1000 Reactions can’t be wrong

Geeuw

Geeuw

Onge­veer twee maan­den gele­den zet­te ik “Het bericht met de 1000 reac­ties” in een titel­tje en “Okee?” eron­der. Exact negen dagen later plaatste Tomasz de dui­zend­ste reac­tie onder die titel. Het expe­ri­ment, zij het dubi­eus van inslag en behept met een twij­fel­ach­ti­ge maat­schap­pe­lij­ke rele­van­tie, was geslaagd. Ik beloof­de u een verslag.

De familie Pfaff van hun troon gestoten

De fami­lie Pfaff van hun troon gestoten

Het was een gezel­li­ge boel, dat staat in elk geval als een paal boven water. Men kof­fieklets­te dat het een lie­ve lust was. Gedu­ren­de enke­le dagen werd het Maanzand-reactiepaneel omge­to­verd tot de recep­tie bij een ver­der erg ondui­de­lij­ke ver­nis­sa­ge. Maar mee­doen was belang­rij­ker dan win­nen, en de juis­te hap­jes becom­men­ta­ri­ë­ren was dus ook belang­rij­ker dan de eind­streep halen. Al werd die eind­streep zon­der twij­fel op glo­ri­eu­ze wij­ze over­schre­den. De laat­ste hon­derd reac­ties lie­pen enigs­zins ver­tra­ging op door mijn ver­ve­len­de poë­ti­sche opdrach­ten, maar u heeft het er zon­der kleer­scheu­ren van­af gebracht. Van­af reac­tie nr. 950 vindt u trou­wens een aan­tal ana­ly­ses en ver­sla­gen van mijn lezers, dus neemt u gerust een kijk­je als u mijn samen­vat­ting maar niks vindt.

Er waren opdracht­jes. Allen voor­beel­dig inge­leid door eer­waar­de heer Peter R. de Vries. Hoe moet reac­tie nr. 666 eruit­zien (klik)? Schrijf een zin zon­der dt-fouten (klik). Stuur mij een foto van je kof­fie (klik). Doe eens van lin­klief­de (klik). Wat is de laat­ste reac­tie die elders plaatste voor je hier terecht­kwam (klik)? Ver­zin een scheld­woord (klik). Tell me some­thing I don’t know (klik).

Tussentijdse opdracht 3

Tus­sen­tijd­se opdracht 3

Maar er was dus ook kof­fie. Er was veel kof­fie. Hier en hier en hier en hier en hier.

Tussentijdse opdracht 1

Tus­sen­tijd­se opdracht 1

Er was ook een opdracht om de inhoud van reac­tie nr. 666 te voor­spel­len. Ver­schil­len­de moge­lijk­he­den wer­den geop­perd, maar uit­ein­de­lijk ging de Poli­tie met de eer lopen. En nr. 666 zag er aldus zo uit:

alhoe­wel oplos­kof­fie ook een moge­lijk­heid is.

Deze fra­se leek op het eer­ste gezicht vrij onscha­de­lijk en van wei­nig his­to­ri­sche rele­van­tie, maar – zoals wel vaker bij sata­ni­sche bood­schap­pen – moet je de uit­spraak van nader­bij gaan bekij­ken. Na uit­voe­rig onder­zoek heeft uw gast­heer dan ook ont­cij­ferd dat oplos­kof­fie – alhoe­wel ook een moge­lijk­heid – niet zon­der die­pe­re bete­ke­nis is. De sim­pe­le uit­spraak is name­lijk een ana­gram voor het volgende:

Ho gei­le homo ik pis wild op je kale foef en oksel.

En daar­mee, waar­de vrien­den, is de ware aard van Satan hem­zel­ve aan ons bloot­ge­legd. De dui­vel is nie­mand min­der dan… de Politie!

Tussentijdse opdracht 2

Tus­sen­tijd­se opdracht 2

Dan moest er ook iets gebeu­ren zon­der dt-fouten. Dat luk­te aar­dig, mede door de oor­ver­do­ven­de afwe­zig­heid van Pfaff­fans. Joost Brum­mel­kamp plaatste dit ant­woord, waar­door de taal­kun­di­ge helft van mijn har­ses even in een loop terechtkwam:

In deze zin komt het woord “dt-fouten” niet voor.

Tussentijdse opdracht 4

Tus­sen­tijd­se opdracht 4

Ook op de opdracht om eens van lin­klief­de te doen, werd aar­dig heen en weer gere­a­geerd. Ik plaats hier nog even – omwil­le van die lief­de dus – de lin­kjes die mijn rea­geurs ver­mel­dens­waard vonden:

- Ik en mijn Lada en meer­be­paald De lan­dings­plaats van Joseph Beuys
A shot apart
Meneer Stijn Vranken
Mevrouw Krui­mels
Mevrouw Geor­gi­na
Made­moi­sel­le Zezunja
Tran­ce de vie
Mai­s­que­na­da
Maar wat is het?
Een onno­zel youtube-filmke
Juf­frouw Flora
Vio­lai­ne

Tussentijdse opdracht 6

Tus­sen­tijd­se opdracht 6

Ook samen­vat­tens­waard is de stront­vloed aan scheld­woor­den die over het kla­vier wer­den uit­ge­stort na tus­sen­tijd­se opdracht nr. 6. Dit is het resul­taat, in alfa­be­ti­sche volgorde:

Aap­mens – Aard­ba­naan – Aard­var­ken – Aard­worm – Aars­haar­knab­be­laar – Appel­worm – Alle don­ders – Alle dui­vels – Ana­ko­loet – Arm­za­li­ge – Augurk – Auto­cra­ten – Auto­di­dact – Balkan-hork – Ban­die­ten – Bas­ba­zui­nen – Basji-bozoeks – Bavi­a­nen – Beel­den­stor­mer – Bees­reet – Ben­de vogel­ver­schrik­kers – Ben­de wil­de­man­nen – Ben­de woes­te­lin­gen – Bij de snor­ha­ren van Plekszy-Gladz – Bloed­zui­ger – Bos­kak­ker – Braak­kwe­zel – Broer­tje dood – Caram­ba – Colo­ra­do­ke­vers – De dui­vel moge ze halen – De gro­te kraak­vis mag mij kra­ken – Deug­niet – Dik­darnd­wars­te­gel – Dra­ken­fluim – Drie­dub­bel­door­ge­haal­de schurk – Drie­maal­ge­fri­tuur­de schoen­ve­ter – Droek – Druil­oren – Dui­ven­melk­drin­ker – Dui­zend atoom­bom­men en raket­gra­na­ten – dui­zend blik­sem­bom­men – Dui­zend bom­gra­na­ten – Dui­zend bom­men – Dui­zend bom­men en gra­na­ten – Ecto­plas­ma – Ecto­plas­tisch bij­pro­duct – Ellen­di­ge – Ellen­di­ge aard­wor­men – Ezel – Fles­sen­bre­ker – Flo­ten­st­im­per – Frient­pok­ker – Gal­gen­aas – Gal­gen­ge­broed – Gang­sters – Gekrui­de degen­slik­ker – Gepan­neer­de mest­bol – Gepa­ten­teer­de oet­lul – Goeie gena­de – Grap­jas­sen – Gra­ten­flit­ser – Gra­va­tar­ver­ber­ger – Gro­te gena­de – Gro­te Mogol – Hagel en don­der – Half­op­ge­ge­ten wor­tel – Hang­snor­ren – Hon­derd dui­zend bom­men en gra­na­ten – Hon­derd dui­zend mil­joen bom­men en gra­na­ten – Hot­ten­tot – Huur­lin­gen – Idi­o­ten – Imitatie-carnavals-Mussolini – In boter­bloem­vet gesmoor­de weer­wolf – In egel­vet gebra­den gehakt­bal – Jan­do­rie – Jodo­kus – Jor­is Goed­bloed – Judas – Kaas­na­gel­riem – Kanaak – Kapers – Kilo­me­ter­vre­ter – Kimp – Klei­ne ellen­de­ling – Knorf­tel – Kolo­kwint – Krijg de over­maas­e­ha­ze­wind­hon­den­ko­ren­mo­len­pest­pok­ken – Kwak­zal­ver – Kwast – Kwel­geest – Kwi­bus – Laf­aards – Laf­bek­ken – Lam­len­di­ge zuip­lap­pen – Land­lo­per – Lang­staar­ten – Lelijk beest – Lelijk dier – Lelijk onge­dier­te – Lelij­ke Basji-Boezoeks – Lol­broek – Lom­pe­rik – Lui­te­nant van de zeven slo­ten – Maan­zan­di­ge terk­doe­zel – Maatje – Mal­loot – Melk­muil – Mens­aap – Men­sen­eter – Miche­lin­man­ne­tje – Mie­ren­eter – Mis­luk­te han­de­laar in twee­de­hands vogel­mest – Mis­luk­te koord­dan­ser – Mon­ster – Mor­mel – Mor­mel­hond – Muil­ezels – Nacht­ui­len – Nare­fe­zel – Niets­nut­ten – Noten­kar – Okker­no­tens­moel – Onbe­schof­te drie­dub­be­le kaf­fers – Onder­wa­ter­ad­mi­raal – Onge­lik­te beer – Onge­luks­vo­gel – Onno­ze­le – Opge­bla­zen blaas­kaak – Ordi­nai­re prut­ser – Otto­maan­se Habsbur­ger – Ouwe kame­raad – Ouwe zee­kom­kom­mer – Ouwe zee­schui­mer – Over de peef gedoer­de kanop­te­ter – Over­laks gesmeen­de toer­hap­pel – Para­sie­ten – Pata­go­ni­sche zoe­loes – Piet­lut­ten – Piraat – Pla­dijs­geur­ver­fris­ser – Pla­vui­zen­bot­ser – Pleu­ten­draai­er – Poly­gra­fen – Pot­dik­kie – Pre­his­to­ri­sche Zapo­te­ken – Pre­ter – Pro­fi­teurs – Ramp­za­li­ge – Razen­de woes­te­ling – Reet­zwam – Ronde-tafel-conferentiehouder – Rood­hui­den – Roof­vo­gel – Rot­beest – Rum­rover – Sap­per­loot – Sar­ko­zy – Scha­vuit – Scheeps­jon­gen – Sche­ve tobo­gan – Schild­vleu­ge­li­ge insec­ten – Schooi­ers – Schurk – Sjakos­sen­dra­ger – Slam­kwak – Sla­ven­han­de­laar – Sluik­bag­ger – Sme­ri­ge auto­maat – Sme­ri­ge hond – Snot­aap – Snurk­fluim – Stel­le­tje in egel­vet gebra­den kolo­kwin­ten – Stel­le­tje pira­ten – Stel­le­tje Rus­si­sche eie­ren – Stem­me­tje ver­droef­de kin­kaar­ver­do­zers – Stijf­kop – Stom ecto­plas­tisch bij­pro­duct – Strot­gron­del – Stuk boord­schut­ter­tje met je slab­be­tje voor – Stuk ecto­plas­ma – Stuk kan­ni­baal – Stuk­je kie­ke­boe van de pop­pen­kast – Suk­kels – Tet­te­ren­de toe­rental­tel­ler – Tien­dui­zend mil­jard blik­sem­bom­men – Trog­lo­die­ten – Turk­se mut­sen – Uils­kui­ken – Ver­roes­te kaap­stan­der – Vet­zak­ken – Visi­go­ten – Vler­ken – Vogel­ver­schrik­ker – Vrok­ke­lo­zer – Vui­le hond – Waan­zin­ni­ge pyro­maan – Wafel­ij­zer – Waskuip-admiraal – Water­drin­kers – Woe­le Tap­per – Woes­te­ling – Wor­ful­ten­te flad­od­der­prutre­a­geur­klink – Zand­ha­zen – Zand­vlooi­en – Zoe­a­ven – Zoe­loes – Zoet­wa­ter­ma­troos – Zoon van een schurf­ti­ge hond – Zuiplappen.

Tussentijdse opdracht 7

Tus­sen­tijd­se opdracht 7

Voor opdracht nr. 7 vroeg ik jul­lie om me iets te ver­tel­len dat ik nog niet wist. Daar kwa­men – uiter­aard haha­ha­ha­ha­ha – niet zoveel ant­woor­den op, maar we zijn met zijn allen dan toch een klein beet­je wij­zer gewor­den dank­zij deze wetenswaardigheden:

- CAO 26 en VIP zijn omge­vormd tot het VOP. (Car­men)
Dat ik bin­nen­kort een belang­rij­ke beslis­sing neem op pro­fes­si­o­neel vlak. Hoe en wat kan ik je ech­ter hier niet ver­tel­len. (Lili­moen)
De trai­ner van AA Gent is vol­gend sei­zoen trai­ner van SC Hee­ren­veen. (Ruben)
Dit moet haast wel iets zijn waar je nog niet eer­der van gehoord had. Ik weet niet hoe lang het mp3’tje daar blijft staan, dus mis je kans niet om dit monu­men­ta­le stuk muziek en tekst te beluis­te­ren. (Joost Brum­mel­kamp) (NB: het mp3’tje staat er niet meer…)

En dan nu: poëzie!

En dan waren er ook nog een hoop reac­ties die een gedicht­je kre­gen. Omdat poë­zie niet genoeg kan uit­ge­mol­ken wor­den – en omdat dit uit­ein­de­lijk toch mijn web­si­te is gna­ha­ha­wa­gaar­gh, plaats ik hier nog even onbe­schei­den alle kuch parel­tjes op een rij:

- Voor reac­tie nr. 150 (van Lies):

Mijn Word wil niet mee

Ik vroeg het noch­tans vriendelijk,
onder­da­nig en gedwee
Maar alle vriend’­lijk­heid ten spijt,
wil mijn Word niet mee

Ik had al bokes ingepakt,
en een ther­mos groe­ne thee
Maar alle voor­be­rei­din­gen ten spijt,
wil mijn Word niet mee

- Voor reac­tie nr. 250 (van Car­men):

Com­mu­ni­ca­tie, het is toch een won­der­lijk gegeven

Com­mu­ni­ca­tie, het is toch een won­der­lijk gegeven,
zei de onaan­ge­pas­te soci­o­paat tegen zijn vrouw.
Toen sloeg hij haar met de tele­foon de sche­del in,
Nu com­mu­ni­ceert zij enkel nog met oei en auw

- Voor reac­tie nr. 350 (van heel iemand anders dan Joost Brummelkamp):

Ik heb Reac­tie 350

Ik heb Reac­tie 350
Zo heet mijn nieu­we parfum
Het is een heel duur flesje
En het viel stuk op de balatum

- Voor reac­tie nr. 450 (van Klaartje):

Oh, Kay, zei ik plots

Oh, Kay, ik hou van je, zei ik plots,
en ze vroeg om een rui­ker­tje rozen.
Okee, Kay, dat regel ik voor je,
toen moest Kay roze­rood blozen.

- Voor reac­tie nr. 550 (van Geor­gi­na):

Fok­kie­tofo

Ik drink een lek­ker pok­je fokkie,
met heer­mijk schui­len­de helk.
Als merin­ne­ring haak ik dan een tofo,
want fok­kie is voed goor elk!

- Voor reac­tie nr. 650 (van de gang):

Ik wil geen gedichtje

Dit is een rijmpje,
voor wie geen rijm­pje wil.
Een stuk­je poëzie,
als je niet dich­ten wil.

Maar de kracht van poëzie
mag niet wor­den onderschat,
want wie geen rijm­pje wil
heeft er nu toch een­tje gehad

- Voor reac­tie nr. 750 (van Didi):

De aars­haar­knab­be­laar

De schrik van de schij­ten­de mens
waart weer in de rio­len rond.
Het mon­ster heeft één hartewens
en dat is uw flink behaar­de kont.

Ja ja, het is de aarshaarknabbelaar,
die baant zich een weg door de plee.
Hij bijt zich vast in uw anushaar
en likt uw aam­bei­en, als was het paté.

De aars­haar­knab­be­laar zorgt in zijn uppie
voor een omme­keer onder schijtbaggeraars.
De moder­ne mens, de zoge­naam­de yuppie
die scheert nu uit schrik ook zijn aars.

- Voor reac­tie nr. 900 (van Zezun­ja):

Ik hou niet zo van solo’s

Ik hou van een goeie intro,
van rif­f­jes word ik blij.
Een drum­break kan mij bekoren,
toe trom­mel nog wat voor mij.

Ik hoor graag ooh la la la,
zo’n koor­tje vind ik cool
Maar al dat saaie getokkel
is niet wat ik bedoel.

Een lied­je moet vooruitgaan,
en stam­pen als een trein.
Een hand­vol strak­ke strofen,
een melo­di­eus refrein.

Maar soms heb je zo’n oetlul,
die soleert dan heel fervent.
Dan denk ik kom nou jongens,
Gooi die prut­ser uit de band.

- Voor reac­tie nr. 950 (van Zezun­ja):

Het ein­de van dui­zend dingen

Nooit meer kof­fie met koek­jes erbij,
doof voor muziek of rijmelarij.
Gedaan met het pra­ten, de adem is op,
Uw tech­ni­co­lor gepeins in het slop.

Er zijn din­gen gezegd, en vra­gen gesteld,
soms was er spra­ke van zin­vol geweld.
Zin­nen vol let­ters, hard­op of juist niet,
maar nie­mand die nu nog uw tate­ren ziet.

Ooit dacht ge fuck, ik doe ook maar wat,
Het leven is kort en de aar­de is plat.
Ge wan­delt wat rond, ge schopt ergens keet,
dan don­dert ge, boem, van uw blau­we planeet.

Gedaan het geze­ver, uw taalarsenaal,
het lezen van let­ters, het stil­le kabaal.
Het brui­sen van bub­bels, ge hoort het niet meer,
de kurk van de fles knalt nog één laat­ste keer.

Maar dan komt aan alles een stil­zwij­gend slot,
aan ver­ha­len ver­tel­len en luis­te­ren tot
uw oor­tjes zo rood zijn dat ge ster­re­kes ziet,
en ge zingt met een kater nog één keer uw lied.

Uw lied vol ver­lan­gen, vol zin­loos verzet,
het wee­moe­dig gezang met de dood aan uw bed.
Ge stelt u de vraag of het goed is geweest,
maar nie­mand geeft antwoord.

Dus geeft ge de geest.

Kort­om!

Het was een onno­zel maar al bij al erg geslaagd expe­ri­ment. We ont­hou­den toch voor­al dat hoe min­der je te ver­tel­len hebt op inter­net (Okee?), hoe meer reac­tie je krijgt. En dat mijn 1000 rea­geurs nog op de Neve­ren­ding Erec­ti­on Poll moe­ten stemmen.

Maar toch voor­al: bedankt rak­kers! Zon­der jul­lie was het een zie­lig feest­je gewor­den. Een wel­ge­meend woord van onge­brei­del­de dank­baar­heid daar­om in de rich­ting van Aäron, Adi­n­da, Agnes, Bart, Bart, Bart, Bart­blau, Buxx, Car­men, Cee­bee, Coc­kie, Cyriel, Didi, EF-eM, Enda­nik, Esther, Evie, Ex-buurvrouw, GDB, Geor­gi­na, Goe­de­lies, Gro­te Smurf, Gud­run, Han­ne­ke, Han­ne­ke, Heel iemand anders dan Joost Brum­mel­kamp, Hele­ne, Het Schoon­ste zus­je, Het Zus­je, Ilse, Ire­ne, Jaco, Java­che, Jens, Joost Brum­mel­kamp, Jozef, KatYo, Klaar­tje, Ktrn, Lara, Lau­ra en Joost, Lau­ra­be­nik, Licht, Lie­ne, Lies, Lili­moen, Lin­da Kelch­ter­mans, LISA en Joost, Liza, Maar­ten, Maar­ten, Marie­ke, Max R, Mc pvc, Men­ck, Michael, Mola­dy, Neef luca, Nie­nuh, Niets.dan.vuur, Octa­vie, Odys­seia, Pas­cal Van Hec­ke, Paul Cob­baut, , Pie­ter, Pol­le, Pr’­muts, Qah­wa, Rian, Rosa­lie, Rose, Ruben, Sarah, Sjeik, Soda­de, Soes, Step­hen, Stien, Sun­ny­moon, Susy, Swan, Tomasz, Uw Moe­der, Vio­la­la, Ward, Web­kim, Wie­ne­ke, Wim, Wolf, Yad, Zezun­ja en Zezunjezus.

Tadaa

Tadaa

19 Responses

 1. maarten schreef:

  een onschul­dig expe­ri­ment, het kan nooit ver­keerd zijn zul­ke din­gen uit te proberen.

 2. hans schreef:

  en ik heb het hele­maal gemist

 3. georgina schreef:

  Maar u bent zelf bedankt! Het was ple­zan­ter dan Facebook.

 4. Carmen schreef:

  Het was een gezel­li­ge boel, bedankt heer Yuri.

 5. Soes schreef:

  Oef, wat een werk dat ver­slag. En al die links, iei­eiek. Je moet wel heel snel typen.…

 6. Toch is het apart. Niets belet “ons” (ons? wie ons?) om hier 1001 reac­ties te gaan plaat­sen, en ik ver­moed toch dat dat niet gaat gebeu­ren. Hoe het expe­ri­ment ook te baga­tel­li­se­ren is, er gebeurt iets bij­zon­ders als een hele­boel men­sen beslui­ten die 1000 reac­ties wel te schrijven.
  Dank, inder­daad, zoals Car­men zei, het was een gezel­li­ge boel.

 7. maarten schreef:

  wat een waar­de­oor­deel: ple­zan­ter dan facebook. bin­nen­kort tegen het meis­je bij de bak­ker: je ogen twit­te­ren. of: jij bent mooi­er in het echt dan op youtube.
  of beter: ken ik je niet al van facebook?

 8. Carmen schreef:

  Twit­te­ren? Ik ben gigan­tisch niet mee vrees ik…

 9. tomasz schreef:

  maar­ten heeft mooie vogels.
  mag ik een homp brood van je lenen?

 10. tomasz schreef:

  Twit­te­ren.
  Mooi woord.

  Net zoals homp.

 11. Carmen schreef:

  Ik vond uwwoord voor knal­ver­liefd wel mooi, al weet ik niet meer pre­cies waar ergens ik dat gevon­den heb…

 12. tomasz schreef:

  *kuch*verstapeliefd?*kuch*

 13. Carmen schreef:

  Ik vond het zo schat­tig klinken. :-)

 14. tomasz schreef:

  Dank!

  Ik vond Joost Brum­mel­kamps opmer­king trou­wens een van de tref­fend­ste over al dat gerotzooi:
  “Hoe het expe­ri­ment ook te baga­tel­li­se­ren is, er gebeurt iets bij­zon­ders als een hele­boel men­sen beslui­ten die 1000 reac­ties wel te schrijven.”

  En dan nog het woord baga­tel­li­se­ren gebrui­ken. Die Joost is me d’r eentje.
  Zul­len we van­daag tot leve-de-zeldzaam-gebruikte-woorden-dag uitroepen?

 15. Carmen schreef:

  Voor­tref­fe­lijk idee. Alleen wij­ken mijn zeld­za­me woor­den af van de rest van de wereld­be­vol­king, aan­ge­zien mijn dage­lijk­se voca­bu­lair nog­al beperkt is.

 16. maarten schreef:

  mijn vogels zijn zo vrij als mijn armen!

 17. Marina schreef:

  Nou… Ik vind het ook zo jam­mer dat ik het gemist heb. :-( Wan­neer ga je weer zoiets leuks doen? Ik ben gek op din­gen met een twij­fel­ach­ti­ge maat­schap­pe­lij­ke relevantie.

 18. ivo victoria schreef:

  ik heb het alle­maal gemist, ik was te druk met het voor­be­rei­den van de ver­nie­ling van iemands foto­ca­me­ra. dus ik neem aan dat ik ver­ont­schul­digd ben.

 19. Hanneke schreef:

  Ik word twee keer bedankt, hoezee!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.