Help Wout de zomer door

Dit bericht­je beland­de in mijn mailbox:

Hoi
Ik ben wout en op zoek naar een lief
Kun­nen jul­lie me aub tips geve om een mooie meid te versieren
Groet Wout

De bood­schap is dui­de­lijk, me dunkt.
Graag uw tips voor Wout in het reactiedinges.
Want de zomer is te warm om zon­der mooie meid te zitten.

21 Responses

 1. babettes feest schreef:

  1.lelijke meis­jes ook mooi vinden
  2.je niet afvra­gen hoe je aan een meis­je geraakt
  3.je laten versieren

 2. Moosability schreef:

  De ultie­me tip die ik ken via stu bru :
  kijk die sexy meid in de ogen, zeg iets vrien­de­lijks en raak haar onder­tus­sen aan (een heel lich­te stre­ling over haar arm, of de hand vastnemen)
  ze valt in je armen, zeker weten.

 3. eF-eM schreef:

  zoals elke Maan­zand bezoe­ker inmid­dels al weet is dat het uiter­lijk een crui­ci­a­le rol speelt in het warmtespel.
  een foto van Wout lijkt me onont­beer­lijk om een eer­lijk advies te geven.
  op met die foto!

 4. esther schreef:

  Als Wout iets beter leert spel­len ( ja sor­ry Wout, maar op zoiets als ‘geve’ knapt deze mooie meid al af- oh, en ook omdat ze getrouwd is ;)) gaat het vast lukken.
  Ik ben allang blij dat Wout op zoek is naar gewoon een ‘mooie’ meid en niet een ‘spon­ta­ne’- het meest over­ra­ted woord van het afge­lo­pen decennium.

 5. freaq schreef:

  spon­ta­ne mei­den smij­ten met­een hun kle­ren af, van­daar. Ik zou begin­nen met de ope­nings­zin ‘ik ben wout en niét op zoek naar een lief’. Playing hard to get always does the trick.

 6. Carmen schreef:

  Bui­ten komen wil ook al eens helpen.

 7. tomasz schreef:

  een met lief­des­gal over­go­ten lief­des­brief van Yuri kan al won­de­ren doen, me dunkt.

  en blok­jes dra­gen, dat helpt ook seri­eus, geloof ik.

  of een aard­bei­en­taart geven en dan een slag­room­bus boven­ha­len en zeg­gen dat die die­zelf­de dag leeg­ge­spo­ten moet zijn.

  een sap­pi­ge, klei­ne, eer­der ron­de peer schil­len, in stuk­jes snij­den, in een pot­je stop­pen. dat pot­je dan af en toe open­doen om een stuk­je peer te eten. zeer succesvol.

  na de aard­bei­en­taart, de slag­room en de peer vra­gen of ze wil zoe­nen, en sug­ge­re­ren dat de rest­jes van tus­sen de blok­jes mogen gekuisd worden.

 8. veerle schreef:

  Voor­al NIET zoe­ken, zou ik zeggen.

 9. Heer Wout,
  Ik ben het eens met Vrou­we Babet­te. Als een van mijn collega’s een opmer­king maakt over hoe lelijk een bepaald meis­je wel niet is, dan zeg ik altijd: “Elle est peut-être bien gentille…”
  Neem er U een­tje dat niet bepaald bloed­mooi is: ze zal heel haar leven bij U blijven.
  Met vrien­de­lij­ke groeten,
  De Drs.

 10. Rutger schreef:

  Eh, eh, eh…

  Zelf ook lief zijn?

 11. Onbegonnen Werk schreef:

  Koop het boek ‘The Lay­gui­de’ van Tony Clink en lees het van voor naar ach­ter. Meermaals.

  http://www.bestwebbuys.com/The_Layguide-ISBN_9780806526027.html?isrc=b‑search

 12. Alexander schreef:

  Je kan jezelf ook voor­af afvra­gen of je het wel strikt nood­za­ke­lijk acht een meis­je met je eigen per­soon­tje las­tig te val­len. Als het ant­woord daar­op ja is dan ben je al heel ver.

 13. urbain alpain schreef:

  Bes­te Wout, mijn advies is sim­pel. Dom­pel uw stam­per in twin­tig ver­schil­len­de fla­moe­zen en kies er de lek­ker­ste uit. Mocht u na de twin­tig­ste dom­pe­ling jeuk aan uw toe­ter ont­wa­ren con­sul­teer dan uw huis­arts. U kunt mijns inziens in uw toe­stand maar beter niet met een een ‘woud­lo­per’ blij­ven rondhuppelen.

 14. Bosduif schreef:

  Prak­tisch en haal­baar: op een zon­ni­ge namid­dag ergens gezel­lig gaan zit­ten met een fles­je wit­te wijn. O ja, en een beet­je gezel­lig doen natuurlijk.

 15. GDB schreef:

  De direc­te aan­pak: ga naar een dicht bevolkt ter­ras, kijk een roe­del vrou­wen frank in de ogen en vraag: “Neu­ken, iemand?”

  De indi­rec­te aan­pak: ga naar een dicht bevolkt ter­ras, vraag aan een vrouw­tje dat u aan­staat: “Is deze plaats bezet?” en als zij ja ant­woord, ga dan elders zit­ten. Daar­na zeg je: “Ik heb te veel schrik dat ik ver­liefd op u ga wor­den. Beter dat ik hier wat ga zit­ten afkoe­len in de ver­schrik­ke­lij­ke, ver­zen­gen­de zon” Natuur­lijk hebt gij u in de scha­duw gezet. Deze reeks feno­me­na­le gebeur­te­nis­sen zul­len haar char­me­ren, waar­na u het afbolt. Als zij u volgt, is zij ver­kocht en gij hebt een lief.

  Zo. Me dunkt dat dit heel wat opties zijn. Als u eer­der aan de luie kant bent, schrijf lief op uw hand en doe een pop­pe­tje na. Als u zin heeft en het pop­pe­tje is een del­le­tje dan kan je eens van bil gaan met uw hand.

  Wat een rare zin.

  Afijn, u snapt het plaatje.

  Fijn u van dienst te zijn geweest, dude.

  Met vrien­de­lij­ke sproeten,
  GDB

 16. KingJelle schreef:

  Ge moet eerst en voor­al zien dat de vrouw­per­soon in kwes­tie zich in het­zelf­de aan­dachts­veld als u bevindt, dit doet ge door spon­taan een vraag te stel­len in den trent van “vindt ge nu ook niet dat die nieu­we van Radiohead zwaar over­schat is?”. Als ze daar raar van opkijkt of geen mening op kan for­mu­le­ren pro­beert ge dat nog eens maar dan met een vraag uit een ande­re intres­se­ca­te­go­rie van u. Ge kunt dat doen zoveel ge wilt, maar het lijkt mij inte­res­sant het bij 2 keren maxi­maal te houden.

  Zo fil­tert ge de tof­fe kan­di­da­ten eruit!

 17. encore schreef:

  Veel hangt af van de plaats alwaar u woont:

  *U woont in een stu­den­ten­stad: hang de onver­vals­te indie-nerd uit en haal alle­maal veel te intel­lec­tu­e­le praat naarboven.

  Dit kan dan nog eens onder­ver­deeld wor­den in 2 onderdelen:
  ‑De onver­be­ter­lij­ke wereld­ver­be­te­raar die het luis­te­rend oor is voor alles en iedereen.
  ‑De Ego­cen­tri­sche zak die doet als­of niks hem kan sche­len en alles al lang weet, maar stie­kem toch laat door­sche­me­ren dat hij een klein hart­je heeft.

  Uit mijn vrien­den­kring blijkt dui­de­lijk dat bei­de werken.
  de 1ste staat garant voor een goe­de lan­ge relatie
  de 2de staat dan weer garant voor de ene one-night stand na de ande­re (Helaas, als u er vol­gens het vrou­we­lij­ke deel van de bevol­king niet zo mooi uit­ziet zal het resul­taat te wen­sen overlaten.)

  *U woont in een rijk boe­ren­gat: Zeg dat u de eni­ge ech­te regi­o­na­le Jump-kampioen bent en ieder­een is verkocht.

  *U woont in een boe­ren­gat met iet of wat nor­ma­le men­sen: Pro­beer dan mis­schien eens de coo­le ska­ter of iets in die trend die regel­ma­tig naar de gro­te stad van de pro­vin­cie gaat en daar alle­maal oh zo span­nen­de din­gen beleefd.

  Let wel dit is niet mijn eigen mening of idee, maar ik zie wel dat dit ver­re het meest effec­tie­ve is! Ik zou zo zeg­gen check it out!

 18. Yuri schreef:

  Ik vind dat Wout zich – voor een ver­sier­der met ambi­tie – behoor­lijk stil­le­tjes houdt. Wout? Hal­lo Wout? Hoe gaat het met de queeste?

 19. ve schreef:

  @Drs. Johan Arendt Happolati

  Zoals de volks­wijs­heid zegt : wie een wijf trouwt voor haar lijf, ver­liest het lijf en behoudt het wijf.

 20. Vrou­we (of Heer) VE,
  Had U een web­zij­de, ik kwam eens bij U op bezoek…
  Een groet.
  De Drs.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.