Handleiding tot het absurde: Hoe een ritselende reupiepleut te epibreren

Een reu­pie­pleut valt niet zomaar te epi­bre­ren, dat weet het klein­ste kind. Geluk­kig is er nu ein­de­lijk een gede­tail­leer­de hand­lei­ding voor de moe­di­ge doe-het-zelver. Succes! 

A. Beno­digd­he­den

1. Een rit­se­len­de reu­pie­pleut (uit­kij­ken voor stekels!)
2. Het boek Epi­bre­ren voor dummies
3. Een hamer en enke­le klei­ne nageltjes
4. Anti-roos shampoo
5. Een dictafoon

B. Voor­be­rei­ding

(Noot: Ik sla bewust de ver­schil­len­de manie­ren over om een rit­se­len­de reu­pie­pleut te van­gen. Ik ga ervan uit dat de mees­te men­sen onder­tus­sen wel weten hoe dat in zijn werk gaat, na de uit­ge­brei­de media-aandacht rond het reu­pie­pleu­ten­schan­daal bij enke­le top­ma­na­gers van Telenet.)

1. Zorg dat de reu­pie­pleut niet uit zijn kooi­tje kan. Het is pas vei­lig om het onge­dier­te vrij te laten na de was­beurt met anti-roos sham­poo. En zover zijn we nog niet. We zijn nog maar bij punt één.
2. Zet de fles sham­poo een hal­ve dag op voor­hand geo­pend naast het kooi­tje. Zo kan de reu­pie­pleut alvast wen­nen aan de geur en zal hij later min­der agres­sief reageren.
3. Neem con­tact op met de help­desk van Tele­net (015 66 66 66) om te mel­den dat u een Reupiepleut-C3P-Yo-XYZwets-procedure wil opstar­ten. Na zeven­en­veer­tig door­ver­bin­din­gen zal u een wacht­woord toe­ge­we­zen krij­gen. Dat wacht­woord is ver­moe­de­lijk Reu­pie­plots.
4. Spreek het wacht­woord hard­op enke­le malen uit in het bij­zijn van de reu­pie­pleut. Op zeker moment zal hij zijn rug­ste­kels plat­leg­gen en zacht­jes gaan brom­men. Dat bete­kent ech­ter nog niet dat hij bena­der­baar is. De mees­te onge­luk­ken rond reupiepleut-epibraties gebeu­ren in dit sta­di­um van het pro­ces, omdat vele gebrui­kers zich al te vlug gerust­ge­steld weten door de schijn­ba­re rust van het dier­tje. Dat is ech­ter maar schijn, zoals het woord schijn­baar in de vori­ge zin al liet uit­schij­nen. De reu­pie­pleut is niet van gis­te­ren en zal in som­mi­ge geval­len tij­dens het brom­men zelfs een camou­fle­ren­de schut­kleur aan­ne­men, waar­door hij niet meer in uw inte­ri­eur past.
5. Laat de reu­pie­pleut rus­tig uit­brom­men en wacht tot hij plat op de buik blijft lig­gen en zijn eigen ver­jaar­dag niet meer weet. Dat kunt u con­tro­le­ren door hem ver­baal te feli­ci­te­ren. Als de reu­pi­pleut daar­op de wenk­brau­wen fronst, is hij klaar voor ver­de­re behan­de­ling. Als de reu­pie­pleut daar­en­te­gen op luid­ruch­ti­ge wij­ze te ken­nen geeft dat hij vori­ge week al ver­jaard is, dient u de behan­de­ling te her­ha­len van­af punt B.3.
6. Leg het boek Epi­bre­ren voor dum­mies op het kooi­tje op zoda­ni­ge wij­ze dat de scha­duw ervan de reu­pie­pleut vol­le­dig bedekt. Het dier­tje zal nu den­ken dat hij zich in de gemoe­de­lij­ke warm­te van een onder­gronds hol bevindt, en zal een inner­lij­ke mono­loog aan­van­gen. Wacht tot de mono­loog de vorm aan­neemt van een her­ha­len­de loop van een­let­ter­gre­pi­ge woor­den die samen­ge­voegd een ana­gram vor­men voor de zin Reu­pie­poep Tele­net Help­desk Baar­lij­ke Dui­vel Ping Pong Smeg­ma.

C. Wel­aan dan!

1. Nu begint het eigen­lij­ke epi­bre­ren van de reu­pie­pleut. Neem het boek van de kooi en kijk op blad­zij­de 66 voor een hand­lei­ding voor uw dictafoon.
2. Gebruik de hand­lei­ding om met de dic­ta­foon een opna­me te maken van de anagrammen-tirade van de reu­pie­pleut. Let goed op dat u zelf geen gelui­den maakt tij­dens de opna­me. De reu­pie­pleut ziet zijn bela­gers name­lijk vaak als kweb­bel­zie­ke tet­ter­kon­ten en zal – bij een teveel aan exter­ne ver­ba­le sti­mu­la­tie – een aan­gif­te doen bij het cen­trum voor gelij­ke kan­sen en racis­me­be­strij­ding. In dat geval bent u nog niet jarig.
3. Neem een twee­de maal con­tact op met de klan­ten­dienst van Tele­net (015 66 66 66) om te mel­den dat u op het inter­net een hand­lei­ding heeft gevon­den om een rit­se­len­de reu­pie­pleut te epi­bre­ren, en of men even wil con­tro­le­ren of het hier om een geau­to­ri­seer­de werk­wij­ze gaat. Na zeven­en­vijf­tig door­ver­bin­din­gen zal u zich afvra­gen waar­om u geen genoe­gen neemt met de mel­ding in punt C.3. van de hand­lei­ding dat het hier wel dege­lijk om een geau­to­ri­seer­de pro­ce­du­re gaat. Dus. Dat u het even weet. Ver­breek hier­na de verbinding.
4. Speel de dictafoon-opname gedu­ren­de enke­le uren in her­ha­ling af bij het kooi­tje van de rit­se­len­de reu­pie­pleut. Om de tijd te doden kan u onder­tus­sen dat schil­de­rij­tje aan de muur han­gen dat al zo lang stof lag te ver­ga­ren. Gebruik hier­voor de mate­ri­a­len, aan­ge­duid in punt A.3. van de handleiding.
5. Trek uw kle­ren op tra­ge en speel­se wij­ze uit en neem een der­de maal con­tact op met Tele­net (015 66 66 66) om te mel­den dat het jam­mer is dat de helpdesk-medewerker van dienst niet kan zien wie hij of zij aan de lijn heeft. U heeft name­lijk een moord­lijf met ron­din­gen waar zelfs een reu­pie­pleut spon­taan van gaat epi­bra­ken. Epi­bra­ken is niet het­zelf­de als epi­bre­ren, maar dat moet ik iemand met een moord­lijf als het uwe natuur­lijk niet meer uitleggen.
6. Neem een kor­te dou­che en was uw haren met de anti-roos shampoo.
7. Ga naast het kooi­tje met de reu­pi­pleut zit­ten en wacht tot hij de fris­se geu­ren van uw vers gewas­sen kruin waar­neemt. U weet wan­neer dat het geval is wan­neer het dier een uit­een­zet­ting begint over het schan­de­lij­ke prin­ci­pe van betaal­de internet-voorzieningen en dat het god­ver­dom­me alle­maal gra­tis zou moe­ten zijn.
8. Con­clu­deer dat de gebruik­te hand­lei­ding om een rit­se­len­de reu­pie­pleut te epi­bre­ren van een twij­fel­ach­tig allooi is en vraag uzel­ve af of het hier om een al dan niet geau­to­ri­seer­de pro­ce­du­re gaat. Her­haal de al dan niet geau­to­ri­seer­de pro­ce­du­re van­af punt C.3.
9. Trek uw kle­ren op tra­ge en speel­se wij­ze weer aan en loop even naar de bak­ker voor wat cho­co­koe­ken. Stuur de cho­co­koe­ken op naar Wan­nes Dae­men, PB 666 te Leuven.
10. Bedankt voor de lek­ke­re chocokoeken.

D. Gedicht voor een vers geë­pi­breer­de rit­se­len­de reupiepleut

Oh krit­se­len­de rit­se­len­de reupiepleut
Met uw twee­de­hands kabot­se­ken aan
Ik wist niks van uw poëzie-allergie
Nu is ’t rit­se­len voor eeu­wig gedaan

Par­don.

[hand­lei­ding]

2 reacties

 1. niets.dan.vuur schreef:

  Soms is het hier een beet­je vermoeiend. :)
  Of mijn niveau kan het niet aan, dat zal het zijn.
  *trekt traag en speels haar kle­ren weer aan*

 2. urbain alpain schreef:

  Uw hand­lei­ding ter epi­bre­ring der reu­pie­pleut neigt sterk naar pla­gi­aat, heer Maan­zaad. Ik mag na uw uit­ge­brei­de uit­een­zet­ting immers aan­ne­men dat het epi­le­ren van de Lum­bri­cus Ter­res­tis u niet onbe­kend is en dat u daar waar­schijn­lijk de mos­terd haalde?

  Mag ik u tevens op het nieu­we woord Car­gieg­ge­len wij­zen. Kwam spon­taan tot stand toen ik gesmoord lachend op de ach­ter­bank van een auto een kron­kel­boek­je van S.C. aan het lezen was.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.