met­een hoe ik Lies ken. Over dat ik het toch een beet­je raar vond hoe ze op onze eer­ste ont­moe­ting haar boe­zem liet zien, omdat ik de hare dien­de te ver­ge­lij­ken met die van een ande­re blog­s­ter, daar­over zwijg ik in alle talen, dat spreekt.

  Maar ge ziet: de come­dy, het is ooit een razend klei­ne wereld geweest in de Vlaan­ders. Voor­dat al die nieuw­kes erbij kwamen.

  Trou­wens, Lies. Moet eens raden wie er voor­zich­tig weer aan het try-outen geslaan is, in het diep­ste geheim.

 126. Lies schreef:

  Oe oe oe.
  Wie?
  H. alvast niet, want die doet dat niet in het geheim, dacht ik.
  Euh. Dimi?

 127. Lies schreef:

  Gni gni ik her­in­ner me die eer­ste ont­moe­ting inder­daad ook. En voor­al uw smoe­le­ke, omdat ik blijk­baar toch wel wat min­der preuts ben in zul­ke din­gen als jij :-)

 128. ilse schreef:

  Bin­go.

  Er ver­schijnt hier en daar Mos­sel op een affi­che, de laat­ste tijd. Maar we mogen nog niet komen kij­ken, zegt hij.

 129. Lies schreef:

  aaaaaaaaaaaaaaaaar­gh DAN JIJ, DAN JIJ!!!!

 130. Lies schreef:

  Mil­jaar. Mos­sel. Dat is toch inder­daad iets uit lang ver­vlo­gen tij­den. Dat was ik al heeeeeee­le­maal ver­ge­ten, zeg, dat typetje…
  Allee, tof. Ik dacht wel dat hij het niet zou kun­nen laten. Het zit hem veel te veel in het bloed, het grap­pen maken. Als hij tegen dezelf­de snel­heid is blij­ven grap­pen opschrij­ven als hij ‘in mij­nen tijd’ al deed, dan moet hij nu ette­lij­ke kas­ten vol bloc­no­te­pa­pier­tjes hebben.

 131. Yuri schreef:

  Ik kan niet goed meer vol­gen. Wie liet er nu haar moss­sel zien?

 132. Yuri schreef:

  Par­don. Dat was wel een heul flauw grapje.

 133. Lies schreef:

  LOL
  Ik niet. Ik ben mis­schien niet preuts, maar zó los­ban­dig toch ook weer niet :-D

 134. Lies schreef:

  Het is niet omdat i. en ik aan het klet­sen zijn, dat de rest niet meer wel­kom is, he. Komop jon­gens, laat jul­lie niet ken­nen. 136 is nog làng geen 1000. En nee, wij kun­nen geen 1000 bericht­jes met ons drie­tjes volkletsen!

 135. Carmen schreef:

  *kuch* moet ik nu al die reac­ties gaan her­le­zen om mee te kun­nen pra­ten? Ver­do­rie, daar gaat mijn pro­duc­tie­ve dag. Geef eens een kor­te samen­vat­ting, dan ben ik mee.

 136. ilse schreef:

  Mos­sel.
  Dat is een meneer. Allez, een type­tje van een meneer.

  dit week­end te zien bij­voor­beeld: http://leuven.blogt.be/2008/03/03/roadkill-comedy-op-8-maart-in-de-kosmopol/

 137. Lies schreef:

  @ Car­men:
  Euhm… Nee, als er al onder­wer­pen waren, dan zijn die zowat uit­ge­put (i. en ik zou­den nog wel een paar uur kun­nen door­klet­sen, denk ik. Als we zou­den wil­len). Dus doe gerust uw splin­ter­nieu­we duit in het zak­je. En nog beter: start een nieuw onder­werp waar­over ieder­een wel weet wat te zeggen…

 138. Lies schreef:

  Meneer zou ik Dimi nu ook niet noe­men. Hij mag dan “al” 38 wor­den bin­nen­kort, een meneer zal hij nooit ofte nim­mer wor­den, denk ik.

  Oef daar­voor, trouwens.

 139. Carmen schreef:

  O jee, ver­wach­tin­gen. Nu moet ik hier een boei­end onder­werp boven zien te krij­gen. Krijg ik geen keuzemogelijkheden?

 140. Lies schreef:

  Goh, het hoeft niet boei­end te zijn, hoor. Maar hoe boei­en­der, hoe mak­ke­lij­ker de 1000 bereikt wordt. Kwes­tie van toch een beet­je prag­ma­tisch te zijn.

 141. Lies schreef:

  Grr.
  Zit hier al de hele dag een ver­ta­ling te maken van een Engel­se tekst, dui­de­lijk geschre­ven door een Vlaming.
  Zo ben ik bij­voor­beeld al een paar keer “even­tu­al­ly” tegen­ge­ko­men, ter­wijl hij in het Neder­lands dui­de­lijk “even­tu­eel” dacht, die mens.
  Leer Engels, begot. Of schrijf het van de eer­ste keer in het Nederlands.
  Of nee wacht, dan zou ik min­der werk heb­ben, en dat is ook niet tof natuurlijk :-)

 142. Carmen schreef:

  Geen bete­re dri­ve dan frus­tra­tie hoor. Enfin, dat is bij mij toch het geval. Al kan dat ook een per­soon­lij­ke afwij­king zijn.

 143. Yuri schreef:

  Wat ik ook stom vind, zijn men­sen die spa­ties tik­ken net voor een uitroep- of vraag­te­ken. Bij­voor­beeld zo dus !
  Doch dit terzijde ?

 144. Lies schreef:

  Hmm. In mijn geval niet echt. Geen bete­re dri­ve dan een strak­ke dead­line, dat wel :-)

 145. Carmen schreef:

  Lang leve dead­lines. Zo lang ze maar dicht­bij zijn, anders is de druk er weer af.
  Of over­ma­tig gebruik van lees­te­kens bij­voor­beeld. Zo is het gebruik van twee uit­roep­te­kens even zin­loos als 8 uit­roep­te­kens me dunkt.

 146. Lies schreef:

  @Yuri
  Dat komt uit het Frans. In het Frans is dat name­lijk de bedoe­ling, dat je altijd een spa­tie voor een uit­roep­te­ken of vraag­te­ken zet. En als je Word op “Frans” staat, doet die dat ook auto­ma­tisch. Maar in het Neder­lands mag dat niet.

 147. Carmen schreef:

  Echt waar? Dat is me in het Frans nog nooit opge­val­len. Vreemd. (Nu niet dat ik dage­lijks in het Frans com­mu­ni­ceer, maar toch)

 148. Lies schreef:

  Ja en ze heb­ben ook van die rare aan­ha­lings­te­kens. Damn ik wil­de ze erin kle­ven, maar mijn Word wil niet mee en blijft me de gewo­ne geven.
  Swat, van die dub­be­le lig­gen­de hoek­jes, dan een spa­tie, dan wat je wil­de aan­ha­len, dan weer een spa­tie en dan dub­be­le hoek­jes op hun ande­re kant.

 149. Carmen schreef:

  Die hoek­jes waren me bekend ja. Nu staan die vreem­de haak­jes ook regel­ma­tig bij cita­ten in the­sis­sen hoor. Mis­schien niet regle­men­tair vol­gens de APA nor­men, maar wie ben ik om daar iets over te zeg­gen bij iemand anders.

 150. Lies schreef:

  Het hangt ervan af hoe belang­rijk het is dat je daar­over zaagt. Als ver­ta­ler moet ik zor­gen dat het cor­rect is in de tek­sten die ik afle­ver, maar om daar bij stu­den­ten over te gaan zagen… Die schrij­ven vaak nog zo gro­ve dt- of u/uw-fouten, dat de ver­keer­de haak­jes echt geen ramp zijn…

 151. Carmen schreef:

  DT- fou­ten zijn een hel tegen­woor­dig. Ik geef toe: ik ben er ook geen krak in, maar sinds kort heb ik een vrien­din die mij elke mail die een DT-fout bevat mooi beant­woord met in mijn deel de fou­ten onder­streept. Een beet­je raar, maar het helpt wel.
  Nu vind ik per­soon­lijk DT-fouten echt wel basis­ken­nis en ik schaam mij dan ook diep over het feit dat ik er soms nog bela­che­lijk veel fou­ten tegen maak. U en uw is dan door­gaans weer geen probleem.
  Ik ben nu zelf bezig aan mijn eind­scrip­tie en heb de laat­ste tijd dus gewel­dig veel the­sis­sen en arti­kels geze­len. Rede­lijk degou­tant hoe­veel fou­ten er geschre­ven wor­den in belang­rij­ke docu­men­ten als deze hoor. Geef nu toe, is het niet schan­da­lig als in je the­sis in de titel ‘intel­le­gen­tie’ staat?

 152. Carmen schreef:

  Hop­la, beant­woordt. Zie je?

 153. Lies schreef:

  LOL dat is grof :-)
  Wist je dat dt-fouten een spe­ci­aal deel­tje van je her­se­nen inne­men, dat bij som­mi­ge men­sen niet goed werkt? Vraag me niet hoe het pre­cies in elkaar zit, maar het zou erop neer­ko­men dat som­mi­ge men­sen gewoon NOOIT kun­nen wen­nen aan dt, omdat hun her­se­nen niet mee willen.

  Enne, ik vrees dat ik zelf bij die men­sen hoor. Ik ken de regels op mijn duim­pje, en ik let er natuur­lijk heel hard op, maar ik kan niet garan­de­ren dat er ner­gens een fout insluipt. In mijn werk wel zo goed als 100%, maar daar let ik er nog meer op dan in het gewo­ne leven natuurlijk.

 154. Lies schreef:

  Ja. Die beant­woordt was me niet echt opge­val­len, maar ik was er dan ook niet naar op zoek natuur­lijk… Mis­schien ben jij er ook zo een­tje, dan?

 155. Carmen schreef:

  Dat wordt nieuw excuus. Het ligt niet aan mij hoor, mijn her­se­nen wil­len niet mee. :-)

 156. Lies schreef:

  Ha, ik heb het gevon­den, dat van die hersenen.

  Taal­kun­di­ge Domi­niek San­dra die ver­bon­den is aan de uni­ver­si­teit van Ant­wer­pen zegt dat de dt-fouten onver­mij­de­lijk zijn. Hij ver­de­digt zijn uit­spra­ken in het onder­wijs­tijd­schrift Klas­se. Hij beweert dat we bij het schrij­ven wor­den geleid door ons geheu­gen; wan­neer iemand het woord ‘houdt’ vaker ziet dan het woord ‘houd’ dan is men geneigd om de eer­ste vorm eer­der te gebruiken.

 157. Carmen schreef:

  Ah, van­daar. Wel, dat lijkt me ergens logisch hoor. Nuja, logisch. Laat ons het erop hou­den dat ik het geloof. :-)
  Nu een ander por­tie mise­rie: de papa is thuis en klaar voor mijn zoveel­ste rij­les. Zij die gaan ster­ven groe­ten u en blijf het eerst vol­gen­de uur voor de zeker­heid binnen.

 158. Lies schreef:

  suc­ces!

 159. Yuri schreef:

  Wie heet er nu Domi­niek San­dra? Met zo’n naam zou ik ook dt-fouten gaan ver­de­di­gen. Ik heb nog voor Klas­se gewerkt trou­wens. En voor Yeti, diens klei­ne broertje.

 160. Yuri schreef:

  Ja suc­ces ver­dom­me! Rij­les is stoer.

 161. Lies schreef:

  Yeti. Nog nooit van gehoord. Maar aan­ge­zien wij alleen Top (right?) had­den vroe­ger, kan het niet anders dan beter geweest zijn :-) En nu is het dus alweer ver­dwe­nen? Jammer…

 162. ilse schreef:

  ik heb de 150 gemist omdat ik een power­point aan het maken was. Bye bye gedicht. Moe­ten jul­lie alle­maal niet wer­ken, eigenlijk?

 163. Lies schreef:

  Pff jawel, en ik had al lang klaar moe­ten zijn met die f*cking Power­point die ik aan het ver­ta­len ben. Maar dit is verslavend…

 164. Lies schreef:

  En wie was 150?
  En wan­neer komt het gedicht?
  Of is dat alleen bestemd voor de 150ste persoonlijk?

 165. Yuri schreef:

  Maar natuur­lijk. Die 150ste was van jou, Lies. Momentje.

 166. Lies schreef:

  Ooo juij!
  Een gedicht­je voor mij…
  Ik kijk er al naar uit. Ik ga toch nog wat aan mijn com­pu­ter blij­ven zit­ten, dan :-)

 167. tomasz schreef:

  Het pro­bleem met die eer­ste tus­sen­tijd­se opdracht is dat het geen opdracht is, maar een vraag.

  Ik maak niet veel dt-fouten, maar ver­voeg de ver­le­den tijd te vaak fout. Ik zwem­de naar de bloem­pot in het bus­hok­je, bijvoorbeeld.

 168. tomasz schreef:

  Maar kom, k heb een voor­stel voor post 666: een citaat van de muzi­ka­le kwa­jon­gens­ben­de Blood­hound gang, die op hun beurt de éch­te mees­ters citeren?

  If man is five and the devil is six than that must make me seven.
  This monkey’s going to heaven.”

 169. Yuri schreef:

  Tomasz toch! Frank Black draait zich om in zijn gr..
  Oh. Par­don. Frank Black heeft nog geen graf.

 170. Lies schreef:

  Tja, wie naar bloem­pot­ten in bus­hok­jes zwemt, is gedoemd te blij­ven zwam­men, natuurlijk…

 171. Yuri schreef:

  Dit was reac­tie nr. 150 (van Lies):

  Ja en ze heb­ben ook van die rare aan­ha­lings­te­kens. Damn ik wil­de ze erin kle­ven, maar mijn Word wil niet mee en blijft me de gewo­ne geven.
  Swat, van die dub­be­le lig­gen­de hoek­jes, dan een spa­tie, dan wat je wil­de aan­ha­len, dan weer een spa­tie en dan dub­be­le hoek­jes op hun ande­re kant.

  En dit is het beloof­de gedichtje:

  Mijn Word wil niet mee

  Ik vroeg het noch­tans vriendelijk,
  onder­da­nig en gedwee
  Maar alle vriend’­lijk­heid ten spijt,
  wil mijn Word niet mee

  Ik had al bokes ingepakt,
  en een ther­mos groe­ne thee
  Maar alle voor­be­rei­din­gen ten spijt,
  wil mijn Word niet mee

 172. Lies schreef:

  Coo­oooooooool!!!!
  Dankuwè­è­è­èl meneer Maan­zaad! Een dik­ke knuf­fel, drie plak­zoe­nen en een die­pe buiging.

 173. Lies schreef:

  Kut.
  Maan­zand, Lies, niet Maanzaad.
  Wish­ful thin­king is dat. Mmmm een brood­je met Maanzaad…

 174. Lies schreef:

  Bon, ik kron­kel van­ach­ter mijn scherm­pje weg en wens jul­lie alle­maal een prach­ti­ge avond. Het twee­de sei­zoen van Heroes begint van­avond, juuuuiiiij!
  Kijk hier ston­den dus eerst ver­schil­len­de uit­roep­te­kens ach­ter, maar uit res­pect voor Car­men heb ik ze alle­maal geschrapt, op een­tje na :-)
  Tot mor­gen misschien.
  Hoe­wel. Mor­gen veel werk. En 1000-reacties is nog­al ver­sla­vend… Hmm ik zie nog wel.
  Het was ple­zant alles­zins. Dadaaa!

 175. Uw Moeder schreef:

  Zijn er nog brood­jes met sesam­zaad over?

 176. tomasz schreef:

  (ahum) Bedoel je, ‑hihi- Yuri, dat het een ‑pfffrrtt- dui­vels (moe­ha!) citaat is?

  Mag ik mij dan van­af nu Tomasz Maan­zwam noemen?

 177. Yuri schreef:

  @ Lies: Veel ple­zier met Heroes uitroepteken
  @ Uw Moe­der: Spreek het code­woord Sesam, open u en de bak­ker zal al zijn zaad over uw brood storten.

 178. Yuri schreef:

  Tomasz Maan­zwam. Dat klinkt als een ver­ve­len­de schimmel.

  Maar wat ik kwam te zeg­gen is dat Frank Black het door u aan­ge­haal­de citaat (vind die cita­ten nog maar eens terug na zoveel reac­ties) ooit veel door­leef­der heeft ver­woord dan die zat­te vrien­den van The Blood­hound Gang.

  Wat niet wil zeg­gen dat uw bij­dra­ge wordt afge­keurd, laat dat dui­de­lijk zijn.

 179. tomasz schreef:

  Ik ben het vol­le­dig met u eens, Yuri. Ik vond het gewoon­weg leuk om een citaat te cite­ren dat zelf citeert. Zo’n beet­je zoals het ver­haal van Saïd en Adi­n­da in Mul­ta­tu­li, of zoals het zelf­re­fe­ren­ti­ë­le karak­ter van alle com­mu­ni­ca­ties in soci­a­le sys­te­men vol­gens Niklas Luh­mann, of zoals de nooit-eindigende trap­pen van Escher.

  En ik zou met veel ple­zier uw ver­ve­len­de schim­mel zijn. Of uw ver­ve­len­de schom­mel. Des­noods uw eigen­ste bus mussen.

  Kom, om u te plezieren:
  Whe­re is my mind?
  Way out in the water
  See it swimmin’

 180. Carmen schreef:

  @Lies: U mag van mij zo veel uit­roep­te­kens gebrui­ken als u wilt hoor. Als ze gemeend zijn en niet over­vloe­dig in elke zin opdui­ken kan dat hele­maal geen kwaad. Daar­bij, laat uw tota­le spon­ta­ni­teit voor­al niet beperkt wor­den door mijn klei­ne frustraties. :-)

  @Lies en Yuri: Rij­les is maar een klein beet­je stoer hoor. Rij­les in Deur­ne: dat is stoer, rij­les bij ons in de wijk: dat is maar een klein beet­je doen als­of. Maar klein begin­nen e. Kwes­tie van het gevaar beet­je bij beet­je op de wereld los te laten, maar bei­den bedankt voor de aanmoediging.

  ps. Ik wil ook een gedicht­je, wan­neer komt de vol­gen­de? Dan weet ik voor wat ik in de run­ning ben. Al kom ik hier uiter­aard alleen maar uit lees­ple­zier, laat ons daar dui­de­lijk in zijn. :-)

 181. tomasz schreef:

  Toen ik langs de wan­del­gan­gen loop­te, roep­te de pot­te­laar me in zijn pit­te­leer toe dat hij zwijg­de. Ik dierf niet te antwoorden.

 182. Carmen schreef:

  Doet me een beet­je den­ken aan mijn fout in het twee­de leer­jaar toen ik op een test de ver­le­den­tijd van ‘staan’ ver­voeg­de als: ik sting.
  Ik zeg u één ding: 12 jaar later komt dat nog regel­ma­tig op tafel.
  Denk dus goed na voor je een stom­me fout maakt.

 183. tomasz schreef:

  Mijn leuk­ste onbe­wus­te fout als kind op een test deed ik in het twee­de leer­jaar. Het twee­de leer­jaar, dat bete­kent: de klok kun­nen lezen. En dus kre­gen we een toets klokle­zen. De vraag luid­de als volgt:
  “Teken een klok waar­op het kwart over drie is.”

  Deze jon­gen teken­de een prach­ti­ge digi­ta­le klok, met mid­den­in de vol­gen­de tekens: 03:15.

  Ik kreeg een 10/10. Mijn ouders zeg­gen nu nog dat ze samen met mees­ter Domi­niek op het ouder­con­tact har­te­lijk heb­ben gela­chen om mijn antwoord.

 184. Carmen schreef:

  Goh, zo jong en toch al zo stie­kem. Vol­gens mij is dat een indi­ca­tie van een advo­caat in wor­ding. Of iemand anders die gebaat is bij ach­ter­poort­jes natuur­lijk. :-) (nu bedenk ik mij: wie is daar niet gebaat bij?)

 185. Yuri schreef:

  Haha Tomasz. Goeie grap is dat. Mijn hui­di­ge the­a­ter­pro­gram­ma begint ook met een grap uit mijn school­gaan­de jeugd. Maar die ga ik hier uiter­aard niet prijs­ge­ven. Gnagnaha.

  En trou­wens: Een kalf dom­pen in de win­del­gan­gen is zol­den via de put­tel verdronkt.

 186. Lilimoen schreef:

  Ik lees hier over dag­scho­tels, spi­na­zie, sesam­zaad, Mos­sel, slag­room, kof­fie, fran­gi­pa­ne­kes en een cog­nacs­ke. Ben ik in een kook­pro­gram­ma beland?

 187. Yuri schreef:

  Haha­ha! Straks komt Nigel­la nog langs.

 188. Joost Brummelkamp schreef:

  Kom ik nog even goe­de­nacht zeggen.

 189. Joost Brummelkamp schreef:

  Goe­de­nacht.

 190. tomasz schreef:

  Soms vraag ik me af wat een goe­de­nacht is. Wat zou­den men­sen je dan toe­wen­sen? Gewoon een in-één-ruk-door-diepe-slaap-zonder-nachtmerries? Of een blo­te schou­der van je lief om tegen­aan te lig­gen? Of mis­schien wel een hele wak­ke­re nacht, ook met je lief?

 191. tomasz schreef:

  Van­daag ben ik Led Zeppelin-fan. Maar enkel van de de eer­ste cd van het dub­bel­al­bum, want de twee­de cd is kwijt. BOE!

  (Maar ook natuur­lijk Pixies-fan)

 192. Centrum schreef:

  Het is wach­ten op die 1.000 reac­ties; ik ga er maar een nacht­je over dromen.

 193. tomasz schreef:

  Ken­nen jul­lie dat spel­le­tje waar­bij je met één let­ter start en tel­kens een let­ter bij moet zet­ten zodat je (door de let­ters door­een te hus­se­len) tel­kens een nieuw woord bekomt en dan een zo lang moge­lijk woord moet vormen?

  een voor­beeld:
  a
  as
  ras
  star
  stram
  matras

  en nu kan ik niet meer ver­der, denk ik…

  of:
  o
  os
  ros
  tros
  roest
  rotsen
  storten
  strotten
  kaput

 194. tomasz schreef:

  e
  er
  oer
  roet
  koter
  stoker
  stroken
  koer­sten (? twijfelgeval)
  koesteren
  koetsieren

 195. sodade schreef:

  matraks (zal wel geen juist woord zijn)

  stot­te­ren

 196. Lies schreef:

  « Fran­se haakjes »
  ik dacht ik kom ze nu tegen in een Frans­ta­li­ge tekst, ik zal ze maar met­een even posten.
  Goeiemorgen!

 197. eF-eM schreef:

  [ vier­kan­te haak­jes ] zijn die rus­sisch? of gewoon wilders?

 198. Joost Brummelkamp schreef:

  Op matras volgt heel een­vou­dig man­tras, of om te voor­ko­men dat Fire­fox er een rood stip­pel­lijn­tje onder tovert, mantra’s.

 199. Joost Brummelkamp schreef:

  Goe­de­mor­gen.

 200. Yuri schreef:

  Ook goei­e­m­or­gen jon­gens! Ik zie net dat we de kaap van de 200 zijn gepas­seerd. Dat is mooi. Wis­ten jul­lie trou­wens dat Waschaap, slet­je een ana­gram is van Slaap­wel, schat­je?

 201. tomasz schreef:

  GOEIEMORREGEEEEEEUUUUUUUUUHHHHHHHHH!!!!!

 202. Yuri schreef:

  Om even terug te komen op die spits, waar meneer Brum­mel­kamp hier­bo­ven ergens iets over zei: het kan zowel de als het spits zijn, wat betreft dat afbij­ten dan. De uit­druk­king komt uit het sol­da­ten­jar­gon. De eer­ste groep sol­da­ten die onver­saagd rich­ting vij­and trok, liep boem patot splatsj op de spit­sen van de vij­an­de­lij­ke lan­sen, waar­na de vol­gen­de groep sol­da­ten het mak­ke­lij­ker had om aan te vallen.

  Tot zover de och­tend­lij­ke spreekwoordbespreking.

 203. Yuri schreef:

  Nr. 250 krijgt weer een gedicht trou­wens, net zoals nr. 150.

 204. Yuri schreef:

  En hier even een over­zicht van de (voor­lo­pi­ge) tus­sen­tijd­se opdrachten:
  Tus­sen­tijd­se opdracht #1
  Tus­sen­tijd­se opdracht #2

 205. Carmen schreef:

  Goei­e­m­or­gen cul­tu­reel lite­rair gelet­terd ver­ant­woor­de mensen.

 206. Joost Brummelkamp schreef:

  In deze zin komt het woord “dt-fouten” niet voor.

 207. Joost Brummelkamp schreef:

  Shit, mis­lukt.

 208. Joost Brummelkamp schreef:

  Hé, die was wel goed!

 209. Joost Brummelkamp schreef:

  Ik weet niet of het tech­nisch moge­lijk is, maar mis­schien moet die 666e reac­tie op een soort apar­te sub­si­te geplaatst wor­den, waar­voor je eerst moet inlog­gen om hem te zien. Met een beet­je pak­ken­de titel, iets van deensecartoon.maanzand.com, of fitna.maanzand.com, of pfaff-eraf.maanzand.com. Idee? Mis­schien is er op dit vro­lij­ke chat­fo­rum wel iemand die dat een beet­je sche­me­rig kan vorm­ge­ven. Of doe ik te moeilijk?

 210. Joost Brummelkamp schreef:

  Ga ik voor mezelf een kof­fie ver­keerd klaar­ma­ken. Nog iemand?

 211. tomasz schreef:

  Mis­schien iets met een bloem­pot in een bushokje?

 212. Carmen schreef:

  Het beeld alleen al. ‘Ver­la­ten ziel met een bloem­pot (met zo een rode jenof­fel) bij het bus­kotje. Met een kof­fie verkeerd.’
  De een­zaam­heid is bij­na tastbaar.

 213. Lies schreef:

  Heb me net bediend van een Sen­seo met mini-Twix. Dus dank je Joost, voor mij niet meteen.

 214. tomasz schreef:

  Hey Car­men, toch geen eenzaamheid?
  Eer­der verwachting:
  waar­om staat die bloem­pot in het bus­hok­je? Gaat hij de bus nemen? Naar wie gaat hij dan wel? En zijn die bloe­men dan voor zijn afspraak­je? Wel­ke bloe­men zou hij mee­dra­gen? En komen er dan mis­schien klei­ne baby-bloempjes van?

  Ver­wach­ting, Car­men, verwachting!
  (of mis­schien eer­der een bewer­king van Wach­ten op Godot?)

 215. Yuri schreef:

  Nog een idee!
  Stuur me een foto van jul­lie och­tend­kof­fie en ik pleur hem ergens tus­sen de plooi­en van dit reactie-walhalla.

 216. Carmen schreef:

  Is er iemand toe­val­lig op de hoog­te van de hui­di­ge wer­king van het Vlaams Fonds en de VDAB i.v.m de uit­ke­ring van bij­zon­de­re onder­steu­ning? ’t is nog­al drin­gend en de VDAB en het Vlaams Fonds weten het zelf niet blijk­baar. (Je zal ze maar nodig heb­ben de dag van van­daag, schra­le troost hoor.)

 217. Yuri schreef:

  Via yuri apestaart maan­zand punt com, of course.

 218. Carmen schreef:

  @ Tomasz De nagel op de kop: ik kreeg een Wach­ten op Godot gevoel.
  Al is de uit­leg van de ver­wach­ting min­stens even mooi. Meer span­ning in de lucht.

 219. Lies schreef:

  Amai dat is hier stil­le­kes. Ieder­een foto’s aan het trek­ken ofzo? Yuri, heb je de mij­ne gekregen?

 220. Yuri schreef:

  Yes i did! Even Kabou­ter Pho­top­lop aan het werk zetten.

 221. Joost Brummelkamp schreef:

  Haha, Yuri heeft het maar druk. De mij­ne moe­ten er ook zo aan komen.

 222. Yuri schreef:

  En kijk es aan! We staan op twee in de lijst van posts met mees­te reacties!
  Nog even en we sto­ten die ijde­le Pief Poef Pfaff van de troon…

 223. Yuri schreef:

  Krijg ik me daar toch plots­klaps een parel­tje in de mailbox:

  pour vous famil­le pfaffs
  salut d’a­bord je suis une jen­ne fem­me maro­cain­ne je trou­ve votre pro­gram­me super et mani­fi­que et vrai­ment je vous aime et je pleu­re cest vous pleu­rer en ben ik blij als jou zijn ook ‚je mesens tri­ste pour pom­pa mais cest la vie cest dom­ma­ge que vous per­der quel­quin mais sachant tou­jour que la vie cache beau­coup de cho­se . jéspe­re a vous tout le bon­heur du mon­de a la prochain

 224. Carmen schreef:

  Goed bezig, goed bezig. Wor­den ze toch nog ooit geklopt dan.

 225. Joost Brummelkamp schreef:

  Is dat wel ver­stan­dig, Yuri, de 1000-reacties com­ment­aar­d­oos ver­vui­len met PPP-mail? Net nu je zo stel­lig afstand hebt geno­men van “die ijde­le Pief Poef Pfaff”?
  Niet­te­min is het een parel­tje, dus mis­schien doe ik weder­om ’te moeilijk’.

 226. Yuri schreef:

  Heeft u trou­wens al gezien wat voor een schat­je mijn lief is?

 227. Yuri schreef:

  @ Joost: Ik weet het, ik weet het. Tegen­draads is het.
  Maar ik kreeg net weer een che­que van Aliplast in de bus. En die man­nen heb­ben veel over­tui­gings­kracht, hoor…

 228. Een schat­je, onte­gen­zeg­ge­lijk. Niet om het minst van­we­ge de manier waar­op ze rea­geert op een paar vrien­de­lij­ke woor­den in weer een ande­re commentaar-gelegenheid…

 229. Joost Brummelkamp schreef:

  En is het goed als ik je even hele­maal kwijt ben door je Aliplast-opmerking?

 230. Lies schreef:

  Ja, ik had er al van ge-oooh’t van kjoetheid.

  En mijn excu­ses voor de reac­tie hier­bo­ven. Zo de dui­zend halen is niet echt de bedoe­ling natuur­lijk, maar mijn vin­ger bleef ach­ter de fou­te toets haken… ofzo…

 231. Joost Brummelkamp schreef:

  Zo komen we wel aan de dui­zend, Lies ;-)

 232. Joost Brummelkamp schreef:

  OK, ik zie dat het tijd is weer iets zin­nigs te gaan doen…

 233. Octavie schreef:

  Na, laat ik dan ook maar een duit in het zaks­ke doen:)

 234. Yuri schreef:

  @ Octa­vie: Dank!
  @ Lies: Geen erg. J is een erg val­a­be­le reac­tie. In tegen­stel­ling tot pak­weg N.
  @ Joost: Ivm die Aliplast: Kijk es hier. Het foto-onderschrift zal een en ander verduidelijken.

 235. Carmen schreef:

  Ik heb net een recla­me gezien waar­bij je een USB stick krijgt wan­neer je een auto koopt. Waar­om zou ik in gods­naam een USB stick wil­len bij mijn splin­ter­nieu­we auto aankoop?

 236. Yuri schreef:

  @ Car­men: Als het nu nog omge­keerd was…

 237. tomasz schreef:

  Om hem te kun­nen bewaren?

 238. Carmen schreef:

  De eer­ste kof­fie is van Lies. Toch?

 239. tomasz schreef:

  Dat was dus aan Car­men gericht.
  Ik had nog niet gezien dat een of ande­re gek­ke jon­gen de boel hier kwam vol­spam­men. Tssk!

  (Ik drink geen koffie.)

 240. Didi schreef:

  k durf bij­na niet in te bre­ken in uw gezel­lig gesprek…
  Maar help u daar­en­te­gen wel graag naar de 1000 reacties…
  Wat te doen?

 241. Didi schreef:

  Toch maar iets plaat­sen dan. Ik zal er eens rus­tig over gaan naden­ken. Tot later!

 242. tomasz schreef:

  Kom­kom, van inbre­ken is nog nie­mand doodgegaan.

 243. Carmen schreef:

  @ Tomasz: de bood­schap was aan­ge­ko­men hoor. Bedankt voor de feed­back. Com­mu­ni­ca­tie, het is toch een won­der­lijk gegeven.

  @ Didi: Join the club. Hoe meer zie­len, hoe meer vreugd.

 244. Yuri schreef:

  @ Car­men: Juist!
  @ Tomasz: Thee? Melk? Tomatensap?
  @ Didi: Kom er gezel­lig bij! En zoek de (3 alreedsch) tus­sen­tijd­se opdrach­ten hier­bo­ven. Peter R. De Vries is uw gids.

 245. tomasz schreef:

  Ver­do­rie:

  Inbre­ker dood na val van balkon
  ZOETERMEER – Een 23-jarige man uit Lei­den is zater­dag­mor­gen tij­dens een inbraak aan de Paul Schol­ten­ro­de in Zoe­ter­meer om het leven gekomen.

  Nadat de bewoon­ster hem bij de inbraak had betrapt, pro­beer­de de man via het bal­kon te vluchten.

  De inbre­ker viel bij die poging. Hij was op slag dood, liet een woord­voer­der van de poli­tie weten.

  Bij de inbraak was zeker een twee­de man en moge­lijk een der­de betrok­ken. De poli­tie heeft een 22-jarige ver­dach­te uit Zoe­ter­meer aan­ge­hou­den voor ver­hoor. Zij is een buurt­on­der­zoek begonnen.
  (ANP)

  Oppas­sen gebla­zen dus, Didi!

 246. tomasz schreef:

  @Carmen: Hoe­zee!
  @Yuri: een melk­je graag! Of wat Worldshake?

 247. tomasz schreef:

  Car­men ver­dient trou­wens een gedicht­je! (250!)

 248. Carmen schreef:

  Is het echt? Was ik 250? Hoe­ra! Of nog: hoe klei­ne din­gen de dag een beet­je mooi­er kun­nen maken.

 249. esther schreef:

  dag drie, en weer een re-ac-tie.

 250. eF-eM schreef:

  een heel ander, bij­zon­der off-topic, onder­werp: de Bel­gi­sche tuin waar wij op uit­kij­ken wordt door een Suri­naam­se tuin opgeknapt.

 251. Yuri schreef:

  Dit was reac­tie nr. 250 (van Carmen):

  @ Tomasz: de bood­schap was aan­ge­ko­men hoor. Bedankt voor de feed­back. Com­mu­ni­ca­tie, het is toch een won­der­lijk gegeven.

  @ Didi: Join the club. Hoe meer zie­len, hoe meer vreugd.

  En dit is het beloof­de gedichtje:

  Com­mu­ni­ca­tie, het is toch een won­der­lijk gegeven

  Com­mu­ni­ca­tie, het is toch een won­der­lijk gegeven,
  zei de onaan­ge­pas­te soci­o­paat tegen zijn vrouw.
  Toen sloeg hij haar met de tele­foon de sche­del in,
  Nu com­mu­ni­ceert zij enkel nog met oei en auw

 252. eF-eM schreef:

  hè wat slor­dig weer: tuin­MAN natuurlijk

 253. eF-eM schreef:

  maar telt weer lek­ker door ;)

 254. Yuri schreef:

  Ik ga even wat arbeid ver­rich­ten. Tot straks!

 255. Carmen schreef:

  Dank u Yuri. *applaus­je*

 256. Lies schreef:

  Die sen­seo­kunst moet van Joost zijn dan, niet? Hij zei name­lijk “moe­ten er ook zo aan komen”: meervoud :-)

 257. ilse schreef:

  teleur­stel­lend. 24 uur weg­ge­weest en slecht hon­derd reac­ties erbij? BOE!

 258. Rian schreef:

  Goe­de­mor­gen.

 259. Bart schreef:

  Wie wat vindt, heeft slecht gezocht.

 260. Carmen schreef:

  Bon, het is leuk geweest.
  Tijd voor weer wat edu­ca­tief ver­ant­woord gezwam in een tekst te gaan gieten.
  Nog een uiterst fij­ne dag gewenst aan elk van u.

 261. Polle schreef:

  Een goe­de aan­lei­ding om hier eens te rea­ge­ren. Bij deze.

 262. Yuri schreef:

  @ Lies: Joost = juist!
  @ Ilse: Nou zeg. Ik vind het al heel wat hoor. Maar het kan natuur­lijk altijd nog beter.
  @ Rian: Ook goedemorgen!
  @ Bart: Dat is een waar­heid als een slecht gezoch­te koe.
  @ Pol­le: Dank!

 263. Lies schreef:

  Woow. Fer­me hagel­bui zeg…
  Ben ik blij dat ik bin­nen zit.

 264. Sarah schreef:

  Zo. Mijn cadeau­tje voor jou.
  En de groe­ten aan je vrouw/mijn juf.

 265. Nienuh schreef:

  Nou, voor­uit dan maar weer…

  Dat doet ze anders NOOOIT.

 266. Marieke schreef:

  Als ech­te lur­ker voel ik nu toch ineens een onweer­staan­baar ver­lan­gen om te rea­ge­ren. Zo.

 267. Cyriel schreef:

  Zo, hier­bij heb ik mijn bericht­je bij­ge­dra­gen. En slim ook, want dit is de eer­ste keer dat ik hier kom en nu ben ik zo nieuws­gie­rig wan­neer je het haalt dat ik nog eens terugkom!

  Goeie actie, van Yuri.

 268. Joost Brummelkamp schreef:

  Ik gok dat het bak­je troost van Car­men is, naar aan­lei­ding van het edu­ca­tief ver­ant­woord gezwam dat eron­der lijkt op te doemen.
  En vol­gens mij heb ik nog geen reac­tie op mijn reac­tie op de eer­ste twee opdrach­ten, ter­wijl ik daar toch vlij­tig aan gewerkt heb. Yuri.

 269. Joost Brummelkamp schreef:

  En wat heb je mijn phone-photos mooi ge-photoshopt.

 270. Lies schreef:

  Waren die met een tele­foon getrok­ken? Waaw, ster­ke kwa­li­teit zeg…

 271. Joost Brummelkamp schreef:

  Sjiek he? Ik mocht een nieuw abon­ne­ment, met een nieu­we tele­foon erbij.

 272. Joost Brummelkamp schreef:

  Ik had eigen­lijk nog een ele­ment moe­ten toe­voe­gen dat wezen­lijk onder­deel is van mijn kof­fie­zet­ri­tu­eel (op tij­den dat ik mezelf de ruim­te geef om het vol­le­dig uit te voe­ren dan), en dat is het voor­ver­war­men van de mok, gevuld met een klein bodem­pje water, in de mag­ne­tron. Geleerd van de eer­der genoem­de lite­ra­tor, internet-entrepreneur en web­wat­cher (zie ook zijn link op richardosinga.com naar ons knus­se hoek­je van het web) Richard O.

 273. Liene schreef:

  Je mag Octa­vie bedan­ken voor deze reac­tie. En hoe­wel ik nor­maal altijd braaf alle reac­ties lees voor ik er zelf een plaats, om pape­gaai­en te voor­ko­men, doe ik dat van­daag maar even niet.
  Daaaaag.

 274. Lies schreef:

  Waaw, je bent een ech­te zeg. Ik ben eer­der een kof­fie­de­biel: ik lust alleen kof­fie als ik er een koek­je bij mag :-)

 275. Yuri schreef:

  @ Sarah: Groet­jes terug!
  @ Nie­nuh: Dank­je­wel dan maar weer…
  @ Marie­ke: Goed zo. Altijd toe­ge­ven aan je verlangens.
  @ Cyriel: Wel­kom terug. En terug. En terug. Etc.
  @ Joost: Het bak­je troost is niet van Carmen!

  @ Joost nog es: Je zin zon­der dt-fout is geslaagd, zij het mis­lukt. Dat was dus tege­lij­ker­tijd een fout en een juist ant­woord, zoiets. Een pracht van een para­dox, ook. Je idee voor een 666-subsite vind ik ook geslaagd, maar ik had toch lie­ver een meer inhou­de­lij­ke oplos­sing gehad.
  Ik ben streng, ja ik weet het. Streng maar zachtaardig.

 276. eF-eM schreef:

  thee is beter

 277. Yuri schreef:

  @ Lie­ne: Dank­je­wel Lie­ne. Ik bedoel Octavie.
  @ Joost: Wat is dan de bedoe­ling van dat ver­warm­de bodem­pje water?

 278. Yuri schreef:

  Thee is beter?
  Een kop gekleurd water op tijd en stond sla ik niet af, maar we moe­ten niet gaan over­drij­ven, jongens.

 279. Joost Brummelkamp schreef:

  Slechts bedoeld om het ver­war­mings­pro­ces te ver­ge­mak­ke­lij­ken – als ik het goed begre­pen heb, geleidt water de warm­te die ver­vol­gens door de mok kan wor­den over­ge­no­men. Ter­wijl de mok zelf, zon­der water, door de micro­gol­ven veel min­der mak­ke­lijk op te war­men zou zijn. Zoiets?

 280. Lies schreef:

  a. Alles­zins iemand die met zo’n mooi nieuw toet­sen­bord van Apple werkt. Mooi!
  b. Thee. Hoop ik, zo vroeg op de dag…

 281. eF-eM schreef:

  dilemma’s zijn goed voor de spijs­ver­te­ring, dacht ik.

 282. Eric schreef:

  Haha, hoe vaak heb je zelf al gereageerd?
  Dit is trouwens.…291?

 283. eF-eM schreef:

  zeg op, wat is het?

 284. Eric schreef:

  Vreemd, ik dacht hier net gere­a­geerd te heb­ben, zie ik niets verschijnen.
  Hoe­vaak heb je inmid­dels zelf al gereageerd?

 285. Carmen schreef:

  Ik gok op ice tea.

 286. Carmen schreef:

  @ Joost. Het spijt me. Ik drink geen koffie.

 287. Joost Brummelkamp schreef:

  Was het je eigen kof­fie, Yuri? Of die van Zezun­ja? Of die ene jouw kof­fie, en die thee van Zezunja?
  (de span­ning, de spanning!…!! ?!!!.…)

 288. Yuri schreef:

  Het was inder­daad het bak­je troost van Zez, Joost. Maar die whisky-thee is niet van ons…

 289. Lies schreef:

  Hmm, wie zou er zo gek zijn hal­ver­we­ge de dag al in de whis­key te vlie­gen? Tomasz? :-P

 290. Rose schreef:

  Het is hier nog steeds gezellig :-)

 291. Rose schreef:

  Ik vraag me af wat er gebeurt als ik nu het vin­kje ‘hou me op de hoog­te van ver­de­re reac­ties!’ aanvink.

 292. Rose schreef:

  Vol­gens mij krijg ik dan een mail­box vol reac­ties, niet?

 293. Rose schreef:

  En dat zijn dan reac­ties die niet aan mij gea­dres­seerd zijn.

 294. Cyriel schreef:

  Ja, ben weer terug dus.

 295. Rose schreef:

  Dat is natuur­lijk hele­maal niet zo leuk. Dus ik doe het maar niet.

 296. Rose schreef:

  Maar! Dege­nen die dat vin­kje ooit wel heb­ben aan­ge­vinkt heb ik nu weer vijf e‑mailnotificaties bezorgd.
  Vond ik wel een mooi aan­tal, eigenlijk.

 297. Rose schreef:

  Nu zeven, natuur­lijk. Ook een mooi getal :-)

 298. Carmen schreef:

  Ik heb het eer­lijk gezegd uit­ge­vinkt. Ik vond van­mor­gen 23 mails van de robot­vorm Yuri in mijn mail­box om me te ver­tel­len dat er een reac­tie was. Aan­ge­zien ik nog spon­taan genoeg ben om zelf bin­nen te sprin­gen en ik stie­kem zit te wach­ten op een mail­tje denk ik dat ik mezelf de stress ga bespa­ren om mijn hart een node­loos spron­ge­tje te voe­len maken bij elke ‘you’­ve got mail’.

 299. Jozef schreef:

  Allez hop! Weer een reac­tie erbij! En mil­jaar, mijn vin­ger doet ver­do­rie pijn van al dat naar bene­den scrol­len. Ide­aal om een eelt­laag op uw vin­gers te kwe­ken wel. Maar waar­om zoudt ge dat wil­len, is dan weer de vraag natuurlijk.

 300. Evie schreef:

  Zoo.. Ook maar even een reac­tie van mij, zodat je tot 1,2,3,4,5 zoveeeeel reac­ties komt. :-)

 301. Cyriel schreef:

  Ben ik weer.

 302. Swan schreef:

  Swan meldt zich, al zet het nog geen zoden aan de dijk!

 303. Swan schreef:

  En ik mag zeker niet nog een keer reageren?

 304. Yuri schreef:

  Je mag zo vaak rea­ge­ren als je wil.
  En ook zo con­struc­tief (dan wel decon­struc­tief) als je wil.
  Iemand een amuse-gueule?

 305. Rosalie schreef:

  Allee zeg, waar Cyriel rond­hangt daar ben ik ook. Een bericht met 1000 reac­ties, wat een nobel streven.

 306. Centrum schreef:

  Nou, voor­uit dan maar, weer een reac­tie, nu ik nog wak­ker ben. ;-)

 307. tomasz schreef:

  Tjee, nu word ik gel­inkt aan whiskey-thee vroeg op de dag. Ik denk dat ik een ima­go­cam­pag­ne ga voe­ren alhier.
  Zoals eer­der gezegd hou ik het ’s och­tends bij een melk­je of wat Worlds­ha­ke of Winny-fruitsap.

  Ik heb net een docu­men­tai­re over Paul-Herni Spaak gezien. De man had een opmer­ke­lij­ke bril.

 308. esther schreef:

  esther paraat voor reac­tie 315! *salu­eert*

 309. Carmen schreef:

  Win­ny fruit­sap? Die heb­ben echt alles e. Vol­gens mij had­den wij daar op Chi­ro­kamp cho­co van. Naast de tal­rij­ke bak­ken worlds­ha­ke en ande­re wereld­win­kel ethisch ver­ant­woor­de producten.

 310. cockie schreef:

  Hup Yuri.

 311. Yuri schreef:

  Trr­r­r­rou­wens! Reac­tie nr. 350 krijgt uiter­aard weer een gedichtje!

 312. maarten schreef:

  Moe­ten wij nu jach­tig voort naar reac­tie 350, alleen maar kij­kend naar de kwan­ti­teit, en alle kwa­li­ta­tief hoog­staan­de zin­nen over­la­ten aan der­de wereld­land­kin­de­ren die hier voor ons zit­ten te rea­geu­ren? Ik bel­de net met een fabriek in Chi­na, die kun­nen nog wel een stuk of twin­tig jon­ge dwang­ar­bei­der­tjes wat extra uren laten maken ach­ter de terminals.

 313. Yuri schreef:

  Nee hoor. Haast en spoed is zel­den goed, en ik heb alle tijd van de wereld.
  In de tus­sen­tijd kun­nen we mis­schien een spel­le­tje doen. Wat rijmt er bij­voor­beeld op eclec­tisch?

 314. ceebee schreef:

  hup Yuri hup

 315. Yuri schreef:

  @ Eric: Ik heb je reac­ties net gered uit de klau­wen van Kabou­ter Spamta­dam. Over­ij­ve­rig baas­je, ver­dom­me. Excu­ses daar­voor. En hoe vaak ik zelf heb gere­a­geerd, weet ik niet meer. Maar er is geen regle­ment, dus ik maak me geen zor­gen. Moewahahaha.

 316. Yuri schreef:

  Wat is dat met dat gehup, Yuri, trou­wens? Zal ik dat even let­ter­lijk interpreteren?

 317. odysseia schreef:

  reac­tie 666: Is dit de fan­si­te van de fami­lie Pfaff?

 318. Yuri schreef:

  Da’s een hele goeie.

 319. Joost Brummelkamp schreef:

  Wat een kek hangdin­ge­tje zie ik daar rechts ver­schij­nen, met weder­om de onvol­pre­zen (wat is het heer­lijk geen tele­vi­sie te heb­ben) Peter de Vries in beeld.
  En, apart dat ieder­een daar zo aan voor­bij gaat, maar héél graag, die amu­se. Ga je ver­tel­len wat het is, of moet ik raden?

 320. Yuri schreef:

  We zijn onder­tus­sen al aan de soep begon­nen. Kom­me­tje snert?

 321. Joost Brummelkamp schreef:

  Goed, met vege­ta­ri­sche rook­worst en plant­aar­di­ge schen­kel, mag ik hopen? En rog­ge­brood met tofu-spek erbij, heerlijk.

 322. Joost Brummelkamp schreef:

  Ove­ri­gens is deze reac­tie: https://www.wannesdaemen.com/en‑u/het-bericht-met-de-1000-reacties#comment-20000 van tomasz niet alleen een inte­res­san­te bewe­ring, maar tevens reac­tie 20.000 aller tij­den op maanzand.com, als ik de tech­niek juist inter­pre­teer. Toch leuk, zo tij­dens onze quees­te naar de 1000e.

 323. maarten schreef:

  Eclec­tisch? Elek­trisch? Kubus­tisch? Spa­get­ti’s? Maag­den­vlies? Meneer de Vries? Come on please?

  Wat gaat u eigen­lijk doen als we de 1000 heb­ben bereikt? Dit bericht heel snel op slot gooi­en zodat er geen reac­tie meer aan toe­ge­voegd kan wor­den? Stop­pen? Stop­pen is voor mie­tjes, maar je moet stop­pen op je hoog­te­punt, heb ik wel eens gehoord.

 324. Irene schreef:

  Waar kijkt ze naar uit het raam? Dat zijn dan din­gen die ik mij weer afvraag. Bij deze dan mijn reac­tie driehonderdenzoveel.

 325. Irene schreef:

  Het was natuur­lijk mijn eer­ste reac­tie, en van de dui­zend de drie­hon­derd­dri­e­en­der­tig­ste. Mooi. En bij deze mijn tweede. ;-)

 326. Yuri schreef:

  @ Joost: Ik weet niet pre­cies hoe de tech­niek werkt, maar het gaat zeker niet om 20.000 reac­ties. Helaas Pin­da­kaas. Maar een mooie bewe­ring, dat wel.

  @ Maar­ten: Stop­pen op het hoog­te­punt is het doel, inder­daad. Wat er daar­na gebeurt, had nie­mand ooit dur­ven dromen.

  @ Ire­ne: 333 is een schoon getal. En het is de helft van 666.
  (Hoe schrijf je een hoofd­let­ter 3, trouwens?)

 327. Joost Brummelkamp schreef:

  Hm. Ik dacht eigen­lijk al een beet­je dat het onzin was, maar het leek zo aardig.

 328. Joost Brummelkamp schreef:

  (zal ik het gewoon doen? Als een idi­oot nu 14 reac­ties gaan zit­ten typen, zodat ik een gedicht­je krijg? Dat kan gewoon! Ik kan dat gewoon doen!)

 329. Uw Moeder schreef:

  Hela! Gro­te smurf! Is het nog ver? Ik begin hier seri­eus hon­ger te krij­gen. En dorst. Dorst!

 330. Joost Brummelkamp schreef:

  Dat is grap­pig, in de tijd dat ik even een Hyves-mail naar mijn moe­der stuur­de, is er hier een bericht­je bin­nen geko­men van Uw Moeder.

 331. Cyriel schreef:

  En waar Rosa­lie hangt, daar hang ik ook. Als authen­tie­ke hang­jon­ge­re dan.

 332. Cyriel schreef:

  Sor­ry Yuri, boven­staan­de post slaat als een tang op een var­ken of als een lul op een drum­stel, maar ik kan het niet over mijn hart ver­krij­gen om hier langs te komen om te zien hoe het staat en niks ach­ter te laten.

 333. Cyriel schreef:

  Als ieder­een zo dacht, was de 1000 al lang bereikt…

 334. Joost Brummelkamp schreef:

  Kom, ik ga het doen. Er gebeurt hier al bij­na een uur niets meer, en ik heb ook wel recht op een gedicht­je. Ben al een huwe­lijks­aan­zoek kwijt, dus ik vind dat niet zo gek gedacht. Daar gaat‑i.

 335. Joost Brummelkamp schreef:

  Oei, nu begint opeens Cyriel er zich mee te bemoei­en. Ik moet snel zijn!

 336. Joost Brummelkamp schreef:

  Wat niet een­vou­dig zal zijn, want met bij­na 350 reac­ties draait het wat traag, heb ik het idee.

 337. Joost Brummelkamp schreef:

  Maar het gaat nog goed, lijkt me. Cyriel is al weer ver­dwe­nen, zo te zien.

 338. Joost Brummelkamp schreef:

  Zeg het dan, zeg het dan!” spoort het knop­je me aan. En dat doe ik.

 339. Joost Brummelkamp schreef:

  Nog maar drie, het komt nu wer­ke­lijk in zicht. Ik begin ver­moeid te raken, maar geef niet op!

 340. Joost Brummelkamp schreef:

  Kijk ach­ter­om, maar ik zie nie­mand in mijn blik­veld. Ik geloof wer­ke­lijk dat ik het ga redden.

 341. heel iemand anders dan Joost Brummelkamp schreef:

  Ja, ja, ik heb reac­tie 350!!!! Hoera!

 342. Joost Brummelkamp schreef:

  Hoe is dat nu moge­lijk? Dit zaak­je stinkt, en ik zal Peter hier­naast vra­gen om het tot op de bodem uit te zoe­ken! Voor­ken­nis en ver­bo­den din­gen die niet mogen. maanzand.com stinkt een beet­je, dat kan ik u wel vertellen!

 343. Joost Brummelkamp schreef:

  (hè, heer­lijk, schaam­te­loos in mijn een­tje zin­lo­ze onzin zit­ten ver­ko­pen. Tot mor­gen lie­ve men­sen, slaap zacht!)

 344. Susy schreef:

  Awel…353, magisch getal? Wel­nee, maar ik doe lek­ker mee. Want ik ben nu een­maal een trend­vol­ger, mee­lo­per, kuddedier.
  T’hat’s me.

 345. Centrum schreef:

  Hup­sa­kee, weer een reactie! :-)

 346. Centrum schreef:

  Nou, dan nog maar 1 als bonus-aanbieding.

 347. Centrum schreef:

  En nog 1 voor extra zegeltjes.

 348. Centrum schreef:

  Geldt deze voor extra air­mi­les of niet?

 349. Centrum schreef:

  Bestaan er geen robots om die 1.000 vol te maken?

 350. Centrum schreef:

  O.K., op naar de 360.

 351. Centrum schreef:

  En dan even finis­hen op 360. Welterusten!

 352. Yuri schreef:

  Wel­te­rus­ten aan u allen even­eens van­we­ge uw gast­heer. Dank voor alweer een dag heer­lijk eclec­tisch epi­bre­ren. Mor­gen rea­geer ik wat uit­ge­brei­der. Als er nog plaats is.

 353. niets.dan.vuur schreef:

  Als ik mijn reke­ning­num­mer ver­meld, zou ik daar dan ook dui­zend reac­ties op kun­nen krij­gen aub?

 354. tomasz schreef:

  Hier­bo­ven werd beweerd dat ik een inte­res­san­te bewe­ring heb gedaan; wel­ke was dat precies?

  i
  si
  eis
  reis
  stier
  ritsen
  stieren
  striemen

 355. tomasz schreef:

  de bloem­pot heeft de bus gemust.

 356. tomasz schreef:

  @nietsdanvuur: gewoon pro­be­ren, zou ik zo zeggen!

  @Yuri: eclec­tisch –> dyslectisch?

  @niemand/iedereen: ik heb zonet een ris­kavond door­leefd en zowaar het spel gewon­nen! En zoals het een avond­vul­len­de risk betaamt, stond ik op een gege­ven moment met amper drie land­jes te bib­be­ren ach­ter mijn kan­non­nen, maar ten­slot­te heb ik dank­zij het con­ti­nent Zuid-Amerika en een subliem pact met de Noord-Amerikaanse heer­ser naar Afri­ka kun­nen door­ste­ken, om ver­vol­gens ook Azië in te nemen. Mijn opdracht “Ver­o­ver Azië en Zuid-Amerika” was op die manier na 5 uur en een kwar­tier ver­vuld. Mooi zo!

 357. tomasz schreef:

  pablo ner­u­da leest maar flauw in het engels, trouwens.

  iemand nog fij­ne boek­tips? ik ken immers amper heden­daag­se schrijvers.

 358. Lies schreef:

  Hoi hoi. Wat is het hier druk geweest gis­te­ren­avond, zeg…
  Ik heb kof­fie­koe­ken mee­ge­bracht. Kan jij voor de kof­fie zor­gen, Yuri? Iemand een koek?

 359. Cyriel schreef:

  @tomasz: het is dan wel geen heden­daag­se schrij­ver, maar ik moet natuur­lijk Cyriel Buys­se aanbevelen.
  En mijn per­soon­lij­ke held is Nes­cio, maar ook die heeft al een tijd­je het tij­de­lij­ke voor het eeu­wi­ge verwisseld.
  Als ik dan toch een paar boe­ken moet noe­men die mij recent posi­tief ver­rast heb­ben, dan zijn dat Ein­de­lijk de zee – Tho­mas Ver­bogt, De helaas­heid der din­gen – Dimi­tri Ver­hulst en De wan­de­laar – Adri­aan van Dis.

 360. Octavie schreef:

  Zeg Yuri, je mag nu wel van de zol­der komen, hoor.

 361. Joost Brummelkamp schreef:

  Ha Lies, zijn er nog koe­ken? Ik ga zo kof­fie maken, doet er iemand een kop­je mee?
  En tomasz, naar die inte­res­san­te bewe­ring wordt ver­we­zen in de 331. En daar zei Yuri later weer iets over. Vandaar.
  Ik zoek nog naar een ana­gram van rei­ne mest, maar dan in één woord.
  Boe­ken. Ik las erg graag de Nacht­trein naar Lis­sa­bon, net als lou­ter bij­voor­beeld (http://www.willemijndicke.nl/2007/08/vrijheid.html).
  Mijn eigen reke­ning is wat scha­mel gevuld, Vuur, maar je kunt het pro­be­ren, zoals t al zei.

  Zo, weer bij.

 362. esther schreef:

  Begin de dag met een dans­je, begin de dag met een lach, want wie vro­lijk kijkt in de mor­gen, ja die lacht de hele dag’- dit soort stomp­zin­ni­ge din­gen horen wij NL’ers op onze och­ten­d­ra­dio, Yuri. En nu heb ik een humeur om op te schie­ten natuurlijk.

 363. Helene schreef:

  En? Zijn we er al?

 364. Joost Brummelkamp schreef:

  Mees­ter­in, als alter­na­tief op meesteres?

 365. Joost Brummelkamp schreef:

  O, en Lies, heb je mis­schien foto’s van die koeken?

 366. Lies schreef:

  Ik wil graag nog wat kof­fie, Joost. Ik word maar niet wak­ker vandaag…

  En wat boe­ken betreft: mogen het ook ver­ta­lin­gen zijn? Ik heb erg geno­ten van De scha­duw van de wind – Car­los Ruiz Zafón en van De vlie­ge­raar – Kha­led Hos­sei­ni. Ik kan je nog enke­le tien­tal­len ande­re boe­ken aan­be­ve­len in de fan­ta­sy en de jeugd­boe­ken, maar dat was niet de bedoe­ling, zeker?

 367. Lies schreef:

  En natuur­lijk zijn er nog koe­ken, je bent de eer­ste die er een wil.
  Ik heb crois­sants, cho­co­la­de­koe­ken, bolus­sen en koe­ken met fran­gi­pa­ne. Wel­ke wil je?

 368. Joost Brummelkamp schreef:

  Las­tig, Lies. Ik ben erg gesteld op een kof­fie met een crois­sant, maar die fran­gi­pa­ne klinkt ook aan­trek­ke­lijk. Ik vind het zo’n mooi woord, maar heb eigen­lijk geen flauw idee wat het is, ter­wijl ik er eer­der deze week al één van Yuri heb geaccepteerd.
  Ik begin dan toch maar met een crois­sant, vrees dat die fran­gi­pa­ne me iets te zoet is op de vroe­ge mor­gen. Zo klinkt het althans.

 369. Joost Brummelkamp schreef:

  En zo leer je nog eens nieu­we men­sen ken­nen – even op je mooie web­si­te geke­ken, NIA, hek­se­rij, intri­ge­rend. En dan zo rus­tig aan zo’n bureau­tje in de zon zit­ten ver­ta­len – het zijn wel woor­den­men­sen die hier samen­ko­men, he?

 370. Lies schreef:

  Tja, denk dat Yuri zijn woor­den­kunst inder­daad voor­al woor­den­lief­heb­bers aan­trekt. En Pfaff­fans, ok, die ook :-)

  Ik ben eigen­lijk een beet­je jaloers op men­sen die zo fan­tas­tisch goed met woor­den kun­nen omgaan als Yuri en Zezun­ja. Ik wou dat ik dat ook kon. En mis­schien heb ik het wel in me, ergens heel diep weg­ge­sto­ken, maar ik heb niet het geduld om het er alle­maal te zit­ten uit­peu­te­ren. Want hoe meer je schrijft, hoe beter je erin wordt natuur­lijk. Dus blijf ik maar gewoon lezen, en genie­ten van de taal­pa­rels van anderen…

  Mijn jeugd­droom was jeugd­boe­ken­schrijf­ster wor­den. Thea Beck­man ach­ter­na. Maar die is lang­zaam­aan steeds meer naar de ach­ter­grond ver­scho­ven. Ik heb nog steeds heel veel dro­men en doe­len in mijn leven, maar schrij­ven hoort daar steeds min­der bij. Ver­ta­len, ja, dat wel, daar ben ik goed in. Maar zelf din­gen cre­ë­ren van­uit het niets… Ach… In een vol­gend leven misschien.

  Ik hou het voor­lo­pig bij mijn fan­tas­ti­sche job, mijn spi­ri­tu­e­le weg en mijn dans (NIA).

 371. Lies schreef:

  Wat die fran­gi­pa­ne betreft: er zijn ver­schil­len­de soor­ten. Je hebt de kof­fie­koe­ken met fran­gi­pa­ne, die ze bij som­mi­ge bak­kers ver­ko­pen en die heer­lijk zijn ’s ochtends.
  En dan heb je het type fran­gi­pa­ne voor bij de kof­fie, zoals deze (http://rubenblogt.files.wordpress.com/2007/06/frangipane.jpg). Die zijn een stuk zoe­ter en dro­ger, en dus ook min­der geschikt voor bij het ontbijt.

 372. Joost Brummelkamp schreef:

  Er begint me iets te dagen (eer­ste even de koe­ken hoor, daar­na het inhou­de­lij­ke, maar dan wordt ik niet meer afge­leidt door tri­vi­a­li­teid­ten). Als ik aan kof­fie­koe­ken denk, zie ik een soort vrij droog zand­ge­bak voor me. Maar nu her­in­ner ik me dat de Vlaam­se kof­fie­koek een feno­meen schijnt te zijn dat lijkt op wat in Neder­land een kof­fie­brood­je heet, en in Frank­rijk ver­schij­nings­vor­men heeft als pain aux rai­sins, pain au cho­co­lat en dergelijke.
  Grap­pig dat je onder­scheid maakt tus­sen kof­fie­koe­ken en fran­gi­pa­ne “voor bij de koffie” ;-)
  Zo, nu naar belang­rij­ker zaken. En daar­na weer ver­der met wat ik aan het doen was.

 373. Lies schreef:

  Hihi, ja kof­fie­koe­ken zijn in Vlaan­de­ren zoe­te brood­jes van bij de bak­ker, die bij het ont­bijt wor­den gege­ten. Sor­ry voor de verwarring :-)

 374. Lies schreef:

  Zijn jij ook in de taal­bu­si­ness, Joost? Wat doe je dan?

 375. Joost Brummelkamp schreef:

  Ik geloof dat zo’n droom nooit hele­maal uit het niets tevoor­schijn is geko­men. Jaloers, ergens diep weg­ge­sto­ken, taal­pa­rels, naar de ach­ter­grond – het wil er bij mij niet in dat daar geen echt ver­lan­gen spreekt.

  Ik weet ook de vorm niet – mis­schien is ver­ta­len wel die vorm. Mis­schien vind je een moment dat uit­peu­te­ren opeens wel van het groot­ste belang voor je wordt, zo dat je er het geduld wel voor moet vin­den. En mis­schien zit ik er ont­zet­tend naast, maar soms heb ik opeens de nei­ging om dit soort din­gen te gaan ora­ke­len, en wie weet heeft het zin, tus­sen al het zin­lo­ze wat ik hier ook al heb gedebiteerd.

  Dans! Geniet! En blijf die let­ters op een rij zet­ten, tot ze uit­ein­de­lijk een stuk­je van de naam van God vormen ;-)
  Net als Yuri, en Zezun­ja, en ik en tomasz en ilse en Car­men en god weet wie alle­maal (man, ik moet ophou­den, ik draaf door, en ik meen het nog ook allemaal).

 376. Nee, ik zit niet in de taal­bu­si­ness. Heb er wel een obses­sie voor, die mis­schien lijkt op wat jij er net over schreef: ik zou er al heel lang iets mee wil­len, maar heb niet de adem gevon­den om me er echt aan te wij­den, en zo lang komt er ook niets wat vol­doet, althans, vol­doet in bre­de­re zin. Maar wie weet – het zou ook kun­nen dat wat ik net schreef hele­maal niet over jou, maar alleen over mij­zelf gaat. Of mis­schien alle­bei een beetje.
  De link ver­telt iets over wat ik wél doe.

 377. Zezunja schreef:

  Kof­fie­koe­ken in Bel­gië ver­ei­sen een ware cur­sus Joost, daar komen wij NL’ers niet zomaar uit. Dat geldt ook voor de frietsausen.
  En ergens tus­sen al die reac­ties stond een com­pli­ment­je voor mij: bedankt.

 378. OK, ik zal de kof­fie­koe­ken dan maar even laten. Ik moet mijn plaats ken­nen (wie weet rolt er nog een huwe­lijks­aan­zoek uit ;-) )

 379. Lies schreef:

  Oh ver­lan­gen genoeg hoor, maar niet genoeg door­zet­tings­ver­mo­gen om er ook écht iets mee te doen :-) Maar inder­daad, mis­schien komt het op een goe­de dag hele­maal van­zelf. Het pro­bleem is dat ik het wel kàn, als ik er écht hard mijn best op doe. Als er ergens tekst­jes moe­ten wor­den geschre­ven, dan sta ik altijd op de eer­ste rij, en als ik er even geen zin in heb, word ik wel aan­ge­duid als chi­ne­se vrij­wil­li­ger :-) Maar zo vlot en spon­taan als het bij som­mi­ge men­sen lijkt te gaan, nee, dat niet.

 380. Joost Brummelkamp schreef:

  Ik zal eens kij­ken of ik er iets net­ters van kan maken, Yuri, die lan­ge URL’s.
  Iets om over te praten.

 381. Joost Brummelkamp schreef:

  Beter.

 382. Lies schreef:

  Oh, een ener­gie­wer­ker zeg. Ik ken rea­ding niet echt, en heb het dus ook nog nooit onder­gaan, maar ik kan me inbeel­den dat dat een enorm boei­en­de job is, waar­mee je men­sen écht voor­uit helpt. Leuk! Hoe heb je dat geleerd? Heb je altijd al zo’n goed ont­wik­kel­de intu­ï­tie gehad of heb je die getraind?

 383. Joost Brummelkamp schreef:

  Ja, dat mis ik ook, een soort vro­lij­ke nood­za­ke­lijk­heid, gepaard met een van­zelf­spre­kend niet afla­ten­de gedrevenheid.
  In mijn hui­di­ge wer­ken kom ik daar dich­ter bij – nog niet altijd dicht genoeg, maar het begint er steeds meer op te lijken.

 384. Lies schreef:

  Moses high on drugs?
  Super.
  Tja, mis­schien wel. Maar dat hoeft niets af te doen aan zijn spi­ri­tu­e­le beleving.
  Maar mis­schien ook niet. Hoe­wel ik zelf nog geen drugs­vrije visi­oe­nen heb gehad, ben ik ervan over­tuigd dat ze bestaan. Door dagen­lang te vas­ten bij­voor­beeld. Of door een­zaam­heid. Ten­slot­te liep die mens al heeeeel lang rond in de woes­tijn, leef­den ze alleen op die een­to­ni­ge man­na en had hij net een berg beklom­men. Qua ont­be­rin­gen kan dat wel tellen!

 385. Joost Brummelkamp schreef:

  Gewoon geleerd op school – nou ja, op een bepaal­de school dan. Laat ik er nog eens een mooi lin­kje tegen­aan gooi­en: KLIK!

  Leuk spul hoor, fas­ci­ne­rend om mee bezig te zijn.

 386. Joost Brummelkamp schreef:

  Het lijkt wel of we zit­ten te chat­ten, dan loop je ook zo vaak een reac­tie ach­ter op wat de ander aan het schrij­ven is ;-)

 387. Joost Brummelkamp schreef:

  Heb­ben we zo toch bij­na de 400 te pak­ken. Daar gaat het toch alle­maal om.
  Ik vind het echt een vro­lij­ke plek hier, voor elk wat wils, en tot op heden genie­ten we vol­le­di­ge vrij­heid van menings­ui­ting, waar vind je dat nog tegenwoordig.

 388. Lies schreef:

  Ha, op zo’n school :-)
  Kan je dan ook jezelf rea­den? Of laat je dat doen door een ander? Of neem je je eigen ont­wik­ke­ling op een nog ande­re manier onder handen?

 389. sunnymoon schreef:

  anjib dred­nohreiv!!!!

 390. Joost Brummelkamp schreef:

  Uit­ein­de­lijk zit­ten al die men­sen steeds tegen­over mij zodat ik zelf weer een klein stuk­je bewust­zijn erbij kan sprok­ke­len. En ja, je kunt ook jezelf rea­den. Lukt niet altijd even mak­ke­lijk, omdat daar vaak nog wat meer over­tui­gin­gen tus­sen zit­ten dan bij het lezen van de ener­gie van een ander. Maar het kan zeker.
  En ik neem ook mijn ont­wik­ke­ling nog wel op ande­re manie­ren onder han­den, hoor ;-)
  Beet­je dan­sen op zijn tijd (klik) bij­voor­beeld. Niet alleen maar stil op een stoel­tje zitten…

 391. Irene schreef:

  Nou, vlug dan maar even, ik moet wer­ken. Mijn reac­tie: ja, heel erg okee.

 392. Lies schreef:

  Ha de vijf rit­mes. Dat heb ik ook eens een paar weken gedaan. Ik vond het leuk en soms heel intens, maar ik mis­te wat struc­tuur. En zo ben ik dus bij Nia aanbeland :-)

  Kadert jouw ener­gie­werk in een reli­gi­eu­ze dimen­sie, Joost, of hou je het puur bij ener­gie alleen?

 393. Lies schreef:

  Woe­hoe het is me gelukt om mijn lin­kje onzicht­baar te maken. Had nog niet bedacht dat dat ook in reac­ties kon *bloos*

 394. Joost Brummelkamp schreef:

  Tja… je dacht, ik doe er even een sim­pe­le vraag tussendoor?

  Bestaat er ener­gie­werk hele­maal los van een reli­gi­eu­ze dimen­sie? Het is maar de vraag wat je onder reli­gie ver­staat. Als je vraag is of het bin­nen een sys­teem past, is het ant­woord (gro­ten­deels) nee. Natuur­lijk is er iets van vorm, anders valt er las­tig te wer­ken, hier op aarde ;-)
  Maar als je naar ener­gie gaat kij­ken, stuit je uit­ein­de­lijk onher­roe­pe­lijk ook op een punt waar het niet alleen maar over kool­stof­ge­ba­seer­de levens­vor­men gaat die doel­loos samen rond­lo­pen op een gro­te klomp gestol­de lava.
  Zin en doel heb­ben dan al gauw een band met wat je reli­gie kunt noe­men, of anders­om: in ener­gie­werk zoals ik het doe, kijk ik naar het­zelf­de waar reli­gies (oor­spron­ke­lijk) ook naar kij­ken. Van­uit net weer een ander punt, om het een beet­je speels te houden ;-)

 395. Joost Brummelkamp schreef:

  Zo weten we elkaar hier leuk te inspi­re­ren, op het gebied van spi­ri­tu­a­li­teit net zo mak­ke­lijk als waar het html betreft. Waar zie je dat nog.
  Ove­ri­gens, men­sen van alle gezind­ten, jul­lie hoe­ven je aan ons niet te sto­ren als je het over iets anders wilt heb­ben hoor. Hoe meer zie­len, enzo.

 396. Lies schreef:

  LOL ja sor­ry hoor. Maar toch mooi geant­woord. Ik begrijp vol­le­dig wat je bedoelt (hoop ik).

  Ik vraag me soms af hoe ze het doen, van die men­sen die alles puur tot weten­schap her­lei­den. Ik kan er niet omheen dat de hele wereld en al het leven erop een won­der is, hoe­zeer je elk detail ook kan ver­kla­ren met bio­lo­gie enzo. Het geheel is zo uit­zon­der­lijk mooi, en zo alles­om­vat­tend groot, dat ik er alleen maar ont­zag voor kan hebben.

  En uit­ein­de­lijk mogen ze nog zo hard roe­pen dat alles te ver­kla­ren is enzo, maar ik denk dat de mees­ten het eigen­lijk deep down niet menen. Als zo’n weten­schap­s­neu­root ver­liefd wordt, zal hij toch niet alleen maar aan de zij­lijn toe­kij­ken hoe zijn hor­mo­nen en her­se­nen die reac­ties teweeg bren­gen, maar er toch ook gewoon stie­kem heel hard van genieten?

 397. Carmen schreef:

  Vol­gens mij wor­den die veel min­der mak­ke­lijk ver­liefd. Die rati­o­na­li­se­ren te hard en dur­ven de con­tro­le niet uit han­den te geven. Dan is dat eer­der angst­aan­ja­gend dan genie­ten hoor.

 398. Carmen schreef:

  Ik moest net den­ken aan de les­sen Reli­gie, zin­ge­ving en levens­be­schou­wing van het eer­ste semes­ter. Iemand ‘Reli­gie in de 21ste eeuw’ gele­zen van Her­man De Dijn? Ik kon me wel vin­den in de imma­nen­te trans­cen­den­tie en ‘de stil­te in elk van ons’ en ‘het mys­te­rie’ enzo. Reli­gie zon­der puur reli­gi­eus in de zin van God te gaan. :-)

 399. Lies schreef:

  Nope, niet gele­zen. Maar ze heb­ben het blijk­baar bij de bib en als ik heb het alvast geno­teerd, voor als ik later deze week ga.

  Wat stu­deer je eigen­lijk, Carmen?

 400. Carmen schreef:

  Toe­ge­pas­te psy­cho­lo­gie. RZL is een basis­vak in het der­de jaar, van­daar dat ik me daar heb door moe­ten sleu­ren. Geen bed­li­te­ra­tuur hoor, ik denk dat ik de helft van het boek nog niet begrijp. De uit­leg van de prof erover in de les was min­stens even boeiend.

 401. Joost Brummelkamp schreef:

  Toch zijn de ech­te cyni­ci enorm vast­hou­dend, waar het het ont­ken­nen, of, wie weet, hun gelijk betreft. Een voor­beeld uit de blo­gosp­he­re: ik kan met ver­bijs­te­ring de tek­sten op bijzinnen.com lezen, die tel­kens alles weer weet te rela­ti­ve­ren en onder­uit te halen wat hij voelt voor zijn vrouw en doch­ter, en tevre­den is dat het zo is, en niet meer dan dat.

  De pas­sie in het níet wil­len dat iets zo zou zijn, dat het onver­klaar­ba­re, onbe­re­de­neer­ba­re bin­nen zou sluipen.
  Fascinerend.

 402. Joost Brummelkamp schreef:

  Tege­lijk houd ik van de afstand die hij kan vin­den in zijn beschrij­vin­gen, waar­door hij een soort hel­der­heid, een bepaal­de humor brengt in wat hij tegen­komt. Dat je niet denkt dat ik hem een rare man vind die de wereld niet begrijpt, dat is niet mijn boodschap.

 403. Soes schreef:

  Ik kan natuur­lijk niet ach­ter­blij­ven.… even hel­pen, al 413.…

 404. eF-eM schreef:

  k ga mijn kof­fer pak­ken die zich ver­momd heeft als rug­zak. mor­gen ver­trek ik naar een eiland waar het ste­vig waait. maar het zal nog moe­ten blij­ken of daar Maan­zand , de zij­nen en de haren te ont­van­gen zijn onder het licht van de beroem­de vuur­to­ren die rijmt op ‘kijk daar es’.
  anders is de kor­te golf er altijd nog.

 405. Yuri schreef:

  Haa, daar ben ik weer. Ik had me even ver­sla­pen, waar­voor excuus. Geluk­kig gaan de olij­ke dis­cus­sies hier gewoon ver­der. Dat is mooi. Goed. Even recapituleren:

  Susy zei: Awel…353, magisch getal? Wel­nee, maar ik doe lek­ker mee. Want ik ben nu een­maal een trend­vol­ger, mee­lo­per, kuddedier.
  T’hat’s me.

  @ Susy: Hoe meer mee­lo­pers, hoe beter. Lang leve het wild om zich heen rea­ge­ren­de kuddedier!

  Cen­trum zei: Geldt deze voor extra air­mi­les of niet?

  @ Cen­trum: Je kan je extra air­mi­les gaan afha­len in de beauty-shop van Deb­by Pfaff.

  niets.dan.vuur zei: Als ik mijn reke­ning­num­mer ver­meld, zou ik daar dan ook dui­zend reac­ties op kun­nen krij­gen aub?

  @ Vuur: Ja hoor. Graag ook je adres, je sofi-nummer, de code van je bank­kaart en je sim­kaart, en ik doe de rest.

  tomasz zei: de bloem­pot heeft de bus gemust.

  @ Tomasz: De bloem­put heeft het bos gematst.

  Lies zei: Hoi hoi. Wat is het hier druk geweest gis­te­ren­avond, zeg…
  Ik heb kof­fie­koe­ken mee­ge­bracht. Kan jij voor de kof­fie zor­gen, Yuri? Iemand een koek?

  @ Lies: Ik ga nu de melk klop­pen en een fijn pot­je ara­bi­ca zet­ten. (Lees: door de Sen­seo jensen)
  En bedankt voor je com­pli­ment, hoor. Wij glunderen.

  Octa­vie zei: Zeg Yuri, je mag nu wel van de zol­der komen, hoor.

  @ Octa­vie: Ik weet het, ik weet het. Maar het is daar zo gezel­lig met Kabou­ter Poker­fees en Kabou­ter Geng­beng. Maar ze sla­pen nu, dus ik heb rust.

  sun­ny­moon zei: anjib dred­nohreiv!!!!

  @ Sun­ny­moon: Sey! Gon sth­cels dred­nohsez et naag!

  En dan zie ik dat men­sen hier spon­taan een boom­pje gaan opzet­ten over spi­ri­tu­a­li­din­ges en rea­ding (is dat geen pop­fes­ti­val?) en vijf rit­mes en wat dies meer zij. Ik ben blij als men­sen boom­pjes komen opzet­ten. Doe voor­al zo voort. Al vrees ik wel dat ik deze dis­cus­sie niet hele­maal volg. Ik ga altijd een beet­je ril­len als het over spi­ri­tu­e­le erva­rin­gen en reli­gie en zo gaat. Niet dat ik een weten­schap­per ben, maar ik heb niet zo veel met al die rare vor­men van zin­ge­ving. Soit. Laat dat jul­lie niet tegen­hou­den om me van het tegen­deel te over­tui­gen. En het idee dat Mozes had zit­ten blo­wen of slik­ken, vind ik wel erg tot de ver­beel­ding spre­ken. Ver­tel al die gek­ke chris­te­nen wereld­wijd maar een keer dat de oor­sprong van hun reli­gie bij de bad trip van een avant-garde hip­pie te zoe­ken is. Benieuwd wat ze dan met al die wie­rook gaan doen.

  En last but not least: Zie mijn vol­gen­de reactie.

 406. Yuri schreef:

  Dit was reac­tie nr. 350 (van heel iemand anders dan Joost Brummelkamp):

  Ja, ja, ik heb reac­tie 350!!!! Hoera!

  En dit is het beloof­de gedichtje:

  Ik heb Reac­tie 350

  Ik heb Reac­tie 350
  Zo heet mijn nieu­we parfum
  Het is een heel duur flesje
  En het viel stuk op de balatum

  (Op naar nr. 450!)

 407. Joost Brummelkamp schreef:

  Ha Yuri, goe­de­mor­gen! Geen enke­le behoef­te je te over­tui­gen van wat dan ook, hoor. ’t Is niet echt een dis­cus­sie, geloof ik, meer dat we elkaar ver­tel­len dat we de din­gen onge­veer het­zelf­de zien.
  En ik voel juist wel wat voor de gedach­te dat Mozes gewoon een heel goeie trip had. Beet­je tegen­wicht tegen de seri­eu­ze spi­ri­tu­a­li­teit kan wer­ke­lijk nooit kwaad. Gaan we gewoon weer een beet­je pret maken, of dat nou zin heeft of niet (waar ik geloof dat dat wel dege­lijk het geval is, van die zin).

 408. heel iemand anders dan Joost Brummelkamp schreef:

  En wat een fijn gedicht­je. Mag ik weer een Vlaams (?) woord gaan opzoe­ken dat ik niet ken.

 409. tomasz schreef:

  Ik wist niet wat bala­tum is. Even opgezocht:
  bala’tum, wm o & m, goed­koop vloerzeil

  Moet ik me daar iets bij voor­stel­len ‘in de stijl van Deb­by Pfaff’s salon’?

 410. tomasz schreef:

  Het stom­me aan reli­gie en ergens in gelo­ven is dat je zo veel moge­lijk­he­den dreigt te ver­lie­zen. kie­zen is zo vaak verliezen…

 411. Joost Brummelkamp schreef:

  Los van de manier waar­op je het aan reli­gie ver­bindt: niet kie­zen is ook ver­lie­zen. Ik denk dat voort­du­rend alle moge­lijk­he­den behou­den, en tege­lijk iets tot stand bren­gen (al is het maar een blog­post met 1000 reac­ties) een illu­sie is.
  Voor mij dus geen reden om ner­gens in te gelo­ven. Wat niet wil zeg­gen dat er geen ande­re kun­nen zijn.

 412. Yuri schreef:

  Haha­ha. Mis­schien ligt er wel vloer­zeil in het salon van Deb­by Pfaff, maar goed­koop zal het niet zijn, denk ik.

 413. tomasz schreef:

  Omdat het zo’n prach­ti­ge tekst en zo’n fan­tas­ti­sche zan­ge­res en ‑natuurlijk- een sublie­me song:

  Sweet dreams till sun­be­ams find you
  Sweet dreams that lea­ve all wor­ries behind you
  But in your dreams wha­te­ver they be
  Dream a litt­le dream of me

 414. tomasz schreef:

  lin­klief­de? linkliefde?

 415. Joost Brummelkamp schreef:

  O, leuk, dat kan nog net voor ik weer seri­eus aan de slag ga: Klaus op ikenmijnlada.com ver­dient het om gele­zen te wor­den. Dan moet‑i wel weer wat schrij­ven, maar als we alle­maal komen kij­ken… ehm… wordt‑i waar­schijn­lijk zo zenuw­ach­tig en onze­ker dat er niets meer uit zijn toet­sen komt.
  Maar hij kàn mooie din­gen schrij­ven, en dat heeft‑i ook gedaan, ik noem maar iets (hier klik­ken dus).

 416. eF-eM schreef:

  met een ste­vi­ge stap, naar de linkliefde.

 417. Carmen schreef:

  Lin­klief­de? Dan denk ik spon­taan aan Stijn Vran­ken natuur­lijk. *valt op de knie­ën en begint te bid­den in de rich­ting van de boe­ken­kast* http://stijnvranken.wordpress.com/

 418. tomasz schreef:

  Ik heb gedroomd dat ik ver­liefd was. Ver­liefd op een meisje.
  Ik droom­de niet over een meis­je, maar wel dat ik ver­liefd was.
  Ver­liefd. Nog voor het zoe­nen, nog voor het vast­pak­ken. Nog voor je denkt aan de ander, en enkel stil­staat bij die krie­bels in je buik. Naïef. Het span­nend vin­den van naast haar te staan.

 419. Lies schreef:

  In mijn goog­le rea­der komen de laat­ste tijd steeds meer blogs terecht van men­sen die ik eigen­lijk niet ken maar die zo leuk zijn om te lezen. Zoals dus Maan­zand, Zezun­ja en Niet­lief, maar ook bij­voor­beeld Krui­mels, wiens hele leven een gedicht lijkt… En Geor­gi­na, de bij­zon­der schrijf­vaar­di­ge “kuis­vrouw”…

 420. Lies schreef:

  Awai­ting mode­ra­ti­on? What the f***?

 421. tomasz schreef:

  Ze leek hele­maal niet op het meis­je dat ik me door­gaans inbeeld.

 422. Yuri schreef:

  @ Lies: Par­don! Pardon!
  *Geeft Kabou­ter Mode­ra­teur­sleur een dreun*

 423. Carmen schreef:

  Ook één­tje waar ik regel­ma­tig pas­seer is de blog van Tom Yum Kim. De strub­be­lin­gen van het leven en het ver­sie­ren van een vrouw om het zo te zeg­gen. De kerel zit niet echt in een fij­ne levens­fa­se op dit moment, maar kan het gewel­dig goed ver­woor­den. http://trancedevie.skynetblogs.be/

 424. Yuri schreef:

  Ik luis­ter naar The Craft van Black­a­li­cious, trou­wens. En daar­voor was het Appe­ti­te for disc­truc­ti­on van Funkstörung.
  En gijlie?

 425. Carmen schreef:

  Geen idee. De lap­top van het meis­je ach­ter mij kreunt iets van ‘sha­king that ass’, maar ik ken het num­mer niet.

 426. Lies schreef:

  Niets. Ik kan niet goed wer­ken met muziek.
  Hoe­wel, ik ga toch iets opleg­gen. De junk die ik nu aan het ver­ta­len ben, behoeft geen strak­ke con­cen­tra­tie (de ver­sla­gen van het comi­té voor gezond­heid en vei­lig­heid van een of ande­re school in Enge­land… waar­om iemand dat in het Neder­lands zou wil­len heb­ben, het is mij vol­strekt onduidelijk…)

 427. Carmen schreef:

  @ Yuri: ja zoiets in die trend. Het geeft mij de beel­den van een wan­na­be 50 cent met ho’s en bro’s en wat nog allemaal.

 428. Cyriel schreef:

  Lin­klief­de. Is dat een lief­de die eigen­lijk niet kan?

 429. Lies schreef:

  Opleg­gen.
  Raar woord eigen­lijk. En geen alge­meen Neder­lands vol­gens Van Dale, toch niet in de bete­ke­nis van muziek spelen.
  Zal nog uit de pla­ten­tijd komen, zeker, dat je echt let­ter­lijk een plaat­je op de spe­ler moest leg­gen. Ik ben noch­tans niet echt oud genoeg om veel pla­ten gehad te heb­ben, ik ben opge­groeid in de cas­set­te­tijd… Mis­schien nog een erfe­nis van mijn ouders? Geen idee…

  Maar kom, de muziek is gewor­den: vol­strekt onbe­ken­de lounge-achtige toe­stan­den waar­op ik dans (die Nia die al eer­der is voor­bij­ge­ko­men). Ik ben eigen­lijk meer voor folk- en sof­trock­toe­stan­den, de Level­lers zijn mij bij­voor­beeld bij­zon­der dier­baar, maar dat is niet echt bevor­der­lijk voor het wer­ken. Dan zit ik enkel nog mee te zingen :-)

 430. Carmen schreef:

  De Level­lers zijn fijn. :-) Ik bezon­dig mij met tijd en stond aan een gezon­de dosis Louis attack, maar van­daag ben ik in hoge­re sfe­ren (toch voor het komen­de uur) met New World van Dvorak.

 431. Yuri schreef:

  Ha, de Level­lers! Ik dacht dat die man­nen al lang waren bij­ge­zet in een of ander mau­so­le­um. Doch soit. Ik ken iemand die ooit na een con­cert van The Level­lers met een hoofd­won­de naar het zie­ken­huis moest omdat de bas­sist het om een of ande­re reden grap­pig vond om zijn bas in het publiek te keilen.
  Echt gebeurd, no kidding.

 432. Lies schreef:

  Mo! Dat is min­der. Mja, Jere­my is altijd een beet­je een rare kwiet geweest (de bas­sist dus). Niet dat de rest nor­ma­le gas­ten zijn, maar zó raar als hij toch niet…
  Ze zijn nog steeds ali­ve and kic­king! Ze bren­gen bin­nen­kort een nieu­we cd uit zelfs, de eer­ste sin­gles zijn al te beluis­te­ren op het net. En ok, ze heb­ben al een paar jaar geen hits meer gehad, maar voor mij hoeft dat ook niet eigen­lijk. Inte­gen­deel. Hoe min­der fans ze heb­ben, hoe vaker ze op klei­ne­re podia ver­schij­nen, wat ik toch een stuk aan­ge­na­mer vind.
  Boven­dien zijn ze blijk­baar nog lang niet ver­ge­ten door de mas­sa, want ze heb­ben vorig jaar nog een hele week aan een stuk 7 cul­tu­re­le cen­tra in Bel­gië uit­ver­kocht gekre­gen met hun “akoes­ti­sche” programma.
  Voor de rest heb­ben ze gewoon een vrij groot bij­zon­der trouw publiek dat gewoon ALTIJD komt opda­gen als ze in Bel­gië spe­len… Zo blij­ven die man­nen bezig met wat ze graag doen, en we gaan ze zeker niet tegenhouden!

 433. Carmen schreef:

  Tot zo ver de enthou­si­as­te spon­ta­ne recla­me voor de Level­lers *recla­me­tu­ne*

 434. tomasz schreef:

  Ik droom­de dat we plots naast elkaar ston­den, dat we vlak naast elkaar ston­den, zelfs tegen elkaar. We ston­den tegen elkaar, leu­nend op een toog of iets der­ge­lijks. Er was eerst niets meer aan de hand. We ston­den tegen elkaar, en dat voel­de zo heer­lijk aan. Gewoon tegen haar te staan, haar tegen me aan te voe­len. Niet voor even, maar samen tegen elkaar staand. Dat was mooi. Ik was heel verliefd.
  Mijn lin­ker­voet stond tegen haar rech­ter­voet aan­ge­schurkt. Mijn been voel­de warm aan ter­wijl het zich tegen het hare druk­te. Zo ston­den we tegen elkaar. Mijn voet, mijn been. Mijn mid­del raak­te nog net haar mid­del. En ver­der ston­den we naast elkaar. Voor de ande­ren ston­den we naast elkaar. Maar eigen­lijk ston­den we tegen elkaar. Stie­kem. Alleen wij twee wis­ten het. We wis­ten het alleen nog niet zeker van elkaar.
  Toen stren­gel­de mijn voet zich rond de hare. Onmerk­baar voor al de ande­ren, ging mijn voet, die zo warm tegen de hare stond, rond haar been, tot het tus­sen haar twee voe­ten stond. Het bleef er niet staan, neen, mijn voet keer­de terug, waar­op haar voet volg­de, rond mijn been gleed, zacht zo zacht, tot haar voet uit­ein­de­lijk tus­sen de mij­ne stond.
  Zo gin­gen we over en weer. Zoals de zee. Nie­mand wist het, enkel wij. Wij waren ver­liefd. Wij waren ver­sta­pe­liefd, maar we had­den nie­mand iets gezegd, zelfs elkaar nog niet.

 435. Lies schreef:

  Gni gni. Ja sor­ry. Als ik enthou­si­ast ben over iets, dan kan ik daar hele­maal in opgaan :-)

 436. Lies schreef:

  @Tomasz
  Hoe lan­ger je zo kleur­rijk je droom blijft ver­tel­len, hoe meer ik het gevoel krijg dat ik dat meis­je zou wil­len zijn…

 437. Carmen schreef:

  @ Lies: Hele­maal niet erg hoor, het was fijn om te lezen. :-)
  @Tomasz: *zucht* aaaah l’a­moouuur­rr *blaast siga­ret­ten­rook in de vorm van een hartje*

 438. Klaartje schreef:

  Okee!

 439. Lies schreef:

  Cool, en die was 450. Een gedicht­je op “Okee!”, Yuri…

 440. Yuri schreef:

  Ver­hip, dat was nr. 450!
  *bedenkt even een gedichtje*

 441. Klaartje schreef:

  Toep­ti­toem. Ik wist niet van de gedichtjes-beloning. Afge­zien van wat ik schreef, ben ik nu blij dat ik wat (maar niet dat) schreef.

 442. Yuri schreef:

  Dit was reac­tie nr. 450 (van Klaartje):

  Okee!

  En dit is het beloof­de gedichtje:

  Oh, Kay, zei ik plots

  Oh, Kay, ik hou van je, zei ik plots,
  en ze vroeg om een rui­ker­tje rozen.
  Okee, Kay, dat regel ik voor je,
  toen moest Kay roze­rood blozen.

  (Op naar nr. 550!)

 443. Centrum schreef:

  Pfaff? Nooit van gehoord. En als ik het goed begrijp, kan ik dat maar beter zo houden.

 444. tomasz schreef:

  Ze had de trek­ken van een meis­je dat ik ken. Ze praat­te veel, was heel soci­aal. Ze droeg zach­te trui­en, zodat ik uren over haar rug wou wrij­ven. Ze was niet bang om ver­liefd te zijn. Niet zoals bij mijn vori­ge lief­des. Ver­liefd zijn is een beet­je zot zijn, en dat vond ze hele­maal geen erg. Maar ze was er zich wel van bewust. Ze wist dat ze zot deed. Ze was er prak­tisch in. Ze wist hoe je best zot kan zijn, hoe je daar niet mee opvalt. Maar ze wist ook dat het mij opviel. We zagen het aan elkaar, we hoop­ten het aan elkaar, we voel­den het aan elkaar.

 445. Centrum schreef:

  Pfaff was tien­tal­len jaren gele­den een merk naai­ma­chi­ne in Neder­land, maar ik neem aan, dat er geen ver­band is?

 446. tomasz schreef:

  Ik heb ooit een cd van The Level­lers gewon­nen! Met een roze var­ken op de hoes!

 447. Centrum schreef:

  Of zou­den ze ver­band met een naai­ma­chi­ne maken? * peinst even verder *

 448. Centrum schreef:

  Var­kens zijn onrein bin­nen bepaal­de opvattingen.

 449. Centrum schreef:

  Ik ga nu even een var­ken­tje wassen.

 450. Yuri schreef:

  Goed.
  Dan ga ik even een eitje pellen.
  Kan er mis­schien ook nog iemand een appel­tje schillen?
  Of een uil­tje knappen?

 451. Joost Brummelkamp schreef:

  Een haas­je reppen?

 452. tomasz schreef:

  een bus­je mussen?

 453. Lies schreef:

  Hel­lo Pig, de cd met het roze var­ken op de hoes, is nu nét de slecht­ste cd die ze ooit heb­ben gemaakt :-) Pech voor jou!

 454. tomasz schreef:

  Hap­py Bir­th­day Revo­lu­ti­on is anders een gewel­dig fijn liedje.
  Maar inder­daad, het plaat­je heeft niet vaak opgestaan…

 455. Centrum schreef:

  Wie de schoen pas­se, trek­ke hem aan.

 456. Joost Brummelkamp schreef:

  In het kader van opdracht #4: lezen jul­lie Jack Nouws wel­eens? Ik weet niet of hij nou één van de gro­ten van weblog­land is, maar wat hij schrijft, lees ik meest­al graag, en hij heeft twee dag­boe­ken van­uit Por­tu­gal onli­ne staan, waar­van de eer­ste het inte­res­sant­ste is. Zie maisquenada.com

  Ande­re Utrecht­se held: http://www.maarwatishet.com – lees oa de chats onder http://www.maarwatishet.com/werk.html

 457. Centrum schreef:

  Wie de schoen past, heeft hem al eens aan­ge­trok­ken (anders weet je niet, dat ie past, slimmerik!).

 458. Centrum schreef:

  DIENSTMEDEDELING:
  ————————-

  Het Spaan­se graan heeft de orkaan doorstaan.

 459. Joost Brummelkamp schreef:

  awai­ting mode­ra­ti­on” – vra­gen ze je eerst om lin­klief­des, en dan mag je niet te veel lin­ken in je comment.

 460. Joost Brummelkamp schreef:

  O, hij is er al door.

 461. Joost Brummelkamp schreef:

  We zijn ver­do­rie bij­na op de helft, had­den jul­lie het ook al gezien?

 462. Lies schreef:

  Als we tot de helft gera­ken, krij­gen we toch mak­ke­lijk die ande­re helft ook vol, he jon­gens? Ik geef niet af! (maar ik moet wel eens leren niet om de vijf minu­ten te komen kij­ken of er al iets nieuws opstaat, want dat is behoor­lijk nefast voor mijn concentratievermogen).

 463. Lies schreef:

  Nog iemand last van rui­en­de kat­ten, trou­wens. Ik hang hele­maal onder het wit­te haar tegenwoordig…

 464. Lies schreef:

  Kent er iemand het ver­schil tus­sen infe­cun­di­ty en infer­ti­li­ty? En bestaat er ook een Neder­lands equi­va­lent voor bei­de ter­men, of zijn die alle­bei gewoon onvruchtbaarheid?

 465. Joost Brummelkamp schreef:

  Ik weet niet, je zou er een ver­ta­ler bij moe­ten halen misschien…

 466. Joost Brummelkamp schreef:

  Als ik goog­le, kom ik tot een ver­schil tus­sen het niet voor elkaar krij­gen (infer­ti­li­ty) van een paar om een kind te krij­gen, en vol­ko­men onmo­ge­lijk­heid om zwan­ger te raken van een vrouw (infe­cun­di­ty). Geen idee wat de Neder­land­se ter­mi­no­lo­gie zou zijn.

 467. Joost Brummelkamp schreef:

  Zoek ook eens op alle drie de ter­men, de twee Engel­se plus de Neder­land­se. Levert ook nog iets op.

 468. eF-eM schreef:

  heer­lijk is dat als je tele­foon weigert.
  eerst helemaal,
  dan alleen uitgaand,
  maar na twee uur aan de cell gehangen
  dan toch ook inkomend.

  als toe­tje
  een gra­tis num­mer dat naar mijn power­book belt.

  nou.… dan wil je wel even wachten?

 469. eF-eM schreef:

  gha, ik heb ook eens een rond getal: 480 is wel fraai

 470. eF-eM schreef:

  was er nog iemand uit die thee geko­men die op wis­key leek?

 471. eF-eM schreef:

  stug door­gaan Joost

 472. eF-eM schreef:

  al aan het ape­ri­tief, reageurs?

 473. Uw Moeder schreef:

  Ik ver­ga hier van de hon­ger, gro­te smurf. Hoe­ver is het nog, of anders zal ik u moe­ten opeten. Sor­ry. Nood­ge­dwon­gen kan­ni­ba­lis­me. ’t Is cri­sis voor iedereen.

 474. Rose schreef:

  eigen­lijk

 475. Rose schreef:

  heel

 476. Rose schreef:

  graag

 477. Rose schreef:

  pro­be­ren

 478. Rose schreef:

  500ste

 479. Rose schreef:

  reac­tie

 480. Rose schreef:

  halen.

 481. Rose schreef:

  luk­ken?

 482. Rose schreef:

  HOERA! :D

 483. Joost Brummelkamp schreef:

  Ik dacht al dat je daar­naar op weg was. Heb je maar even alleen gelaten ;-)
  Van harte!

 484. tomasz schreef:

  Bes­te Joost,

  je hebt hier op Maan­zand nu offi­ci­eel meer gere­a­geerd dan Zezun­ja. Ben jij nu de trouw­ste Yuri-volgeling? Wat doet dat met een mens?

  bezorg­de groet,
  Tomasz

 485. eF-eM schreef:

  gefe­li­ci­teerd Rose!

 486. Joost Brummelkamp schreef:

  Dat is even slik­ken, Tomasz. Ik wist dat het moment zou komen, maar heb het nog niet eer­der in dit per­spec­tief geplaatst.
  Ben ik über­haupt een vol­ge­ling? Als ik het niet was, zou dat dan bete­ke­nen dat Zezun­ja zijn trouw­ste vol­ge­ling is? Is zij een vrouw die je een vol­ge­ling kunt noe­men? Ben ik niet zelf een alter ego van Yuri Maan­zand? (zie ook hier)
  Dus, Tomasz, toe, ver­tel me hoe het zit met God en de Literatuur.

 487. tomasz schreef:

  Dus, Tomasz, toe, ver­tel me hoe het zit met God en de Literatuur.”

  Hmm. quel­le vraag.

  Ik schrijf er spon­taan op los:
  door­gaans asso­ci­eert men met God met lief­de. en lief­de, dat is goed. lief­de moet er zijn. maar er zijn ver­schil­len­de vor­men van lief­de. soms kan lief­de bevrij­dend wer­ken. dan ga je de wereld anders bekij­ken, ope­nen er zich nieu­we per­spec­tie­ven. God is hoop, gelo­ven is dur­ven hopen op nieu­we zaken, in mijn ogen. dan kan je, gesterkt door een ander (een Ander?), de wereld gaan ver­ken­nen (te begin­nen bij jezelf). en dat is goed. men­sen moe­ten uit hun cocon tre­den. dat is niet sim­pel, want vaak zit men vast­ge­roest in gebrui­ken en denk­ka­ders zon­der dat men het beseft. nuja, ieder­een denkt en han­delt in bepaal­de denkkaders.
  maar lief­de kan ook blind zijn. som­mi­ge men­sen drei­gen enkel naar hun gelief­de te luis­te­ren. hun focus ver­nauwt zich. gezon­de lief­de is dat niet. in een gezon­de rela­tie, zij het in de lief­de of met een God, durf je elkaar al eens tegen te spre­ken, en het oneens te zijn met elkaar. gelo­ven dreigt dan enkel loven te wor­den. dat is niet goed.

  de ’taak’ van lite­ra­tuur zie ik als soort­ge­lijk: laat mij iets zien dat ik voor­dien niet zag. open een nieu­we dimen­sie in de wereld die ik al ken. spreek mij tegen, maar op een con­struc­tie­ve manier. laat mij van de wereld hou­den, in al zijn onnoe­me­lij­ke para­doxen, tegen­strij­dig­he­den en onzin­nig­he­den. net zoals ik van mijn lief hou, met al haar com­plexen, tegen­strij­dig­he­den en onvoor­spel­baar­he­den. net zoals ik met veel ple­zier nadenk over een God, zolang die hoop en lief­de uit­asemt en geen een­zij­di­ge rela­tie aan me opdringt.

  God en lite­ra­tuur heb­ben een­zelf­de opdracht: laat ons de wereld zien op een manier die niet tot onze dag­da­ge­lij­ke wereld behoort.

  Bon. Hm. Het moge dui­de­lijk zijn dat ik God beschouw als een men­se­lij­ke con­struc­tie. Niet dat ik dat voor­dien ooit con­creet heb bedacht, maar uit dit epis­tel leid ik dat wel bij mezelf af. nou ja.

 488. Joost Brummelkamp schreef:

  Zo, je maakt er met­een werk van. Klaus was een stuk kor­ter van stof. Mooi ver­haal wel, zo, dank je wel :-)

 489. tomasz schreef:

  Mooi ver­haal wel, zo, dank je wel.”

  Is dat alles?

  Ik zou Klaus’ ant­woord eer­der omdraai­en, om eer­lijk te zijn:
  1. Lite­ra­tuur bestaat.
  2. God slaat ner­gens op.

 490. tomasz schreef:

  De play­list die ik mezelf heb samen­ge­steld voor het komen­de half uur:
  Ade­le – Best for last
  The Mamas and the Pap­as – Dream a litt­le dream
  The Zom­bies – Time of the season
  Groo­ve Arma­da – My friend
  Beirut – Nantes
  Ryan Adams – Syl­via Plath
  Jeff Buckley – Last Goodbye
  Nan­cy Sina­tra – Bang bang
  en ten­slot­te: Mar­tijn – Ik word je popidool

 491. Peet schreef:

  Al meer dan vijfhonderd! :)

 492. niets.dan.vuur schreef:

  Maar zo magisch dat dat gaat zijn, als de 999 over­gaat in 1000. Is uw mooie web­si­te daar wel klaar voor? Mil­len­ni­um­bugs­ge­wijs en zo? Gaat ge daar een film­pje van maken? Zoals dit: http://www.youtube.com/watch?v=ke9kxb_H-ac

 493. Rose schreef:

  @joost (nr. 502): Dank. Ik wist niet dat u zo lief was :-)

 494. Joost Brummelkamp schreef:

  Sor­ry tomasz, dit is het voor nu.
  Mis­schien later meer.
  Ciao.

 495. Joost Brummelkamp schreef:

  Enorm lief, ben ik.
  Ner­gens goed voor, maar enorm lief – vrij naar De Dijk.

 496. Yuri schreef:

  Lie­ve vrien­den, lie­ve rea­geurs, lie­ve lezers!
  Lie­ve Rose met je vijf­hon­derd­ste reactie!
  Lie­ve Joost met je beden­ke­lij­ke record!
  Lie­ve Tomasz met je won­der­lij­ke dro­men en uiteenzettingen!
  Lie­ve lief­je, wil je met me trouwen?
  Lie­ve alle­maal en allen die ik hier even ver­geet omdat ik wat dron­ken ben!

  Ik strui­kel­de net over de was­mand omdat ik wat dron­ken ben. Ik lees jul­lie mor­gen ver­der omdat ik nu wat dron­ken ben. Maar ik wou nog even zeg­gen dat jul­lie hel­den zijn. Dat dit bela­che­lij­ke expe­ri­ment ver­dom­me al voor de helft geslaagd is, het is een feest­je waard. Maar voor mij nu even niet, omdat ik wat dron­ken ben.

  Ik ga een fles­je kra­ken, want ik ben nog lang niet dron­ken genoeg.

 497. Lilimoen schreef:

  Nou nou, zo dron­ken zag je er nog niet uit. Mijn wan­ge­tjes tin­te­len ook zalig. Ik hou wel van avon­den als deze, denk ik. Allez, ik weet het eigen­lijk wel zeker. Mer­ci dus!

 498. Lilimoen schreef:

  Ooooooooooooooh, mijn ava­tar is zo mooi. Dank je we Yuri Maanzand!

 499. Joost Brummelkamp schreef:

  Hoe­ra voor Yuri! (die had ik ook nou net nog even meegepikt)
  Drie­werf hoe­ra! En nog­maals drie­werf hoera!

  Proost & san­té, en trouw ze, vanavond.

 500. Lilimoen schreef:

  Ik wil eigen­lijk nog wel eens rea­ge­ren, omdat mijn ava­tar zo mooi is.

 501. Lilimoen schreef:

  Wie ver­dient het gele­zen te wor­den. Haha, niet moei­lijk: http://florafleempaard.wordpress.com natuur­lijk. Oh ja en ook http://www.zezunja.nl

 502. Lilimoen schreef:

  Oh, in de toe­stand waar ik nu in ben, kan ik nog mak­ke­lijk tot reac­tie 600 door­gaan. Doch ik doe het u niet aan. Slaapwel.

 503. Cyriel schreef:

  Maar hoe lang zou het duren als je dui­zend ver­schil­len­de rea­geer­ders wilt krijgen?
  Ai, dat lijkt mij nog­al onmogelijk!

 504. Cyriel schreef:

  En Yuri, dron­ken van de drank, de lief­de of de slaap?

 505. ex-buurvrouw schreef:

  Nog even voor het sla­pen gaan: slaapwel!

 506. Centrum schreef:

  Mooie boel hier. Eige­naar dron­ken, maar nog niet genoeg en wij maar wer­ken hier om deze log op te stu­wen in de vaart der volkeren!

 507. Centrum schreef:

  Het zal met die vaart wel mee­val­len, met al die files.

 508. Centrum schreef:

  Maar zijn er nú wel files?

 509. Centrum schreef:

  Pos­ting 1 was een afge­be­ten spits, dus géén files.

 510. Centrum schreef:

  Dan maar oppas­sen met die vaart, want je ligt zó in de vaart.

 511. Centrum schreef:

  Die mooet num­mer 530 worden.

 512. Centrum schreef:

  En “mooet” moet uiter­aard “moet” zijn.

 513. Centrum schreef:

  Bestaan “moetjes” trou­wens nog?

 514. Centrum schreef:

  Ik zit hier wel aar­dig tegen mij­zelf te kletsen.

 515. Centrum schreef:

  Maar ja, dan luis­tert er in ieder geval nog iemand naar mij.

 516. Centrum schreef:

  Nou, o.k., num­mer 535 en dan maar slapen.

 517. Centrum schreef:

  Wel­te­rus­ten allen, ook gij, dronkaard!

 518. Lies schreef:

  Môg­ge!
  Ben een beet­je murw.
  En heb veel werk.
  Maja, ik zal het toch weer niet kun­nen laten om regel­ma­tig langs te hoppen…

 519. Joost Brummelkamp schreef:

  Goei­e­m­or­gen Lies, Yuri, Cen­trum, tomasz, ieder­een. Ik heb niet zo veel tijd van­daag, maar zal wel even­tjes langs­ko­men af en toe.

 520. Het Zusje schreef:

  Pot­ver­do­rie! 378 is mijn geluks­ge­tal… wat was het schoon geweest als ik net dat bericht had kun­nen plaat­sen. Maar ik ver­moed dat ik dus wat te traag ben… Nu ja, eigen­lijk zijn alle getal­len bestaan­de uit 3,7, en 8 mijn gelukts­ge­tal­len. Dus ik kan nog altijd voor 738, 783, 837 en 873 gaan!

  Goei­e­m­or­gen trouwens!

 521. Het Zusje schreef:

  En de werk­dag is alweer begon­nen met een mooie uitspraak:

  leer­ling: kun­nen wij hier eti­ket­ten krijgen?
  leer­kracht: wat voor eti­ket­ten moe­ten dat zijn?
  leer­ling: euh, ja, een eti­ket is zoiets da plakt…

  Wat is het leven toch sim­pel als je nog jong bent…

 522. Lies schreef:

  Hmmm. Dat zou ik niet ver­al­ge­me­nen. Ik vind eer­lijk gezegd het leven nu een stuk een­vou­di­ger dan toen ik in mijn tie­ner­ja­ren was. Ok, eti­ket­ten waren mis­schien niet belang­rijk, maar al de rest… oeooeoeoeoe! :-)

 523. Carmen schreef:

  Een goei­e­m­or­gen alle­maal! Ik ga een bij­zon­der pro­duc­tie­ve dag tege­moet dus mijn bij­dra­gen (bij­dra­ges?) van­daag zul­len beperkt blij­ven. Nie­te­min alle­maal een knal­lend fij­ne dag gewenst!

 524. georgina schreef:

  Amai, wa is da hier alle­maal? Ik ben bij­na gek gescrold op dit bericht. Maar ik betreur het ten stel­lig­ste dat ik niet mee was van in den begin­ne… Zo leuk. Opdracht­jes en zo. Ini­ti­a­tief en dyna­miek. Ik wrijf al in mijn handjes.
  Ik kwam hier terecht via mijn sta­tis­tie­ken omdat ik zag dat men bij mij op bezoek kwam via dit bericht. Met dank aan Lies voor de lin­klief­de. Nu hoop ik dat ik de juis­te Lies gel­inkt heb…
  Tot nog eens en doe zo voort! Dat ver­dient een pluim op de schouderklop.

 525. Zezunjezus (leuk aninfje?) schreef:

  Tot #442 (zo goed als) alle reac­ties gele­zen. Word nu een beet­je Word-moe.
  Plaats mijn reak­tie voor­al ook om nog wat meer vari­a­tie aan rea­geurs in te brengen.

 526. georgina schreef:

  Mijn per­soon­lij­ke oplos­sing voor opdracht #1 betref­fen­de bericht 666, the num­ber of the Beast: Frag­men­ten uit Iron Maiden-teksten die refer­re­ren naar dit hei­dens getal.

 527. georgina schreef:

  Tus­sen­tijds opdracht #2: Naar ver­luidt werd de vier­jaar­lijk­se schrik­kel­dag uit­ge­roe­pen tot Dag van de Man.
  Recht­streeks geko­pi­eerd uit mij­ne blog, jawel.

 528. Zezunjezus (leuk aninfje?) schreef:

  Ik begin te begrij­pen wat een Ava­tar is. Deel jij die uit? Krijg ik er ook een?

 529. wieneke schreef:

  Astu!

 530. Yuri schreef:

  Hee Zezun­je­zus! Natuur­lijk krijg jij ook een ava­tar. Als je je email-adres intikt bij het rea­ge­ren, komt dat van­zelf in orde. En anders moet je dit even lezen.

 531. georgina schreef:

  Tus­sen­tijd­se opdracht#3: vol­bracht. Fok­kie­tofo gemaild.

  Tus­sen­tijd­se opdracht#4: blo­groll aangepast.

 532. Zezunjezus (leuk aninfje?) schreef:

  Dan kan ik direct het nut­ti­ge met het aan­ge­na­me smur­fen (sor­ry, maar het smurft hier momen­teel in huis. Met heu­ze smur­frui­luur­tjes op school!?!).
  Jij een reak­tie rij­ker en ik een avatar?

 533. Zezunjezus (leuk aninfje?) schreef:

  Dank, maar heeft u ook iets in een ande­re kleurstelling?
  (hele­maal niet dank­baar, he?)

 534. esther schreef:

  Ah, ge zijt al over de helft. Dat schiet op. Die dui­zend komen er wel!

 535. esther schreef:

  wat ik zei? dat die dui­zend reac­ties er wel komen!
  Tjee, je bent denk ik hele­maal doof getoe­terd door die 500 stem­men in je reactiedinges.

 536. Het Zusje schreef:

  ik heb daar­net in een heus archief gezeten!
  Een­tje waar het ruikt naar oude boe­ken en papier, met enor­me kas­ten op rails die je met een roer (ja, echt, een roer als op een schip) heen en weer kan rij­den. Heel eng als je daar iets zit te zoe­ken en onder­tus­sen moet iemand in een kast 2m ver­der zijn. Als die per­soon name­lijk niet weet dat je daar zit, zie je let­ter­lijk de muren op je afkomen…
  Geplet tus­sen oude school­fo­to’s, jak.

 537. Het Zusje schreef:

  Hey waaw, ik heb reac­tie 555!
  Ver­dient dat ook niet iets bijzonders?

 538. Het Zusje schreef:

  Iets lek­kers bijvoorbeeld?

 539. Het Zusje schreef:

  Smou­te­bol­len mis­schien, daar heb ik nog wel eens zin in.

 540. Zezunjezus (leuk aninfje?) schreef:

  Heb ik nu ieder­een weggejaagd?

 541. Zezunjezus (leuk aninfje?) schreef:

  Of je ver­nieuwt natuur­lijk de pagi­na die al bij­na 2 uur open staat :-D

 542. Lies schreef:

  Hey Geor­gi­na, wel­kom. Nee, je hebt hele­maal de ver­keer­de Lies gel­inkt eigen­lijk. Ik ben deze Lies, dat is dezelf­de Lies die een tijd­je gele­den ant­woord­de op dat post­je van Dove/Axe van jou…

 543. ktrn schreef:

  jezus­mi­na, was ik maar mee van­af het begin.

 544. Lies schreef:

  Hoeft niet hoor, ner­gens voor nodig. Gooi jezelf in de groep!

 545. Lies schreef:

  Aan­ge­zien ze het zelf al had aan­ge­kon­digd: Georgina!!!

 546. Zezunjezus (leuk aninfje?) schreef:

  Ik heb geen idee. Vraag mij alleen af of die rode din­ge­tjes op tafel afkom­stig zijn van een rode koek of dat dit kop­je kof­fie voor­af gegaan is door een soort ritueel.

 547. ktrn schreef:

  ik zie een vui­le plek op het kop­je. Het moet alvast een smos­ser zijn.

 548. Joost Brummelkamp schreef:

  Zo, weer bij. Fraai ver­beeld, Yuri. Wel­kom ieder­een die hier nog niet was (’t wordt echt een hele kom­joe­nut­tie zo). En ik ga weer aan de slag…

 549. Joost Brummelkamp schreef:

  O, en ik heb mezelf een gra­va­tar cadeau gedaan. Leuk speel­goed hoor.

 550. Yuri schreef:

  Trou­wens.

  Cyriel zei: En Yuri, dron­ken van de drank, de lief­de of de slaap?

  @ Cyriel: Van bei­de. Euh van drei­de. Alle­drie bedoel ik. Nee, toch voor­al de drank. En de lief­de. Slaap ook wel een beet­je. Enfin.

  Zezun­je­zus (leuk anin­f­je?) zei: (Vanal­les)

  @ Zezun­je­zus: Wat is in des godes­he­re­naam een anin­f­je?

  Geor­gi­na zei: Mijn per­soon­lij­ke oplos­sing voor opdracht #1 betref­fen­de bericht 666, the num­ber of the Beast: Frag­men­ten uit Iron Maiden-teksten die refer­re­ren naar dit hei­dens getal.

  @ Geor­gi­na: Con­cre­te voorstellen?

  Zezun­je­zus (leuk anin­f­je?) zei: Dank, maar heeft u ook iets in een ande­re kleurstelling?
  (hele­maal niet dank­baar, he?)

  @ Zezun­je­zus: Mail mij uw plaat­je en ik doe de rest.

  Het Zus­je zei: Hey waaw, ik heb reac­tie 555!
  Ver­dient dat ook niet iets bijzonders?

  @ Het Zus­je: Applaus! Ein­de­loos Applaus!

  Lies zei: Aan­ge­zien ze het zelf al had aan­ge­kon­digd: Georgina!!!

  @ Lies: Dat laat­ste kop­je kof­fie is inder­daad van Georgina.

 551. Yuri schreef:

  Mooie gra­va­tar Joost!

 552. Joost Brummelkamp schreef:

  :-)

 553. ex-buurvrouw schreef:

  en wan­neer komt de tus­sen­tijd­se opdracht 5?

 554. Yuri schreef:

  Dit was reac­tie nr. 550 (van Georgina):

  Tus­sen­tijd­se opdracht#3: vol­bracht. Fok­kie­tofo gemaild.
  Tus­sen­tijd­se opdracht#4: blo­groll aangepast.

  En dit is het beloof­de gedichtje:

  Fok­kie­tofo

  Ik drink een lek­ker pok­je fokkie,
  met heer­mijk schui­len­de helk.
  Als merin­ne­ring haak ik dan een tofo,
  want fok­kie is voed goor elk!

  (Op naar nr. 650!)

 555. Yuri schreef:

  @ Ex-buurvrouw: Even geduld! Hij komt eraan!

 556. Lies schreef:

  Vóór? Pff, dat weet ik niet meer… Dat is al te lang gele­den. En ik rea­geer niet zo vaak op een bericht nor­maal, alleen als ik écht iets te ver­tel­len heb…

 557. ex-buurvrouw schreef:

  ik denk dat dat was bij Zezun­ja, om te zeg­gen dat ik mijn diep­vrie­zer opge­ge­ten had…

 558. Zezunjezus (leuk aninfje?) schreef:

  Ik weet ook niet wat een anin­f­je is, van­daar dat vraag­te­ken. Iemand een idee?
  Reak­ties elders plaat­sen? Wat is daar het nut van?

 559. Lies schreef:

  aah nim­f­je!

 560. Zezunjezus (leuk aninfje?) schreef:

  ik ben benieuwd hoe lang dit bericht er bij mij over doet om te laden als de reaktie-teller op 999 staat. Doet er nl. al erg lang over.

 561. Zezunjezus (leuk aninfje?) schreef:

  Wat ook wel wil hel­pen bij het ver­me­nig­vul­di­gen van de reak­ties, is hier rea­ge­ren op jou ande­re blogjes. Wel­licht kan men hier dan ook rea­ge­ren op blogjes van anderen?

 562. Zezunjezus (leuk aninfje?) schreef:

  Bij dezen: Gefe­li­ci­teerd met het beha­len van de finalen!

 563. ktrn schreef:

  Daar valt die te lezen:
  http://www.fanvanmirthe.be/blog/2008/03/05/fanshop/#comments

  dat is onder­tus­sen ook een beet­je lin­klief­de, niet? :)

 564. tomasz schreef:

  en mijn laat­ste reac­tie was droog­weg de ver­be­te­ring van een dt-fout. de link zal ik dan maar niet geven, zeker? (al moet je het niet te ver gaan zoeken…)

 565. Violala schreef:

  Ik bem niet eigen­wijs, ik weet gewoon wat ik wil!

  Wil je meer weten van deze iegen­wij­ze dame: http://www.violaine.eu

  PS: Deze is ook erg leuk!!

 566. Lies schreef:

  Schaam­te­loos recla­me maken voor jezelf… nu ja, je schrijft leuk, ik ver­geef het je…

 567. georgina schreef:

  @Lies: ik heb de URL aan­ge­past. Snor­ry, hé.

  Tus­sen­tijd­se opdracht#5:
  Ik denk dat dit mijn laat­ste reac­tie was, ande­re dan in dit bericht:
  bij deze zym­pa­ti­sche mensch.

 568. georgina schreef:

  [Geor­gi­na zei: Mijn per­soon­lij­ke oplos­sing voor opdracht #1 betref­fen­de bericht 666, the num­ber of the Beast: Frag­men­ten uit Iron Maiden-teksten die refer­re­ren naar dit hei­dens getal.

  @ Geor­gi­na: Con­cre­te voorstellen?]

  Ik heb toe­val­lig nog een sta­pel lp’s lig­gen van het slee­ve­fa­cen. Jam­mer­ge­noeg waren die van Iron Mai­den niet geschikt, maar ik grijp er nu een­tje vast en citeer. Uit Dub­bel lp Live After Dead:
  Het lied­je heet: The Num­ber of The Beast…
  (Pfoef… Een paar zin­ne­tjes zul­len vol­staan, zeker? Na twin­tig jaren is het plots zo bela­che­lijk banaal…)

  The night was black was no use hol­ding back
  Cos I just had to see was some­o­ne wat­ching me
  In the mist dark figu­res move and twist
  was this all for real or some kind of hell?
  666 the num­ber of the beast
  Hell and fire was spaw­ned to be released…

  Maar ik ben te vroeg hé! Hoe kan ik dat nu in bericht 666 laten pas­sen? En niet in 590 of zelfs 667?
  Hoe gaan we dat oplossen?

 569. Joost Brummelkamp schreef:

  @ Geor­gi­na: ik stel voor dat Yuri, die heel slim is, de boel zo pro­gram­meert dat er maar to reac­tie 665 gere­a­geerd kan wor­den, en dat alles wat in aan­mer­king komt ver­vol­gens door hem geplaatst wordt, onder dank­zeg­ging aan de oor­spron­ke­lij­ke reageur(s) en dat we daar­na weer vro­lijk ver­der gaan, omdat dan die vast­zet­din­ges er weer uit­ge­knut­seld is door Yuri, die heel slim is.

 570. tomasz schreef:

  Ja, Yuri is heel slim.

 571. Zezunjezus (leuk aninfje?) schreef:

  Nog 408

 572. tomasz schreef:

  Straks ga ik mijn lief ver­ras­sen met een lek­ker eten­tje op mijn kot. Kaas­kro­ket­jes bak­ken (dat eet ze zo graag) en daar­na nog iets zelf uit­ge­von­den. En natuur­lijk staan de kaars­jes al klaar. En het kot wordt nu zorg­vul­dig opge­ruimd. Heeft er nog iemand gezel­li­ge tips voor een ik-en-mijn-lief-avond?

 573. tomasz schreef:

  Slim­me, slim­me Yuri.

 574. tomasz schreef:

  Waar­om noemt dit eigen­lijk zo plots een expe­ri­ment? Dat was het toch niet in het begin?

 575. Joost Brummelkamp schreef:

  Ik heb geen tips, tomasz, maar wil je ook niet zon­der reac­tie laten. Nu ja, het gebrui­ke­lij­ke natuur­lijk, kaars­jes, wijn, iets van cho­co­la­de schijnt ook wel op prijs gesteld te wor­den soms. En ver­der zelf te spran­ke­len, of lief te zijn, of wat dan ook, maar niet mat en onver­schil­lig, ik geloof dat dat toch voor­al van belang is.
  Veel ple­zier of gezel­lig­heid, of wat het ook is wat je ver­langt van je avond­je met haar.

 576. Joost Brummelkamp schreef:

  En ik meen dat dat wel moet luk­ken, niet mat en onver­schil­lig te zijn, als ik je droom-verhaal in her­in­ne­ring breng :-)

 577. tomasz schreef:

  Ik vind het altijd jam­mer dat je niet echt kan schrij­ven met de hand op het inter­net. Want dat zou ik nu echt leuk vinden.
  Enkel Yuri kan dat een beet­je, daar­bo­ven bij de kli­kop­ties. Maar ja, Yuri is ook een slimme.

 578. tomasz schreef:

  Uw wen­sen berei­ken mijn hart met blijd­schap, Joost. Gezel­lig zal het zijn!

 579. Carmen schreef:

  Mijn laat­ste reac­tie? Een link eigen­lijk, naar een vrien­din van mij die aan het trai­nen is om de 20km van Brus­sel te lopen. Kan ze even­goed deze ook nog mee­pik­ken vond ik: http://www.lessius.eu/stuvo/nieuws/stuvo_tenmiles.aspx

 580. Joost Brummelkamp schreef:

  O, hier was ik het laatst, tus­sen de 1000 door: http://www.volkskrantblog.nl/bericht/188348

 581. Joost Brummelkamp schreef:

  En jam­mer dat er geen gedicht­jes voor de hele hon­der­den zijn. Tomasz had een mooi zin­ne­tje op de 600e.

 582. Yuri schreef:

  Joost stuur­de me trou­wens nog een olijk screenshot van de recen­te reac­ties op de voor­pa­gi­na. Rose is er gis­te­ren name­lijk op lis­ti­ge wij­ze in geslaagd de 500ste reac­tie te pos­ten. En dat zag er zo uit:

  De 500 van Rose

  Dank Joost! Dank Rose!

 583. Carmen schreef:

  Mja, jam­mer, maar ik denk dat Yuri er dan bij­na een dag­taak van kan maken om gedich­ten te ver­zin­nen. (Kan zijn dat hij dat sowie­so al doet hoor, weet ik veel) Nie­te­min: laat het u niet tegen­hou­den om met de gewel­dig mooie zin van Toma­se aa nde slag te gaan.

 584. Carmen schreef:

  God, wat een typ­fou­ten. Car­men: Schaam op jou!

 585. Centrum schreef:

  De eisen wor­den hier steeds hoger. Eerst op naar de 1.000 reaq­ties en dan OOK nog tus­sen­tijd­se opdrach­ten. Dit riekt naar loon­sla­ver­nij zon­der loon…

 586. Centrum schreef:

  Zie je wel: nu komen de tik­fou­ten al wegens uitputting!

 587. Centrum schreef:

  Maar even een pau­ze opnemen.

 588. tomasz schreef:

  Pompi­dom. Nog drie kwar­tier voor ze er is, en dit maakt de avond alvast nog iets gezel­li­ger: hoe­wel ik natuur­lijk in prin­ci­pe voor Ander­lecht sup­por­ter als ze Euro­pees spe­len, was ik een beet­je blij dat het nu al 0–1 staat, omdat ik het daar­door niet moet bekla­gen dat ik niet op café naar de match ben gaan kijken.

 589. Zwarte Piet schreef:

  Ik doe ook mee.

 590. Sinterklaas schreef:

  Dat is goed, Zwar­te Piet.

 591. Schimmel schreef:

  Ik kan niet typen.

 592. tomasz schreef:

  Har­ten dame is al bezet hoor.

 593. Roede schreef:

  Ik kan wel meppen.

 594. Toilet schreef:

  Ik ben ook bezet. :-)

 595. Didi schreef:

  *kijkt links en rechts om de hoek*

 596. Didi schreef:

  *voor de zeker­heid nog een keer*

 597. Didi schreef:

  het schijnt dat er men­sen ECHT dood gegaan zijn aan inbreken…
  *bib­bert*

 598. Didi schreef:

  Maar het is hier inmid­dels toch echt te aar­dig om weg te blijven!

 599. Didi schreef:

  *rent snel weer weg om zich ach­ter het hoek­je te ver­stop­pen en te lurken*

 600. neef luca schreef:

  dag yuri groet­jes luca

 601. neef luca schreef:

  ben ik de 1000ste

 602. Cyriel schreef:

  Mijn laat­ste reac­tie ergens anders was bij mijzelf…

  En wat betreft de dron­ken­schap­pen: slaap­dron­ken is de eni­ge die geen kater ople­vert en toch heb ik die het minst graag.

 603. mc pvc schreef:

  Ik heb deze avond warm gegeten.

 604. Jozef schreef:

  Ach kijk, neef Luca is ook al van de par­tij! Familiereünie?

 605. Polle schreef:

  Mijn laat­ste reac­tie was bij Octa­vie. Op haar tuin­stuk­je. Waar­in ik mezelf min of meer uit­no­dig om gevul­de cour­get­te­bloe­men bij haar te komen eten deze zomer. Als zij ze kan klaar­ma­ken, that is.

 606. Haatsmurf schreef:

  Ik haat smurfen.

 607. Gamma schreef:

  Wij ver­ko­pen geen gamma-detectors.

 608. Pauze schreef:

  Ik ben aan mij­zelf toe.

 609. Vrijdag schreef:

  Waar­om zijn de men­sen toch zo gek op mij?

 610. Toetsenbord schreef:

  Waar­om heb ik wel een Alt-toets…

 611. Toetsenbord schreef:

  maar geen Sopraan-toets?

 612. Max R schreef:

  Laat­ste reac­tie, dat zal ergens op een ame­ri­ka­ne­sche site geweest zijn, zo’n nerd-site met gad­gets en onzin.

  In de tus­sen­tijd volg ik met stij­gen­de ver­ba­zing de comment-count alhier.

 613. tomasz schreef:

  We gaan er niet gera­ken, aan dui­zend. Uit­ge­put zijn we. Het expe­ri­ment is mislukt.
  De wereld zal vergaan.

 614. tomasz schreef:

  MOPJE!!

 615. Centrum schreef:

  Ach, die 1.000 wordt wel gehaald, als er niet voor­tij­dig wordt afgehaakt.

 616. Albert Heijn schreef:

  Wij let­ten op de kleintjes…

 617. Albert Heijn schreef:

  en pak­ken uw gro­te geld tus­sen­door wel even.

 618. Delhaize schreef:

  Zoiets doen wij noooooooooit.

 619. Kookwekker schreef:

  Waar­om wordt ik kook­wek­ker genoemd…

 620. Kookwekker schreef:

  ter­wijl ik nooit mag koken…

 621. Kookwekker schreef:

  zelfs niet van woede…

 622. Kookwekker schreef:

  en ter­wijl ik ook geen wek­ker ben…

 623. Kookwekker schreef:

  want de kok slaapt nooit tij­dens het koken!

 624. de gang schreef:

  Er staat een paard in mij.

 625. de gang schreef:

  weer een dt-fout opge­merkt, hierboven.

 626. Hoofdstel schreef:

  En ik hang aan de muur.

 627. dt-fout schreef:

  Ver­hip, ik ben er ook altijd!

 628. de gang schreef:

  Ik stop nu maar, want ik wil geen gedicht­je op mijn dak krij­gen, en post 650 komt gevaar­lijk dicht in de buurt.

  Slim­me, slim­me Yuri!

 629. de gang schreef:

  Djuu zeg.

 630. Sterrenhemel schreef:

  Van­daag staan er weer vele ster­ren aan de hemel…

 631. Sterrenhemel schreef:

  die ken­ne­lijk niets anders te doen hebben.

 632. Sterrenhemel schreef:

  Dat zijn dus hangsterren…

 633. Sterrenhemel schreef:

  die des­on­danks aan de hemel staan.

 634. Sterrenhemel schreef:

  Rare jon­gens, die sterren.

 635. Kerstmis schreef:

  Waar­om heet ik Kerstmis?

 636. Kerstmis schreef:

  Is het dan altijd mis met de Kerst?

 637. Kerstmis schreef:

  Of is er ook een Kerstmiss…

 638. Kerstmis schreef:

  die ik met de Kerst heb gemist?!

 639. Koningshuis schreef:

  Het Konings­huis is fail­liet: vorst aan de grond!

 640. Koningshuis schreef:

  Er heerst ver­deeld­heid in het Konings­huis, waar­door de taken zijn ver­deeld. Momen­teel heerst de Nachtvorst.

 641. Storm schreef:

  Door een streng dieet hoeft u voor­lo­pig geen zwa­re, maar alleen een lich­te storm te verwachten.

 642. Politie schreef:

  Wij los­sen alles op…

 643. Politie schreef:

  des­noods in zout­zuur of zwavelzuur…

 644. Politie schreef:

  alhoe­wel oplos­kof­fie ook een moge­lijk­heid is.

 645. Politie schreef:

  Des­noods trek­ken wij ons pistool…

 646. Politie schreef:

  of onze agen­da voor een afspraak.

 647. Centrum schreef:

  Tjon­ge, wat een druk­te hier.

 648. Centrum schreef:

  Zeker weer spitskooluur.

 649. de gang schreef:

  Het bat­te­rij­tje van mijn uur­werk is trou­wens op.

 650. Bart schreef:

  Weet je wat, ik doe gewoon mee!

 651. Lies schreef:

  Goed idee Bart.
  Hal­lo alle­maal. Het is goed voor­uit gegaan gis­te­ren­avond zeg. Wat een lolbroek(en)…

 652. Uw Moeder schreef:

  Mijn schoe­nen zijn intus­sen ver­sle­ten, Gro­te Smurf. Kun­nen we stop­pen aan de Shoe Post, dan koop ik er mij efkes een paar nieuwe.

 653. Wim schreef:

  Allez, ik zal ook eens een bij­dra­ge doen sie.

 654. Pieter schreef:

  En ik doe ook een bij­dra­ge sé ;-)

 655. Wolf schreef:

  Bij deze, mijn bijdrage.

 656. bartblau schreef:

  Ik ben nor­maal niet voor reac­tie om de reac­tie. Maar kom, zo’n nut­te­lo­ze bij­dra­ge kan ook eens deugd doen.

 657. sodade schreef:

  tiens, de 666 is voor­bij… zon­der bijzonderheid.

 658. Stephen schreef:

  Ik ook :)

 659. Tom schreef:

  Goei­e­m­or­gen, goe bezig!

 660. Lies schreef:

  Inder­daad, de 666 ging over oplos­kof­fie. Men zou kun­nen aan­voe­ren dat dit een dui­vel­se uit­vin­ding is, maar ik betwij­fel dat veel men­sen dat een dege­lij­ke 666-post vinden :-)

 661. Het Zusje schreef:

  Jezus man, wat gaat dat hier snel!
  Sef­fens (ik spen­deer al heel mijn leven aan de juis­te schrijf­wij­ze van dit woord) zijn we de 1000 voor­bij zon­der dat we er erg in hebben!

  En Yuri, mogen wij zelf ook vra­gen – tus­sen­tijd­se opdracht­jes – aan elkaar stel­len? Of is dat pri­vi­le­ge enkel voor­be­hou­den aan uw hand boven ons hoofd?

 662. Het Zusje schreef:

  (PS: ik meld­de mij gis­te­ren aan voor zo’n ava­tar­ding op die ava­tar­web­si­te, maar kreeg nog steeds geen beves­tings­mail om in te log­gen. En ik wil ook zooooooooooooooooooooooooooooooooooooo (geleerd van de Pfaff­fans!) graag een iets min­der plaatje…)

 663. Carmen schreef:

  Goei­e­m­or­gen mor­gen, goeiedag!

 664. buxx schreef:

  En num­mer 686 alweer!
  Heer­lijk die goed­ko­pe aan­dacht, maar ja, het werkt, dus waar­om ook niet?

 665. de gang schreef:

  Yuri?

  Ik mis Yuri een beetje.

 666. Lies schreef:

  Tis hier zo rus­tig. Yuri? Joost? tomasz?

 667. Carmen schreef:

  Hoe­ra! Mijn prent­je is terug.

 668. Liza schreef:

  Allez, ik draag ook mijn reac­tie­steen­tje bij.

 669. yad schreef:

  Wil ik num­mer 692 zijn?
  Allez toe, ja, waar­om ook niet…
  Hopla!

 670. Carmen schreef:

  En dan heb ik nog een stuk of wat vrien­din­nen die wel­op­ge­voed en zeer ver­stand zijn, en waar­mee je dus geen don­der kan begin­nen, maar mis­schien krijgt iemand anders ze wel klein.

 671. Carmen schreef:

  Ver­stan­dIG uiteraard.

 672. Het Zusje schreef:

  Inder­daad: Yuriiiiiii?

 673. de gang schreef:

  Leve Bou­de­wijn!

 674. Het Zusje schreef:

  @ Lies: u bezorgt me steeds weer een acu­te panie­k­aan­val. Wij delen nl. dezelf­de naam, en elke keer ik hier kom kij­ken denk: shit, heb ik dat gezegd? Is mijn alte­rego weer aan het werk geweest? Waar haal ik dat van­daan? Wan­neer heb ik dat gezegd zon­der dat ik het doorhad?

  En dan lut­te­le secon­den later… aha! It is not me!

  U bent niet goed voor mijn hart. Maar ach, daar leer ik wel mee leven, en anders bezwijk ik hier na X aan­tal keer wel aan mijn bureau en kan ik vroe­ger naar huis! Jip­pie! Ga door Lies, ga door!

 675. tomasz schreef:

  Dat zou pas een expe­ri­ment met bij­zon­der resul­ta­ten zijn: een lijk na zo’n 700 reacties!

 676. Zezunja schreef:

  @ Het Zus­je: Ik zou het leuk vin­den als jij je hier ook gewoon Lies noemt en dat we dan nóóit meer weten wie wat zegt. Yeah.

 677. Het Zusje schreef:

  @ zezun­ja: idd, ook een leuk idee. En mis­schien is dat wel beter voor mijn hart. Omdat ik dan ook gewoon kan den­ken dat ik het wel alle­maal zelf geschre­ven heb.
  Maar dan zit­ten we nog altijd met dat pro­bleem van die avatars…
  Kakavatar.

 678. Joost Brummelkamp schreef:

  Goei­e­m­or­gen! Hal­lo Lies, en tomasz en Car­men en Zezin­ja en alle nieu­we men­sen en – hé, is Yuri er nog niet?
  YURI!!!!
  YURIIIIIII!!!!!!!
  (alle­maal, kinderen!)
  YUUUUUUUUUUUUUURIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 679. Joost Brummelkamp schreef:

  Sor­ry Zezinja…

 680. Yuri schreef:

  Vrien­den! Daar ben ik weer! En wat een feest is het hier nog steeds. Wat een gekeu­vel en geklets. Ik stel voor dat we de kof­fie even over­slaan en recht­streeks aan de cham­pag­ne gaan. Het ein­de komt name­lijk gestaag in zicht, en dat ver­dient op zijn minst één knal­len­de kurk.

  En ver­der:

  Zezun­je­zus (leuk anin­f­je?) zei: Bij dezen: Gefe­li­ci­teerd met het beha­len van de finalen!

  @ Zezun­je­zus: Dank!

  Joost Brum­mel­kamp zei: ik stel voor dat Yuri, die heel slim is, de boel zo pro­gram­meert dat er maar to reac­tie 665 gere­a­geerd kan wor­den, en dat alles wat in aan­mer­king komt ver­vol­gens door hem geplaatst wordt, onder dank­zeg­ging aan de oor­spron­ke­lij­ke reageur(s) en dat we daar­na weer vro­lijk ver­der gaan, omdat dan die vast­zet­din­ges er weer uit­ge­knut­seld is door Yuri, die heel slim is.
  tomasz zei: Ja, Yuri is heel slim.

  @ Joost & Tomasz: Never overesti­ma­te the power of my slim­heid, hoor jongens

  tomasz zei: Waar­om noemt dit eigen­lijk zo plots een expe­ri­ment? Dat was het toch niet in het begin?

  @ Tomasz: Nee, maar dat is het wel gewor­den. Ik weet ook niet goed waarom.

  Toi­let zei: Ik ben ook bezet. :-)

  @ Toi­let: Damn!

  neef luca zei: dag yuri groet­jes luca
  neef luca zei: ben ik de 1000ste

  @ Luca: Haaa dag Luca! Alles goed? Je bent nog niet de 1000ste, maar wel al aar­dig op weg.

  Haats­murf zei: Ik haat smurfen.

  @ Haats­murf: En kabouters?

  de gang zei: Er staat een paard in mij.

  @ De gang: Zo kun­nen we nog uren aan uzelf blij­ven, denk ik…

  bart­blau zei: Ik ben nor­maal niet voor reac­tie om de reac­tie. Maar kom, zo’n nut­te­lo­ze bij­dra­ge kan ook eens deugd doen.

  @ Bart­blau: Nut­te­loos? U pak­te reac­tie nr. 678! Daar zou­den getal­len­fe­ti­sjis­ten een moord voor begaan!

  Het Zus­je zei: En Yuri, mogen wij zelf ook vra­gen – tus­sen­tijd­se opdracht­jes – aan elkaar stel­len? Of is dat pri­vi­le­ge enkel voor­be­hou­den aan uw hand boven ons hoofd?

  @ Het Zus­je: Vrij­heid, blij­heid, me dunkt. Laat uw vra­gen maar komen.

  Het Zus­je zei: En ik wil ook zooooooooooooooooooooooooooooooooooooo (geleerd van de Pfaff­fans!) graag een iets min­der plaatje…)

  @ Het Zus­je: Een iets min­der plaat­je? Min­der mooi? Min­der lelijk? Min­der klein? Min­der plaatjesachtig?

  buxx zei: Heer­lijk die goed­ko­pe aan­dacht, maar ja, het werkt, dus waar­om ook niet?

  @ Buxx: En of het werkt! Zel­den zo goed­koop zit­ten inter­net­ten als de laat­ste dagen…

 681. Yuri schreef:

  Dit was reac­tie nr. 650 (van de gang):

  Ik stop nu maar, want ik wil geen gedicht­je op mijn dak krij­gen, en post 650 komt gevaar­lijk dicht in de buurt.
  Slim­me, slim­me Yuri!

  En dit is het beloof­de gedichtje:

  Ik wil geen gedichtje

  Dit is een rijmpje,
  voor wie geen rijm­pje wil.
  Een stuk­je poëzie,
  als je niet dich­ten wil.

  Maar de kracht van poëzie
  mag niet wor­den onderschat,
  want wie geen rijm­pje wil
  heeft er nu toch een­tje gehad

  (Op naar nr. 750!)

 682. Yuri schreef:

  Brea­king news! Brea­king news!

  Op slink­se en onop­val­len­de wij­ze is de Poli­tie erin geslaagd om reac­tie nr. 666 te plaat­sen. In het holst van de nacht over­vie­len de flik­ken ons met een ogen­schijn­lijk onschul­dig com­men­taar­tje. Dat zag er zo uit:

  Poli­tie zei: alhoe­wel oplos­kof­fie ook een moge­lijk­heid is.

  Deze fra­se lijkt op het eer­ste gezicht vrij onscha­de­lijk en van wei­nig his­to­ri­sche rele­van­tie, maar – zoals wel vaker bij sata­ni­sche bood­schap­pen – moet je de uit­spraak van nader­bij gaan bekij­ken. Na uit­voe­rig onder­zoek heeft uw gast­heer dan ook ont­cij­ferd dat alhoe­wel oplos­kof­fie ook een moge­lijk­heid is niet zon­der die­pe­re bete­ke­nis is. De sim­pe­le uit­spraak is name­lijk een ana­gram voor het volgende:

  Ho gei­le homo ik pis wild op je kale foef en oksel.

  En daar­mee, waar­de vrien­den, is de ware aard van Satan hem­zel­ve aan ons bloot­ge­legd. De dui­vel is nie­mand min­der dan… de Politie!

 683. stien schreef:

  door­gaan… voor­al blij­ven doorgaan!!

 684. Joost Brummelkamp schreef:

  Pot­jan­do­rie, ik neem voor­als­nog geen woord terug over die slimheid.
  De Poli­tie stinkt een beet­je, zou ik zo zeggen…

 685. Joost Brummelkamp schreef:

  Sor­ry: geen woordt, moet dat natuur­lijk zijn, in plaats van geen woord.

 686. Joost Brummelkamp schreef:

  Par­don: excuus, moet dat natuur­lijk zijn, in plaats van sorry.

 687. tomasz schreef:

  Goei­e­m­or­gen Yuri!

  dank voor het gedicht. Het is uit­ein­de­lijk toch nog een hele eer. Als­of ik het song­fes­ti­val win: niet mijn ding, maar kom, het doet je toch iets.
  Of mis­schien als­of je een meet en greet met jean-marie wint: ook niet echt mijn ding, maar kom, hij is toch ’s werelds bes­te kee­per geweest.

  Van de poli­tie had ik zul­ke zaken niet ver­wacht. Ik moet de schok nog even te boven komen. Brr.

  Vrien­de­lij­ke groet,
  Thomas

 688. tomasz schreef:

  @ Joost: Blijk­baar nog een kop­je fok­kie nodig?

 689. Aäron schreef:

  Prach­tig initiatief!
  Daar­om wil ik natuur­lijk ook mijn duit in het zak­je doen en wel met vol­gend spreek­woord: vloe­ken als een ketel­lap­per! Zie­zo, dat is dan ook weer gebeurd.
  Groe­ten uit Slowakije.

 690. ktrn schreef:

  ver­do­rie, al veel gebeurd sedert mijn laat­ste reac­tie! Dat gaat hier als een snel­trein zeg!

 691. goedelies schreef:

  ik rea­geer eigen­lijk 99% nooit. spe­ci­aal dus voor jou. nu.

 692. @ Het Zusje:
  Oei. Hou er wel reke­ning mee dat als je écht een hart­aan­val zou krij­gen, en je dus naar het zie­ken­huis gevoerd wordt, je wel dege­lijk zal wen­sen dat je nog zat te wer­ken. Denk ik zo. Dus bevrijd ik je lie­ver van alle twij­fel, dan dat ik ver­ant­woor­de­lijk word gesteld voor jouw gezondheidsperikelen.

  Amai, die laat­ste zin zou ik nooit zo zeg­gen, in het ech­te leven… :-)

 693. sunnymoon schreef:

  Gad­si, ’t is dag

 694. Yuri schreef:

  Ver­hip, Sun­ny­moon! Een echt palindroom!

 695. sunnymoon schreef:

  :-)

  na enig gelees is dit toch de mooiste

  do gee­se see God?

  daar moet ik toch eens over nadenken

 696. tomasz schreef:

  Hoe gaat die pain­dro­mi­ti­sche zin ook weer, die altijd opduikt als het over palin­dro­men gaat?

 697. tomasz schreef:

  Tjon­ge, een elle­ke ver­ge­ten hierboven!

 698. tomasz schreef:

  De mooie zee­man nam Anna mee’, zei oom Ed.

  Dat was ‘em.

 699. Zezunja schreef:

  Bij ons komt men altijd met koort­s­meet­sys­teem­strook of iets met een tentententoonstellingiets.

  Ik vind Do gee­se see god echt fantastisch.
  Zowel op abstract niveau, als wan­neer je ‘m let­ter­lijk neemt.

 700. tomasz schreef:

  Wat? Let­ter­lijk?

 701. Het Zusje schreef:

  Kent er iemand iets van ‘huur­koop’ ? Van een huis bedoel ik dan.
  Voor- en nade­len zowel voor koper als verkoper?

  goog­le brengt name­lijk niet zoveel op, en aan­ge­zien het hier vol­zit met slim­me mensen…

 702. tomasz schreef:

  Ah. Het is Engels. En gee­se bete­kent gan­zen. Aha. Mooimooi.

 703. tomasz schreef:

  En er staat een film­pje met die titel op you­tu­be, maar wat ik ervan vind weet ik nog niet.

 704. georgina schreef:

  666 was dus toch min­der onschul­dig dan op het eer­ste zicht…
  Kale oksels bij een homo lijkt mij nog evi­dent, maar een kale foef…

  Ik heb toch eens goed gela­chen, waar­voor dank.
  Ik ben zelfs spe­ci­aal op mijn werk komen loe­ren of ik er nog op kan voor de 1000 de deur ging slui­ten. Want na 1000 is men een beet­je laat met rea­ge­ren, vind ik. Ik ben zelfs een rabi­a­te voor­stan­der van een opge­leg­de limiet. Een reageer-stop op 1000. Zou dat programmeer- of instel­baar zijn?
  Hoe­da­nook, ik wei­ger om nog te rea­ge­ren na de 1000. Trop is teveel.

 705. Ok, maar daar zijn we nog lang niet, natuur­lijk… We doen er intus­sen al vijf dagen over, en ten­zij het hier plot­se­ling een storm­loop van jewel­ste wordt, zal het dus nog wel min­stens een hele dag duren…

  Maar.
  We zuuulll­len dooooooooooor­gaaan… (hoor je hem met­een ook zin­gen, onze Ramses?)

 706. Yuri schreef:

  Ver­dom­me. Ge kunt die kat ook geen vijf minu­ten alleen laten of hij gaat den onno­ze­laar uithangen.

 707. ex-buurvrouw schreef:

  ik was juui­i­i­i­ist een bericht­je aan het pos­ten hoe benieuwd ik was wel­ke e‑bay-achtige pro­por­ties het pos­ten van num­mer 1000 zou heb­ben, toen sjeik mij al een en ander dui­de­lijk maak­te. Yuri, is het tech­nisch moge­lijk om exact bij num­mer 1000 een stop te zet­ten op de reac­ties? En wat als het erom gaat span­nen, ga je dan één groot amal­gaan maken van alle ongeveer-nummer-1000tjes?
  ik ben nog altijd benieuwd…

 708. ex-buurvrouw schreef:

  oeps, één nul­le­tje te veel
  ik zag het effen wel eeeeer­reg groot

 709. ex-buurvrouw schreef:

  oeps, ik zie nul­le­tjes waar er geen zijn

 710. sunnymoon schreef:

  hier nog een palin­droom­pje van eigen her­sen­bo­dem, ont­spro­ten aan de hui­di­ge gezondheidstoestand.

  het klinkt een beet­je als een aan­moe­di­ging, uit­no­di­ging, strijd­kreet, of mis­schien zelfs tus­sen­tijd­se opdracht;

  SNOT ‘EM MET ONS!

  nu moet ik even m’n neus gaan snuiten.

 711. ex-buurvrouw schreef:

  stel dat je deze post afsluit
  vol­gens mij moet je dan een ander item ope­nen met als titel: ‘alles wat je nog had wil­len zeggen…’

  Inte­res­sant (voor­als­nog) gedachtenexperiment…

 712. Bart schreef:

  Mijn klei­ne bijdrage.

 713. Boring wel ja, maar het niet kun­nen laten en al. En nu niet kun­nen opge­ven omdat we er bij­na zijn en al. Ervoor gaan en al.
  En al.

 714. Gudrun schreef:

  Allez bon, we zul­len ook maar een bij­dra­ge leve­ren zeker?

 715. Carmen schreef:

  Roxaaaaane (put on the red light) roxaaaaaaaaane (put on the red light) roxaaaaaaaane (enzo­ver­der enzovoorts)

  Ons ma en pa gaan naar soul­sis­ter van­avond en ik ben een iet­sie­piet­sie jaloers. De nostalgie.

 716. Joost Brummelkamp schreef:

  Noten­kar!

 717. Carmen schreef:

  Wel, mijn prof psy­cho­di­a­gnos­tiek in’t eer­ste jaar kon niet zo gewel­dig goed Engels, waar­door wij zijn uit­leg over de cut off sco­re en base rate wat heb­ben opge­fleurd. Sinds­dien duikt al drie jaar lang bij tijd een stond een goed geschol­den: ‘Och kerel! Bees­reet!’ op.

 718. ex-buurvrouw schreef:

  Woe­le Tapper

  Ik voel mij nu hele­maal Lin­da Kelchtermans…

 719. Carmen schreef:

  Ont­staan in een zeer diep­gaand­ge­sprek in com­bi­na­tie met wat alcohol:

  aars­haar­knab­be­laar

 720. Javache schreef:

  Gepa­ten­teer­de oetlul

 721. Knorf­tel!
  Sluikbagger!
  Frientpokker!
  Snurkfluim!
  Pleutendraaier!
  Gratenflitser!
  Flotenstimper!

 722. Braak­kwe­zel!
  Drakenfluim!
  Half­op­ge­ge­ten wortel!
  Tet­te­ren­de toerentalteller!
  Plavuizenbotser!
  Okkernotensmoel!
  Pladijsgeurverfrisser!

 723. Yuri schreef:

  Nog! Nog! Stel­le­tje wor­ful­ten­te fladodderprutreageurklinken!

 724. Woow, vrij­dag­avond, dood­op en uit­ge­wron­gen na een week hard wer­ken (jaja, ondanks mijn veel­vul­di­ge aan­we­zig­heid hier heb ik ont­zet­tend veel werk ver­zet)… Maar blijk­baar toch nog wak­ker genoeg om zomaar even meer nieu­we scheld­woor­den uit mijn mouw te schud­den dan ik er in mijn leven gebruikt heb… In het dage­lijk­se leven beperk ik me meest­al tot kl*jo, kl**tzak, smee*lap, l*l, rotz*k en de ande­re gebrui­ke­lij­ke toe­stan­den. Daar moest ik mis­schien maar eens ver­an­de­ring in bren­gen… Deze zijn leuker!

 725. Didi schreef:

  De com­bi­na­tie van “wat alco­hol” en de moto­riek die nodig is voor “aars­haar­knab­be­laar” zou bij mij geloof ik geen com­bi­na­tie zijn…
  Knap gedaan Carmen!

 726. Didi schreef:

  mond­mo­to­riek, qua uit­spraak heb­ben we het dan over he!

 727. Jozef schreef:

  Ver­draaid! Net bericht 750 gemist. Daar gaat m’n gedicht­je, aan m’n neus voorbij!

 728. Carmen schreef:

  @ Didi: dank u dank u *buigt* Het had inder­daad eni­ge voe­ten in de aar­de, maar oefe­ning baart kunst.

 729. Cyriel schreef:

  Oi, oi, die poli­tie bij 666. De slamkwakken!

 730. maarten schreef:

  Door de reac­tie scrol­lend heb ik toch een beet­je de indruk dat Peter R. last heeft van ach­ter­vol­gings­waan­zin. Als­of hij poli­tie­agent speelt die hij graag had wil­len zijn, in een snel­le auto ach­ter het gespuis aan.

  Dik­darnd­wars­te­gel,

 731. Lilimoen schreef:

  Onder­tus­sen is Muf­fin geste­ri­li­seerd. Ope­ra­tie goed gelukt. Nu alleen hopen dat ze ook mor­gen nog leeft. Dat wil­de ik alvast hier even laten weten. Goed voor reac­tie 756.

 732. Centrum schreef:

  Een vari­ant op een scheld­woord kan lui­den: Krijg de overmaasehazewindhondenkorenmolenpestpokken.

 733. Centrum schreef:

  Dui­ven­melk­drin­ker.

 734. Centrum schreef:

  Otto­maan­se Habsburger.

 735. Centrum schreef:

  Gekrui­de degenslikker.

 736. Didi schreef:

  @ Car­men: “oefe­ning baart kunst” zei u? *schenkt zich nog eens in* Een ple­zie­ri­ge avond allemaal!

 737. Carmen schreef:

  @ Didi: Geniet ervan :-)

 738. Centrum schreef:

  Waar blijft iedereen?

 739. Iedereen schreef:

  Ik ben hier!

 740. Centrum schreef:

  Ah, je bent er toch!

 741. Toch schreef:

  Wa moj­je?

 742. Centrum schreef:

  Ik wist niet, dat je kwaad werd.

 743. Toch schreef:

  Nee, ik sliep half.

 744. Centrum schreef:

  O.K., slaap dan maar weer verder.

 745. Centrum schreef:

  Ik spam mij hier een onge­luk en het mag ook nog; dat is niet eens leuk.

 746. Joost Brummelkamp schreef:

  Stem­me­tje ver­droef­de kin­kaar­ver­do­zers! Over de peef gedoer­de kanop­te­ter! Vrok­ke­lo­zer! Nare­fe­zel! Droek! Pre­ter! Over­laks gesmeen­de toer­hap­pel! Maan­zan­di­ge terkdoezel!
  Jij… jij… jij… KIMP!

  Hè, dat lucht op.

 747. Joost Brummelkamp schreef:

  Gra­va­tar­ver­ber­ger!

 748. Joost Brummelkamp schreef:

  Zo, nu dan gra­va­tar­loos naar bed. Slaap wel ieder­een! (ja,het is nog vroeg, maar soms moet dat wel eens – of eigen­lijk, soms is dat fijn) En als het luk­ken gaat, tot morgen.

 749. stien schreef:

  Wat zien ik! Wat zien ik! Loep­zui­ver kud­de­ge­drag. Als meri­no­schaap kan ik daar uiter­aard niet aan weer­staan: dus méhméhméhmé

 750. Ruben schreef:

  Na reac­tie 22 ben ik afge­haakt met lezen, maar dat terzijde.

 751. Ruben schreef:

  En ik erger mij dood aan Peter R. de Vries.

  (Hier nog meer dan gewoonlijk).

 752. Ruben schreef:

  Ver­zin een scheldwoord?

  Dat kan kapi­tein Had­dock veel beter!

  Aap­mens, Aard­var­ken, Aard­worm, Aard­ba­naan, Alle don­ders, Alle dui­vels, Ana­ko­loet, Arm­za­li­ge, Augurk, Auto­cra­ten, Autodidact
  Balkan-hork, Ban­die­ten, Basji-bozoeks, Bas­ba­zui­nen, Bavi­a­nen, Beel­den­stor­mer, Ben­de vogel­ver­schrik­kers, Ben­de wil­de­man­nen, Ben­de woes­te­lin­gen, Bij de snor­ha­ren van Plekszy-Gladz, Bloed­zui­ger, Broer­tje dood
  Caram­ba, Coloradokevers
  De dui­vel moge ze halen, De gro­te kraak­vis mag mij kra­ken, Deug­niet, Drie­dub­bel­door­ge­haal­de schurk, Drie­maal­ge­fri­tuur­de schoen­ve­ter, Druil­oren, Dui­zend atoom­bom­men en raket­gra­na­ten, Dui­zend bom­gra­na­ten, Dui­zend bom­men, Dui­zend bom­men en gra­na­ten, dui­zend bliksembommen
  Ecto­plas­ma, Ecto­plas­tisch bij­pro­duct, Ellen­di­ge, Ellen­di­ge aard­wor­men, Ezel
  Flessenbreker
  Gal­gen­aas, Gal­gen­ge­broed, Gang­sters, Gepan­neer­de mest­bol, Goeie gena­de, Grap­jas­sen, Gro­te gena­de, Gro­te Mogol
  Hagel en don­der, Hang­snor­ren, Hon­derd dui­zend bom­men en gra­na­ten, Hon­derd dui­zend mil­joen bom­men en gra­na­ten, Hot­ten­tot, Huurlingen
  Idi­o­ten, Imitatie-carnavals-Mussolini, In boter­bloem­vet gesmoor­de weer­wolf, In egel­vet gebra­den gehaktbal
  Jan­do­rie, Jor­is Goed­bloed, Judas, Jodokus
  Kanaak, Kapers, Kilo­me­ter­vre­ter, Klei­ne ellen­de­ling, Kolo­kwint, Kwak­zal­ver, Kwast, Kwel­geest, Kwibus
  Laf­aards, Laf­bek­ken, Lam­len­di­ge zuip­lap­pen, Land­lo­per, Lang­staar­ten, Lelijk beest, Lelijk dier, Lelijk onge­dier­te, Lelij­ke Basji-Boezoeks, Lol­broek, Lom­pe­rik, Lui­te­nant van de zeven sloten
  Maatje, Mal­loot, Melk­muil, Mens­aap, Men­sen­eter, Miche­lin­man­ne­tje, Mie­ren­eter, Mis­luk­te koord­dan­ser, Mis­luk­te han­de­laar in twee­de­hands vogel­mest, Mon­ster, Mor­mel, Mor­mel­hond, Muil­ezels, Nacht­ui­len, Nietsnutten
  Onbe­schof­te drie­dub­be­le kaf­fers, Onder­wa­ter­ad­mi­raal, Onge­lik­te beer, Onge­luks­vo­gel, Onno­ze­le, Opge­bla­zen blaas­kaak, Ordi­nai­re prut­ser, Ouwe kame­raad, Ouwe zee­kom­kom­mer, Ouwe zeeschuimer
  Para­sie­ten, Pata­go­ni­sche zoe­loes, Piet­lut­ten, Piraat, Poly­gra­fen, Pot­dik­kie, Pre­his­to­ri­sche Zapo­te­ken, Profiteurs
  Ramp­za­li­ge, Razen­de woes­te­ling, Ronde-tafel-conferentiehouder, Rood­hui­den, Roof­vo­gel, Rot­beest, Rumrover
  Sap­per­loot, Scha­vuit, Scheeps­jon­gen, Sche­ve tobo­gan, Schild­vleu­ge­li­ge insec­ten, Schooi­ers, Schurk, Sla­ven­han­de­laar, Sme­ri­ge auto­maat, Sme­ri­ge hond, Snot­aap, Stel­le­tje in egel­vet gebra­den kolo­kwin­ten, Stel­le­tje pira­ten, Stel­le­tje Rus­si­sche eie­ren, Stijf­kop, Stom ecto­plas­tisch bijproduct,Strotgrondel, Stuk boord­schut­ter­tje met je slab­be­tje voor, Stuk ecto­plas­ma, Stuk kan­ni­baal, Stuk­je kie­ke­boe van de pop­pen­kast, Sukkels
  Tien­dui­zend mil­jard blik­sem­bom­men, Trog­lo­die­ten, Turk­se mutsen
  Uilskuiken
  Ver­roes­te kaap­stan­der, Vet­zak­ken, Visi­go­ten, Vler­ken, Vogel­ver­schrik­ker, Vui­le hond
  Waan­zin­ni­ge pyro­maan, Wafel­ij­zer, Waskuip-admiraal, Water­drin­kers, Woesteling
  Zand­ha­zen, Zand­vlooi­en, Zoe­a­ven, Zoet­wa­ter­ma­troos, Zoe­loes, Zoon van een schurf­ti­ge hond, Zuiplappen

 753. Ruben schreef:

  Bij de snor­ha­ren van Plekszy-Gladz, ja!

 754. Ward schreef:

  Ik wil geen num­mer­tje zijn :(

 755. Zezunjezus (leuk aninfje?) schreef:

  Wat mij zeer veel genoe­gen brengt is kei­hard naar boven scrol­len om op die manier Peter R. de Vries als een dol­le stui­ter­bal op de bodem van mijn win­dow te laten stui­te­ren. Pro­beer maar eens. Voelt wel goed.

 756. Carmen schreef:

  *zucht* Ze heeft nog altijd niet gebeld. Hoe lang moet je tegen­woor­dig wach­ten om zelf con­tact op te nemen of is het nog steeds not done en moet ik als een schaap naast de tele­foon blij­ven kamperen?

 757. Yuri schreef:

  Dit is het voor­lo­pi­ge resul­taat van tus­sen­tijd­se opdracht #6:

  Aap­mens
  Aardbanaan
  Aardvarken
  Aardworm
  Aarshaarknabbelaar
  Alle donders
  Alle duivels
  Anakoloet
  Armzalige
  Augurk
  Autocraten
  Autodidact
  Balkan-hork
  Bandieten
  Basbazuinen
  Basji-bozoeks
  Bavianen
  Beeldenstormer
  Beesreet
  Ben­de vogelverschrikkers
  Ben­de wildemannen
  Ben­de woestelingen
  Bij de snor­ha­ren van Plekszy-Gladz
  Bloedzuiger
  Braakkwezel
  Broer­tje dood
  Caramba
  Coloradokevers
  De dui­vel moge ze halen
  De gro­te kraak­vis mag mij kraken
  Deugniet
  Dikdarndwarstegel
  Drakenfluim
  Drie­dub­bel­door­ge­haal­de schurk
  Drie­maal­ge­fri­tuur­de schoenveter
  Droek
  Druiloren
  Duivenmelkdrinker
  Dui­zend atoom­bom­men en raketgranaten
  dui­zend bliksembommen
  Dui­zend bomgranaten
  Dui­zend bommen
  Dui­zend bom­men en granaten
  Ectoplasma
  Ecto­plas­tisch bijproduct
  Ellendige
  Ellen­di­ge aardwormen
  Ezel
  Flessenbreker
  Flotenstimper
  Frientpokker
  Galgenaas
  Galgengebroed
  Gangsters
  Gekrui­de degenslikker
  Gepan­neer­de mestbol
  Gepa­ten­teer­de oetlul
  Goeie genade
  Grapjassen
  Gratenflitser
  Gravatarverberger
  Gro­te genade
  Gro­te Mogol
  Hagel en donder
  Half­op­ge­ge­ten wortel
  Hangsnorren
  Hon­derd dui­zend bom­men en granaten
  Hon­derd dui­zend mil­joen bom­men en granaten
  Hottentot
  Huurlingen
  Idioten
  Imitatie-carnavals-Mussolini
  In boter­bloem­vet gesmoor­de weerwolf
  In egel­vet gebra­den gehaktbal
  Jandorie
  Jodokus
  Jor­is Goedbloed
  Judas
  Kanaak
  Kapers
  Kilometervreter
  Kimp
  Klei­ne ellendeling
  Knorftel
  Kolokwint
  Krijg de overmaasehazewindhondenkorenmolenpestpokken
  Kwakzalver
  Kwast
  Kwelgeest
  Kwibus
  Lafaards
  Lafbekken
  Lam­len­di­ge zuiplappen
  Landloper
  Langstaarten
  Lelijk beest
  Lelijk dier
  Lelijk ongedierte
  Lelij­ke Basji-Boezoeks
  Lolbroek
  Lomperik
  Lui­te­nant van de zeven sloten
  Maan­zan­di­ge terkdoezel
  Maatje
  Malloot
  Melkmuil
  Mensaap
  Menseneter
  Michelinmannetje
  Miereneter
  Mis­luk­te han­de­laar in twee­de­hands vogelmest
  Mis­luk­te koorddanser
  Monster
  Mormel
  Mormelhond
  Muilezels
  Nachtuilen
  Narefezel
  Nietsnutten
  Notenkar
  Okkernotensmoel
  Onbe­schof­te drie­dub­be­le kaffers
  Onderwateradmiraal
  Onge­lik­te beer
  Ongeluksvogel
  Onnozele
  Opge­bla­zen blaaskaak
  Ordi­nai­re prutser
  Otto­maan­se Habsburger
  Ouwe kameraad
  Ouwe zeekomkommer
  Ouwe zeeschuimer
  Over de peef gedoer­de kanopteter
  Over­laks gesmeen­de toerhappel
  Parasieten
  Pata­go­ni­sche zoeloes
  Pietlutten
  Piraat
  Pladijsgeurverfrisser
  Plavuizenbotser
  Pleutendraaier
  Polygrafen
  Potdikkie
  Pre­his­to­ri­sche Zapoteken
  Preter
  Profiteurs
  Rampzalige
  Razen­de woesteling
  Ronde-tafel-conferentiehouder
  Roodhuiden
  Roofvogel
  Rotbeest
  Rumrover
  Sapperloot
  Schavuit
  Scheepsjongen
  Sche­ve tobogan
  Schild­vleu­ge­li­ge insecten
  Schooiers
  Schurk
  Slamkwak
  Slavenhandelaar
  Sluikbagger
  Sme­ri­ge automaat
  Sme­ri­ge hond
  Snotaap
  Snurkfluim
  Stel­le­tje in egel­vet gebra­den kolokwinten
  Stel­le­tje piraten
  Stel­le­tje Rus­si­sche eieren
  Stem­me­tje ver­droef­de kinkaarverdozers
  Stijfkop
  Stom ecto­plas­tisch bijproduct
  Strotgrondel
  Stuk boord­schut­ter­tje met je slab­be­tje voor
  Stuk ectoplasma
  Stuk kannibaal
  Stuk­je kie­ke­boe van de poppenkast
  Sukkels
  Tet­te­ren­de toerentalteller
  Tien­dui­zend mil­jard bliksembommen
  Troglodieten
  Turk­se mutsen
  Uilskuiken
  Ver­roes­te kaapstander
  Vetzakken
  Visigoten
  Vlerken
  Vogelverschrikker
  Vrokkelozer
  Vui­le hond
  Waan­zin­ni­ge pyromaan
  Wafelijzer
  Waskuip-admiraal
  Waterdrinkers
  Woe­le Tapper
  Woesteling
  Wor­ful­ten­te fladodderprutreageurklink
  Zandhazen
  Zandvlooien
  Zoeaven
  Zoeloes
  Zoetwatermatroos
  Zoon van een schurf­ti­ge hond
  Zuiplappen

  Mooi toch?

 758. Hanneke schreef:

  We zijn er al bijna!

 759. Yuri schreef:

  Dit was reac­tie nr. 750 (van Didi):

  De com­bi­na­tie van “wat alco­hol” en de moto­riek die nodig is voor “aars­haar­knab­be­laar” zou bij mij geloof ik geen com­bi­na­tie zijn…
  Knap gedaan Carmen!

  En dit is het beloof­de gedichtje:

  De aars­haar­knab­be­laar

  De schrik van de schij­ten­de mens
  waart weer in de rio­len rond.
  Het mon­ster heeft één hartewens
  en dat is uw flink behaar­de kont.

  Ja ja, het is de aarshaarknabbelaar,
  die baant zich een weg door de plee.
  Hij bijt zich vast in uw anushaar
  en likt uw aam­bei­en, als was het paté.

  De aars­haar­knab­be­laar zorgt in zijn uppie
  voor een omme­keer onder schijtbaggeraars.
  De moder­ne mens, de zoge­naam­de yuppie
  die scheert nu uit schrik ook zijn aars.

  (Op naar nr. 850!)

 760. Yuri schreef:

  T is week­end. Moji­to, anyone?

 761. Linda Kelchtermans schreef:

  Ja, en neem er zelf ook een. We heb­ben wat te vieren!

 762. Michael schreef:

  Why not? Zijn er ook bor­rel­nootjes voorzien?

 763. Yuri schreef:

  Sure! Een emmer­tje Rio Sal­sa Mix uit de Aldi!

 764. Carmen schreef:

  Mmmmm, Moji­to.

 765. Oe oe ja een moji­to gaat er wel in. Da’s al veel beter dan de aard­bei­en­yog­hurt die ik momen­teel aan het bin­nen­slub­be­ren ben…

 766. Ruben schreef:

  Moji­to? Ik ga eerst wat eten, anders valt-ie zo slecht.

 767. Yuri schreef:

  Als u nog niet gege­ten hebt, heb ik ook een ape­ri­tief­je hoor. Die Moji­to is natuur­lijk slechts een lok­mid­del om jul­lie kwij­lend bij mijn drank­kast te krij­gen. Een­maal daar aan­ge­ko­men, is zowat alles mogelijk.

 768. Kris schreef:

  Ik vind dat zeer goed gevon­den, zo 1000 reac­ties in 1 blog­post. En de tus­sen­tijd­se opdrach­ten zijn heerlijk!

 769. Het leek begon­nen als grap­je, maar intus­sen ziet het er seri­eus naar uit dat het nog gaat luk­ken ook.

 770. Michael schreef:

  Ook een Mar­ti­ni? “Sha­ken, not stirred”.

 771. Yuri schreef:

  Komt eraan, meneer Bond.

 772. Michael schreef:

  En zijn de Bond-girls ook voorzien?

 773. Yuri schreef:

  Goeie vraag. Dat begon ik me ook net af te vragen.
  Wacht, ik check de jacuz­zi even.

 774. Michael schreef:

  Geen pro­bleem, hoor. Ik wacht wel eventjes.

 775. georgina schreef:

  Scheld­woor­den vind ik meoi­lijk, hoor. Zeker nu Ruben zich zo heeft uit­ge­sloofd door een hele alfa­be­tisch geor­den­de was­lijst te posten…

  Appel­worm! Aardrijkskundeleraar!

  Ver­do­rie, ik blijf ste­ken bij de A.

  Reet­zwam! Kaas­na­gel­riem! Boskakker!
  Sar­ko­zy! Sjakossendrager!

  O, ik zie dat Michael hier ook van de par­tij is. Hallo.

 776. Yuri schreef:

  Heer Bond, ver­geef me de vuil­ge­bekt­heid van boven­staan­de Bond-girl.
  Zal aan de Mojito’s liggen…

 777. Jozef schreef:

  Nog maar 200 te gaan!

 778. Carmen schreef:

  Er komt geen schot in vandaag…

 779. LISA en Joost schreef:

  Lie­ve groet­jes van lisa

 780. Joost Brummelkamp schreef:

  Zo, zelfs mijn doch­ter doet mee – met een eigen gra­va­tar. Mooi hè?

 781. Qahwa schreef:

  Wist u dat in Guatemala-stad elke dag 3 vrou­wen ver­moord wor­den? En dat het drin­gend tijd wordt dat de gan­se wereld dit weet?!

 782. Laura en Joost schreef:

  lie­ve groe­ten van Laura.

 783. Jaco schreef:

  Een paar dagen niet de logs bij­ge­hou­den en ik wordt hier­mee gecon­fron­teerd! Je begrijpt dat ik hier abso­luut niet aan mee kan doen. Helaas, maar waar, dit wordt géén reac­tie 805.

 784. Jaco schreef:

  En ik had gelijk!

 785. Joost Brummelkamp schreef:

  Zo, met heel het gezin.

 786. Jaco schreef:

  En dtan ben ik zo overt­mand door emto­ties dat er t’s tev­teel ver­sch­tij­nen in mijtn reat­c­ties. Oei.

 787. Yuri schreef:

  @ Lisa, Lau­ra en Joost: Groet­jes terug!
  @ Jaco: Don’t wor­ry. Beter te veel t’s dan te veel uitroeptekens.

 788. Centrum schreef:

  Nóg niet op de 1.000?

 789. Centrum schreef:

  O.K. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 790. Centrum schreef:

  Die stui­te­ren­de Peter R. de Vries geeft geen krimp!

 791. Centrum schreef:

  Hij moe­digt zelfs aan met zijn “Doen!”

 792. Centrum schreef:

  Je kunt ook met hem jojo-en door het muis­wiel snel heen en weer te halen.

 793. Centrum schreef:

  En nu maar weer even ver­der met ande­re dingen.

 794. Centrum schreef:

  Want er valt mee­tr te lezen elders.

 795. Centrum schreef:

  mee­tr = meer.

 796. Centrum schreef:

  En nog even num­mer 820 pakken.

 797. Jaco schreef:

  @Centrum/818: ook gij

 798. Didi schreef:

  Hmmmm, dit lijkt mij een complot…
  U voert ons dron­ken met mojito’s opdat wij zin­nen met schan­de­lij­ke dt-fouten typen. En dan zeker Peter R. op ons los­la­ten!!!!! (“five excla­ma­ti­on­marks ‑a sure sign of mad­ness” – Ter­ry Pratchett)

 799. Centrum schreef:

  Opdracht 7 is een instin­ker, want wij weten niet, wat bij iemand bekend is. En als je dan iets nieuws ver­telt, dan is het bekend en is er niet vol­daan aan de opdracht.

 800. Yuri schreef:

  Tiens. Dat wist ik niet.

 801. Centrum schreef:

  Typisch Peter R. de Vries?

 802. Centrum schreef:

  Tja, Yuri, soms zijn men­sen wakker.

 803. Peter R. de Vries schreef:

  Ben ik dan niet de bes­te der besten?

 804. Centrum schreef:

  Nee, Peter, je bent een nul met een dwarsstreep.

 805. Peter R. de Vries schreef:

  Mag die dwars­streep er niet uit?

 806. Centrum schreef:

  Nee, Peter, want er moet een dui­del­jik onder­scheid zijn tus­se een o en een 0.

 807. Centrum schreef:

  tus­se = tus­sen (scheelt weer een posting).

 808. Peter R. de Vries schreef:

  O.K., of is het 0.K.?

 809. Centrum schreef:

  O.K. is O.K.

 810. Centrum schreef:

  En nu weer aan het werk, Peter. Nee, aan het WERK !

 811. Peter R. de Vries schreef:

  Num­mer 840 is nog niet gehaald.

 812. Centrum schreef:

  Nee, maar dat kan wel gaan lukken.

 813. Peter R. de Vries. schreef:

  En is dat dan wer­ken of WERKEN?

 814. Centrum schreef:

  Voor jou, Peter­tje, is dat WERKEN!

 815. Peter R. de Vries schreef:

  O.K., dan heb ik nu voor het eerst GEWERKT!

 816. Lilimoen schreef:

  Oh hey Cen­trum, leuk je hier te ont­moe­ten. Kan je je twee vrien­den niet even mee­bren­gen en Maartje van http://maartje.punt.nl, dan kun­nen we nog eens in de jacuzzi.

 817. Carmen schreef:

  CAO 26 en VIP zijn omge­vormd tot het VOP.

 818. Carmen schreef:

  Of wist je dat al?

 819. Lilimoen schreef:

  Wat je nog niet weet Yuri, is dat ik bin­nen­kort een belang­rij­ke beslis­sing neem op pro­fes­si­o­neel vlak. Hoe en wat kan ik je ech­ter hier niet vertellen.

 820. Linda Kelchtermans schreef:

  Wan­neer pre­cies er exact exact 1000 reac­ties zul­len staan.…
  gok­je: van zon­dag op maandag?

 821. Centrum schreef:

  Ha, Vrou­we Lili­moen, we blij­ven elkaar bij tijd en wij­le tegen­ko­men. Voor de jacuz­zi is de tijd nog niet rijp.

 822. Jacuzzi schreef:

  En waar­om dan niet?

 823. Centrum schreef:

  Het is te koud.

 824. Jacuzzi schreef:

  Ik heb toch verwarming!

 825. Centrum schreef:

  Dat kan wel zijn, maar de bui­ten­lucht is mij te frisjes.

 826. Jacuzzi schreef:

  Je hebt num­mer 850 gescoord.

 827. Centrum schreef:

  Inder­daad, ik zie het.

 828. Jacuzzi schreef:

  Krijg je dan een gedicht?

 829. Centrum schreef:

  Geen flauw idee.

 830. Jacuzzi schreef:

  Vraag het even aan de goeroe.…ik bedoel Yuri.

 831. Centrum schreef:

  Die heeft ande­re din­gen aan zijn hoofd, neem ik aan.

 832. Jacuzzi schreef:

  Hij moet zijn weblog toch niet verwaarlozen!

 833. Centrum schreef:

  Dat doet hij ook niet; hij heeft een leven.….

 834. Jacuzzi schreef:

  Ik ga weer een water­tje verder.

 835. Yuri schreef:

  Ik moet drin­gend het gebrub­bel van mijn jacuz­zi wat bijstellen.

 836. Centrum schreef:

  Pri­ma, dan neus ik elders weer even.

 837. Centrum schreef:

  Vol­gens mij ook, Yuri. Er gebeu­ren hier vreem­de dingen!

 838. Centrum schreef:

  Maar het tikt wel aan. ;-)

 839. Centrum schreef:

  Want zoals het klok­je thuis tikt,

 840. Centrum schreef:

  daar kan geen tijd­bom tegen op!

 841. Tijdbom schreef:

  Zeg eh, onder­schat mij niet!

 842. Centrum schreef:

  Neemt u mij voor­al niet kwalijk.

 843. Tijdbom schreef:

  Dat bepaal ik zelf wel!

 844. Centrum schreef:

  Bent u altijd zo heetgebakerd?

 845. Tijdbom schreef:

  Ha.…moet je mij eens zien na mijn explosie.

 846. Centrum schreef:

  Ik wil u niet forceren.….

 847. Centrum schreef:

  Of zelfs maar uitdagen…

 848. Centrum schreef:

  Of pro­vo­ce­ren.….

 849. Tijdbom schreef:

  Okee, ik wacht mijn tijd als tijd­bom wel af.

 850. Centrum schreef:

  Heeft u iets met zure bommen?

 851. Tijdbom schreef:

  Nee, niet echt; dat is ver­re fami­lie van mij, maar rus­tig van aard.

 852. Centrum schreef:

  Speelt u wel eens bom­me­tje in het zwembad?

 853. Tijdbom schreef:

  Nee, ik speel nooit; ik ben serieus.

 854. Centrum schreef:

  Hmm, die indruk had ik al.

 855. Tijdbom schreef:

  Dan heeft u inzicht in de mens­heid en aan­ver­wan­te arti­ke­len zoals ik.

 856. Centrum schreef:

  Ik dank u voor uw compliment.

 857. Compliment schreef:

  Wie riep mij daar?

 858. Tijdbom schreef:

  Oh, dat was Centrum.

 859. Centrum schreef:

  @ Com­pli­ment: inder­daad, ik memo­reer­de u even.

 860. Compliment schreef:

  Is goed; ik ga nu even uit; het is toch stil.

 861. Centrum schreef:

  Veel ple­zier en tot ziens!

 862. 27 MC-er schreef:

  Breaky-breaky-break.

 863. Centrum schreef:

  Je zit hier ver­keerd, OM.

 864. 27 MC-er schreef:

  O ja, ik zie het, Hier hangt geen anten­ne aan. 73.

 865. Centrum schreef:

  Ook 73, OM.

 866. Cabaret schreef:

  http://www.topcabaret.nl/ = Aller­lei sket­ches van cabaretiers.

 867. Ruben schreef:

  Opdracht 7: De trai­ner van AA Gent is vol­gend sei­zoen trai­ner van SC Heerenveen.

 868. Yuri schreef:

  Wil­len de heren Cen­trum, Jacuz­zi, 27 MC-er, PCM, Caba­ret, Zoek­ma­chi­ne, Com­pli­ment, Tijd­bom, Poli­tie, Toi­let, Kook­wek­ker, Kerst­mis, Ster­ren­he­mel, Konings­huis, Zwar­te Piet en al wat dies meer zij even hun wild in het rond rea­ge­ren­de mond houden?
  Begrijp me niet ver­keerd, ik appre­ci­eer heel erg uw inspan­nin­gen om de tel­ler naar de 1000 te krij­gen, laat dat dui­de­lijk zijn. Maar het is leuk als er voor rea­geurs met een ander ip-adres ook nog wat plaats over is.
  Okee?

 869. Joost Brummelkamp schreef:

  Omdat we het ein­de nade­ren, maak ik vast enigs­zins de balans op en ga me voor­be­rei­den op de laat­ste meters voor de 1000 (kijk, dat gaat wel luk­ken). Voor we de laat­ste 50 berei­ken, nog even wat los­se eind­jes aan­een kno­pen. Ik vroeg me af of dat glas thee/whisky al is opge­lost, ik dacht het niet. Klopt het dat eF-eM, of hoe de naam ook pre­cies moge zijn, sug­ge­reer­de dat de foto van hem/haar is? Dat is dan mijn laat­ste gok – ik ver­moed dat ik ook zo’n beet­je de laat­ste ben die er nog in geïn­te­res­seerd is.
  Ver­der heb ik nog niet vol­daan aan opdracht 7: dit moet haast wel iets zijn waar je nog niet eer­der van gehoord had. Ik weet niet hoe lang het mp3’tje daar blijft staan, dus mis je kans niet om dit monu­men­ta­le stuk muziek en tekst te beluisteren.
  Goe­de nacht maar weer.

 870. Laurabenik schreef:

  Wat een werk zeg, 1000 reac­ties. Geluk­kig nog maar een klein stuk­je. Ieder­een: we zijn er bij­ij­ij­ij­ijij­na, we zijn er bijijijijina.….

 871. maarten schreef:

  En na een reis van bij­na een week over een niet afla­ten stroom van reac­ties, ja bij­na 1.000 reac­ties nade­ren wij het ein­de van deze reis. Oh reis­ge­no­ten! Laat ons nog een keer onze wan­del­stok op pak­ken. Sta op en wan­del! zei iemand anders reeds voor mij, en dat zijn mooie woor­den, laten wij ook gaan wandelen!

  Een blok­je om of een rond­je om de kerk. Een kerk­je rond­om het blok­je of een blok­je op de kerk gaan zet­ten. Voor dat laat­ste heb ik een lad­der nodig, om zo hoog te kun­nen rei­ken. Of heel veel schou­ders om op te staan. ‘Stan­ding on the shoul­ders of giants’ zet ik piek de kerst­boom, de kers op de appel­moes, de slag­room op de appel­taart, de hoofd­prijs en de Cup met de gro­te oren boven­op de kerk. Het is per slot van reke­ning zon­dag­och­tend, velen van ons zul­len straks ter ker­ke gaan. Een beet­je oefe­nen op kansel-stijl kan geen kwaad. Kan­sel? Cancel!

  Waar­de net geen 1000 rea­geur­ders voor mij, hoe meer wij het ein­de nade­ren hoe meer wij besef­fen wel­ke his­to­ri­sche daad wij ver­richt heb­ben. Dui­zend reac­ties, uit het niets, met dank aan inspi­ra­tie uit de paar­de­bloem­sla en jeuk aan de hiel, zijn wij niet gaan twij­fe­len aan de moge­lijk­heid deze opga­ve te rea­li­se­ren! Voor­waar! Naar het ein­de toe! Naar het wal­hal­la dat ach­ter het magi­sche getal van 1.000 ver­scho­len ligt! Ik val aan, volg mij!

 872. Ruben schreef:

  Ik had gewild dat mijn heer­lij­ke slaap nog niet ten ein­de was, maar goed. Ik moest nu een­maal vroeg opstaan om nog een klei­ne bij­dra­ge te leve­ren aan de hei­li­ge 1000.

 873. Joost Brummelkamp schreef:

  Goe­de­mor­gen. GDB heeft zich behoor­lijk inge­zet, zie ik, voor­dat we ons aan de laat­ste spurt tot het ein­de van ons avontuur-van-1000 gaan wagen. Ik moet zeg­gen dat ik het toch min­der leuk begin te vin­den als er in de nacht zul­ke ein­de­lo­ze zin­lo­ze reek­sen reac­ties getypt wor­den. Een keer­tje tien of vijf­tien om iets te halen, liefst niet gespeend van eni­ge humor, zeker, maar ik kan de humor niet meer zo zien van 80 in zich­zelf gekeer­de tekst­jes in het mid­den van de nacht. Tsja.
  Mis­schien dat ik het alle­maal een beet­je te roman­tisch zie, zo van: samen om een geza­men­lijk doel, hoe zin­loos ook, verenigd.

 874. Joost Brummelkamp schreef:

  O, haha­ha, Yuri is ook al aan de slag, zie ik. Tus­sen het begin­nen te typen en het indie­nen van deze reac­tie, zijn die 80 al weer ver­dwe­nen :-D
  Goe­de­mor­gen Yuri! (dan hoef ik er niet eens 1000 en ein­de in te ver­wer­ken, dus)

 875. Zezunja schreef:

  Goe­de­mor­gen Joost! Ik wil even zeg­gen dat ik het hele­maal met je eens ben: niet zo leuk zo’n solo. Ik hou in muziek ook niet zo van solo’s.

 876. Yuri schreef:

  Dienst­me­de­de­ling.
  Ik heb net een zeven­tig­tal reac­ties van meneer GDB ver­wij­derd. Om hem met­een gerust te stel­len: ik plaats ze straks samen­ge­voegd weer terug, maar dan in één reactie.
  Ik heb – tot gis­ter­avond – nog nooit eer­der in de geschie­de­nis van Maan­zand een reac­tie ver­wij­derd. Maar als ik zie hoe Cen­trum (onder tal van pseu­do­nie­men) en GDB de boel hier vol­spam­men en het op die manier voor ieder­een min­der leuk maken, dan grijp ik in.
  Ik wil er ook niet al te cha­grij­nig over doen, want ik vind dat alles moet kun­nen. En ik heb ook nooit ver­kon­digd dat het ver­bo­den is om meer dan één reac­tie te pos­ten. Maar als je in het mid­den van de nacht meer dan zeven­tig keer op de verzend-knop drukt, dan heb je het vol­gens mij niet goed begre­pen. Of je bent dron­ken, dat kan natuur­lijk ook.
  Als ik akkoord zou gaan met de reac­ti­o­ne­le braak­stroom van o.a. GDB, dan had ik net zo goed op dag één zelf 1000 keer iets kun­nen tik­ken. En dat zou ook hele­maal niet grap­pig geweest zijn.
  In elk geval wil ik even vra­gen om het voor ieder­een gezel­lig te hou­den, zeker nu we het ein­de nade­ren. Ik voel me gelijk een saaie stief­va­der door zoiets te moe­ten zeg­gen, maar het kon even niet anders. Ik hoop dat dat begre­pen wordt.
  En ver­der wil ik dit betoog ver­mos­tu­bra­ven mop akkep­wè­èp kwink­slag­room den­ne­booms­tonk stonk stronk king kont­rakt kakpies.

 877. Joost Brummelkamp schreef:

  Hè Yuri, die eer­ste ver­ma­nen­de woor­den, daar kan ik me nog in vin­den, maar om dat nu zo af te slui­ten, dat gaat me een beet­je ver hoor. “Akkep­wè­èp”, ja, zo ken ik er nog wel een paar. Jam­mer dat een steeds grim­mi­ger sfeer hier voel­baar wordt, nu het ein­de in zicht komt. Ik heb het al eer­der gezegd, de afge­lo­pen dagen, en lang­zaam maar zeker begint het dui­de­lij­ker te wor­den: maanzand.com stinkt een beetje…

 878. Joost Brummelkamp schreef:

  (en wat een duivels-goddelijke stank it is, de geur van oplos­kof­fie ver­mengd met frangipane)

 879. Joost Brummelkamp schreef:

  En ver­der, is het niet: “Stem­me­tje ver­droef­de kin­kaar­ver­do­zer”, zoals in de com­ple­te scheld­lijst staat, maar natuur­lijk “Stem­me­tje ver­droef­de kin­kaar­ver­do­zers”. Slip of the key, naar ik vermoed.
  Zo, dan kan ik mijn dag ver­der aan­van­gen met een gerust gemoed.

 880. Yuri schreef:

  Voor wie het inte­res­seert: dit is de reac­ti­o­ne­le braak­stroom die GDB van­nacht op ons heeft los­ge­la­ten. In reac­tie nr. 901 leg­de ik uit waar­om ik zijn reac­ties heb ver­wij­derd. Ik zal niet van u vra­gen om alles eens net­jes door te lezen om de boel daar­na samen te vat­ten. Daar wordt nie­mand beter van. Wel heb ik de twee belang­rijk­ste zin­nen uit GDB’s betoog vet­jes gemaakt. Dan weet u gelijk wat de essen­tie is.

  GDB zei:

  Ik zet de laat­ste typ­spurt in. Bij deze dus.

  GDB heeft een mooie web­si­te. Dat zal wel.
  Ik sta er alleen voor. Mijn lief ligt in bed.
  Dat van mis­ter M ook.
  Met M onder de dekens waarschijnlijk.
  De lamstraal.

  Nog drie en ik kan de laat­ste hon­derd aanvatten.
  Hou moed, GDB, hou moed.
  Ik doe niets anders.
  M’n leven lang.

  Het is een beet­je pathe­tisch van me.
  Maar ik geef het toe:
  Ik ben één van de Pfaffreaguurders.
  Die van Pief Poef Paf.
  Extreem kinds.

  Dit is het bericht dat nog één is ver­wij­derd van negenhonderd.
  Ik was erbij.
  Jaja.
  Daar doet een mens het voor.

  Zolang lief niet beweegt (ach­ter mij, in bed) typ ik.
  Ik typ nog­al luidruchtig.
  Doch dit getypt zijnde.
  900, mensen.
  Alstu.

  Ik hoor van mis­ter M dat hier ver­ha­len getypt worden.
  Ja, hal­lo, dan wil ik van de par­tij zijn.
  Ik ben GDB. Com­ple­te­ly bana­na. Verhalentyper.
  Des nachts.
  Dat ben ik.

  Hou me dan op de hoogte.
  Zie ik in een flash.
  Maar je slaapt. Je slaapt.
  Hoe kan ik dan…

  De spurt is inge­zet. M’n lief beweegt niet.
  De stil­te. De stil­te is compleet.
  Ze is niet compleet.
  Wat bazel ik?
  Ik typ de geluid­loos­heid aan flarden.
  Er zijn de straatgeluiden.
  Er is het geluid van de har­de schijf.
  En ver­der is er niets.
  Behal­ve 97.
  97 lan­ge lege tekstboxen.

  GDB heeft een mooie web­si­te. Net als Zezun­ja. En Litt­le Witch.
  Mooi: wel­ke lading dekt mooi? Mooi is hol.
  Hol als een tekstbox.
  Een tekst­box op de weg naar 1000.
  In 1000 komt drie keren nul voor.
  Drie keer.

  De nul is een mooie afba­ke­ning van niets.
  Niets is de moei­te niet waard.
  Niets is nacht.
  Duisternis.
  Niet weten waar. Niet weten hoe.
  Ter­wijl Ben­ny er niet meer is.
  Hij is niet meer.

  M’n lief heeft een por­tie lucht geblazen.
  Haar adem woog. Haar adem maan­de mij bedwaarts.
  Nog even, schat.
  Even.
  M heeft mij nodig.

  Zacht­jes. Ik moet zacht­jes typen.
  Min­der ook.
  Wei­nig is mooi.

  Zacht is woestijn.
  Zandmolentreden.
  Maal duizend.
  De stil­te eerbie…

  Mooi wint kracht al typend.
  Wat mooi is.
  Mooi.
  M.
  Zie je?

  Kill your darlings.
  Ele­men­ta­ry, M.
  Schoon is het­geen je weg laat.
  Schoon is wat je niet typt.
  Schoon is stilte.
  Ssst.

  11 11 11
  Nee, toch?
  Daar al?
  Nog ligt mijn lief stil. Het zal niet lang duren.
  Even nog.
  En zij moet pissen.
  Ik kén haar.

  Voor­als­nog typ ik.
  Ik typ over zaken te stom voor woorden.
  En toch.
  Hoe zou­den jul­lie dit noemen?
  Woor­den, toch?

  Ik doe dit werk.
  Mis­schien omdat iemand het anders zou doen.
  Wel­licht word ik vergeten.
  (de vrees van iedereen)
  Inter­net is zand.
  En wij nog min­der dan een korrel.

  M’n kla­vier maakt min­der en min­der lawaai.
  Omdat ik het wil.
  Minimalistisch.
  Ik.
  Bezig.

  1000 is tao.
  De weg is in u.
  In mij.
  Meanderend.
  Lei­dend naar nergens.
  Naar het niets.

  Later zal ik wak­ker worden.
  (dat maak­te veel lawaai)
  (dat ook trouwens)
  (nog beweegt m’n engel niet)
  (ze leeft toch nog?)
  Ik zal den­ken over hoe ik hier typte.
  Wel­licht zal ik het nut­te­loos vinden.
  (ssst)
  (lawaai­e­rig)

  ssst­ttt
  lief­je slaapt
  M&Z den­ken dat ik geen engel heb
  Maar toch is het zo
  Ik houd van
  ssssttt

  haal ik 950?
  min­stens 1 keer einde
  en 1 keer 1000

  mocht ik M zijn
  ik zou m’n site in de gaten houden
  ik zou Z roe­pen en
  KIJK KIJK
  GDB!!! GDB!!!!

  it’s pro­ba­bly time
  to switch
  English
  is shorter

  i kind of
  like
  short
  things

  this is NASA typing.
  we’­ve taken over.
  GDB is dead.

  GDB was russian.
  And radioactive.

  He puked whe­ne­ver he
  had to pass
  the
  marmelade.

  Moi per­so­nel­le­ment
  Je n’ai aucu­né­ment envie
  sssttt
  elle ne dort pas

  Je suis une banane
  Et j’éspère
  pour vous
  la même chose

  INcroy­a­ble.
  Neuf cent vingt sept.
  Déjà.

  Chou­et­te.
  Ici à Lunesable.
  Il y a quel­qu’un qui sait si Lune­sa­ble est en train de fai­re l’a­mour à Zezun­ja à ce moment?
  Sssttt
  Moi, j’ai déjà fait l’a­mour avec ma femme
  Mmm

  she. is. so. quiet.
  I’m dead beat.
  Still.
  I have to be strong.

  Keep on typing.
  For M.
  And Z.
  Be strong, GDB, be strong.

  Wat ik gege­ten heb vanavond?
  Ded­ju­ve. Of zoiets.
  Zelf klaargemaakt.

  Soor­te­ment stoof­pot­je van mager varkensvlees.
  sssttt
  Zij slaapt.
  De eni­ge die ertoe doet.

  In de reeks: ver­zin een scheldwoord.
  Mispelteenkrawobbelswieper.

  De laat­ste reac­tie die ik post­te voor ik hier terechtkwam?
  NIets.
  Ik post nor­maal geen reacties.
  Ikke erg aso­ci­aal zijn.

  Wie het ver­dient gele­zen te worden?
  http://little-witch.skynetblogs.be
  Omdat elke blog een stuk­je rijk­dom is!

  Oeps.
  Net m’n kla­vier verschoven…
  Gepiep.
  M’n lief zucht. (zegt voor­als­nog niets)

  ze slaapt niet ze slaapt niet
  ik voel het
  heel voor­zich­tig, GDB,
  voorzichtig
  tippelvingers

  dat zoet sla­pen mag
  dromen
  van stil­le klavieren
  van 1000
  van tao

  ik voel hoe zij op haar hoe­de is
  zij slaapwaakt
  zij is de hoed­ster van de stilte
  die ik niet doorbreken
  mag

  1000
  het lijkt veel
  is het niet
  nog even schat
  ik ben stil
  zij luistert
  hoe lang nog?

  M’n pa ver­jaart vandaag.
  Hij is 65.
  Ik heb hem gefe­li­ci­teerd om 2 na middernacht.
  Telefonisch.
  M’n vader woont in Frankrijk.

  Eygui­è­res.
  Daar woont m’n pa. Samen met m’n ma.
  De Provence.

  sssst­tttt
  Ik haat Frankrijk.
  Ik houd van mijn ouders.
  ssssttt
  m’n schat beweegt

  m’n zoet kan niet slapen
  het bed is
  koud en leeg
  zon­der ons

  ik weet niet
  ik vind dit spannend
  ik leef
  ik typ
  dit is A OK

  Waar­om ik Frank­rijk haat? Ieder­een houdt van dat land!
  Typ GDB en haat en Frank­rijk in Goog­le in en you’ll know.
  sssstttt.
  stil­te. m’n lief luis­tert naar de aan­sla­gen van m’n vingers.
  hoe romantisch.
  zij wacht.
  zon­der iets te vragen.
  zon­der iets te zeggen.
  zij wacht op mij.
  ik die haar wil sparen.
  door zacht­jes te typen.
  haar wil in slaap wiegen.
  Met m’n vingers.…
  ik ben vast naïef

  excu­seert
  hier­bo­ven pas­te ik de tang­con­struc­tie niet toe
  het is laat
  ik laat de pun­ten en hoofd­let­ters en de hele santeboetiek
  best weg
  dit is typen
  tot op het bot
  1000
  here i come

  mis­schien stop ik wel net voor 950
  nu dus
  maar ik
  nee,
  m’n engel slaapt
  denk ik
  (aan haar adem te horen)

  Wie bent u?
  Ik ben pionier.
  GDB.
  aangenaam.
  now fuck off.
  i have a job to do here.

  Deze ene is nog makkelijk.
  Maar dan.
  Het ein­de halen wordt moeilijk.
  Wat?
  Superzwaar.
  Lood tot de der­de macht.
  Ssst..

  Ein­de ein­de einde
  1000
  zo moei­lijk was dat niet
  toch?

  1000 dik­ke dingo’s druk­ten dee­moe­dig de dirn­dels down.
  Rest­te hen niets anders
  Dan snak­ken naar het
  einde.
  Over ein­de getypt: het is naken­de, broe­ders en zusters.

  M heeft iets met 1000/ m’n­lief slaapt/ het is stil (bui­ten je weet wel)/
  Dit is geen einde.
  Wel­licht schrapt M al m’n bijdragen.
  Het is een ein­de dat er geen is.
  Misschien.

  Ik heb dit ooit weten beginnen.
  Met één geloof ik.
  Men­sen vie­len af.
  Men­sen kwa­men bij.
  En het ein­de is voor mij.
  Ik zie het komen. Ik kan het proeven.
  1000. Ein­de. Ein­de­lijk 1000.

  Ceci est radio mil­le collines.
  Nous avons cap­turé GDB.
  On va le manger.
  Mais d’a­bord on va appe­ler Piet Huy­sen­truyt, le grand chef Belge.
  sssttt
  m’n lief, damn, wordt zij wakker?
  zij ademt zwaar
  ik denk dat ik zal kunnen
  stilletjes
  verder
  tippeltypen

  Niet geze­verd: de mama van m’n lief ligt op sterven.
  Ik typ en ik blijf typen voor haar.
  Zij moet de 1000 halen.
  De 1000 van M: de nieu­we hoop.
  Ein­de is ineens bit­ter, bit­ter als
  ein­de als in definitief
  sssttt

  vol­gens tao is er geen einde
  geen begin
  het ein­de ligt ‘m in het begin
  in ons
  1000 is een grens
  net als begin
  net als eind
  1000 zijn wij

  lief draait
  lief keert
  lief woelt
  mis­schien nadert mijn einde
  het ein­de is steeds nabij
  je kan het ein­de net niet halen
  met 1000
  in de mond

  zou zij begrijpen?
  natuurlijk
  vraag­te­ken blijft
  het ein­de maar nee, wacht, ze hervat
  nog even uitstellen
  1000 wenkt

  1000
  ik typ met de koten bloot
  ik
  het einde
  mis­schien maak ik er zelf een eind aan
  dit is geen typen meer
  dit is de onnozelaar
  uithangen

  zeg het dan
  zestig
  einde
  duizend
  einde
  slash slash slash

  O ja: wat ieder­een moet weten:
  De Post staat geen pal­li­a­tief ver­lof toe of ver­leent bij­stand voor zwaar zie­ke fami­lie­le­den als je in loop­baan­on­der­bre­king 50+ bent
  Belang­rijk toch?
  Je pa of je ma sterft en De Post zegt: no way josé,
  jij blijft niet thuis
  toch niet voor zo’n stom akke­fiet als stervensbegeleiding?
  Toch belang­rijk, niet?

  Pis­sed off ben ik. Echt.
  Het ein­de telt voor De Post niet.
  Num­mers: dat zijn de per­so­neels­le­den. Cij­fers. Gebrand­merkt op je bad­ge in plaats van op de arm.
  Ein­de is nabij. Kom toch maar wer­ken. Daar heb­ben wij geen zaken mee.
  Op naar de 1000!

  ssst­ttt
  m’n schat snurkt
  dat doet ze smorgasmorisch
  ik zou m’n tong­tip in haar neus­gat duwen
  dat zou het ein­de betekenen
  ein­de wil ik niet
  ik wil de 1000-scalp
  aan m’n riem
  ssstttt

  als ze wak­ker wordt
  moet ze pissen
  en dat is het einde
  ik wil geen einde
  ik wil hier Ms 1000
  zien
  en dan hui­len naar de maan

  of toch niet
  dit is ’t stad
  daar wordt ein­de niet begrepen
  ein­de is geen 1000
  in ’t stad
  ein­de is de fris­se start

  het is 2.27 u.
  m’n comp grolt en grauwt einde
  maar ik wil niet
  de rem fase van m’n schat
  is ingezet
  1000 m’n mantra

  ein­de van het typen kan elk moment
  spa­tie­bar maakt veel lawaai
  ade­men is rustig
  einde
  1000
  wo bist du?

  mocht ik ren­ner zijn
  ik ver­saag­de niet
  1000
  marathon
  de gro­te draaien
  en dan nog eens demarreren
  in het zicht van het einde
  het ein­de het einde
  malen
  hoofd
  sssstttt
  laat haar

  roep gerechts­deur­waar­der van Backlé
  m’n lief is nog niet gaan pissen
  en 1000 is nakende
  als­ook het einde
  eind eind:
  je bent niet verkleind
  (ahe­um)

  1000 dik­ke Duit­sers dan­sten drol­lig de damba.
  (sor­ry)
  Het ein­de kwam niet nader. NIet nader.
  Tot God.
  En dan kuchen.
  sssttt.
  ik zeg u:ssstttt

  spij­tig
  mocht ik het niet halen
  het einde
  1000
  ik snak naar
  echt

  zoet­je
  roept ze
  jam­mer jongens
  dit is echt
  het einde
  het is 2.34 u.
  m’n record loopt te plet­ter op de klif­fen van de liefde
  heerlijk
  ik ver­lang­de toch naar het einde
  het einde
  het ein­de is bed
  en knuffels
  en kop­pie­krauw in het haar
  van zij
  vrouw uit de
  (nog­maals)
  (sor­ry)

 881. Yuri schreef:

  @ Joost: U heeft hele­maal gelijk. Ik stink een beetje.
  En ik heb uw kin­kaar­ver­do­zer aan­ge­past. Slip of the key, indeed.

 882. Yuri schreef:

  @ Joost nog een keer: Die laat­ste foto was inder­daad van eF-eM. En Toos en Cor gal­men hier reeds door de spea­kers. Heer­lijk zo, op zondagochtend.

  En ver­der wil ik ook even de aan­dacht ves­ti­gen op deze prach­ti­ge reac­tie van Maarten.

 883. Ex-buurvrouw schreef:

  goei­e­moooor­re­gen

  een pis­to­let met kaas voor mij, graag

 884. Yuri schreef:

  Ah! Een bol­le­ke met kaas dus. Boter?

 885. Ex-buurvrouw schreef:

  ja, en een crois­sant­je (spreek uit: krwas­sant­je) toe als dessert

 886. Zezunja schreef:

  Toe als des­sert is een dub­bel­zeg­ging. :P

 887. Yuri schreef:

  Het laat­ste gedicht­je. Ik sla even reac­tie nr. 850 over. Lees hier waar­om. In plaats daar­van krijgt reac­tie nr. 900 een gedicht­je. Gnagna.

  Dit was reac­tie nr. 900 (van Zezunja):

  Goe­de­mor­gen Joost! Ik wil even zeg­gen dat ik het hele­maal met je eens ben: niet zo leuk zo’n solo. Ik hou in muziek ook niet zo van solo’s.

  En dit is het beloof­de gedichtje:

  Ik hou niet zo van solo’s

  Ik hou van een goeie intro,
  van rif­f­jes word ik blij.
  Een drum­break kan mij bekoren,
  toe trom­mel nog wat voor mij.

  Ik hoor graag ooh la la la,
  zo’n koor­tje vind ik cool
  Maar al dat saaie getokkel
  is niet wat ik bedoel.

  Een lied­je moet vooruitgaan,
  en stam­pen als een trein.
  Een hand­vol strak­ke strofen,
  een melo­di­eus refrein.

  Maar soms heb je zo’n oetlul,
  die soleert dan heel fervent.
  Dan denk ik kom nou jon­gens,
  Gooi die prut­ser uit de band.

 888. Ex-buurvrouw schreef:

  zowel voor zezun­ja, aka mevrouw de editor
  als voor maanzand:

  :-) :-) :-)

 889. GDB schreef:

  sor­ry Yuri en vrouwtje.

  Ik was inder­daad héél erg saai vannacht.

  U had gerust alles over­boord mogen gooi­en, hoor.

  Zou ik niet rou­wig om zijn…

 890. georgina schreef:

  Hoe­ra, er was nog een plaats­je voor mij!
  Ik ben pas wak­ker dus ik vrees­de al voor het erg­ste hier.
  Goe­de­mor­gen, mor­gen!!!! Goeiedag!

 891. endanik schreef:

  Ik lees 915 reac­ties en weet niet of tij­dens mijn lezen de grens van de laat­ste vijf­tig al bereikt is. Voor alle zeker­heid: Het ein­de is in zicht en als daar­mee de droom van dui­zend en 1 bin­nen hand­be­reik komt, mag dat in alle opzich­ten een niet gerin­ge pres­ta­tie heten!

 892. Carmen schreef:

  Wel pot­ver­do­rie, lees ik nu een mail­tje dat madam van­avond toch niet kan. Is dat nu nog een tijd­stip om een afspraak af te zeggen?
  Ik denk dat ik nu een beet­je depres­sief in een hoek­je ga wegkwijnen.

 893. tomasz schreef:

  O Car­men, dat is inder­daad klo­te als men­sen avond­vul­len­de afspra­ken nog zo laat afzeg­gen. Zeker als het dan nog een spe­ci­a­le avond zou kun­nen worden.
  Niet in dat hoek­je krui­pen. Ga nog iets drin­ken, ga nog eens naar de mama en de papa, huur een film of schrijf de 1000e reac­tie hier op Maan­zand; manie­ren genoeg om je aan­dacht af te leiden.
  (Al zal de avond waar­schijn­lijk wel een het-is-toch-niet-je-dat-geur behou­den. Maar ja, zon­dag­avon­den stin­ken een beetje.)

 894. tomasz schreef:

  Ik vind het zo bizar dat ieder­een over een ein­de begint te bab­be­len. Als­of al deze reac­ties plots een doel krij­gen. Ik vond dit zo’n leuk plek­je om wat zin­loos te pos­ten, maar blijk­baar moe­ten ook zin­lo­ze zaken een hoger doel dienen.
  Het is zoals met afspre­ken met vrien­den: zolang je niets aan het doen bent is het super­ge­zel­lig en bab­bel je hon­derd­uit. Tot iemand vraagt: wat gaan we doen? of waar gaan we naar­toe? ik ga geen hele dag in de kou blij­ven staan!
  Dan plots klinkt elke vraag gezocht, en is geen ant­woord meer spon­taan. Geluk­kig is er dan nog de drank om de sfeer weer te ontdooien.

  Mogen we dus als­je­blieft niet gewoon een beet­je blij­ven zwammen?
  Ik vind het name­lijk zo fijn om een bus­je te mussen…

 895. Carmen schreef:

  Ik woon nog bij de mama en de papa, dus dat is zo geen pro­bleem. Mis­schien inder­daad tijd voor nog eens zo een goe­de jank­film. Kan het wel gebrui­ken nu. Dank­je voor de steun Tomasz, je bent een engel.

 896. Yuri schreef:

  Tomasz, don’t wor­ry. Na 1000 reac­ties wordt dit eigen­wij­ze hoek­je van het inter­net voor ver­der gezwam afge­slo­ten. Maar daar­na ga ik uiter­aard een wer­ve­lend ver­slag schrij­ven over de afge­lo­pen dagen. Ik stel voor dat we het reac­tie­din­ges van dat ver­slag dan gebrui­ken om des­ge­wenst enke­le bus­jes te mussen.

 897. Licht schreef:

  Ik ver­gat dat ik een buik heb om mee te ade­men. Dat over­komt mij wel vaker. Maar nu besef­te ik het pas toen ik mijn kont in de war­me put van mijn matras posi­ti­o­neer­de, en de dons­de­kens tot net onder mijn kin trok. Waar ik toch maar mee wil zeg­gen: men moet meer aan buik­adem­ha­ling doen, opdat men min­der stres­spuk­kels zou krijgen.

 898. tomasz schreef:

  O fijn fijn fijn!

  Mag ik dan ook enke­le pot­sigh far­w­wy­lyl­ly­i­mooi bloem­pooh­ty­ri­mam­mam­ma po ghik sjroo­gi sjroo­gi mul­ke Waris­di­ri zoeken?

  zwam­zwam­zwam

 899. Yuri schreef:

  Hoe meer, hoe piemobonkabotskabakker.

 900. Carmen schreef:

  Het was erg, maar ben ik de eni­ge die gegnif­feld heeft dat iemand met de naam Waris­di­ri kwijt was?

 901. tomasz schreef:

  Ha, u denkt met­een aan jank­films. Op zul­ke momen­ten zou ik, vol­ko­men mezelf zijn­de, een James Bond uit­le­nen, of een Taran­ti­no­film. Of de fina­le van de Uefa­cup uit 1993 Antwerp-Parma her­be­kij­ken, die ik hier op video­band heb liggen.
  Maar kom, het is goed dat af en toe nog dui­de­lijk blijkt dat man­nen en vrou­wen ande­re levens leiden.

  (Ha! Ik ben een engel! Woe­ha! Met­een die vleu­gel­tjes uitproberen!)

 902. tomasz schreef:

  Haha, gis­te­ren­mid­dag bij het ver­o­r­oor­o­r­or­be­ren (mooi woord!) van een bol­le­ke met cho­co en tij­dens het radio­li­o­li­o­li­o­li­nieuws, moest ik om net dezelf­de beden­king lachen.

 903. Carmen schreef:

  Bij mij wast tonijn­sla. *yum­mie*

 904. tomasz schreef:

  Mor­gen is er trou­wens weer Bloed­se­ri­eus in Leu­ven. De ide­a­le gele­gen­heid om de mens­heid weer eens een dienst te bewij­zen en veel gra­tis spul­la­ria te vergaren.
  zie ook hier: http://bloedinzameling.rodekruis.be/NL/Default.aspx
  Ik zal er zijn…

  Gis­te­ren heb ik op een dak in Gent mid­dag­ge­ge­ten in een blau­we over­all. Best gezel­lig. Ik leek trou­wens op een wit­te stof­wolk, wat ook best een fij­ne erva­ring is.

 905. Carmen schreef:

  Een wit­te stof­wolk in een blau­we over­all, het is eens iets anders. Hoe­wel ik niets lie­ver zou wil­len dan in Leu­ven te ver­toe­ven, zit ik toch in Ant­wer­pen mor­gen. Spij­tig. Ik ben vorig jaar bloed gaan geven bij ons op school en ze zei­den dat ik van­af dan bericht zou krij­gen als er weer bloed werd inge­za­meld bij mij in de buurt, maar bui­ten mijn bloed­re­sul­ta­ten heb ik er nooit meer iets van gehoord. Jammer.

 906. Hè hè. Plots schoot het in mijn hoofd: Oh, nee, mijn gelief­de 1000 hele­maal ver­ge­ten. Straks zijn ze er nog zon­der mij! Want in het week­end zijn die blogs die ik in de week zo moei­lijk links kan lig­gen, plot­se­ling niet meer belang­rijk. En dan ver­geet ik ze. Ter­wijl ik hier toch nog even wou langskomen.
  Geluk­kig zijn we nog niet aan het ein­de! Maar ondanks dat we zelfs nog niet eens aan 950 zit­ten, bevat mijn bericht toch al de juis­te woor­den. Want ik wil­de nog één keer mee­doen, nog één keer mijn zeg­je zeggen.
  Mis­schien zijn we er nog niet mor­gen­och­tend, maar waar­schijn­lijk wel. Dus het ga jul­lie goed, ga er kei­hard voor, ik denk niet aan jul­lie maar ik laat wel een stuk­je van mijn hart hier, ok?
  Go get them, tigers!

 907. Jozef schreef:

  Nog gauw even rea­ge­ren voor de 950ste reac­tie gepost wordt. Want met al die stren­ge cri­te­ria dan…

 908. tomasz schreef:

  Ik zal heel stil zijn, en wei­nig zeg­gen, en mis­schien duurt het dan tot morgenvroeg?

  zou dat niet fijn zijn? nu stop­pen, of doen als­of we stop­pen, en dan altijd maar kun­nen zeg­gen dat we bij­na aan de 1000 reac­ties zit­ten, en dat we het hier best gezel­lig vinden.

  PS: hmm, ik had dit niet mogen zege­gn, weer een post verder.

 909. tomasz schreef:

  zege­gn. Jaja.

  ik wil­de voor­al opmer­ken dat alle reac­tie­din­ges momen­teel zijn afge­slo­ten, behal­ve deze. ik weet niet of dat de bedoe­ling is, of een dom­me fout van slim­me Yuri?

 910. Carmen schreef:

  Daar zit vast een mar­ke­ting­tech­nisch plan achter…

 911. Yuri schreef:

  Daar zit helaas geen mar­ke­ting­tech­nisch plan ach­ter. Wel een uit de han­den gelo­pen word­press plu­gin en een dom­me fout van niet altijd even slim­me Yuri.
  Maar ik heb het aan­ge­past. Dank voor het signalement.

 912. KatYo schreef:

  Nu begint het op te schie­ten. En dit is niet een van de laat­ste 50, dus mijn com­ment hoeft aan geen cri­te­ri­um te vol­doen. Hoe fijn. Bij deze.

 913. Webkim schreef:

  Ik had 1001 reac­ties mooi­er gevon­den hoor. Of reac­ties van 1000 ver­schil­len­de men­sen. Maar ik ben dan ook een knies­oor die daar­op let. :-)

 914. Joost Brummelkamp schreef:

  Grap­pig, zo gril­lig als het reac­tie­tem­po schom­melt. Van­mor­gen dacht ik nog dat we rond het mid­dag­uur aan de 1000 zou­den zijn, maar nu is het ein­de nog niet echt in zicht.
  Mooi idee van tomasz trou­wens, om ons vrij­wil­lig te ont­hou­den van het beha­len van die 1000e reac­tie, en steeds kun­nen blij­ven weten dat we er ècht bij­na zijn.

 915. Lara schreef:

  Hahaa,dit is zo grap­pig x’)

 916. georgina schreef:

  Hoe­ra, er is nog plaats! Nu ben ik weer gerust. Ik zal mij een­zaam en ver­la­ten voe­len als dit hier gedaan is.
  Kan u de grens van 1000 niet ver­leg­gen? Naar 2000 of zo?

 917. georgina schreef:

  Oei, ik zie dat er een zeven­de huis­taak is. Ik heb altijd al van huis­werk gehouden…

  Iets wat je nog niets wist…
  Ik heb al aan hon­der­den men­sen aan­ge­toond dat de cor­re­la­tie­co­ëf­fi­ci­ënt van Pear­son de vier­kants­wor­tel van de deter­mi­na­tie­co­ëf­fi­ci­ënt is.

 918. Yuri schreef:

  @ Web­kim: Knies­oor of niet, 1001 klinkt heel sprook­jes­ach­tig. Maar de teer­ling is helaas reeds geworpen…

  @ Joost & Tomasz: Laat jul­lie niet tegen­hou­den om dat idee ten uit­voer te brengen.

  @ Geor­gi­na: Helaas, helaas. Mooie lied­jes mogen niet te lang duren en dat je moet stop­pen op het hoog­te­punt enzo­voort. Maar die laat­ste vijf­tig gaan nog vuur­werk geven, wat ik je brom.

 919. tomasz schreef:

  Iets dat je hope­lijk nog niet weet:

  Ale­ch­ins­ky heeft nog enke­le schil­de­rij­en ‘gere­tou­cheerd’ toen hij die in Het Muse­um voor Scho­ne Kun­sten ophing.

  In Del­hi rij­den alle bus­sen en taxi’s op gas.

  In Gent zijn de friet­jes niet zo lekker.

  In Gent zijn de vrou­wen knap­per dan in Leuven.

  Ik ben in alle stra­ten van Mono­po­ly geweest, behal­ve de twee in Turn­hout en Aalst Lan­ge Zoutstraat.

 920. tomasz schreef:

  ze zeg­gen hier over iemand die vaak met krom­me rug zit, dat die op een ‘sum­mel­ke’ lijkt. weet iemand wat dat is, een summelke?

 921. Yuri schreef:

  Vol­gens mij is een sum­mel­ke iemand die vaak met krom­me rug zit, maar als ik me niet ver­gis is dat wel een heel flauw grap­ke. Pardon.

 922. tomasz schreef:

  dus als ik nu zou zeg­gen wat een sum­mel­ke is, dan zou ik geslaagd zijn in opdracht 7?

 923. Yuri schreef:

  Pre­cies!

 924. tomasz schreef:

  Barst. Kwes­tie van jezelf vast te pra­ten in een opdracht kan dat wel tellen.

  (En nu, hop, naar reac­tie 950 met de bij­ho­ren­de ver­plich­tin­gen van die meneer hiernaast.)

 925. Zezunja schreef:

  Zou het ein­de van de 1000 net zoiets zijn als het ein­de van de wereld toen de men­sen nog dach­ten dat de aar­de een schijf was? Dat je er, boem, zo afdondert?

 926. Jens schreef:

  Bij deze mijn steen­tje bijdragen.
  Zou van­avond het ein­de zijn en bete­ke­nen dat er 1000 com­ments zijn?

 927. georgina schreef:

  Ik denk dat het ein­de van­daag nog bereikt wordt. Wie zou bericht nr. 1000 bemachtigen?

 928. Joost Brummelkamp schreef:

  Da dag loopt ten ein­de, ik ga zo sla­pen. Da kans is groot dat ik, als ik weer wak­ker ben, de kin­de­ren naar school zijn, alles gedaan is wat gedaan moet wor­den op de vroe­ge maan­dag, alleen nog kan lezen hoe het is afge­lo­pen, en dat bij­dra­gen niet meer kan. Daar­om nu alvast, voor ieder­een hier: ik heb geno­ten, en hoe vreemd het ook is om je te ver­bin­den met een reac­tie­mo­ge­lijk­heid op een weblog, ik heb het leuk gevon­den hier samen met jul­lie te zijn.
  1000 maal dank, ieder­een, en als ik mor­gen nog op tijd ben voor een rijm­pje, drink ik graag nog een kop kof­fie mee met wie er dan ook is.
  Ciao!

 929. Rosalie schreef:

  Wat ik mij zo afvroeg: vreest u geen zwart gat nu het ein­de van deze actie begint te nade­ren met de nade­ren­de komst van reac­tie num­mer 1000?

 930. Menck schreef:

  Bij­na 1000 reacties.
  Dat vind ik nu eens echt het ein­de. Of toch bijna.

  Pri­ma zo?

 931. Irene schreef:

  Ze kwa­men met dui­zend en een
  ze kwa­men van ver­re, ze kwa­men van heinde
  soms kwa­men ze alleen
  en we zijn bij­na bij het einde.

 932. Irene schreef:

  Houdt op scheidt uit waar is het einde
  over­moe­dig en gre­tig gaat maanzand
  aan land met dui­zend kor­rels, reacties,
  kre­ten gesteund en zich manhaftig
  voor­spoe­dig van zijn taken gekweten

 933. Irene schreef:

  Hij begon al te vrezen
  dui­zend berich­ten te lezen
  daar komt geen ein­de aan
  ga maar na met die stren­ge criteria
  (nu hoop ik wel dat mijn vori­ge vers
  met bin­nen­rijm mag blij­ven staan)

 934. Max R schreef:

  960 is voor mij! Mooi rond getal! Het ein­de van de 1000 com­ments is bij­na in zicht!

 935. Woe­hoe, we zijn er nog niet! Ikke blij! Laat ik dus maar met­een begin­nen met 1000 och­tend­zoe­nen uit te delen aan ieder­een die hier het ein­de komt meemaken!

 936. Het Schoonste zusje schreef:

  Ik heb deze nacht van hol­be­wo­ners gedroomd en bedacht nu net dat ze in het jaar 1000 v. Chr. vast nog nooit van ‘het ein­de van de wereld’ had­den gehoord. Wan­neer is die gedach­te dus eigen­lijk opgedoken?
  En waarom?

  Goei­e­m­or­gen trouwens!

 937. Het (Schoonste) zusje schreef:

  (even om aller­lei spe­cu­la­ties te ver­mij­den: ik ben abso­luut niet ein­de, excu­seer, ijdel! Boven­staan­de naam is mijn naam voor com­men­ta­ren aan het adres van Zezun­ja en is dus abso­luut niet te anders te interpreteren!)

  Dui­zend maal verschoning!

 938. Ex-buurvrouw schreef:

  goei­e­m­or­gen

  Heb ik toch wel even zit­ten fan­ta­se­ren dat yuri op weg naar het ein­de de hele nacht aan zijn com­pu­ter heeft geze­ten om die 1000 af te tikken.
  Niet dus.
  gna­gna­wa gamahurk :-)

 939. cockie schreef:

  Bij­na het einde
  1000 doet de deur dicht
  daar zijn geen woor­den voor
  kom zing van tra lala lalalala

 940. Zezunja schreef:

  Haha, Coc­kie ik moest het uit­leg­gen aan Yuri (ik heb het even gezon­gen en ik kón het nog!). Hij had 1000 jaar gele­den geen kabel, dus al wat Ria Bre­mer toen pres­teer­de, is aan hem voor­bij gegaan. Ter­wijl dat toch het ein­de was, niet?

 941. Hanneke schreef:

  Ik ben razend benieuwd wat het vol­gen­de expe­ri­ment zal zijn, als de 1000 com­men­ta­ren gege­ven zijn. Deze test vind ik in ieder geval hele­maal het ein­de… ik ben fan.

  Wor­den er shirts te koop gezet met “ik heb mee­ge­werkt aan de 1000” of iets in die strek­king? Dat zou zo tof zijn…

 942. Joost Brummelkamp schreef:

  zo schreef hij dus ver­schein­de, in plaats van ver­scheen, en ver­dwein­de in plaats van ver­dween. begrijp je? ‑ein­de in plaats van ‑een. eigen­lijk wel een mooie ver­schrij­ving, je zou kun­nen zeg­gen, het loopt niet af, alles is 1. ooo, nu draai ik het natuur­lijk om. ik pro­beer er mis­schien meer in te zien dan erin zit, gewoon iemand die slecht spelt. zou­den men­sen die slecht spel­len per defi­ni­tie beter spe­len kun­nen? en zou­den ze dan ook spel­len spel­len als spelen?

 943. Adinda schreef:

  Voor­dat het ten ein­de is lever ik ook een bij­dra­ge aan het bericht met de 1000 reac­ties. Danku.

 944. georgina schreef:

  Tel­kens ik denk dat het ein­de in zicht is, lijkt bericht nr. 1000 een stap ver­der te verspringen.

 945. molady schreef:

  Oké nu pas lees ik ter node de stren­ge strafcode.
  voor de laat­sten op maan­zands knots­gek­ke aarde
  het ein­de in zicht ja maar heeft dat echt waarde?
  1000, zei ein­stein, is zeer relatief
  elk getal ver­dwijnt pijl­snel als de nacht in een dief.

 946. Joost Brummelkamp schreef:

  Zo, daar ben ik weer, zelfs van­och­tend nog even tijd gevon­den om wat te knutselen.
  Bij­ef­fect van de cri­te­ria, valt me op, is dat ieder­een angst­val­lig “1000” en “ein­de” schrijft, daar­bij of daar­door iets ver­meldt over het in zicht zijn van de eind­streep, en ver­der niets meer lijkt te wil­len of dur­ven zeg­gen. tomasz beschreef het tref­fend, enke­le tien­tal­len bij­dra­gen gele­den, en omdat alleen de laat­ste drie à twaalf reac­ties hier gele­zen wor­den, citeer ik nog maar even:
  Het is zoals met afspre­ken met vrien­den: zolang je niets aan het doen bent is het super­ge­zel­lig en bab­bel je hon­derd­uit. Tot iemand vraagt: wat gaan we doen? of waar gaan we naar­toe? ik ga geen hele dag in de kou blij­ven staan!
  Dan plots klinkt elke vraag gezocht, en is geen ant­woord meer spontaan.

  Dus: iemand nog een kop­je kof­fie? Ik heb boter­koek. Wel snel zijn, want over een kwar­tier moet ik de mei­den weer van school halen, en dan is er even geen tijd voor rus­tig kof­fie drinken.

 947. Yuri schreef:

  Zoals punt­dich­ter Edwaar Van den Ein­de (1939–1993) zei – een tien­tal minu­ten voor hij zijn laat­ste adem uit­blies: Voor mij een kop­je kof­fie asje­blief. Zwart, met dui­zend klontjes.

 948. tomasz schreef:

  Yuri liegt
  yuri is aan het zwammen
  yuri bedriegt
  en Edwaar schiet uit zijn krammen

  want hoe licht wegen dui­zend klont­jes suiker
  tegen schaam­te­lo­ze zwaar­te van bedrog
  yuri is een zoon van een schurf­ti­ge hondfnuiker
  met het land van maan­zand in zijn kielzog

  want punt­dich­ter was Van den Ein­de niet
  Edwaar ver­viel te vaak in verzen
  schier zon­der ein­de in’t verschiet
  want Edwaar, o Edwaar, hij hield niet van grenzen

  hij pen­de epis­tels over een bloempot
  bezong bebus­te mus­sen in het ochtendgloren
  duw­de de dt-fouten door onze bedot­te strot
  ver­tel­de al wat hij niet wist aan wie het wou aanhoren

  met de grens van zijn leven in het gezicht
  wens­te hij dui­zend klont­jes in zijn fokkie
  neen, Edwaar schreef geen puntdicht
  daar­voor sta­ken dui­zen­den ver­zen een stokkie

 949. Yuri schreef:

  Heer Tomasz,

  De erven Van den Ein­de zijn inge­licht over uw ver­zen. U mag bin­nen­kort een bezoek­je van de deur­waar­der ver­wach­ten, die u zal onder­vra­gen over de oor­sprong van uw stro­fen. U zal boven­dien terecht­ge­we­zen wor­den en aan­ge­maand tot een een­ma­li­ge psy­cho­lo­gi­sche scha­de­ver­goe­ding van dui­zend oude Bel­gi­sche Franken.

  Wedu­we Van den Ein­de en haar kin­de­ren zijn name­lijk niet opge­zet met uw bewe­rin­gen en wil­len graag offi­ci­eel beves­tigd zien dat hun over­le­den echt­ge­noot en vader wel dege­lijk een punt­dich­ter was.

  De erven Maan­zand zul­len daar­en­te­gen niet in dis­cus­sie gaan over het feit of de heer Yuri Maan­zand al dan niet een leu­ge­naar is. Dat laten zij aan het oor­deel van de lezer over.

  Hoog­ach­tend ver­blij­ven wij,

  Y.M.

 950. Einde-lijk kom ik aan mid­dag­eten toe. Iemand een kom­me­tje ver­se soep? Het is een win­ter­soep­je, met broc­co­li, bloem­kool, prei, en nog 1000den ande­re lek­ke­re groen­tjes… In zijn bouil­lon­ver­sie gela­ten natuur­lijk, ik hou niet zo van gemix­te soep. Wie?

 951. Didi schreef:

  Jam­mer van dit gedwon­gen strak omlijnde
  want ik heb hele­maal geen bood­schap aan het woord “ein­de”
  Ik wil alleen zeg­gen dat ik niet van boter­koek hou
  zelfs niet als Joost het zelf bak­ken zou…
  (hoe­wel, dan zou ik me wel 1000 keer bedenken!)
  Iemand nog iets om bij ont­bijt­koek te schenken?

 952. tomasz schreef:

  schot in de zaak

  de punt­dich­ter van mijn voeten
  vroeg dui­zend klont­jes met geslurp
  dat zou hij tien minu­ten later beboeten
  blurp

  de kil­ler kweet zich van zijn taak
  zijn cv lag voor­dien nog hele­maal braak
  na een poging met het mes, het touw en de loden staak
  kwam er ein­de­lijk schot in de zaak

  en als vrou­we Van den Ein­de wil kla­gen aan zijn been
  met de hulp van God, zo stelt zij in gebeden
  hoed u dan, loop gauw heen
  want broek­scheur­de­rij is gauw geleden

  het ein­de van haar dagen
  nie­mand rouwt er om
  nog even mag zij zagen
  en dan, dan barst de bom

  tot dit reac­tie­din­ges wend ik mij
  met alle eer­bied, peis en vree
  het expe­ri­ment stond ieder­een vrij
  en loopt nu, gestaag, naar de die­pe die­pe zee

  wie zich verzet
  pas op, opgelet
  die ver­gaat het­zelf­de lot
  straks gaat alles ein­de­lijk op slot

  net als met dame Van den Einde
  duld ik geen bezwaar
  ik wou dat dit niet rijmde
  het dich­ten valt mij veel te zwaar

 953. Joost Brummelkamp schreef:

  Het vol­gen­de gedicht is getiteld:

  Nog XXII onthullingen

  Eer ik, vast in rit­me en in rijm
  In samen­vloei­en toch met mijn verlangen -
  Nu de laat­ste woor­den komen traag als lijm
  Die gedach­ten en gevoe­lens houdt gevangen -
  Eisen kan het onge­lijk der bedeesden:
  Maan­zands quees­te is vol­bracht, zoals zij vreesden

 954. Yuri schreef:

  Vrien­den, vrienden!
  Ik kan me voor­stel­len dat dat strak omlijn­de – zoals Didi het hier­bo­ven omschrijft – eni­ge afschrik wekt. Ik blijf ech­ter hard­nek­kig gelo­ven in de cre­a­ti­vi­teit van de mens­heid in het alge­meen en die van mijn lezers in het bij­zon­der. Zet dus die rech­ter­her­sen­helft open en braak uw woor­den­stroom uit in mijn reac­tie­hok. Des­noods in een zelf uit­ge­von­den taal­tje non­de­pol­le­pak­ker ver­ont­sjnurp knerps­ka. En als u geen zin kan beden­ken met 1000 of ein­de erin (zie de opmer­kin­gen van meneer R. De Vries aan uw rech­ter­kant), doe dan zoals ik: als u geen zin kan beden­ken met 1000 of ein­de erin, doe dan zoals ik: als u geen zin kan beden­ken met 1000 of ein­de erin, doe dan zoals ik: als u geen zin kan beden­ken met 1000 of ein­de erin, doe dan zoals ik: enzo­voort enzoverder.
  Met dat rij­men (offi­ci­eel pas van­af reac­tie nr. 980) lijkt het trou­wens wel goed te zit­ten. Waar­voor voor­waar profietsgejat.

  (Upda­te! Of doe zoals Joost hier­bo­ven. Ogen­schijn­lijk beant­woordt zijn reac­tie niet aan de opge­leg­de cri­te­ria, maar met een ver­dui­de­lij­king zij­nent­we­ge komt een inge­ni­eus sys­teem­pje aan het licht. Joost mail­de: Niet ver­wij­de­ren hoor! Lees eerst het acros­ti­chon, waar­bij de laat­ste let­ter ver­staan dient te wor­den zoals het getal in de titel.

 955. Ping, zie de tel­ler, en hij sprong op 980
  van­af nu moet het rij­men, ellen­lang of kort maar krachtig
  dus kruip ik in mijn toetsenbord
  en rijm tot ik er groen en geel van word
  de laat­ste twin­tig zijn nu ingegaan
  en bin­nen­kort is het dus hele­maal gegaan
  dus laat ik mijn gedach­ten nog even de vrije loop
  al legt dat f*cking rij­men wel al mijn dar­men in de knoop.
  daar staat de 1000 al te pron­ken aan de horizon
  het ein­de in zicht, ander­hal­ve week nadat het alle­maal begon.

 956. Zezunjezus (leuk aninfje?) schreef:

  1000 stuks
  als reak­tie zijnde
  we komen er wel
  tot aan het einde!

  Hij is klein, maar wel­licht ook fijn.

 957. tomasz schreef:

  Joost Brum­mel­kamp is een kei, een genie
  want zijn acros­ti­chon­drisch rijm­pje is ingenieus
  en die slim­me Yuri zet zich aan de poëzie
  met even­veel schwung als in het Eiland Neus

  het ein­de van dui­zend reac­tie­din­ges op een rij
  brengt hen in extase
  en ik, met mijn metrum­lo­ze rijmelarij,
  sta warm noch koud te blazen

 958. Ex-buurvrouw schreef:

  Bom­men, gra­na­ten, graag in de gebrui­ke­lij­ke hoeveelheid
  Van hein­de ende ver­re, laat maar knallen
  Want wij ver­kla­ren ons graag tot het vol­gen­de bereid:
  Stop­pen met onzin uit­kra­men en ander verbaal-echolalisch lallen.

 959. Jozef schreef:

  Het ein­de is in zicht
  1000 reac­ties, bij­na klaar
  En dat valt me niet licht
  Och nee, het valt me zwaar

 960. Marieke schreef:

  1000 en einde
  dat zijn nog­al wat noten
  op je zang
  dat gezegd zijnde
  is dit rijmpje
  al met al niet zo lang

 961. Zezunja schreef:

  een reac­tie met dui­zend en ein­de, pfffff
  en die moet dan ook nog rij­men, pfffff

 962. Carmen schreef:

  Tomasz,
  Ik wil u even melden
  Dat ondanks ein­de – loze appreciatie
  En een plaats­je tus­sen mijn loka­le helden
  U mij een beet­je deed grienen
  Met te zeg­gen dat 1000 gent­se trienen
  Mooi­er zijn dan de deer­nes die leu­ven bevat
  Nooit was iets min­der waar dan dat

  (maar dat is de beschei­den mening van een jon­ge en nai­ë­ve vrouw, blijf ver­der uiter­aard steeds al uw prin­ci­pes en menin­gen trouw)

 963. Oei door al dat gepraat over eten
  was ik toch wel het getal 1000 vergeten
  zo net voor het ein­de nog zo’n gro­te fout…
  foei Lies, in de hoek, ge zijt stout!
  Zo nu komt het echt wel heel dichtbij
  voor de laat­ste 11 ga ik wel even opzij
  ik ga eens op mijn gemak in de zetel kruipen
  en laat jul­lie gezel­lig samen cham­pag­ne zuipen
  ik hef mijn glas op jul­lie, vanop mijn luie kont
  het ga jul­lie goed, leef geluk­kig en gezond!
  Kus kus kus
  Van Lies (maar niet die Zus)

 964. Joost Brummelkamp schreef:

  (nog maar een acrostichon)

  Yep, het zijn er duizend
  Uit wat ik je seinde
  Records subiet vergruizend
  In de web­zee deinde

  Maar als ik straks, teneinde
  Ach, en wie verkleinde
  Aan­dacht ondermijnde
  Nu we tot het einde
  Zoals ik een bui zend
  Als ondanks de pijn de
  Neus tot Leu­ven treinde
  Dan ver­dwijn ik suizend

 965. cockie schreef:

  nul ver­ge­ten
  niet geweten
  1000 moest het zijn
  einde
  gordijn

 966. Klaartje schreef:

  Wat nu als we per direct staken?
  Het rea­ge­ren onmid­del­lijk stoppen?
  Een samen­vat­ting dus niet maken?
  Kan here Maan­zand dat verkroppen?

  Hem een samen­vat­ting gunnen?
  Van wat hij ons heeft opgedragen?
  De vraag is of het moet/mag kunnen?
  Ons om 1000 reac­ties te vragen?

 967. Yuri schreef:

  Aan­dacht! Aandacht!

  Voor de laat­ste negen reac­ties volgt er één bij­zon­de­re opdracht: Geef een bon­di­ge samen­vat­ting van de 990 vori­ge reac­ties. En dat in min­stens vier vol­zin­nen. Rij­men hoeft niet, en alle ande­re vori­ge cri­te­ria vervallen.

  De eind­spurt is inge­zet. Gaan met die banaanhangwagen.

  Laatste opdracht

 968. Zezunjezus (leuk aninfje?) schreef:

  Mijn ana­ly­se: Gezel­lig gepeu­pel ( zowel het zelf­stan­dig naam­woord als het werk­woord, als dat laat­ste ten­min­ste als zoda­nig bestaat) dat in een vlie­gen­de vaart begon, maar nu zo tegen het einde.……
  Waar is iedereen?
  Moet er plots, 8 reak­ties voor de eind­streep, gewerkt worden?

 969. Het Zusje schreef:

  Goh.
  De druk wordt wel erg hoog nu.
  Van­daar dat het hier zo rus­tig is.
  Of mis­schien is de lol er net af nu het ein­de zo dicht in zicht is?

  Ik kijk in elk geval met een melan­cho­lie­ke onder­toon terug naar ‘de afge­be­ten spits’, proef de ver­se kof­fie nog steeds en pik af en toe nog een krui­mel­tje weg van de boter­koe­ken. Het gepa­la­ver over kin­der­fou­ten echoot (?) nog na in mijn hoofd en de scheld­woor­den! De scheld­woor­den! Wat wordt ik daar nog hele­maal warm van!
  Maar ook zoet­ge­voois­de rij­me­la­rij­en en onno­ze­le grap­pen kon­den mij bekoren.
  Maar wat me nog het mees­te bij­blijft is de geur van men­schen­zweet. De drup­pels op de toet­sen­bor­den, tus­sen naar­stig wer­ken­de vin­gers, ijve­rig stre­vend naar de eer­ste 100, de 500, 700…1000!
  Het war­me zweet wordt echer stil­aan koud en we ver­val­len allen in het klei­ne zwijgen…

  Wat nà de 1000…?

 970. Yuri schreef:

  Dit was reac­tie nr. 950 (van Zezunja):

  Zou het ein­de van de 1000 net zoiets zijn als het ein­de van de wereld toen de men­sen nog dach­ten dat de aar­de een schijf was? Dat je er, boem, zo afdondert?

  Dit is het beloof­de gedicht­je (en met­een een soort van samenvatting):

  Het ein­de van dui­zend dingen

  Nooit meer kof­fie met koek­jes erbij,
  doof voor muziek of rijmelarij.
  Gedaan met het pra­ten, de adem is op,
  Uw tech­ni­co­lor gepeins in het slop.

  Er zijn din­gen gezegd, en vra­gen gesteld,
  soms was er spra­ke van zin­vol geweld.
  Zin­nen vol let­ters, hard­op of juist niet,
  maar nie­mand die nu nog uw tate­ren ziet.

  Ooit dacht ge fuck, ik doe ook maar wat,
  Het leven is kort en de aar­de is plat.
  Ge wan­delt wat rond, ge schopt ergens keet,
  dan don­dert ge, boem, van uw blau­we planeet.

  Gedaan het geze­ver, uw taalarsenaal,
  het lezen van let­ters, het stil­le kabaal.
  Het brui­sen van bub­bels, ge hoort het niet meer,
  de kurk van de fles knalt nog één laat­ste keer.

  Maar dan komt aan alles een stil­zwij­gend slot,
  aan ver­ha­len ver­tel­len en luis­te­ren tot
  uw oor­tjes zo rood zijn dat ge ster­re­kes ziet,
  en ge zingt met een kater nog één keer uw lied.

  Uw lied vol ver­lan­gen, vol zin­loos verzet,
  het wee­moe­dig gezang met de dood aan uw bed.
  Ge stelt u de vraag of het goed is geweest,
  maar nie­mand geeft antwoord.

  Dus geeft ge de geest.

 971. Waaw zeg die laat­ste lood­jes moe­ten er echt wel uit­ge­sleurd wor­den. Plots is ieder­een bang om nog iets te zeg­gen… En ook ik heb me daar van­mor­gen aan bezon­digd, hoor, ik geef het toe. 990 reac­ties samen­bal­len in een paar krach­ti­ge lij­nen, dat doe je niet zomaar in één twee drie.

  Maar kijk, voor mij was het voor­al een dik­ke week vol blij­de ver­wach­ting. Elke keer die refresh-knop indruk­ken en hopen dat er weer wat bericht­jes bij­ge­ko­men zijn. Elke och­tend als eer­ste taak van de dag de nacht­be­richt­jes bij­le­zen. De opdrach­ten lek­ker mee­doen of gewoon straal nege­ren en alleen maar lezen hoe de rest zich in boch­ten wringt. Zin krij­gen in moji­to, en in stoemp met mos­terd en spek­jes. Klet­sen met Joost over din­gen die nie­mand anders inte­res­seert. Mee­dro­men met tomasz, genie­ten van elk ‘50’-gedichtje. Ant­woor­den om te ant­woor­den, om op te bou­wen, om te tet­te­ren en gewoon te genie­ten. Als een chat­room, maar dan met een doel. Het ein­de zien nade­ren en dan plots die stil­te voe­len: nie­mand durft zich nog te roe­ren. Je zou ver­wach­ten dat er een sprin­tje wordt gezet, maar het is geen wed­strijd. Meer. Waar we in het begin nog hoop­vol ver­lang­den naar de finish­lijn, doet het nu meer den­ken aan de laat­ste stap­pen voor de galg. Zo traag moge­lijk. Nog een keer ade­men, nog een keer goed rond­kij­ken. Nog een keer genie­ten en terug­den­ken aan wat we had­den. Maar gedaan is gedaan. We zijn er. Geef het nu maar gewoon op, die galg komt er toch wel.
  Nog een laat­ste groet, nog een laat­ste kus, nog een laat­ste woord. Woord.

 972. tomasz schreef:

  Los van de/het afge­be­ten spits van Yuri en de instem­ming van Zezun­ja­lief (wat zou­den we zon­der haar toe­stem­ming begon­nen zijn!?), luid­de de eer­ste reac­tie ‑van niets.dan.vuur overigens:

  Ik rang­schik mijn dvd’s op kleur, mijn boe­ken op gen­re en mijn cd’s hele­maal niet.”

  Zo. Ik vind dat een scho­ne samen­vat­ting. Dat strookt met mijn beleving.

  Of neen. Eigen­lijk nog beter. Dit:

  Het bericht met de 1000 reacties
  Okee?

  Qua intro kon dat wel tel­len. We moesten zelf de zin­loos­heid aan­voe­ren, de kof­fie­koe­ken, de nut­te­loos­heid, de dag­da­ge­lijk­se slom­mer. Wel, mis­schien is dat wel de eni­ge manier waar­op je ons, ben­de tam­me rea­geurs, uit ons kot krijgt. Voor niets. Voor iets doen we niets, maar in niets doen zijn we helden.

  Of neen­ee. Reli­gie was even een zin­nig onder­werp, zo ergens rond post 380, geloof ik. Of ja, zin­nig. Boe­ki­t­oef­toe. Raspberryhillogilliard.

  Bon, ik bei­gin poni­wue. Dti is geen tste. Ik rel­le­beer! Ik wil De krug­teeer! Sal­le komt tild­ja tru­ge. Tomasz rellbeeert!

  Papa! Papa!

  De zon bre­ket door. Ade­le zngit. Er sta­ta ene was­af po mijn steen­vr­knab. De fetis is kuts.

  Ein­des zijn kut. Edwaar Van den Ein­de is geen punt­dich­ter. Hij zwamt maar door. Nàh!

  555: Hey waaw, ik heb reac­tie 555!
  Ver­dient dat ook niet iets bijzonders?

  736: Mijn klei­ne bijdrage.

  213: Ga ik voor mezelf een kof­fie ver­keerd klaar­ma­ken. Nog iemand?

  911: Toe als des­sert is een dub­bel­zeg­ging. :P

  595: Slim­me, slim­me Yuri.

  672: Weet je wat, ik doe gewoon mee!

 973. Joost Brummelkamp schreef:

  Zo. Er komt zo met­een nog een raar lied­je tevoor­schijn, en een lijst, maar eerst een paar van mijn eigen woorden.

  Het inter­net is een plek om gezien te wor­den, te ont­dek­ken maar zeker ook ont­dekt te wor­den. Ner­gens anders wordt er zo veel gedaan, gezegd, geschre­ven, beweerd, geknut­seld enkel en alleen om de aan­dacht te trek­ken, om te laten zien: kijk, ik ben er.
  En dat is wat we heb­ben gedaan, met zijn allen, steeds weer roe­pen: kijk, ik ben er. Je kunt het leeg noe­men, maar ik vind het ook van een gro­te schoon­heid. Als Yuri één ding laat zien, wat mij betreft, is het wel dat je alles mag laten lezen, en daar­na gewoon nog een keer pro­be­ren, en nog een keer, en nog een keer. En dat deden we nu bij­na 1000 keer, met velen, steeds weer iets schrij­ven en dan nog een keer.

  Dat rare lied­je is van Rob de Nijs, geloof ik. Ja, zegt het inter­net, en geschre­ven door Len­naert Nijgh. Het waart door mijn hoofd op het moment, ik heb net een sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek gedaan dat naar mijn gevoel erg voor­spoe­dig is ver­lo­pen. Dus, tra­nen­trekt u even mee?

  En zo kwam ik steeds aan weer een nieu­we schutting
  Met daar­ach­ter weer een ander paradijs
  En dan bleek dat steeds opnieuw een veld vol distels
  En zo werd ik lang­zaam ouder en heel erg lang­zaam wijs
  Maar al ben ik dan toch wat men noemt volwassen
  En schut­tin­gen, daar kijk ik overheen
  Wan­neer ze zeg­gen: eens wordt alles liefde
  En eens dan wor­den alle men­sen een

  En er is geen ein­de aan het laat­ste einde
  Er is alleen een eeu­wig nieuw begin
  Dan zal ik daar onmid­del­lijk in geloven
  Tegen beter weten in

  En dan nog dit: dank je wel Yuri, Zezun­ja, niets.dan.vuur, maar­ten, esther, Lies (niet het Zus­je), Max R, Het Schoon­ste Zus­je, eF-eM, Ruben, Rose, pr’­muts, Agnes, Uw Moe­der, Gro­te Smurf, tomasz, ilse, Car­men, Lili­moen, Cen­trum, soda­de, Octa­vie, Didi, Rian, Bart, Pol­le, Sarah, Nie­nuh, Cyriel, Lie­ne, Eric, Rose, Jozef, Evie, Swan, Rosa­lie, coc­kie, cee­bee, odys­seia, Ire­ne, heel iemand anders, Susy, Hele­ne, sun­ny­moon, Soes, Klaar­tje, Peet, ex-buurvrouw, Het Zus­je, geor­gi­na, Zezun­je­zus (leuk anin­f­je?), wie­ne­ke, ktrn, Vio­la­la, Didi, neef luca, mc pvc, Doe Niet Zo Moei­lijk!, Wim, Pie­ter, Wolf, bart­blau, Step­hen, Tom, buxx, Pas­cal Van Hec­ke, Liza, yad, stien, Aäron, goe­de­lies, Gud­run, Java­che, Kris, Ward, Han­ne­ke, Lin­da Kelch­ter­mans, Michael, Lisa, Lau­ra, Qah­wa, Jaco, Lau­ra­be­nik, GDB, Sjeik, enda­nik, Licht, Katyo, Web­kim, Lara, Jens, Rosa­lie, Men­ck, coc­kie, Adi­n­da, mola­dy, Marieke.
  Ciao.

 974. tomasz schreef:

  Mag ik als aller­laat­ste reac­tie samen­vat­ten met

 975. tomasz schreef:

  bedankt?

  Tadaa